Autoimmunitet Flashcards Preview

T4 > Autoimmunitet > Flashcards

Flashcards in Autoimmunitet Deck (41):
0

Vad är amyloid?

...

1

Vilken autoantikropp är mest specifik för rheumatoid artrit?

IgG anti-CCP antikroppar (autoantikroppar riktade mot citrullinerad cyklisk peptid)

- mycket hög specificitet
- stark prediktor för utveckling av RA

2

Vilken typ av celler anses spela den primära rollen i patogenesen av RA?

...

4

Vilken är Prekursorn till den sortens amyloid som förekommer vid kroniska inflammatoriska tillstånd och var bildas den?

...

5

Hur uppkommer symtom vid Graves sjukdom?

Stimulerande autoantikroppar mot TSH-receptorn leder till överproduktion av thyroideahormon.

6

För vilken sjukdom är dsDNA positivt ANA en markör?

SLE

7

Vilket är det karakteristiska mikroskopiska fyndet vid sarkoidos?

...

8

Redogör för tre olika immunologiska mekanismer, identiska med tre av de olika typerna av överkänslighetsreaktioner, som kan orsaka autoimmuna skador. Ge exempel på sjukdomar.

Typ 2 överkänslighet:
- direkt antikroppsmedierad
- Graves sjukdom
- Myasthenia gravis
- Rheumatisk feber
- AIHA

Typ 3 överkänslighet:
- immunkomplexmedierad
- SLE

Typ 4 överkänslighet:
- T-cellsmedierad
- MS (mot bl a myelin basic protein)
- Diabetes mellitus typ 1

OBS! När autoimmunitet uppkommit involveras sedan resten av immunförsvaret.

9

Vid SLE-sjukdomen uppträder njurskador. Beskriv patogenesen bakom dessa.

...

10

Vilket HLA har starkt genetiska samband med Rheumatoid artrit?

HLA-DR4,
fr a HLA-DRB1*04:01
Alleler som har samma epitop har också samband med RA, 'shared epitope'-teorin

11

Beskriv mekanismer för uppkomst av central tolerans hos T-celler.

T-celler i thymus som uppvisar stark reaktivitet mot kroppsegna antigen destrueras.

T-celler:
Otillräcklig TCR signalering = neglekt --> apoptos (majoriteten av T-celler)
Stark TCR signalering --> apoptos
Svag TCR signalering --> överlevnad och utmognad

12

Vad är perifer tolerans och hur uppkommer det?

...
Anergi - vid avsaknad av kostimulatoriska inflammatoriska cytokiner vid antigenpresentation blir T-cellen anergisk och reagerar inte på antigenstimulation.

Deletion - aktivering av Fas och Fas-ligand inducerar apoptos.

Interaktion med regulatoriska T-celler

Immunsuppresiva cytokiner (IL-10, TGF-beta)

Immunologisk ignorans

Immunpriviligerade zoner t ex CNS, anteriort i ögat, testis, uterus.

13

Hur verkar Cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4)?

Det sitter på ytan av T-hjälparceller och binder kompetitivt till B7, istället för CD28. Det inhiberar på så vis ko-stimulering vid antigenpresentation, vilket deaktiverar T-hjälparcellen = cellcykel-arrest.

CTLA-4 uttrycks på regulatoriska T-celler och supprimerar CD4+ celler som binder till samma APC.

14

Hur verkar T-regulatoriska T-celler?

De inducerar anergi i lymfocyter genom kontakt eller sekretion av IL-10 och TGF-beta.

15

Beskriv dendritiska cellers roll i T-cellsaktivering, anergi och generation av regulatoriska T-celler.

Inflammatoriska cytokiner --> presentation i lymfnod --> effektorceller

IL-10 --> modulerad DC till lymfnod --> regulatoriska T-celler, anerga T-celler

Omogna DC till lymfnod --> anergi, deletion

16

Beskriv mekanismer för uppkomst av central tolerans hos B-celler.

Deletion

Receptor editing - ny typ av Ig light chain

17

Beskriv mekanismer för uppkomst av perifer tolerans hos B-celler.

I avsaknad av T-hjälparceller blir B-cellerna anerga eller går i apoptos.

18

Beskriv hur molecular mimicry orsakar sjukdom.

Vissa bakterier har två antigena determinanter (områden på antigen som känns igen av en receptor). Den ena liknar ett själv-antigen och den andra ett icke-självantigen. När T-cellerna hjälper B-cellerna att aktiveras producerar B-cellerna antikroppar mot båda antigenen --> autoantikroppar.

19

Vad är polyklonal lymfocytaktivering?

T-celler aktiveras oselektivt av vissa molekyler, t ex lectiner, från växter. Eftersom aktiveringen är ospecifik kan de aktivera autoreaktiva T- och B-celler.

20

Ange fyra mekanismer autoimmunitet kan orsakas av.

Orsaken till autoimmunitet är defekter i utveckling av perifer tolerans.

Mekanismer:
- molecular mimicry
- polyklonal lymfocytaktivering
- vävnadsskada och frisättning av annars dolda antigen
- antigenspridning - inflammationen från en autoimmun sjukdom kan trigga aktivering av andra autoreaktiva T- och B-celler.

21

Vilken överkänslighetsreaktion är dominant vid RA?

