GI infektioner Flashcards Preview

T4 > GI infektioner > Flashcards

Flashcards in GI infektioner Deck (65):
0

En bukabscess utgången från tarmen diagnostiseras hos en patient. Vilken bakterie är en sannolik orsak till abscessen?

Bacteroides fragilis

1

Vilken av följande diarré orsakande mikrober har den högsta smittdosen?
Salmonella enteritidis, ETEC, Yersinia enterocolitica, Giardia lamblia, EHEC.

ETEC

3

Beskriv -med exempel - generella patogenetiska mekanismer för hur bakterier kan orsaka diarré (3p).

Vibrio cholerae orsakar diarré mha koleratoxin, som inducerar utpumpning av kloridjoner från tarmepitelet. När klorid pumpas ut följer Na, K, bikarbonat och vatten med. = sekretorisk diarré.

Samma som värme-känsligt och värme-stabilt enterotoxin hos ETEC.

Shigella producerar Shiga toxin som attackerar och skadar tarmepitelet --> minskad absorption av vätska och utträde av protein-rik vätska --> diarré.

4

Beskriv kortfattat förutsättningar för uppkomst av pseudomembranös kolit samt patogenetiska mekanismer vid sjukdomen (3p).

C. difficile växer till sig efter antibiotikabehandling, då resten av tarmens normalflora har minskat.

Producerar toxin A och B.
Toxin A stimulerar leukocytinfiltration och cytokinmedierad hypersekretorisk diarré.
Toxin A stimulerar också hemorrhagisk nekros.
Toxin B skadar aktinskelettet i colonceller
--> apoptos
--> allvarliga ulci i colon
--> bildning av pseudomembran av fibrin, mucin och döda celler
--> stimulerar inflammation & neutrofilinfiltration
--> septisk chock.

Adhesiner hjälper cellerna att adherera.
Hyaluronidas bryter ner ECM.

5

I utvecklingsländer kan rotavirus vara dödligt hos små barn. Varför?

Den kraftiga diarrén viruset orsakar kan ge livshotande vätske- och saltbrist.

6

Sven, 18 år, har nyss kommit hem från en resa till Indien och Indonesien. Han har nu diarré med flera lösa avföringar per dag. Ange den mest sannolika bakterien, motivera. Beskriv smittväg, virulensfaktorer och patogenetiska mekanismer.

ETEC

7

Olle, 23 år. Har haft diarré sedan fyra dagar. Ont i magen, aptitlöshet. Har ej varit utomlands men ätit en dåligt tillagad kyckling för en vecka sedan. Ange den mest sannolika bakterien, motivera. Beskriv smittväg, virulensfaktorer och patogenetiska mekanismer.

Campylobacter jejuni.
Smittar fekal-oralt, ofta genom otillräckligt tillagad kyckling.
Ger diarré i ca 1-7 dagar och finns i Sverige.

Invaderar tarmepitelet
--> Cytolethal distending toxin
--> DNA-skada
--> tarmepitelskada
--> minskad absorption av vätska
--> diarré

8

Märta, 78 år. Bor på vårdhem. Diarré sedan fyra dagar, började några dagar efter att hon avslutat en antibiotikakur för UVI. Diarréerna har eskalerat och Märta har feber 38,9 grader. Ange den mest sannolika bakterien, motivera. Beskriv smittväg, virulensfaktorer och patogenetiska mekanismer.

C. difficile växer till sig efter antibiotikabehandling, då resten av tarmens normalflora har minskat.

Producerar toxin A och B.
Toxin A stimulerar leukocytinfiltration och cytokinmedierad hypersekretorisk diarré.
Toxin A stimulerar också hemorrhagisk nekros.
Toxin B skadar aktinskelettet i colonceller
--> apoptos
--> allvarliga ulci i colon
--> bildning av pseudomembran av fibrin, mucin och döda celler
--> stimulerar inflammation & neutrofilinfiltration
--> septisk chock.

Adhesiner hjälper cellerna att adherera.
Hyaluronidas bryter ner ECM.

