Hjärt-kärlsjukdomar Flashcards Preview

T4 > Hjärt-kärlsjukdomar > Flashcards

Flashcards in Hjärt-kärlsjukdomar Deck (86):
0

När ses muskotnötteckning i levern?

Kronisk cirkulationsstas i levern.

1

Nämn ett syndrom som går med mitralisprolaps.

Marfan syndrom

2

Namn på högersidig hjärtsvikt sekundärt till pulmonell hypertension.

Cor pulmonale

3

Utseende av myokard drabbat av akut infarkt, efter en veckas läkning.

Gulbrunt centrum med röd kant.

4

När, efter akut hjärtinfarkt, är risken störst för myokardruptur?

3-7 dagar efter infarkt

5

Nämn en differentialdiagnos till akut hjärtinfarkt hos yngre personer.

Myokardit

6

Vilken del av LAD drabbas av ateroskleros i första hand?

Proximalt / strax efter förgreningen från a. circumflexa.

7

Utöver ST-höjningar, vilket är det allvarligaste fyndet vid arbetsprov?

Sjunkande blodtryck

8

Marta, 88 år, klagar på bröstsmärtor och yrsel när hon anstränger sig och har svimmat av två gånger på sistone. Vid auskulation av hjärtat hör du et systoliskt blåsljud. Vilken sjukdom misstänker du i första hand?

Aortastenos

10

Ange fem orsaker till oförklarad plötslig död, som kan tänkas föranleda obduktion.

STEMI
Hjärtruptur
Arytmi
Sadelemboli
Lungemboli med inkompensationsbild
Stroke
Aortaruptur
Massiv inre blödning
Akut hjärtsvikt

11

Vad är den mest sannolika orsaken till akut påkommande smärta som strålar från bröst till rygg, hos en patient med Marfan syndrom?

Aortadissektion

12

80-årig kvinna med svimningar, lätt lungödem, periodisk bröstsmärta och stor vänsterkammare. Sannolik diagnos?

Aortastenos

13

Patient som får akut lungödem någon dag efter hjärtinfarkt. Sannolik orsak?

Papillarmuskelruptur

14

En pojke dör plötsligt under en fotbollsmatch. Hans faster och mormor dog också plötsligt i unga år. Sannolik orsak?

Hypertrof obstruktiv kardiomyopati

15

33-årig tidigare frisk man som ett par veckor efter förkylning söker akut pga plötsligt påkomna svåra bröstsmärtor. EKG visar generella konkava ST-höjningar. Sannolik diagnos?

Perimyokardit

16

Oxiderat LDL bidrar till genesen av aterosklerotiska plack. Vilken mekanism anses vara den viktigaste för effekten av oxiderat LDL?

Oxiderat LDL inducerar ett inflammationssvar.

17

Skumceller är lipidrika celler som man ofta ser i aterosklerotiska plack. Vilken celltyp utgör skumceller?

Makrofager

18

Hur uppkommer en STEMI klassiskt?

Ett aterosklerotiskt plack rupturerar och det bildas en tromb som helt ockluderar kranskärlet.

19

Hur kan man förklara att blåst i ansiktet kan ge angina pectoris?

Dykreflexen
...

20

Hur benämns en hjärninfarkt som enbart drabbar hjärtväggens innersta lager (inre 1/3)?

Subendokardiell hjärtinfarkt

21

Hur benämns en hjärtinfarkt som drabbar alla lager rakt igenom hjärtväggen?

Transmural hjärtinfarkt

22

Vilken EKG-förändring är typisk vid begynnande eller färsk infarkt?

ST-T-förändringar

23

Vilken EKG-förändring är typisk vid äldre, genomgången infarkt?

patologisk Q-våg

24

Vilken del av kranskärlsträdet är sannolikt ockluderas om vänstra hjärtkammarens bakvägg och bakre delen av kammarseptum är infarcerade?

RCX (Circumflexan)

25

Nämn tre av de vanligaste riskfaktorerna för venös trombos.

...
Ålder
Malignitet
Immobilisering
P-piller/graviditet
Tidigare venös trombos

26

Tromboembolism kan drabba olika organ i kroppen. Ange en trolig emboluskälla vid lungemboli.

Venerna i benen.

27

Tromboembolism kan drabba olika organ i kroppen. Ange en trolig emboluskälla vid cerebral emboli.

A. carotis (bifurcationen)
Vänster förmak vid förmaksflimmer

28

Tromboembolism kan drabba olika organ i kroppen. Ange en trolig emboluskälla vid njuremboli.

...

