Hepatit Flashcards Preview

T4 > Hepatit > Flashcards

Flashcards in Hepatit Deck (21):
1

Hepatit C utvecklas ofta till en livslång eller mångårig infektion. Hur man hepatit C-virus, som är ett RNA-virus, uppräthålla kronisk infektion?

Nya hepatocyter infekteras ständigt samtidigt som frekventa punktmutationer ger upphov till förändrade höljeproteiner.

2

Hur stor andel av infekterade med Hepatit C utvecklar akut respektive kronisk hepatit?

50-80% av fallen får en kronisk infektion

3

Hur stor andel av infekterade med hepatit B utvecklar akut respektive kronisk hepatit?

<5% över 7 års ålder utvecklar kronisk infektion efter det akuta insjuknandet.
90% av nyfödda utvecklar kronisk infektion, sedan minskande risk högre upp i åldrarna.
Endast 50% av infekterade får akuta symtom.

4

Varför kan anti-HBc IgG påvisas vid kronisk hepatit B-infektion men inte anti HBc-IgM?

HBc-IgM sjunker några veckor efter infektion.

5

Immunsupprimerade som smittas med hepatit B löper mycket större risk att utveckla kronisk infektion, men får mindre symtom och mindre tecken på leverskada. Varför?

Immunsupprimerade har svårare att eradikera viruset.
Symtomen och leverskadan betingas fr a av ett cytotoxiskt T-lymfocytsvar riktat mot virusinfekterade hepatocyter. Immunsuprimerade har ett mindre svar mot viruset --> mindre skada.

6

Redogör kort för någon tänkbar teori kring hur hepatit B-virus kan bidra till utveckling av hepatocellulärt carcinom.

- viruset gör att immunförsvaret destruerar hepatocyter --> regeneration genom aktivering av tillväxtfaktorer --> transformation
- virus-DNAt kan integreras innan en tillväxtfaktor --> ökat uttryck --> transformation
- virus-DNAt kan integreras i systerkromatiden till en kromosom med en tillväxtfaktorgen --> ökat uttryck --> transformation

7

Varför har man hittills inte lyckats utveckla ett vaccin mot hepatit C?

Hepatit C visar stor genetisk variation, många olika typer, "quasispecies", stammar. Viruset har glykoproteiner som är hypervariabla.

8

Experimentella vacciner mot hepatit C är ofta riktade mot icke-strukturella proteiner (NS-proteiner). Varför?

De är, relativt sätt, inte så varierande mellan olika isolat av hepatit C.

9

Vilka hepatit-virus som förekommer i Sverige är associerade med levercancer?

Hepatit B och C

10

Hur smittar hepatit D?

Blodsmitta, kan endast etableras hos en patient med pågående hepatit B infektion. Viruset behöver hepatit B-kodat höljeprotein och cellulärt RNA-polymeras för att replikeras.

11

Hur smittar hepatit E?

fekal-oralt
utbrott i epidemier, vildsvinsreservoar

12

Hur uppstår vävnadsskada vid hepatit?

Cytotoxiska T-celler och NK celler destruerar hepatocyterna. Vid kronisk infektion destrueras och regenereras de upprepat till levercirros bildas.

13

Vilka symtom ses vid akut virushepatit?

- hosta, rinnsnuva, ont i halsen
- feber, trötthet
- muskel- och ledvärk

1-2 veckor senare:
- ikterus
- förhöjda leverprover

14

Hur länge smittar hepatit B?

Så länge HBsAg förekommer i serum, alltså ca 3 månader från symtomdebut vid akut hepatit B infektion, och fortsättningsvis vid kronisk hepatit B infektion.

15

Hur smittar hepatit A?

- Fekal-oralt
- Ca 2 veckor innan och 2 veckor efter debut av ikterus.
- Kan överleva flera månader i vatten.
- Smittar ofta via skaldjur.

Minnesregel: HAVe you washed your hands?

16

Vilken markör brukar man leta efter vid misstänkt hepatit C?
Varför kan det falla ut negativt hos immunsupprimerade patienter?

Anti-HCV
Antikropp som bildas av plasmaceller. Är patienten kraftigt immunsupprimerad uteblir det humorala försvaret.

17

Hur länge är en hepatit C patient smittsam?

Så länge antigen kan påvisas.

18

Vilken del av hepatit C:s genom är lämplig att välja för sekvensering vid hepatit C diagnostik?

NS-proteiner (non structural proteins)

19

DNA-virus som orsakar hepatit.

Hepatit B virus

20

Vilka symtom ses vid kronisk hepatit?

- hepatomegali
- ömhet under hö arcus
- lätt förhöjda leverprover
- artrit, hud och njurskada

--> levercirros + associerade symtom

21

Vilken är den typiska leverprovsprofilen vid virushepatit?

- högt ASAT och ALAT
- lätt förhöjt GT, ALP och bilirubin som stiger senare i förloppet