9

Sofia, 30 år. På natten efter hemkomst från hjälparbete i Zimbabwe hade hon en lös avföring följt av flera vattentunna, gråvita diarréer. Kräks och svettas. Takykard, svag puls, lågt blodtryck. Yr men afebril. Inlägges på infektionskliniken. Ange den mest sannolika bakterien, motivera. Beskriv smittväg, virulensfaktorer och patogenetiska mekanismer.

...

10

Vilket virus kodar för ett protein som med toxisk effekt bidrar till att diarré uppstår?

Rotavirus

11

En AIDS-patient med vattnig diarré behandlas med metronidazole och blir besvärsfri. Sannolik orsak?

Giardia lamblia

12

Vilken av följande diarréorsakande patogener har den lägsta smittdosen?
Campylobacter jejuni
Vibrio cholerae
EHEC
Salmonella enteritidis
ETEC

EHEC

13

Vilka diarréorsakande patogener invaderar tarmepitelet för att orsaka diarré?

Shigella dysenteriae
EIEC
Salmonella
Yersinia enterocolitica
Listeria monocytogenes

14

Med vilka två huvudmekanismer uppkommer diarré?

- Minskad absorption pga skada på enterocyter.
- Ökad sekretion pga inducerat utflöde av joner från tarmens kryptor.

15

Varför kan diarré vara farligt?

Stora mängder vatten secerneras i övre GI för att sedan reabsorberas i jejunum, ileum och colon. Vid diarré secerneras vätska men hinner inte reabsorberas. Man kan förlora upp till 1L vätska per timme --> snabb uttorkning.

16

Vad skiljer matförgiftning från GI infektioner angående uppkomst och duration?

Kort inkubationstid (ca 2 timmar)
Kort duration (8-24 timmar)

17

Vad karakteriserar matförgiftning med Staphylococcus aureus?

- Kräkningar, vattnig diarré och buksmärtor
- Bildar värmestabila enterotoxiner
- Superantigen aktiverar T-celler till cytokinsvar
- Neutrofilinfiltrat och mastceller i gaster och jejunum

18

Vad karakteriserar matförgiftning med Bacillus cereus?

- Kräkningar och buksmärtor. Avklingar inom 10 timmar
- Opportunistisk, vanlig kontaminant
- Germination av sporer i kokt ris
- Värmestabilt enterotoxin
- Värmekänsligt enterotoxin aktiveras adenylatcyklas

19

Vad karakteriserar matförgiftning med Clostridium perfringens?

- Lång uppvärmning i storkök, köttgrytor, ärtsoppa, kokt lax
- Sporbildning och toxinbildning
- Penetrerar cellmembran i ileum --> ökat Ca2+ och ökad permeabilitet
- buksmärta, diarré, illamående efter 10-12 timmar.
- Duration 1-2 dygn.

20

Vad karakteriserar botulism?
Hur verkar toxinerna?

- Sillinläggningar, konserver, kov, lax
- C. botulinum neurotoxin A-G av hemagglutinin (HA) och neurotoxin (NT). HA binder gangliosiderna i nervändar och NT hämmar acetylkolinfrisättning.

21

Definera gastrit.

En histologiskt påvisbar inflammation i magsäcksslemhinnan.

22

Definera gastroenterit.

Illamående och kräkningar inom ett dygn efter förtäring av kontaminerade livsmedel eller genom annan smitta. Följs av buksmärtor och diarré.

23

Definera enterit.

- Icke-inflammatorisk enterit med frekventa vattentunna diarréer utan blod och slemtillblandning. Initiala kräkningar.
- Inflammatorisk enterit med slemmig och blodig diarré ofta med feber och buksmärtor.

24

Vilka patogener infekterar i huvudsak jejunum?
Hur ser symtombilden ut?

Vibrio cholerae
ETEC
Rotavirus
Ger volymösa vattentunna diarréer.

25

Vilka patogener infekterar i huvudsak ileum?
Hur ser symtombilden ut?

Salmonella
Campylobacter
Yersinia
EPEC
Ger tunna ärtsoppeliknande diarréer.

26

Vilka patogener infekterar i huvudsak colon?
Hur ser symtombilden ut?

Shigella
Campylobacter
EIEC
Entamoeba histolytica
Ger slemmiga, ibland blodtillblandade diarréer.

