Cancer Flashcards Preview

T4 > Cancer > Flashcards

Flashcards in Cancer Deck (105)
1

En form av lymfom vanligast i yngre/medelåldern och med förhållandevis god prognos.

Hodgkin lymfom

1

Myeloproliferativ sjukdom som fr a drabbar erytropoesen.

Polycytemia vera

2

Cancer utgående från tarmslemhinnan.

Adenocarciom

3

Vad kallas en övergång av en epitelform till en annan?

Dysplasi

4

Vad kallas en maximal form av dedifferentiering av cellerna i en tumör?

Anaplasi

5

Äldre man med ansamling i blodet av små lymfocyter med ordinär morfologi. Vad är detta sannolikt?

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

6

Nämn en tumör som, trots ändelsen "-om", är malign..

Neuroblastom

7

Vilken celltyp kan genom transformation ge upphov till adenocarcinom?

Exokrint körtelepitel

8

Vilken av följande cancerformen är vanligast i Sverige bland män?

Prostatacancer

9

Vilken är den vanligaste riskfaktorn för utveckling av adenocarcinom i esofagus?

Gastroesofageal reflux

10

Du har en patient som har coloncancer och cancern är klassificerad som T3N1M1. Vad betyder det?

T3 - Tumören har invaderat genom tarmens muskellager
N1 - metastasering till 1-3 regionala lymfkörtlar
M1 - Fjärrmetastas

11

Hur utvecklas skivepiteldysplasier i cervix uteri?

Ca hälften av lätta dysplasier går tillbaka spontant.
En mindre del progredierar till skrivepitelcancer.

12

Beskriv en betydelsefull genetisk förändring som ofta ses vid cancer samt förklara hur denna förändring bidrar till utveckling av cancer.

p53:
- "guardian of the genome"
- stoppar cellcykeln
- kan inducera apoptos
- uppregleras vid cellulär stress

Defekt p53 --> celldelning fortsätter trots korta telomerer --> ökad genomisk instabilitet.

14

Vilken celltyp kommer småcellig lungcancer ifrån?

Neuroendokrina celler i bronkerna

15

Om din storrökande patient med biopsi som vid småcellig lungcancer inte har småcellig lungcancer, vilken annan neoplastisk sjukdom har liknande morfologiskt utseende?

..

16

Som behandling mot cancer har man prövat olika hämmare av telomeras revert transkriptas (TERT). Vilken effekt på cancern förväntar du dig att en sådan hämmare kan ha?

Nedsatt förmåga till celldelning.

..

17

Hos kroniska rökare sker förändringar i luftvägsslemhinnan med övergång från cylindriskt epitel till skivepitel. Vad kallas detta?

Metaplasi

18

Förklara varför det ofta tar decennier att utveckla en cancer.

Det krävs i regel mer än en mutation för att utveckla en cancer. T ex colon cancer utvecklas först efter 5-7 mutationer.

...

19

Beskriv vilka egenskaper som karakteriserar en malign cancercell.

Resistens mot apoptos
Bibehåller proliferativ cellsignalering
Okänslighet för tillväxthämning
Invasion och metastas-förmåga
Immortalitet
Inducerar angiogenes

= Hanahan och Weinbergs modell för tumörutveckling.

20

Vad kallas en ökning av antalet celler i ett organ eller vävnad?

hyperplasi

21

Vilka celltyper kan ge upphov till ett sarkom?

Celler från kroppens stödjevävnad - bindväv, muskler, kärl, brosk, ben.

22

Angiogeneshämmare är tänkbara som terapi mot maligna tumörer. Varför?

Invasiva tumörer kräver nybildade kärl när tumörer blir större än 2-3 mm.

23

Vad kännetecknar cancer in situ?

Invaderar lokalt till omgivande vävnad.

24

Hur orsakar HPV cancer?

Proteinerna E6 och E7 interagerar med p53 respektive pRB.
...

25

Ange fyra viktiga anatomiska spridningsvägar för maligna tumörer.

...
via lymfa
Via blod
lokal invasivitet inom ett hålrum (t ex peritoneum)
transcoelomiskt - genom peritoneum, perikardiet, pleuran, meningierna

26

Vilket är det mest använda systemet för stadieindelning av tumörer i svensk sjukvård? Vilka parametrar bedöms?

TNM-systemet:
Tumörstorlek
Spridning till lokala lymfnoder
Fjärrmetastas

27

Man ser ibland en ökad telomerasaktivitet i cancerceller jämfört med icke-transformerade celler. Detta ger cancercellen en egenskap som de allra flesta normala celler inte har. Vilken?

