Virus Flashcards Preview

T4 > Virus > Flashcards

Flashcards in Virus Deck (63)
Loading flashcards...
1

Detta lilla DNA-virus kan bara replikera i delande celler. Infekterar erytrocyternas förstadier. Infektion kan i sällsynta fall ge en övergående anemi.

Parvovirus B19

2

Denna virusgrupp replikerar fr a i tarmepitel. Orsakar kräkningar och diarré i alla åldersgrupper. Pga genetisk variation förekommer utbrott varje år.

Calicivirus

3

Ett spädbarn insjuknar med feber och ihållande hosta. Undersökning och lungröntgen visar på pneumoni. Vilket virus är mest sannolikt som orsak till barnets infektion?

Parainfluensavirus

4

Detta virus replikerar fr a i tarmepitel och är den vanligaste orsaken till svår akut diarré hos spädbarn.

Enterovirus (Coxsackie, ECHO m.fl.)

5

15-årig yngling som nyligen fått flickvän insjuknar med feber, svåra svalgsmärtor, mycket stora tonsiller och svullna lymfkörtlar. Svalgodling är negativ.

Epstein-Barr-virus

6

Algot, som är fem år är frisk för det mesta, men insjuknar med feber och ett diskret exantem över bålen. Man misstänker en parvovirusinfektion (femte sjukan). Vad är viktigt att fråga Algots mamma?

Om hon är gravid, eftersom parvovirus kan överföras till fostret och kan i sällsynta fall leda till fosterdöd.

7

Hur smittar HSV-2?

Kontaktsmitta. T.ex. Vid sexuell kontakt.

8

Nämn två virus för vilka man ser en association mellan infektion och utveckling av levercellscancer.

Hepatit B-virus
Hepatit C-virus

9

Vad är vanligaste orsaken till falsk krupp hos små barn?

Parainfluensavirus

10

20-åeig läkarstudent som insjuknar plötsligt med kraftiga kräkningar (kaskadkräkning) och diarréer som varar ett dygn. Flera andra på korridoren har samma symtom. Sannolik orsak?

Calicivirus

11

Huvudskälet till att man vaccinerar mot detta virus är att det kan ge svåra fosterskador vid infektion hos kvinna i tidig graviditet.

Rubellavirus

12

Kan bl.a. ge övre luftvägsinfektion och myokardit, samt är en vanlig orsak till serös meningit.

Enterovirus (Coxsackie, ECHO m.fl.)

13

Detta virus kan ge allvarlig B-cellsproliferation hos immunsupprimerade patienter.

Epstein-Barr-virus

14

Vad replikerar rotavirus vid akut gastroenterit?

I tunntarmsepitelet.

15

Vilka Humant pappilomvirus-typer är "hög-risk"-typer och återfinns i majoriteten av all cervixcancer?

HPV 16 och 18

16

Nämn två sätt virusinfektioner kan ge upphov till symtom.

Genom att stimulera interferonbildning som i sin tur ger upphov till symtom.

Genom att det cellulära immunförsvaret angriper virusinfekterade celler.

17

Ett spädbarn insjuknar med feber och ihållande hosta. Undersökning och lungröntgen visar på pneumoni. Vilket virus är sannolik orsak till barnets infektion?

Respiratory syncytial virus

18

72-årig kvinna med hudförändringar i form av kliande och smärtande blåsor på rodnad botten, med bandformig utbredning på ena sidan av bålen.

Varicella-Zostervirus

19

2-årig flicka med feber, kräkningar och häftig diarré.

Rotavirus

20

EN 48-årig man har varit på resa i Sydostasien. Har där haft flera sexuella kontakter. Druckit måttligt med alkohol, men nyttjar inte droger för övrigt. Insjuknar åtta veckor efter hemkomsten med trötthet, illamående och lite feber. Gula sclerae, ljus avföring, mörk urin.

Hepatit B

21

Inom loppet av två dygn insjuknar fem patienter och två sjuksköterskor hastigt med kaskadliknande kräkningar och diarré på medicinavdelning 5.

Calicivirus

22

23-årig man med ljusa, vätskande blåsor på rodnad botten på penis.