27

Hur försvaras tunntarmen mot tarmpatogener?

Peristaltik --> flöde av innehåll
Mucus, gallsalter, proteaser
Lymfoid vävnad, defensiner
Sekretoriskt IgA
Avstötning av epitel

28

Vilka virulensfaktorer ses generellt hos tarmpatogener?

pH tolerans
Adhesiner
Toxiner
Resistens mot normalfloran
Spridningsegenskaper
(Intracellulär överlevnad)

29

Hur sprids kolera?
Vad är Vibrio choleraes naturliga reservoar?

Saltvatten, bl a i skaldjur.
Sprids med förorenat vatten och mat

30

Vilka fyra virulensfaktorer har Vibro cholerae?

- Adhererar med toxincoreglerade pipi, accessory colonization factor
- Koleratoxin, består av enhet A och B. Enhet B ger hypersekretion av Cl- och vatten.
- Hemagglutinationsproteas inducerar inflammation och degraderar tight junctions
- Neuraminidas - inducerar fler toxinreceptorer

31

Vad är den ungefärliga smittdosen för Vibrio cholerae?

Hög, 10^8 bakterier

32

Hur sprids salmonella?

Genom kontaminerad mat - fågel, ägg, mjölkprodukter.

33

Vilka symtom ses typiskt vid salmonella?

Symtomdebut 6-48 timmar efter konsumption.
Varar 2-7 dagar.
Feber, kräkningar, bukkramper, huvudvärk.

34

Vilka virulensfaktorer har Salmonella spp.?

- Fibrier adhererar till M celler i Peyers patches.
- Typ II sekretionssystemet SPI-1 introducerar invasionsproteiner som translokerar bakterierna till underliggande cellager.
- Överlever i fagosomer: tål syra och kan replikera
- Bakterierna sprids när värdcellen dör.
- LPS orsakar inflammation --> diarré

35

Vilka patogenetiska mekanismer skiljer S. typhi och S. paratyphi från andra Salmonella spp?

- Kan infektera makrofager och sprida sig systemiskt.
- Förökar sig i mjälte, lever och benmärg.

- Ger efter 10-14 dagar hög feber och ospecifika sjukdomssymtom)
- Symtom kvarstår drygt en vecka och ersätts sedan åter av GI-symtom.

36

Vad är den ungefärliga smittdosen för Shigella?

Låg, 10-1000 bakterier

37

Vilka virulensfaktorer har Shigella spp?

Infekterar colonepitel via M-celler i Peyers patches.
Symtom fr a pga leukocytinfiltration och mukusproduktion.

- Typ III sekretionssystem
- Lyserar fagosomen
- Intracellulär replikation
- Sprids genom polymerisering av aktin
- Lyserar dubbelmenbran och sprids på så sätt till nya celler

- Shiga toxin med A och B subenheter som skadar tarmepitelet. Subenhet A hämmar proteinsyntes.
- Shiga toxin kan orsaka HUS.

38

Hur smittar Shigella spp?

- Personsmitta
- Livsmedel och vatten
- Människan ända bärare

39

Vilka virulensfaktorer har Enterotoxinogena E. coli (ETEC)?

Värmelabilt (LT) kolera-likt toxin
--> sekretion av CL-
--> sekretion av K, Na, HCO3-, vatten
--> diarré

Värmelabilt (ST)

Adhesiner
LPS
Flagella

40

Vilka virulensfaktorer har Enteropatogena E. coli (EPEC)?

Intimin adhererar bakterien till tarmepitelet
---> modifiering av aktin
---> deformering
---> minskad absorption
---> diarré
Måttlig invasion --> inflammation
LPS
Flagella
ev. Shiga toxin

41

Vilka virulensfaktorer har Enteroinvasiva E. coli (EIEC)?

Virulensfaktorer som Shigella:
Invaderar via M-celler i tarmen mha ett typ III-sekretionssystem:
endocyteras --> förstör vesikeln.

Replikerar i tarmepitelet
--> destruktion
--> diarré, kräkningar, feber

42

Vilka virulensfaktorer har Enterohemorrhagisk E. coli (EHEC)?