Förmåga att dela sig ett oändligt antal gånger - immortalisering.

28

Familjär adenomatös polypos/colon cancer (FAP) är en ovanlig autosomalt dominant nedärvd cancer. Utifrån den generella kunskap du har om ärftlig cancer, beskriv vilken typ/grupp av gen som du tror är inblandad i ärftlighets gången och hur denna gen ärvs och förändras i de celler som utvecklas till coloncancer?

APC är en tumörsuppressor som ärvs autosomalt dominant.
Mutation av APC genen --> kromosomal instabilitet --> utveckling av massor av polyper.

Varje polyp har enskilt låg risk att utvecklas till cancer men den stora mängden polyper gör att nästan alla med mutationen har utvecklat coloncancer vid 50-års ålder.

Eftersom personen bara har en fungerande allel krävs bara en mutation för att accelerera polypbildningen.

29

På vilka två ställen skulle du i första hand vilja leta efter metastaser från coloncancer?

...
levern
lungorna

30

Vad innebär gradering i cancerdiagnostik?
Vad har det för klinisk relevans?

...

31

Varför tror du colon/rektum är en vanlig vävnad för cancerutveckling? Förklara.

Colon/rektum har många celler som delar sig ofta. Hög delningsfrekvens ökar risken för mutationer som kan leda till cancer.

Colon/rektum är också ett område som exponeras för många miljöfaktorer, som potentiellt kan vara carcinogena.

Inflammation, som ofta drabbar colon, t ex vid IBD, ger ökad risk för dysplasi och cancer.

...

32

Kaspaser anses vara centrala proteiner i cellens apoptosprogram. Vad gör ett kaspas?

Hydrolyserar proteiner

33

En liten del av all cancer uppvisar en tydlig ärftlighetsgång. Mekanismen för detta involverar tumörsupressorgener. Förklara denna mekanism.

...
Defekter i tumörsupressorgener gör att personen bara har en fungerande allel, istället för två. Det krävs alltså bara en mutation för att få defekt tumörsupression, istället för två.

34

Onkgener spelar inte samma tydliga roll vid ärftlig cancer som supressorgener gör. Förklara varför.

...

35

Vid cancerutveckling talar man om "klonal selektion". Vad innebär detta?
Vilken är den molekylära grunden i tumörcellerna för klonal selektion?
Varför har den klonala selektionen en tendens att accelerera över tid?

...
De cancerceller som har bäst överlevnadsförmåga delar sig mer. Därför blir cancer på sikt mer aggressivt växande.

Den klonala selektionen tenderar att accelerera eftersom celler ofta utvecklar mutationer som gör DNA-replikation och reparation slarvigare, vilket ökar mutationsfrekvensen.

36

Uppkomst av behandlingsresistens vid cancerbehandling kan vara en följd av klonal selektion. Hur försöker man principiellt förhindra resistensutveckling vid behandling av cancer?

...
Man behandlar ofta med mer än ett preparat i taget.

37

Vilken metaplasi sker i luftvägsslemhinnan hos kroniska rökare?

Cylindriskt epitel övergår till skivepitel

38

Definera och nämn minst tre karakteristiska egenskaper för tumörsupressorgener respektive onkgener.

Onkogener:
- en dominant gen
- aktiverande, proliferativ
- sällan hereditär
- aktiverande mutationer
- amplifiering av gener (flera genkopior)
- translokationer av gener så de är nära uppreglerande gener eller så de bildar fusionsprotein med aktivt transkriberade gener.

Tumörsuppressorgener:
- två recessiva alleler
- inhiberande, anti-proliferativ
- ofta hereditär defekt
- inaktiverande mutationer
- deletioner
- epigenetisk avstängning (metylering)

39

Tumörsupressorgenen p53 kan definitionsmässigt fungera också som onkgen i samband med malign transformation. Hur?

...

40

Hur kan man dra nytta av specifik kunskap kring en tumörs mRNA eller proteinuttryck vid utformning av cancerbehandling? Ge två konkreta exempel.

Imatinib hämmar BCR-ABL, ett konstitutivt aktivt tyrosinkinas, som ses vid KML.

Tamoxifen är en östrogenreceptor-antagonist som används vid vissa typer av bröstcancer som stimuleras av östrogen.

41

Varför kombinerar man ofta många olika terapier vid cancerbehandling? Ge två anledningar.

...
Minska risken för resistensutveckling.
Synergi? Bättre behandlingseffekt
Mindre toxicitet än om man skulle givit en högre dos av ett preparat.