29

Vilken är den i särklass vanligaste orsaken till kronisk hjärtsvikt?

Genomgången hjärtinfarkt

30

I vilket hjärtrum ses primärt ökat tryck vid aortastenos?

Vänster kammare

31

I vilket hjärtrum ses primärt ökat tryck vid tricuspidalisinsufficiens?

Höger förmak

32

I vilket hjärtrum ses primärt ökat tryck vid mitralisstenos?

Vänster förmak

33

Amyloidos som engagerar hjärtat kan ge upphov till myokardfibros och restriktiv kardiomyopati. Förväntar Du dig i detta fall en diastolisk eller systolisk dysfunktion? Motivera!

Diastolisk dysfunktion eftersom myokardfibros gör att hjärtat inte kan dilatera ordentligt i diastole --> sänkt slutdiastolisk volym.

34

En patient kommer in med symtom på hjärtinfarkt men har normalt EKG och normala nivåer av hjärtinfarktmarkörer. Vilka slutsatser kan du dra av de normala hjärtinfarktmarkörerna? (1p)

Ingen myokardskada.

35

Indikationen för att mäta BNP är misstänkt hjärtsvikt. Varifrån kommer BNP och vad är det som utlöser frisättningen? (2p)

Från höger förmak, den frisätts vid aktivering av sträckreceptorer i höger förmak, när trycket ökar.

36

Ischemisk nekros (infarkt) är ovanlig vid lungemboli. Varför? (1p)

...

37

Ange hur incidensen av lungcancer förändrats hos män respektive kvinnor de senaste 25 åren. (1p)

...

38

Vad innebär "stunning" av myokardiet? (1p)

...

39

Vilka två faktorer styr direkt slagvolymens storlek? (1p)

Slutdiastolisk volym
Ejektionsfraktion

40

Vad är VCM-1:s (vascular adhesion molecule) roll vid uppkomsten av ateroskleros? (1p)

...

41

Vad är den vanligaste riskfaktorn för kalcifierande aortastenos?

...

42

Hur förändras hjärtat makroskopiskt vid kalcifierande aortastenos?

...

43

Vad blir den kliniska följden av kalcifierande aortastenos?

...

44

Hur ändras hjärtat makroskopiskt vid hypertrofisk kardiomyopati?

Tjock, stel vänsterkammare, vid hypertrof obstruktiv kardiomyopati fr a disproportionerligt kraftig septum som blockerar utflödet till aorta.

45

Vilka klinska följder ger hypertrofisk kardiomyopati?

Diastolisk dysfunktion -->
- hjärtsvikt
- syncope
- angina
- arytmier
- blåsljud
- plötslig död

46

Vad är Marfan syndrom?

...

47

Vilka symtom ses vid Marfan syndrom?

..

48

Med vilken metod använder man systolisk dysfunktion som mått på stressutlöst myokardischemi?

...
UKG?

49

Vilket medelartärtryck är normalt i lungpulsådern?
Var ligger gränsen för pulmonell hypertension?

...

50

Ange vilka tre grundprinciper som ingår i Virchows triad för patogenes av tromber.

Hyperkoagulation
Endotelskada
Hemodynamiska förändringar (stas, turbulens)

51

Vilken av de tre faktorerna i Virchows triad har störst betydelse för arteriella respektive venösa tromber?

...

Endotelskada
Hyperkoagulation
Hemodynamiska förändringar

52

Vad innebär paradoxal embolisering?

Emboli från venösa kretsloppet som fastnar på den arteriella sidan pga arteriovenös shunt t ex ventrikelseptumdefekt.

53

Hur defineras cor pulmonale?

...

54

Ca 75% av patienter som genomgått hjärtinfarkt får kardiella komplikationer i efterförloppet. Nämn tre sådana komplikationer.

...

55

Vilken är den vanligaste orsaken till plötslig hjärtdöd?

...

56

Två traditionella markörer för akut hjärtinfarkt är troponin T och CK-MB. Vilken är minst specifik? Ange för denna markör andra orsaker till stegrade nivåer än hjärtinfarkt.

CK-MB (kreatinkinas) är minst specifik och kan vara förhöjd vid annan muskelskada.

TnT har bäst sensitivitet och specificitet

57

Ange två tillstånd som ger förhöjt NT-proBNP, förutom hjärtsvikt.

...

58

Genom viket lager i aortaväggen förlöper en dissektion?

tunica media

59

Bindvävssjukdomar som Marfans syndrom ger ökad risk för att drabbas av aortadissektion. Dock är det en annan riskfaktor som utgör orsak till ungefär 90% av alla insjuknade fall. Vilken?

