Farmakologi Flashcards Preview

T4 > Farmakologi > Flashcards

Flashcards in Farmakologi Deck (40):
0

Specificiteten för en analys är 90%. Vad betyder det?

En av 10 personer testar falskt positivt.

1

Vilka celler slår cytostatika framför allt emot?

Celler som håller på att dela sig.

2

Vilket är det farmakologiskt korrekta begreppet för en gradvis minskad effekt av en given dos läkemedel?

Toleransutveckling

3

Vad skiljer syntetiska glukokortikoider från hydrokortison?

Syntetiska glukokortikoider är starkare per mg.

5

Vilken biologisk tillgänglighet har ett läkemedel som absorberas till 20% och har en första passagemetabolism på 50%?

10%

6

Läkemedel X anges ha en biologiskt tillgänglighet på runt 0,3. Läkemedlet intas per os. Vad innebär 0,3 i tillgänglighet?

Om man intar 10 mg po så kommer 7 mg försvinna innan det når blodbanan?

7

Vad händer med halveringstiden för att läkemedel som helt elimineras via njurarna då njurfunktionen halveras?

Halveringstiden dubbleras.

8

Hur verkar cancerläkemedlet Tamoxifen?

...

9

Varför analyserar man HER2/neu (ERBB2)uttryck vid bröstcancer?

...

10

Hur behandlas akut prokyelocytleukemi?

...

11

Hur verkar Imatinib (Glivec)?

...

12

Ange en måltavla för antiangiogenesbehandling.

...

13

Vilka är de största grupperna av läkemedel för målinriktad cancer behandling ("targeted therapy")?

...

14

Vad har selektiva COX2 hämmare som Celecoxib för indikationer?

Symptomlindring vid behandling av artros eller reumatoid artrit och pelvospondylit.

15

Vad är sensitivitet?

...

16

Vad är specificitet?

...

17

Vad är positivt prediktivt värde?

...

18

Vad är negativt prediktivt värde?

...

19

Vad betyder 'distributionsvolym', angående läkemedel?

...

20

Vad betyder 'clearence', angående läkemedel?

...

21

Vad betyder 'biologisk tillgänglighet', angående läkemedel?

...

22

Vad betyder ett läkemedels 'duration'?

...

23

Hur verkar NSAID?

...

24

Hur verkar Paracetamol?

...

25

Hur verkar glukokortikoider?

...

26

Hur verkar metotrexat?

Hämmar dihydrofolat reduktas (folsyrareduktas), som annars producerar tetrahydrofolsyra till DNA syntes.

Metotrexat är alltså en folsyrametabolism-antagonist som hämmar DNA syntesen.

27

Vid behandling av vissa autoimmuna sjukdomar, t ex RA, används idag läkemedel som slår ut effekten av en viss cytokin. Vilken? Hur verkar denna cytokin?

...

28

Vad betyder 'tolerans', angående läkemedel?

...

29

Vilket cytokin används i kliniken för att driva på bildningen av neutrofiler?

...

30

Vilken verkningsmekanism har Acetylsalicylsyra?

...

31

Hur verkar statiner?

...

32

Många hoppas på att så kallade "BH3-mimetics" ska kunna fungera som ett cancerläkemedel. En BH3-mimetics är en mindre molekyl som utför samma sak som ett "BH3-only" protein. Vilken av dessa effekter är det mest troligt att man kan hoppas kunna uppnå med ett sådant läkemedel?

...

33

Hur snabbt absorberas en depottablett i jämfört med en ordinär tablett?

...

34

Hur påverkas upptaget av läkemedel vid samtidigt intag av föda?

...

35

Vad är Waran och hur verkar det?

..

36

Vad är huvudbeståndsdelen i intravaskulära kontrastmedel för röntgen/CT?

...

37

Hur behandlas svampinfektioner?

Antimycotika verkar i regel på ergosterol eller ergosterolsyntes i svamparnas cellmembran.
- T ex
Fluconazol,
Voriconazol,
Posaconazol
En del påverkar glukansyntesen i cellväggen
- T ex
Caspofungin,
Anidalafungin,
Micafungin

38

Vilka biverkningar har metronidazol?

Metallsmak i munnen vid födointag
- Minnesregel: Äter man tåget (metron) får man metallsmak i munnen
Orolig mage, illamående vid intag av alkohol (Antabus-disulfiram effekten)
- Minnesregel: Alkoholförbud på tåget

39

Hur verkar cytostatika.

De slår på delande celler.
T ex
Alkylerande agens: hindrar DNA från att uncoilas och separera.
Cisplatin-analoger: korslänkar DNA --> apoptos
Anti-metaboliter: hindrar nukleotider från att inkorporeras i DNA
Anti-folater: metotrexat, hämmar DNA syntes
Växt-alkaloider: Hämmar mikrotubuli --> hämmar mitos
Topoisomerashämmare: hämmar både transkription och replikation av DNA.

40

Hur blir cancer resistent mot cytostatika?

Överuttryck av P-glykoprotein (multidrug resistance protein 1). P-gp är en ATP-beroende efflux pump med låg specificitet. Den kan pumpa ut cytostatika ur cancercellerna.

Ökad DNA-reparation motverkar cytostatika som skadar cellens DNA.

Modifierat tubulin motverkar växt-alkaloiders inbindning till mikrotubuli.

Modifierad folsyrareduktas gör att metotrexat inte kan binda in effektivt, motverkar hämning av DNA syntes.

Muterat Topoisomeras II hindrar topoisomerashämmare.