42

Cathepsin B som produceras av cancerceller har en specifik funktion. Vilken?

att penetrera basalmembranen

43

Rb deltar i regleringen av vilken övergång i cellcykeln?

G1 till S

44

Vad gör det pro-apoptotiska proteinet Bax?

Som respons på döds-stimuli translokeras Bax från cytosolen till mitokondrien --> frisättning av cytokrom c m fl --> kaspasaktivering --> apoptos.

45

Om du hittar en specifik kromosom-deletion i en malign tumör, på vilket sätt kan denna mutation tänkas vara involverad i uppkomsten av denna specifika cancer?

...
Proto-onkogen eller tumörsupressorgen?
Förlust av funktion eller aktivering?

46

Vilka egenskaper ses hos cancerceller?

...
Cellerna skiljer sig från normal vävnad i utseende och arkitektur.
Lägre grad differentiering.
Högre tillväxthastighet
Ofta nekros och blödning.
Potential för metastasering
Stimulerar till angiogenes
Okänsliga för tillväxthämmande signaler, apoptos
Immortalisering
Självförsörjande med tillväxtsignaler

om glykolys
Sämre/avsaknad basal-apikal polarisering
om motilitet
om cytoskelett
om adhesion till andra celler

47

Vad är ett autograft?

...
Ett transplantat från en individ till samma individ. T ex hud från låret för att täcka en brännskada.

48

Vilka tumörer kan ge lungmetastaser?

---

49

Idag används specifika receptorhämmare som led i behandlingen av många lungcancerpatienter. För att kunna behandla måste man veta om mutation föreligger i en viss gen.
Vilken gen?
Vilken/vilka subtyper av lungcancer är främst aktuella för mutationsanalys?
Vilken klass av läkemedel tillhör dessa receptorhämmare?

...
...
...

50

Retinoblastomproteinet (pRb) är ofta muterat i cancerceller. Förklara vilken effekt sådana mutationer får och varför det är en fördel för cancercellerna att mutera pRb.

...

51

Du tittar på en mellannålsbiopsi av en lungtumör. I preparatet ser du oregelbundna körtelbildande strukturer som växer invasivt mot ett stoma med spridda inflammatoriska celler. Vilken klass av malign tumör rör det sig troligen om?

...
Adenocarcinom?

52

Ge exempel på en genetisk förändring för vilken man ofta ser en amplifiering i cancerceller.

...
p53
BCL3
APC

53

En 65-årig kedjerökande kvinna, invandrad på 90-talet från södra Europa, söker för avmagring och blodig hosta sedan flera veckor. Lungröntgen visar förtätning apikalt i höger lunga.
Vilka två huvudsakliga differentialdiagnoser behöver man utesluta innan man väljer att operera bort förändringen?
Ange också två undersökningar som kan hjälpa dig att komma närmare diagnos innan operation.

A...
Tuberkulos
... ?

54

65-årig kedjerökande kvinna som en dag fått färskt blod i sin dagliga hosta. Lungröntgen visar förtätning i hilusregionen, sputumcytologi visar hyperkromatiska kärnor och orange-rosa cytoplasma. Därtill finner man ett förhöjt S-Ca.
Ange mest trolig diagnos, inklusive histologisk typ. Motivera med två skäl till din misstanke.

...

55

Vilka celler dominerar vanligen i ett adenom?

Benigna kärtelepitelceller

56

Ange en gen som ofta har "loss of heterozygosity" i cancerceller.

...
alternativ:
K-ras
c-myc
blc-2
p53

57

Lungcancer brukar delas in i fyra huvudsakliga grupper. Vilka?

Småcellig
Icke-småcellig
- adenocarcinom
- skivepitelcancer
- storcellig lungcancer

58

Vilken effekt kan förklara varför bcl-2 (B-cell lymphoma 2) skyddar mot apoptos?

...

59

Vid vilken cancerform används läkemedlet Tamoxifen?

Mot bröstcancer.
Östrogenreceptor-antagonist.

60

Nämn en typ av malign tumör som ofta utvecklar metastaser i hjärtat.

Malignt melanom

61

Nämn ett antigen mot vilket det idag finns antikroppar som används vid cancerbehandling.
Ange kortfattat en mekanism varigenom en sådan antikropp kan ha terapeutisk effekt vid cancer.

...
Trastuzumab (Herceptin)
En monoklonal antikropp mot ErbB2/HER2.

HER2 är en tillfäxtfaktor-receptor som är överuttryckt i en del bröstcancertumörer.

62

Vilka celler i cervix infekterar HPV?

- basalceller i skivepitelet
- känsligast i transformationszonen mellan skivepitel och cylinderepitel

63

Beskriv tre grundläggande histopatologiska skillnader mellan en benign och en malign tumör-

...

