Svampar Flashcards Preview

T4 > Svampar > Flashcards

Flashcards in Svampar Deck (34):
1

40-årig lantbrukare söker för besvärlig hosta. Mannen hanterar hö och halm varje dag. Odling av sputum visar växt av en mögelsvamp. Vilken är mest sannolik?

Aspergillus fumigatus

2

Vilken är den ledande orsaken till svampmeningit och viktig orsak till morbiditet och mortalitet hos immunsupprimerade med låg T-cellsfunktion och patienter som genomgår omfattande transplantationer?

Cryptococcus neoformans

3

Dermatofyter är en speciell grupp av humanpatogena mikrosvampar. Vad kännetecknar dermatofyter?

De tillhör trådsvamparna
De växer bäst vid 30 grader
De orsakar ytliga infektioner
De bildar hyfer

4

Ringorm eller revorm är den svenska namnet på en hudsvampinfektion. Vilken/vilka patogener ger upphov till detta tillstånd.

Trichophyton
Microsporum
Epidermiphyton

5

En systemisk svampinfektion är ett mycket allvarligt tillstånd. Ange två anledningar till varför systemiska svampinfektioner ökar i antal på våra sjukhus.

...
Större antal immunosupprimerade patienter som har större risk att drabbas.
..

6

Ange tre svamparter som ses vid systemiska infektioner.

Candida spp
Aspergillus spp
Pneumocystitis jiroveci
Cryptococcus neoformans
Dimorfa svampar (coccoidioides, histoplasma, blastomyces)

7

Opportunistisk svamp som hos patienter med defekter i den cellmedierade immuniteten ofta orsakar kroniska, ytliga infektioner i hud, naglar och slemhinnor.

...

8

Ange två svampar som orsakar lunginflammation hos immunsupprimerade.

Pneumocystitis jiroveci (vanligast)
Aspergillus fumigatus
Cryptococcus neoformans

9

Du har påvisat knoppande jästceller i direktmikroskopi av en munslemhinneinfektion hos en HIV-patient. Vilken svamp är det frågan om?

Candida albicans

10

Pojke med cirkelformade kliande utslag i hårbotten. Vid belysning med Woods lampa (UV-ljus) lyser hårstråna i de infekterade områdena med gulgrön fluorescens. Direktmikroskopi av hudskap och går visar svamphyfer.

Microsporum
(Wood's lampa specifik för vissa arter av Microsporum)

11

Svamp som fr a ger upphov till pneumoni hos personer med nedsatt immunförsvar.

Pneumocystitis jiroveci

12

Antropofil trådsvamp som är den viktigaste orsaken till nagelsvamp.

Trichophyton

13

Hos vilken/vilka patientgrupper ses fr a systemiska jästsvampinfektioner?

...
Immunsupprimerade

14

10-årig frisk pojke, söker med 5-kronestort skrovligt parti på armen.

Tinea corporis, kan orsakas av
- microsporum
- epidermophyton
- trichophyton

15

27-årig man från Ghana. Trött, mager, svårt att svälja. Vitaktiga beläggningar i hela munnen.

Candida albicans
Sannolikt pga AIDS

16

45-årig nyligen benmärgstransplanterad kvinna. I respirator. Utbredda lungförändringar.

..

17

Vilka typer av svampar finns, baserat på deras sätt att livnära sig?

Saprofyter - lever i jord, ruttet organiskt material
Commensaler - del av normalfloran
Parasiter - livnär sig på andra organismer

18

Hur är svampar uppbyggda?

- Eukaryot
- Cellvägg av chitin och glykaner
- Cellmembran med ergosterol istället för kolesterol
- Cellkärna
- Finns både multicellulära och unicellulära

19

Vilka subkategorier av svampar infekterar människor?

Jästsvampar och jästliknande svampar
- unicellulära
- "budding" reproduktion
- t ex Candida och cryptococcus
Mögelsvampar och trådsvampar
- multicellulära kolonier
- växer i hyfer = trådformiga kolonier
- t ex Aspergillus och dermatofyter
Dimorfa svampar
- kan växa både som mögel och jäst, beroende på miljö
- t ex histoplasma

20

Ge exempel på två patogener som orsakar ytliga svampinfektioner.

Malassezia furfur
- orsakar Pityriasis vesicolor: hypo/hyperpigmenterade fläckar
Exophiala weneckii
- orsakar Tinea nigra: svartbruna fläckar på händer och fötter.

21

Ge exempel på svampinfektioner i huden och vilken/vilka patogener som orsakar dem.

Dermatofytoser
- Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton
- Tinea corporis - på kroppen
- Tinea cruris - i skrevet
- Tinea capitis - på (barns) huvud
- Tinea unguium - naglarna
Candida albicans
- i munnen
- skrevet (blöjeksem)
- candida vaginit

22

Hur smittar dermatofyter?

Kan smitta utan direktkontakt
Sporer överlever årsvis i hudflagor

23

Ge tre exempel på dimorfa svampar.

Histoplasma capsulatum
Blastomyces dermatididis
Coccidioides immitis/posadasii

24

Var finns Histoplasma capsulatum i naturen?

- Sydöstra USA, Central- och Sydamerika
- i jord, fågel- och fladdermusavföring

25

Hur orsakar Histoplasma capsulatum sjukdom?

- Inhalation av sporer
- Kan överleva intracellulärt i makrofager
- Omvandlas från mögelsvamp till jästsvamp vid 37 grader
- Ofta asymptomatisk
- Orsakar pneumoni med calcifierade lesioner och röntgen som ser ut som tuberkulos
- Ibland disseminerad infektion

26

Vilka sjukdomar orsakar candida spp?

- Ytlig infektion i slemhinnor
- Vaginit
- Blöjeksem
- Djup infektion i blod, CNS, lever, mjälte
- via CVK-portacath

27

Var finns Cryptococcus neoformans i naturen?

- Jord, fågelspillning
- Varmt, fuktigt klimt
- Inhalationssmitta - ej person-person

28

Vilka symtom ses vid infektion med Cryptococcus neoformans?

Subakut/kronisk meningit
- huvudvärk
- psykiska symtom
- feber
- illamående
Pneumoni, självbegränsande
Ulcus i huden

29

Vilka patienter drabbas i huvudsak av infektion med Cryptococcus neoformans och Pneumocystitis jiroveci?

Patienter med T-cellsbrist, t ex AIDS

30

Var finns Aspergillus fumigatus i naturen?
Hur smittar det?

Överallt
Inhalation av sporer

31

Vilka sjukdomar orsakar infektion med Aspergillus spp?

Allergisk bronkopulmonell aspergillos
Aspergillom (svampboll)
Imvasiv aspergillos
- nekrotiserande pneumoni
- kan disseminera hos immunsupprimerade
A. flavus har aflatoxin som kan ge leverskada/-cancer

32

Ange två riskfaktorer för infektion med Aspergillus spp.

- Granulocytopeni
- Steroider
- Defekt skyddsbarriär
- Kirurgi
- Antibiotika
- Katetrar
- Proteser

33

Hur diagnosticeras svampinfektioner generellt?

PAD
Mikroskopi
Odling
Antigen-serologi
PCR
Arabinitolkvot, galaktomannan, mannan, glukan

34

Vanligaste orsaken till fotsvamp.

Trichophyton