...
Hypertoni?

60

Vilken/vilka lager av kärlväggen är dilaterade vid ett äkta aneurysm?

Alla

61

Vad innebär det om myokardiets flödesreserv är reducerad?

...
CO ökad för lite vid fysisk ansträngning

Dålig utveckling av kollateraler
Blodflödet i kranskärlen ökar inte tillräckligt vid ökad syrgasbehov

stenos i mitralis eller aortaklaffen

lågt venöst återflöde

62

Hur ser vänsterkammarhypertrofi ut på EKG?

Höga R-vågor och ST-T förändringar i V5-V6.

63

Hur ser en genomgången inferior infarkt ut på EKG?

Q-vågor i II, aVF, III

64

Hur ser perikardit ut på EKG?

Generella uppåt konkava ST-höjningar

65

Hur se en akut inferior infarkt ut på EKG?

ST-höjningar i II, aVF, III

66

Hur ser högerkammarhypertrofi ut på EKG?

Höga R-vågor och ST-T förändringar i V1-V2.

67

Hur ser en akut anterior infarkt ut på EKG?

ST-höjningar i V1-V4

68

I vilken ordning uppträder i regel följande fenomen vid ökande ischemi?
Nedsatt funktion
Bröstsmärta
ST-sänkning

...

69

Med vilken metod mäter man flödesreserven i hjärtat?

...

70

Vilka är de första kärnförande cellerna som tar sig in mellan muskelfibrerna vid en hjärtinfarkt?

neutrofiler?
makrofager?

...

71

Den senaste veckan har en 55-årig kvinna haft tryck över bröstet vid tre tillfällen: en gång när hon städade hemma, en gång när hon duschade och igår kväll när hon satt och tittade på TV efter kvällsmat. Vilken är den mest sannolika diagnosen?

...
Instabil angina?

72

Vilken är den vanligaste orsaken till sekundär kardiomyopati?

...
alternativ:
alkohol
hormonella rubbningar
ischemi
cytostatika

73

Nämn tre allvarliga orsaker till plötslig försämring som kan infträffa i efterförloppet (ca 1 dygn-1 vecka) av en akut hjärtinfarkt.

Papillarmuskelruptur
Ventrikelseptumdefekt
Hjärttamponad

74

Vilken typ av inflammatorisk cell karakteriserar den mikroskopiska bilden vid virusmyokardit?

...

75

Ange om mortaliteten i ischemisk hjärtsjukdom i västvärlden har minskat, ökat eller varit konstant under de senaste 50 åren.

...

76

Vilket är det karakteristiska mikroskopiska fyndet i myokardvävnaden cirka 10 dygn efter en hjärtinfarkt?

...

77

Ange en mekanism som kan ligga bakom angina hos patienter som inte har synliga stenoser på coronarangiografi.

...
Vasospasm

78

Beskriv med två ord det klassiska makroskopiska mönstret hos ett hjärta med hypertoni-orsakad hjärtsvikt.

...
Hypertrof kardiomyopati

79

Om en myokardruptur drabbar papillarmusklerna i den vänstra kammaren, vilken komplikation kan då uppstå?

Mitralisinsufficiens

80

Vilket kroniskt tillstånd kan mitralisinsufficiens leda till på sikt?

Dilaterad kardiomyopati i vänster kammare

81

Vad är en normal el-axel för en 80-åring?

...

82

Vad är proBNP?

En propeptid som klyvs av BNP när BNP insöndras i blodet vid ökad spänning i kammarväggen.

BNP:s effekt:
- minskat venöst återflöde --> minskad preload
- minskad arteriell resistens --> minskad afterload

83

Hur ska man tolka proBNP?

Normalt värde utesluter med stor sannolikhet hjärtsvikt.
Förhöjt värde --> UKG

84

Hur ser en hjärtinfarkt ut makroskopiskt över tid?

0-1 dygn: ingen förändring

2 dygn: blödning, blek gul

1 vecka: starkt gul, mjuk

1 mån: vitt ärr

85

Hur ser en hjärtinfarkt ut mikroskopiskt över tid?

0-1 d: inget

2 d: kärnor och tvärstrimmighet försvinner, ökad färgbarhet och synliga kontraktionsband

3 d: neutrofila granulocyter, nekros

5-10 d: makrofager, tidig granulationsvävnad

1,5-3 v: granulationsvävnad, nya kapillärer och fibroblaster

1 mån: Bindvävsärr

86

Vilka tillstånd bör misstänkas vid PEA?

Lungemboli
Aortaruptur
Hjärttamponad