64

Förklara begreppet monoklonalitet.

...

65

Förklara begreppet tumörheterogenitet.

...

66

Förklara begreppet paraneoplasi.

...

67

Ge tre exempel på mikrober som anses ha samband med tumöruppkomst hos människor.

HPV --> cervixcancer (carcinom)
Epstein-Barrvirus --> Burkitt's lymfom
HTLV --> adult T-cells leukemi
HHV-8 --> Kaposi sarkom
Hepatit B, -C --> hepatocellulärt carcinom

S. haematobium --> blåscancer

H. pylori --> ventrikelcancer

68

Av flera skäl anses det motiverat att bryta ut Hodgkin-lymfom från övriga lymfocytära maligniteter.
Ange tre egenskaper hos Hodkinlymfom som särskiljer dem från lymfatiska leukemier och non-Hodkinlymfom.

...
...
...

69

Vilken är den vanligaste typen av lungcancer?
Hur skiljer sig incidensen av olika cancertyper hos rökare och icke-rökare?

Adenocarcinom är vanligast hos båda grupperna.
- 40% av lungcancer hos rökare
- de flesta fall hos icke-rökare

70

Vilka symtom ses vid lungcancer?

- Hosta, med eller utan slem
- Hemoptys
- Dyspné
- Pip i bröstet
- smärtor i thorax och skuldror
- aptitlöshet, avmagring
- trötthet, feber

- pneumoni som inte går i remission på 6-8 veckor
- vena cava superior-syndrom
- svullnad av hals, huvud, armar
- heshet
- dysfagi
- dyspné
- paramaligna symtom
- metastas symtom

71

Ge exempel på paramaligna symtom.

- SIADH
- hyponatremi
- hyperkalcemi
- CNS-påverkan
- ektopisk ACTH-produktion --> Cushing symtom

72

Beskriv stadieindelningen av cancer enligt TNM-klassifikationen.

T - primärtumören:
Tis: in situ
T1-T4: storlek/invasivitet

N - lymfkörtlar:
Nx: ej bedömt
N0: ingen lymfkörtelspridning
N1-N3: spridning till lymfkörtlar

M - metastas
M0: ingen fjärrmetastas
M1: fjärrmetastas

73

Vad betyder anaplasi?

Förlust av differentiering och organisation.

74

Vad betyder neoplasi?

Benign eller malign cellproliferation uppbyggd av celler med onormalt utseende och arkitektur.

75

Vad betyder dysplasi?

Premalign vävnad med arkitekturella och cytologiska förändringar.

76

Vad betyder metaplasi?

En mogen celltyp ersätts av en annan som svar på olika stimuli. T ex Barretts esofagus som svar på reflux.

77

Vad betyder pleomorfism?

Variation i storlek och utseende mellan celler.

78

Vad betyder carcinom?

Tumör som utvecklats från epitel.

79

Vad betyder adenocarcinom?

Tumör som utvecklats från körtelepitel.

80

Vad menas med att en tumör är 'invasiv'?

Tumören växer utanför sin egen vävnad.

81

Vad är hyperplasi?

Ökning av antalet celler.

82

Vad är hypertrofi?

Ökning av cellernas storlek.

83

Vad betyder atypi?

Cytologiska avvikelser. Har inget att göra med vävnadsarkitekturen.

84

Vad betyder cancer in situ?

Höggradig dysplasi. Har inte invaderat kringliggande vävnad (intakt basalmembran). Är alltså inte riktig cancer.

85

Hur bildas en cancer?

Process i flera steg:

- onkogener reglerar tillväxt, differentiering, överlevnad
- tumörsupressorgener förhindrar okontrollerad tillväxt
- DNA mismatch repair gener inaktiveras --> mutationer

86

Inom tumörbiologi, vad betyder 'stroma'?

Tumörens stödjevävnad.
Tumörcellerna interagerar med stromat.
Stromat är viktigt för tumörens överlevnad.

87

Ange fyra vanliga organ där metastaser ofta hittas.

Lever
Lungor
Benmärg
Hjärnan

88

Inom tumörbiologi, vad betyder 'senescens'?

..

89

Vad är telomerer?

DNA-sekvenser på ändarna av kromosomer som skyddar ändarna. Varje celldelning leder till förkortning av telomererna. Korta telomerer aktiverar p53. När de når kritisk längd går cellen in i senescens --> genomsk instabilitet.
Hindrar celler från att kunna dela sig i evighet.

Telomererna kan byggas på av telomeras, fr a i cancerceller.

