Infektionsepidemiologi Flashcards Preview

T4 > Infektionsepidemiologi > Flashcards

Flashcards in Infektionsepidemiologi Deck (15):
1

Vad är epidemiologi?

Läran om sjukdomars utbredning i en befolkning samt faktorer som påverkar eller bestämmer denna utbredning.

2

Vad är incidens?

Det antal personer som insjuknar i en sjukdom under en viss tidsperiod. Per 100 000 invånare i regel. Mäts som risk, odds, rates.

3

Vad är prevalens?

Det antal personer som har en viss sjukdom vid en viss tidpunkt. Per 100 000 invånare i regel.

4

Vad är 'risk'?

Sannolikheten att bli sjuk under en viss tidsperiod.

5

Vad är 'odds'?

Sannolikheten att bli sjuk/sannolikheten att inte bli sjuk

6

Vad är 'rate'?

antal nya fall/tidsenhet. Anges i fall/personår.

7

Hur räknar man ut personår?

antal personer x antal år

8

Vad är 'exposition'?

Att utsättas för smitta.

9

Vad är 'inkubationstid'?

Tid från smitta till första symtomet.

10

Vad är 'latenstid'?

Tid från smitta till den smittade blir smittsam.

11

Ange två mått för smittsamhet.

Secondary attack rate
Spridningsförmåga (reproduction numbers)

12

Vad är 'Secondary attack rate'?

Andelen smittade av de individer som varit i kontakt med ett ensamt primärt fall.

13

Vilka faktorer avgör hur stor del av befolkningen som måste vara immun för att skapa herd immunity?

Smittsamhet
Smittsamhetens duration
antal kontakter där smitta kan förekomma

14

Varför är inte andelen immuna samma som andelen vaccinerade i en naiv befolkning?

Vaccin har i regel inte 100% vaccine efficacy.
- andelen utfall/förhindrad sjukdom
- 1 - relativa risken

15

Vilka sjukdomar är anmälningspliktiga?

Allmänfarliga sjukdomar t ex
- hepatit A-E
- campylobacter, HIV

Samhällsfarliga sjukdomar
- riskerar att ge allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner och kräver extraordinära skyddsåtgärder
- t ex smittkoppor, SARS

Övriga
- ett inte ringa hot mot människors hälsa
- t ex malaria, kikhosta, mässling