Antiinflammatorisk terapi Flashcards Preview

T4 > Antiinflammatorisk terapi > Flashcards

Flashcards in Antiinflammatorisk terapi Deck (25):
1

TNF-alfa-antikroppar används alltmer i behandlingen av svåra inflammatoriska tillstånd. Vad bör man ha i åtanke innan insättande av behandling, speciellt hos patienter med invandrarbakgrund?

Behandlingen kan framkalla en svårbehandlad reaktiverad tuberkulos.

2

Methotrexat är i ett cytostatikum som används relativt frekvent. Methotrexat utöver bland annat sin effekt genom att interferera med funktionen av ett vitamin. Vilket vitamin?

Folsyra

3

Vad beror NSAIDs antiinflammatoriska effekt framför allt på?

Hämning av vasodilation och ödem genom inhibition av COX-2 --> hämmar prostaglandinproduktion.

4

Vilka verkningsmekanismer har glukokortikoider?

- Blockerar bildning av leukotriener
- Inducerar produktion av anti-inflammatoriska IL-4 och IL-10
- blockerar effekt av proinflammatoriska second messengers --> minskad produktion av TNF, IL-1

- Stimulerar glukoneogenes & insulinresistens
- muskelatrofi och osteoporos
- Mineralcorticoid receptorer i njure och CNS --> Na- och vätskeretention --> hypertoni, K utsöndring

TL;DR
Kortison stänger av pro-inflammatoriska gener, t ex cytokingener, men ger på sikt Cushingoida symtom.

5

Hur verkar NSAID?

NSAID är COX-hämmare

6

Hur verkar COX-2 hämmare?

Hämmar produktion av prostaglandin från arakidonsyra. Prostaglandiner medierar smärta, inflammation och feber.

OBS! COX-1 ger konstitutivt skydd för magslemhinnan och bidrar till trombocytfunktionen. NSAID är lite ospecifika och hämma COX-1 --> ventrikelulcus.

COX-2 hämning --> minskad njurperfusion --> vätskeretention, sänkt GFR --> hjärtsvikt, njursvikt.

7

Vad är DMARDS?

Disease Modifying Anti Rheumatic Drugs
- Metotrexat
- Salazopyrin
- etc

- hämmar sjukdomsprogress genom att slå på olika delar av immunförsvaret.

8

Hur verkar cytostatika?

Hämmar cellproliferation
Inducerar apoptos

Fr a vävnader med hög omsättning

9

Vilka patienter ska ha mer selektiva COX-2 hämmare, t ex Arcoxia (Etoricoxib)?

Patienter med tidigare övre GI-blödning.

10

Hos vilka patientgrupper bör NSAID och COX-2 hämmare undvikas?

Patienter med kardiovaskulär sjukdom och hög kardiovaskulär risk.
Hjärtsvikt
Njursvikt
Tidigare ventrikelulcus, övre GI-blödning.

Generellt lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid.

11

Vilka biverkningar bör man tänka på vid insättning av kortisonpreparat?

- Osteoporosprofylax pga minskat Ca upptag
- Tar patienten NSAID? Ökad risk för ulcus

Kardiovaskulära riskfaktorer
Aktivering av latenta virus
Kan inducera psykos
Ökad Na- och vätskeretention, utsöndring av K
Övriga Cushing symtom

Risk för utveckling av starr (grå och grön)

12

Hur verkar metotrexat?

Inhiberar folsyrametabolismen:
Hämmar dihydrofolat reduktas --> blockerar DNA syntes
--> hämmar lymfocytproliferation

Inhiberar purinmetabolismen
Hämmar AICAR --> accumulering av adenosin extracellulärt
--> binder till leukocyter --> uppreglerar Th2 och nedreglerar Th1 --> minskad inflammation

Doseras 1 ggr/vecka, folsyra ges 2-6 ggr/vecka.

13

Vilka biverkningar har metotrexat?

Illamående, håravfall
Stomatit, munblåsor

Leverpåverkan
Leukopenier --> pneumonit

14

Vilka biverkningar har sulfasalazin?

Buksmärta & Illamående
Utslag, klåda, slemhinnesymtom
Huvudvärk
Cytopenier, oligospermi

15

Vilka biverkningar har antimalariamedel (t ex Plaquenil, Klorokinfosfat)?

Reversibelt stört färgseende
Ljuskänslighet - behandlingsuppehåll sommartid vid RA

16

Hur verkar Cyklosporin (Sandimmun)?

Interfererar med IL-2 --> hämmar proliferation av T-celler

17

Hur vekar Azathioprin (Imurel)?

Purinanalog som interfererar med DNA/RNA syntes

18

När är cyklofosfamid indikerat vid autoimmunitet?

Vid livshotande vaskuliter och nefrit.

19

Vilka biverkningar har cyklofosfamid?

- Hemorrhagisk cystit
- Cytopenier --> infektioner
- GI-symtom
- Gonadinsufficiens - om möjlighet finns, kontakta reproduktionsmedicin

20

Vad är 'biologiska läkemedel' vid behandling av autoimmun sjukdom?

Samlingsbegrepp för nyare DMARD
Ofta antikroppar som ges sc/iv
T ex TNF-alfa hämmare (Remicade, Humira)

21

Hur verkar TNF-alfahämmare (Remicade, Humira)?

Binder och inaktiverar TNF-alfa --> minskar inflammation och bromsar led- och skelettdestruktion.

22

Vilka biverkningar/kontraindikationer har TNF-alfahämmare?

Reaktivering av tuberkulos - rtg + PPD innan insättning
Infektioner
Hjärtsvikt
Malignitet <5 år sedan

23

Vad är Rituximab?

anti-CD20-ak binder till CD20 på B-celler --> destruktion av B-celler.

24

Hur verkar acetylsalicylsyra (Aspirin)?

COX-hämmare
Hämmar cyklooxygenas från att konvertera arakidonsyra till prostaglandin --> vasodilation --> ödem.

25

Hur verkar Montelukast (Singulair)?

Leukotrien-receptorhämmare
- hämmar bronkospasm
- hämmar ödem
- hämmar ökad slemproduktion
- minskar eosinofilrekrytering