Antiviral terapi Flashcards Preview

T4 > Antiviral terapi > Flashcards

Flashcards in Antiviral terapi Deck (11):
0

Nämn en vanlig mekanism för viral resistens.

Mutationer i virala enzymgener.

2

Många antvirala medel verkar genom att hämma viralt neuraminidas. På vilka virus skulle ett sådant medel ha effekt?

Influensa A och B

3

Hur behandlas herpesencefalit?

Acyclovir - en nukleosidanalog

4

Hur verkar nukleosidanaloger?

Flertalet antivirala nukleosidanaloger byggs in under nybildning av viralt DNA och gör att DNA-syntesen avbryts, sk chain termination.

5

Hur behandlas CMV-infektion?

Nukleosid/nukleotid analoger som inte kräver konvertering m h a virala enzymer för att aktiveras, t ex ganciklovir.

6

Hur verkar interferon?

Virusinfekterade celler utsöndrar interferon som verkar på interferonreceptorn på oinfekterade celler och hämmar virusreplikation.

ökat uttryck av MHCI?
...

7

Vad är en avklädningshämmare? Ge exempel på virusinfektioner som kan behandlas med avklädningshämmare.

Läkemedel som hindrar avklädning av kapsiden från virus-RNA/DNA.

T ex
Rhinovirus
Enterovirus
Influensavirus

8

Vad är anti-sense preparat?

Korta oligonukleotider som binder till mRNA och hämmar translationen av proteiner.

9

Vad är pyrofosfatanaloger?

Binder oc hämmar DNA polymeras vid inbindningsstället för pyrofosfat och hämmar Reverse Transcriptase.

10

Varför kan acyclovir inte eliminera herpesvirus?

Acyclovir fosforyleras och aktiveras av ett viralt tymidinkinas. Det verkar alltså bara när viruset är aktivt, inte när det ligger latent.

Acyclovir, som antivirala läkemedel generellt, är virustatiskt, hämmar propagering men dödar inte virusen.

11

Vad är neuraminidashämmare?

Förkortar sjukdomstiden för influensa A och B. Neuraminidas är ett enzym som klyver bindningar mellan virus och cell och på så sätt faciliteter budding av höljet och därmed frigör virus från cellen. Läkemedlet hämmar denna frisättning av viruspartiklar.