Vaccin Flashcards Preview

T4 > Vaccin > Flashcards

Flashcards in Vaccin Deck (32):
0

Vilka hepatitvirus kan man vaccinera mot?

Hepatit A och B
Indirekt hepatit D, genom vaccination mot hepatit B

2

Vad består vaccin mot H. Influenzae, pneumokocker och corynebacterium diphteriae av och vilka vaccineras mot respektive vaccin i Sverige?

...

3

Vad är huvudkomponenterna i bakteriella vacciner baserade på subenheter?

En eller flera virulensfaktorer

4

Det har visats att det är osannolikt att ett vaccin kommer att stimulera ett T-cellssvar om inte även antigenpresenterande celler aktiveras. Sådan aktivering kan stimuleras. Hur?

Genom tillsats av adjuvans.

5

Hur kan tillsats av adjuvans göra ett vaccin effektivare?

Det gör vaccinet mer immunogent genom att förstärka den normala immunreaktionen. Detta åstadkommer en inflammatorisk process.

6

Vilka adjuvans finns?
Vilka effekter har de?

Aluminiumsalter vanligast.
De effektiviserar antigenpresentation.

7

Vid pneumokockvaccination är avsikten att man ska utveckla antikroppar mot ____ .

Polysackaridkapseln

8

Vilka för- och nackdelar har levande vaccin mot vaccin med inaktiverade mikroorganismer?

Fördelar:
- imiterar riktig infektion
- god immunogenicitet
- billigare
- behöver inte adjuvans
- möjlig slemhinnevaccination

Nackdelar:
- större risk
- ej tillgängligt för alla
- svåradministrerat

9

Vad består tetanusvaccin av?

...

10

Hur skiljer sig vaccin baserade på kolhydratantigen från de baserade på proteinantigen?

...

11

Varför ges mässlingsvaccin först vid 18 månaders ålder?

...

12

Vilka kapseltyper ingår i vaccin mot meningokocker?

...

13

Hur ska man förhålla sig till levande attenuerade virusvaccin för immunsupprimerade patienter?

...

14

Vad kännetecknar ett bra vaccin?

...

15

Vilka olika typer av antigen från bakterier och virus används vid vaccination och var betyder typen av antigen för immunförsvaret?

...

16

Hur skapar man levande men försvagade vaccin?

Genom multipla passager i suboptimala förhållanden, t ex ...
..

17

Vilka levande vacciner används?

Mässlig
Påssjuka
Rödahund

Vattkoppor
Gula febern
Herpes zoster
Rabies

Polio
Rotavirus
Influensa
Tyfoid

Tuberkulos

18

Vilken roll kan cytokiner spela för immunförsvaret vid vaccination?

...

19

Vacciner kan ges på olika sätt, exempelvis finns det både ett peroralt och ett intramuskulärt poliovaccin. Påverkas immunförsvaret av administrationssättet?

...

20

Vad innebär det att ett vaccin är konjugerat?

Det är bundet till ett bärarprotein som internaliseras och presenteras på MCH klass II. Aktiverar T-celler via T-cellsreceptorn. T-cellerna stimulerar till bildning av Minnes B-celler --> långsiktig immunitet, fler subklasser av antikroppar med bättre aviditet.

21

Varför varar skyddseffekten hos vissa vaccin kort tid och hos andra mycket lång tid?

...

22

Vad innebär neutraliserande antikroppar?

...

23

Hur vaccinerar man mot tuberkulos och vem erbjuds vaccin i Sverige?

...

24

Vilka olika kategorier av vaccin används i sjukvården?

Levande vaccin
Inaktiverade hela patogener
Subenhetsvacciner
Rekombinanta vacciner

25

Förklara för- och nackdelar med inaktiverade vaccin.

Fördelar:
- färre risker
- kan ges till alla
- stabila beredningar

Nackdelar:
- kräver större mängd antigen
- behöver adjuvans
- endast antikroppssvar
- upprepade boosterdoser behövs

26

Ge exempel på inaktiverade hela vaccin.

Polio
Hepatit A
Rabies
Säsongsinfluensa
Japansk encephalit
TBE
Kolera

27

Vilka subenheter brukar ingå i subenhetsvaccin?
Ge exempel på några subenhetsvaccin.

Ytproteiner
Konjugerade polysackarider
Inaktiverade exotoxiner

H. influenzae typ B (hib)
Pneumokocker
Difteri
Tetanus
Pertussis
Meningokocker

28

Ge exempel på rekombinanta vaccin.

HPV
Hepatit B

29

Vad är ett rekombinant vaccin?

Önskvärt antigen produceras i en annan värdcell, likt subenhetsvaccin men en mer elegant framställningsprocess.

30

Vad är aviditet och affinitet?

Affinitet - en antikropps benägenhet att fästa till ett antigen.
Aviditet - hur hårt antikroppen fäster till ett antigen.

31

Vilka HPV vaccin används i Sverige?
Vilka typer täcker de?

Gardasil:
HPV6/11/16/18
Cervarix:
HPV16/18

32

I artikeln "Exploiting the redundancy .......", som var veckans artikel kursvecka 2, skriver författarna:
While the use of toxoid vaccines has practically eliminated diphteria and tetanus in vaccinated populations, their success in preventing disease stands in stark kontrast to the fact that recovery from diphteria or tetanus does not reliably confer immunity to recurrence of disease.

Utveckla och förklara författarnas påståenden.
Beskriv kort sjukdomsmekanismerna (patogenesen) vid difteri och tetanus.
Vad avses med begreppet "toxoid vaccin"?

...