Herpes simplex-virus

23

Vilken är den viktigaste virologiska analysen för diagnos av hepatit B?

HBsAg

24

Vilken patogen är associerad med Kaposi sarkom?

HHV-8

25

72-årig kvinna med hudförändringar i form av kliande och smärtande blåsor på rodnad botten, med bandformig utbredning på ena sidan av bålen.

Varicella-Zostervirus

26

EN 48-årig man har varit på resa i Sydostasien. Har där haft flera sexuella kontakter. Druckit måttligt med alkohol, men nyttjar inte droger för övrigt. Insjuknar åtta veckor efter hemkomsten med trötthet, illamående och lite feber. Gula sclerae, ljus avföring, mörk urin.

Hepatit B

27

54-årig man som fyra veckor efter hjärttransplantation får svängande feber, lätt leverpåverkan och trombocytopeni. Inga tydliga symtom för övrigt. Ingen växt av bakterier i blododlingar.

Cytomegalovirus

28

Inom loppet av två dygn insjuknar fem patienter och två sjuksköterskor hastigt med kaskadliknande kräkningar och diarré på medicinavdelning 5.

Calicivirus

29

Vilken patogen är associerad med Kaposi sarkom?

HHV-8

30

Beskriv hur antigenvariation uppkommer hos influensa A.

Antigen shift - Två olika influensatyper infekterar en värd samtidigt och bildar en hybrid av de två virusen.

31

Beskriv hur antigenvariation uppkommer hos influensa B.

Antigen drift - evolution, mutationer som sker naturligt över tid.
Influensa B kan inte genomgå antigen shift eftersom den inte infekterar andra djur, utom sälar. Fun fact! :)

32

Nämn tre virus som associeras med cancer hos människor.

Humant papillomvirus (HPV)
Humant herpesvirus 8 (HHV-8)
Hepatit C virus

33

Nämn en allvarlig kompliktion till upprepade infektioner med denguefeber.

Hemorrhagisk denguefeber

34

Vilken karakteristika ses i de flesta fall hos virus som sprids fekal-oralt?

De flesta saknar hölje.

35

Vilken egenskap hos influensa A är avgörande för att genetic shift ska kunna uppstå?

Genomet är segmenterat, vilket medger omsortering av gensegment.

36

Vilken patogen orsakar mononukleos (körtelfeber)?

Epstein-Barr-virus

37

Vilket fynd kan ibland ses i blodet på en person med mononukleos?

Atypiska T-lymfocyter, eftersom viruset infekterar T-lymfocyter som då stimuleras till proliferation.

38

Vilket virus producerar ett toxin som bidrar till att diarré uppstår?

Rotavirus
NSP4 inducerar kloridsekretion --> diarré.

39

Denna virusgrupp sprids bl a via fekal-oral smitta och är den vanligaste orsaken till virusmeningit i Sverige.

Enterovirus

40

En patient börjar kräkas ett halvt dygn efter en fest. Ett halv dygn senare blir hennes syster också sjuk.

Calicivirus (norovirus)

41

72-årig kvinna med hudförändringar i form av kliande och smärtande blåsor på rodnad botten, med bandformig utbredning på ena sidan av bålen-

Varicella zoster-virus

42

Subakut skleroserande panencephalit kan ses många år efter infektion med vilket virus?

Morbillivirus

43

Erythema infectiosum (femte sjukan) är en självläkande barnsjukdom. Vilken patogen orsakar den?

Parvovirus B19

44

Ett spädbarn kommer in till barnakuten med feber och ihållande hosta med segt slem. Andningspåverkad. Ökad lufthalt på lungröntgen. Vilken patogen har sannolikt orsakat sjukdomen?

Respiratoriskt syncitialvirus (RS-virus)s

45

Vad karakteriserar äkta viral latens?

Ingen produktion av viruspartiklar.

46

Vad är den principiella skillnaden, på molekylär nivå, mellan antigen shift och antigen drift?

Vid antigen drift sker kumulativa mutationer över tid - evolution.

Vid antigen shift infekteras en värd med två virus samtidigt. 1. Det krävs att viruset är segmenterat.
2. Det krävs att viruset kan infektera andra djur än människor för att det nya viruset ska bli signifikant skilt från tidigare virus - shift.

