Mykobakterier Flashcards Preview

T4 > Mykobakterier > Flashcards

Flashcards in Mykobakterier Deck (11):
1

Beskriv viktiga immunologiska mekanismer i försvaret mot tuberkulos och hur dessa ger upphov till sjukdomens utveckling och histopatologi.

TB triggar fagocytos och överlever i fagosomer genom att blockera sammanslagning med lysosomen.

Nekrotiskt granulom

2

Vad kännetecknar och skiljer primär och sekundär (postprimär) tuberkulos beträffande sjukdomsutveckling och histopatologi?

Primär:
- inkapsling med langerhans celler och ostig nekros
- persisterande infektion i lungor eller disseminerat

Postprimär tuberkulos
- lokalt
- disseminerat

3

Vad är ett PPD-test?

...

4

Vad är BCG-immunisering?

Vaccin med levande Bacillus Calmette-Guérin, vilket ger visst skydd mot tuberkulos.

5

Beskriv principer för behandling av tuberkulos.

...

6

Vad karakteriserar mykobakterier?

- lipid-rik cellvägg med mykolsyra istället för kolesterol
- syrafast = avfärgas inte med syra/alkohol
- tuberkulos växer långsamt, en del andra arter växer snabbt

7

Vilka två skilda sjukdomsbilder kan ses vid infektion med M. leprae?

Granulomatös
- perifera nerver
- slemhinnor

Tuberkuloid
- paucibacillär
- hypopigmentering
- känselbortfall
- Th1-dominerat

Lepromatös
- multibacillär
- noduli
- förtjockad hud
- nervengagemang ses först sent
- Th2-dominerat

8

Vilka symtom ses vid lungtuberkulos?

Persisterande hosta med slem och ev. blod
Viktnedgång
Nattliga svettningar
Tröttnet

9

Vad gäller när en patient diagnosticeras med tuberkulos?

Anmälningspliktig
Miljöundersökning inkl. familj, arbetsplats
Obligatorisk behandling
- 2 antibiotika i 6 månader
- Ytterligare 1-2 antibiotika första 2 månaderna

Rifampicin, Isoniazid
Etambutol, Pyrazinamid (första 2 mån)

10

Vilka faktorer försvårar behandling av tuberkulos?

Infektionen är ofta inkapslad
Hög mutationsfrekvens
Ökande antibiotikaresistens

11

Vad är Immune reconstitution inflammatory syndrome (IRIS)?

Vanligt vid allvarlig immunsuppression.
HIV-behandling ökar CD4+-nivåerna vilket gör att immunförsvaret plötsligt reagerar kraftigt mot opportunistiska infektioner eller tidigare framgångsrikt behandlade infektioner.

--> Feber, förstorade lymfkörtlar
T ex tuberkulos eller cryptokock-meningit
Ofta efter nyinsatt HAART.