90

Ange en vanlig punktmutation som leder till cancer.

K-ras, H-ras, N-ras

Punktmutation som låser ras som konstitutivt aktiv (GTP-bindande) form --> proliferativ signalering.

91

Ange en vanlig gendefekt vid cancer, som uppkommer pga translokation och bildning av ett fusionsprotein.

Translokation (9;22) leder till fusionen BCR-ABL = "Philadelphiakromosomen" --> konstitutivt aktivt tyrosinkinas vid KML.

92

Ange en vanlig translokation som leder till cancer.

Translokation av c-myc till ny promotorregion --> ökad transkription --> proliferation.

93

Ange en amplifiering som orsakar cancer.

N-myc amplifiering i neuroblastom --> proliferation.

94

Vad är mekanismen bakom utveckling av Hereditär non-polypös colon cancer (HNPCC)?

Nedärvd defekt i en mismatch-repair enzym-gen (MSH2 och MLH1) --> förhöjd mutationsfrekvens.

Utveckling är polyper, dock färre än vid FAP ( transformation till cancer, ofta inom 2-3 år.

95

Vad är receptor tyrosinkinaser och hur kan de vara involverande i cancer?

Tillväxtfaktor-receptorer är en kategori av receptor tyrosinkinaser. De aktiveras normalt när de fosforyleras. Mutationer kan göra dem konstitutivt aktiva --> signalerar alltid att cellen ska proliferera/överleva/stimulera angiogenes --> cancer.

96

Hur kan genetiska förändringar leda till att en tillväxtfaktor-receptor blir aktiverad i en tumör?

Autokrin produktion av tillväxtfaktor, t ex småcellig lungcancer.
Överyttryck av receptor --> spontanaktivering, t ex HER2 i bröstcarcinom.
Mutation --> spontan dimerisering/aktivering, t ex MEN2a.

97

Du har en coloncancer-patient med aktiverande mutation i Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR). Han får dock ingen effekt av EGFR-hämmare. Ge en förklaring.

Om han har aktiverande mutationer nedströms om EGFR, t ex i K-ras, spelar det ingen roll att EGFR är hämmad för signalen originerar i K-ras.

98

Ange fem riskfaktorer för cancer.

ärftliga faktorer
rökning
alkohol
osund kost och övervikt
stillasittande
solexponering
H. pylori-infektion

99

Vad skiljer adenom, papillom och polyper?

Adenom utgår från körtelvävnad - benign.
Papillom utgår från epitel - benign.

En polyp är en onormal vävnadstillväxt utgående från en slemhinna, kan vara malign.

100

Vilka egenskaper hos cancerceller underlättar metastasering?

Modulering av adhesion
ECM-degradation
Aktiv migration
Ökad proliferation
Angiogenes

Epitelial-mesenchymal transition (EMT) - en naturligt system för att mobilisera epitelceller, som cancerceller utnyttjar för metastasering. Reversibelt, och reverseras i den nya vävnaden tumören metastaserar i.

101

Coloncancer kan delas in i stadium I-IV. Vad kännetecknar de olika stadierna?

I - begränsad till tarmväggen
II- vuxit igenom tarmväggen
III - spridning till lokala lymfkörtlar
IV - fjärrmetastaser

102

Ge exempel på användning av angiogeneshämmare för att behandla cancer.

Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) stimulerar angiogenes.
Monoklonal antikropp mot VEGF, mot dess receptor eller VEGF-TRAPs används vid coloncancer:
- tillbakabildning av kärl till tumören
- hämmar angiogenes

103

Hur stimuleras normalt angiogenes?

Hypoxi och inflammation.

104

Ge exempel på cancertyper som är associerade med kronisk inflammation.

Lungcancer
Levercancer
Pankreascancer
Ventrikelcancer
Coloncancer
Njurcancer
Lymfom

105

Ge några teorier till varför kronisk inflammation är associerad med cancer.

Kronisk inflammation kan orsaka genetiska och epigenetiska förändringar.
- neutrofiler och makrofager producerar syre- och kväveradikaler --> mutation, metylering.
- IL-10, som är anti-inflammatorisk, hämmar DNA-reparation.

Genetiska förändringar kan inducera inflammation.
- NF-kappa-B --> inflammatoriska cytokiner, COX2, inducible nitric oxide synthase (iNOS), angiogenes, anti-apoptos (t ex Bcl-2)

COX2 aktivering via NF-kappa-B producerar prostaglandiner och leukotriener som stimulerar proliferation, migration, invasion, överlevnad.

Inflammation inducerar angiogenes som kan bidra till metastasering.