En cell är infekterad med ett humant influensavirus och ett zoonotiskt influensavirus. När segmenterat virus-RNA ska förpackas i nya virioner så blandas segment från de olika virusen och bildar nya stammar av virus - reassortment.

Eftersom den nya stammen är så olik tidigare influensavirus människor exponerats för har befolkningen ingen immunitet --> pandemier.

47

Detta retrovirus är ovanligt i Sverige. Det anses kunna ge upphov till sk adult T-cellsleukemi samt tropisk spastisk parapares.

Human T-lymphotropic virus typ I (HTLV-I)

48

Det finns ett 50-tal serotyper av detta höljefria DNA-virus. Kan typiskt orsaka ögoninflammation, med även luftvägssymtom, halsont och diarré.

Adenovirus

49

En 5-årig pojke som insjuknar med blåsor som är lokaliserade i svalget, händerna och fötterna. Vilket virus är den mest sannolika orsaken till blåsorna?

Coxsackie A16 - ett Enterovirus
Sk Höstblåsor, "Hand, foot and mouth disease"

50

En 8 månader gammal flicka insjuknar med hög feber men är för övrigt opåverkad. Febern varar i 3 dagar. Samtidigt som att temperaturen normaliseras noterar föräldrarna ett snabbt övergående rödaktigt utslag på kroppen. Vad kan vara orsak till symtomen?

Humant herpesvirus 6 (HHV-6)
Tredagarsfeber

51

En 42-årig man med symtom från luftvägarna (hosta, andnöd, parenkymförändringar på röntgen), feber, bältros och sedan någon månad lös avföring. Minskat kraftigt i vikt. I patientens blod ses ett lågt antal lymfocyter. Vilket virus kan vara den bakomliggande orsaken till patientens olika symtom?

HIV

52

En 2-årig flicka insjuknar med kräkning och frekventa diarréer- Flera barn på barnets förskola har samma symtom men inga vuxna är sjuka varken i familjen eller på förskolan. Vilket virus är mest sannolikt?

Rotavirus

53

Du har äntligen tagit beslutet att bli blodgivare. Vid första besöket på blodcentralen tar man blodprover, bl a för att utesluta att du bär på smitta med något blodsmittevirus. Man begär analyser för HIV, hepatit B och hepatit C. Dessutom begär man analys för ytterligare ett virus. Vilket?

HTLV-I och II

54

Ett 2-årigt barn, fött i Sverige, kommer med sin mamma pga att barnet de senaste dagarna fått en ögoninflammation med röda ögon. Även om den mest sannolika orsaken är bakteriell infektion så finns det ett virus som ofta ger likartade symtom. Vilket?

Adenovirus

55

Nämn två virustyper som är vanliga orsaker till akut gastroenterit. Nämn också vilken åldersgrupp som oftast drabbas av respektive virus.

rotavirus (yngre barn)
calicivirus (alla)

56

Vad är Kopliks fläckar?
För vilken sjukdom är detta karakteristiskt?

Ihopklumpade vita, saltkornliknande lesioner i kindslemhinnan karakteristiskt för mässling (morbillivirus).

57

Vad är tredagarsfeber och vilket virus orsakar sjukdomen?

HHV-6 (och 7)

58

Vilken/vilka malign(a) sjukdom(ar) är associerad med Epstein-Barrvirus?

Hodgkins lymfom
Burkitts lymfom
nasofarynx carcinom
etc

59

När det ligger latent, vilka celler härbärgerar HSV-1 & 2?

Neuron i sensoriska ganglier

60

När det ligger latent, vilka celler härbärgerar varicella-zostervirus?

Neuron i sensoriska ganglier

61

När det ligger latent, vilka celler härbärgerar Epstein-Barrvirus?

B-lymfocyter

62

Beskriv hur ett virus infekterar en cell och bildar nya virioner.

Adsorption
Penetration
Avklädning
Transkription
Translation
Replikation
Mognad
Frisättning

63

Vilka virus är segmenterade?

BOAR:
Bunyavirus (t ex Hantaavirus)
Orthomyxovirus (influensavirus)
Arenavirus (t ex Lassavirus --> hemorrhagisk feber)
Rotavirus