Antibiotika tentafrågor Flashcards Preview

T4 > Antibiotika tentafrågor > Flashcards

Flashcards in Antibiotika tentafrågor Deck (21):
0

Du skriver ut penicillin till en patient med akut tonsillit. Behöver du beakta penicillinresistens? Motivera.

...

1

En 8-årig patient får akut tonsillit. Varför borde han få antibiotika?

...

3

Förklara vad förkortningen ESBL-carba står för och beskriv kortfattat utifrån resistens- och behandlingshänseende varför man ser så allvarligt på ESBLcarba.

...

4

Vad står beteckningen ESBL för och vad innebär det för problem i resistens- och behandlingshänseende?

...

5

Vilka två bakteriearter är de i särklass vanligaste ESBL-arterna? Vad är detta för bakterier och var förekommer de normalt?

E. coli
Klebsiella pneumoniae

De är enterobakterier som är del av normalfloran i tarmen.

6

Vad gäller när en patient har ESBLcarba?

Infektionen är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.
Patienter ska vårdas i ett enskilt rum.

7

Vad står beteckningen MRSA för och vad innebär det för problem i resistens- och behandlingshänseende?

Meticillin-resistenta Staphylococcus aureus
De är resistenta mot alla betalaktamantibiotika.

8

Clostridium tetani är känslig för penicillin. Varför botar inte penicillin tetanus?

...

9

Vilken verkningsmekanism hos antibiotika är mest selektivt antibakteriell?

inhibition av cellväggssyntes

10

Vilken typ av bakterier är vankomycin effektiv mot?

Grampositiva bakterier

11

Nämn och beskriv kortfattat två mekanismer för utveckling av resistens mot betalaktamantibiotika.

...

12

Varför har Legionella pneumophila en naturlig resistens mot penicillin?

...

13

Varför har mycoplasma en naturlig resistens mot penicillin?

...

14

Varför har Staphylococcus aureus en naturlig/förvärvad resistens mot penicillin?

...

15

Vid antibiotikakrävande Mycoplasma pneumoniae pneumoni, vilken egenskap hos bakterien behöver man ta hänsyn till vid val av antibiotika?

Bakterien saknar cellvägg.

16

Uppkomst av antibiotikaresistens hos gramnegativa tarmbakterier är ett viktigt problem. Resistensutvecklingen uppkommer vanligtvis genom s.k. konjugation. Vad innebär denna process?

...

17

Vilken grupp av antibiotika är alltid verkningslös mot MRSA?
Vilken är resistensmekanismen?

Betalaktamantibiotika
mecA kodar för penicillin-bindande protein 2a (PBP2a) som katalyserar transpeptideringen som korslänkar peptidoglykanerna i cellväggen. Ett annorlunda PBP2a gör att beta-laktamantibiotika inte kan binda in, vilket lämnar cellväggssyntesen intakt.

mecA-mutationer sprids genom horisontell transmission
via plasmider.

18

Produktion av betalaktamas är den i särklass vanligaste orsaken till resistens mot betalaktam-antibiotika hos bakterier. Vilken annan, mindre utbredd, betalaktam-resistensmekanism kan förekomma hos t ex Staphylococcus aureus och pneumokocker?

...

19

Vilken är den vanligaste formen av antibiotikaresistens hos stafylokocker i Sverige?

...
penicillinresistens?

20

Ge exempel på tillstånd där antibiotika inte påskyndar tillfrisknandet hos majoriteten av patienter.

Öroninflammation hos små barn.
Övre luftvägsinfektion
Akut bronkit
Mild/måttlig faryngotonsillit

21

Vad är verkningsmekanismen för penicillin?

...