Transplantationsimmunologi Flashcards Preview

T4 > Transplantationsimmunologi > Flashcards

Flashcards in Transplantationsimmunologi Deck (17):
1

Vad innebär graft-versus-host reaktion?

Transplantatet reagerar mot värden

- Främst p g a skillnader i MHC-molekyler
- Givarens T-lymfocyter aktiveras av mottagarens HLA-antigen och destruerar mottagarens celler

2

Vad är ett xenograft?

Ett transplantat från en individ till en annan individ av en annan art

3

Vad är ett allograft?

Ett transplantat från en individ till en annan individ av samma art.

4

Vad är viktigast vid organtransplantation, matchning av HLA-DR (klass II) eller HLA-A (klass I)?

HLA-DR.

HLA-DR och HLA-B har störst betydelse.

HLA-DR har störst betydelse de första 6 månaderna.
HLA-B effekterna kommer efter ca 2 år.
HLA-A påvekar långtidsöverlevnaden av graftet.*

*Takemoto SK, Terasaki PI, Gjertson DW, Cecka JM: Twelve years’ experience with national sharing of HLA-matched cadaveric kidneys for transplantation.
N Engl J Med 2000, 343:1078-1084.

5

Vilket molekylsystem är i allmänhet viktigast att kontrollera inför hjärttransplantation?

ABO - kolhydrater på glykoproteiner på erytrocyter och endotelceller.

6

Vad är en syngraft/isograft?

Ett transplantat från en individ till en annan genetisk identisk individ, alltså en enägstvilling eller en klon.

7

Det finns två typer av immunsvar efter transplantation. Vilka? Hur defineras de?

- Indirekt immunsvar: T-celler initierar ett immunsvar genom att binda till eget MHC/HLA-antigen med främmande peptider.
- Direkt immunsvar: T-celler binder direkt till främmande HLA, eftersom de under utmognad i thymus inte utvecklat tolerans mot det främmande HLAt. --> mycket stark immunreaktion --> avstötning.

8

Vilka rejektionsmekanismer kan ses efter transplantation?

Akut avstötning:
- några dagar
- T-lymfocytdominerad
- om ej immunsuppression ges
- celldöd

Hyperakut avstötning:
- trombotisering av kärl till organet inom minuter, timmar
- tidigare bildade antikroppar, komplement
- om patienten tidigare blivit immuniserad mot HLAt

Lågaktiv avstötning:
- indirekt antigenpresentation --> mildare svar
- kan också vara direkt
- cellulär och humoral
- långdragen glattmuskelproliferation, fibros

9

Vilka symtom ses vid GvH?
Vilka drabbas?

- när patientens egna immunförsvar är utsläckt
- skador på hud, lever, tarm
- klåda, illamående, diarré, ikterus
- kan vara dödligt
- ses efter benmärgs- eller levertransplantation

10

Vilka typer av HLA finns?

MHC-I:
- HLA-A, -B, -C
MHC-II:
- DP, DQ, DR
MHC-III:
- C' protein
- TNF-alfa och -beta

11

Vilka tester görs typiskt för att bedöma HLA-kompatabilitet mellan potentiell donator och mottagare?

- Mixed leukocyte reaction
- Microcytotoxicity test

12

Ange tre biverkningar av långvarig immunsuppression.

- Infektionskänslighet
- Ökad cancerrisk
- Hypertoni

13

Vad är en passenger leukocyte?

En leukocyt, ofta en dendritisk cell, som följer med transplantatet och initierar en immunreaktion hos mottagaren av organet.
Bidrar till sensibilisering mot transplantatet.

14

Ge fyra exempel på immunsupprimerande läkemedel och deras verkningsmekanism.

Ciklosporin A och Talikromus:
- binder till calcineurinkomplexet --> hämmar IL-2 produktion --> hindrar T-cellssignalering

Azatioprin:
- mitosinhibitor
- hindrar cellproliferation

Prednisolon:
- inhiberar antigenpresentation, hämmar transkription av flera proinflammatoriska gener...

15

Vilka antigen är viktigast att matcha vid transplantation av benmärg respektive solida organ?

ABO vid organtransplantation
HLA vid benmärgstransplantation (fr a HLA-DR, HLA-B)

16

Vilka sjukdomar kan Rh-inkompatibel blodtransfusion orsaka?

Transfusionsreaktioner
Hemolytisk sjukdom hos nyfödda
Autoimmun hemolytisk anemi

- först immunisering och sensibilisering, sedan reaktion vid framtida kontakt med antigen.

17

Hur behandlas Hemolytisk sjukdom hos nyfödda?

Rh-profylax med anti-RhD inom 72h efter första förlossningen med ett RhD+ barn.

Blodtransfusion till barnet via navelsträngen under graviditeten
Utbytestransfusion efter förlossning
UV-ljus för snabbare bilirubinnedbrytning