Typ 2, 3 och 4
Autoantikroppar, immunkomplex och T-celler

22

Vilka faktorer predisponerar för autoimmun sjukdom?

- Genetiska faktorer t ex HLA
- Brister i immunologisk tolerans
- infektioner, superantigen, mikrobiella adjuvans
- hormoner
- kemiska ämnen
- vävnadsskada

23

Vilket HLA har starkt genetiskt samband med ankyloserande spondylit (Mb Bechterew)?

HLA-B27

24

Vilka symtom ses vid SLE?

Fjärillserythem
Hudutslag
Ökad UV-känslighet
Glomerulonefrit
Vaskulit
Led- och muskelbesvär
Cytopenier

Pleurit
Perikardit
Vaskulit
Tromboser
CNS-symtom t ex epilepsi, psykos
Osteoporos

Minnesregel: House: "Maybe it's lupus?"

25

Vad orsakar SLE?

Autoantikroppar mot dsDNA, histoner och nukleära proteiner --> immunkomplexbildning i cirkulationen --> vävnadsdeponering --> makrofager + komplement --> inflammation och vävnadsskada.

26

Vilka symtom ses vid ankyloserande spondylit?

...

27

Vad orsakar myasthenia gravis?

Autoantikroppar som inhiberar acetylcholinreceptorn --> muskelsvaghet och förlamning.

28

Vad orsakar Graves sjukdom?

Autoantikroppar som stimulerar TSH-receptorn --> hyperthyreos.

29

Vad orsakar rheumatisk feber?

- 2-3 v efter hansinfektion med beta-streptokocker grupp A (S. pyogenes, GAS).
- antikroppar mot cellväggsepitoper korsreagerar med myosin i hjärta och leder.
- myokardit, skador på klaffarna, mitralisstenos
- artralgier, artriter

30

Ange fyra autoimmuna systemsjukdomar.

SLE
Sjögrens syndrom
Myosit
Sklerodermi
Vaskuliterna

31

Kvinna, 30 år.
Sjukdomskänsla och trötthet sedan 4 veckor. Utslag i ansikte. Svullna leder i fingrarnas småleder. Diagnosförslag?

SLE

32

Hur behandlas SLE?

Hydroxyklorokin - malariamedel

Vid skov:
- prednisolon
- immunsupprimerande läkemedel

33

Kvinna, 60 år.
Tilltagande trötthet, irritation i ögonen, ökad förekomst av hål i tänderna, generell ledvärk, kraftig svullnad framför öronen. Diagnosförslag?

Sjögrens syndrom

34

Vad orsakar Sjögrens syndrom?

Autoantikroppar mot SSA och SSB (ANA) --> skador på exokrina körtlar --> parotissvullnad, minskad sekretion --> torra slemhinnor, ögon

Kan också vara systemisk, inkl. leder, njurar, kärl, nerver och lymfkörtlar --> lymfom

35

Kvinna, 50 år.
Inremitterad från hudkliniken. Rodnade smärtande utslag på händer, sjukdomskänsla, generell svaghet, svårt att resa sig från sittande.
SR 70, CRP 45, förhöjt CK. Diagnosförslag?

Myosit - en inflammatorisk muskelsjukdom

36

Vilka symtom ses typiskt vid myosit?

trötthet, feber, viktnedgång
muskelsvaghet, dysfagi
artralgier, artriter
interstitiell lungsjukdom
arytmier

hudmanifestationer vid dermatomyosit
malignitet

37

Vilka typer av myosit finns och hur skiljer de sig åt?

Polymyosit:
- proximal svaghet, dysfagi
- arytmier
- interstitiell lungsjukdom
- malignitet
- Th1 dominerad

Dermatomyosit:
- proximal svaghet
- hudmanifestationer t ex heliotrops exantem, Gottrons papler
- interstitiell lungsjukdom
- malignitet
- Th2 dominerad

Inklusionskroppsmyosit:
- perifer +/- proximal svaghet, dysfagi
- äldre
- assymetri

38

Kvinna, 40 år.
Sedan 3 mån blå/vita fingrar, sår på två fingertoppar, dysfagi, stelhet i händer, ansträngningsdyspné.
Diagnosförslag?

Systemisk skleros/Sklerodermi

39

Vilka symtom ses vid sklerodermi?

- Förtjockad hud, karpmun

- Kärlpåverkan, Raynauds fenomen, mikroangiopati, pulmonell hypertension, telangiektasier, njurartärstenos

- Nedsatt GI motorik

- Lungpåverkan - alveolit och fibros
- Motorikrubbning

påverar fibroblaster, endotelceller, glattmuskelceller och B- och T- celler.

40

Vad är vaskulit?
Ge några exempel av olika typer av vaskulit.

Inflammation i kärl -->
- förträngning
- kärlväggsskada
- aneurysm
- ischemi

Stora kärl
- Takayasus arterit
- jättecellsartrit

Medelstora kärl
- mb Kawasaki
- polyarteritis nodosa

Små kärl
- Wegeners
- Mikroskopisk polyangit
- Henoch Schönlein purpura
- Mb Behcet

41

Kvinna, 80 år.
Sedan tidigare hypertoni, typ 2 diabetes.
Nu huvudvärk sedan 1 månad, ont när hon tuggar, palpationsöm i tinningen, värk i överarmar och lår.
CRP 50, SR 106
Diagnosförslag?

Jättecellarterit