...

43

Vilka virulensfaktorer har Enteroaggregerande E. coli (EAEC)?

...

44

Ger typiskt turistdiarré, symtom som vid mild kolera.

ETEC

45

Ger typiskt diarré hos barn i u-länder pga minskat saltupptag.

EPEC

46

Bakterie som typiskt ger symtom som Shigella spp, orsakar dysenteri.

EIEC

47

Ger typiskt hemorrhagisk kolit med buksmärtor men utan feber. 10% av drabbade barn utvecklar HUS.

EHEC

48

Hur smittar EHEC?

Via malet kött och opasteuriserad mjölk.
Låg smittdos.

49

Vilka symtom ses vid infektion med Yersinia spp?

Akut vattnig eller kronisk diarré
Barn kan få förstorande lymfkörtlar --> falsk appendicitdiagnos
Reaktiv artrit

50

Hur smittar Yersinia spp?

Enterobakterie hos djur, smittar via kontaminerat kött
Kan tillväxa i kyla

51

Hur sprids Campylobacter spp?

Via djur bl a fjäderfä, kött, mjölk eller vatten.

52

Vilken är den vanligaste orsaken till diarré hos vuxna i Sverige?

Campylobacter

53

Vilka virulensfaktorer har Campylobacter spp?

- Adhesiner, Cytolethal distending toxin
--> skada på mukosa, leukocytinfiltrat
--> sepsis, reaktiv artrit
- både O-linkade och N-linkade glykosyleringar
- Fasvarierande kapsel

54

Vilken autoimmun sjukdom är associerad med Campylobacter?

Guillain-Barré syndrom: lipopolysackarid-antikroppar korsreagerar med glykosfingolipider i perifer nervvävnad.

55

Vilka virulensfaktorer har Clostridium difficile?

- Exotoxin A: glykosyltransferas som inducerar leukocytinfiltration, hypersekretion, hemorrhagisk nekros
- Exotoxin B: depolymeriseras aktin --> förstör cytoskelettet
- Adhesiner
- Hydrolytiska enzymer

56

Ange tre parasiter som orsakar gastroenterit.

Entamoeba histolytica
Giardia lamblia
Cryptosporidium spp. (C. parvum, C. hominis)

57

Ange fyra virustyper som orsakar gastroenterit.
Ange också vem som drabbas och när.

Rotavirus (yngre barn, på vintern)
Calicivirus (alla, på vintern)
Astrovirus (barn, på vintern)
Enteriska adenovirus (barn, året om)

58

Vilken är den vanligaste orsaken till gastroenterit hos yngre barn?

Rotavirus

59

Vilka åtgärder kan hindra smittspridning av tarmpatogener?

Bättre hygieniska förhållanden
Vällagad mat
Handtvätt

60

Vilka sjukdomar kan orsakas av infektion med Helicobacter pylori?

- Kronisk gastrit
- Ulcus i ventrikel och duodenum
- Adenocarcinom i ventrikeln
- MALT-lymfom

61

Hur stor andel av infekterade med H. pylori får symtom (ca)?

10%

62

Vilka virulensfaktorer har Helicobacter pylori?

- Ureas bryter ner urea till Co2 och ammoniak --> ökat pH.
- Syra-inhiberande protein
- Adhesiner
- Superoxid dismutas (SD) & katalas hindrar fagocytos.
- Cytokin-associerad gen A (CagA), ett typ IV sekretionssystem, orsakar inflammation och cancer.
- Flageller
- LPS
- Vacuolating Cytotoxin A (VacA)
- Outer membrane vesicles

63

Hur behandlas infektion med H. pylori?

PPI + 2 av:
- amoxicillin (betalaktamantibiotika)
- karitromycin (makrolid)
- metronidazol (nitroimidazol)

64

Hur diagnosticeras H. pylori infektion?

- Antigen i faeces
- PCR
- Serologi

65

Vad är koleratoxinets verkningsmekanism?

B-enheten binder till cellen.
A-enheten inducerar hypersekretion av Cl-
--> sekretion av Na, K, HCO3- och vatten
--> massiv vätskeförlust.