Introduktionveckan: Trauma och Pleuradrän Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Introduktionveckan: Trauma och Pleuradrän > Flashcards

Flashcards in Introduktionveckan: Trauma och Pleuradrän Deck (75)
Loading flashcards...
1

Indikationer för Pleuradrän?

1. Stor röntgenologisk pneumothorax (> 20% av lungvolymen eller > 3 cm apikalt samt andningspåverkan/annan lungsjukdom)
2. Ventilpneumothorax
3. Penetrerande våld mot bröstkorgen
4. Pleuravätska/hemothoraxmed andningspåverkan
5. Subkutant emfysem över thorax eller halsen

2

Vart ska man klassiskt placera ett thoraxdrän

Trianglen mellan latissimus dorsi och pectoralis major i medioaxilarlinjen på mamillnivå.

(Finns även anterior teknik där det sätt i höger I2)

3

Vad för utrutsning behövs för att utföra pleuradrän

Skalpell
Nål, tråd, pincett
Peang
Drän

4

Vad är 2 saker man lltid ska göra med en patient efter att hen fått peuradrän?

1. Antibiotikaprofylax (Kloxacillin i.v)

2. Alltid Kontrollröntgen för att se så att dräner verkligen ligger intrapleuralt och att hemo-/pneumothorax går i regress (frontal- och sidobilder)

5

Vad gör man om pleuradränet har perforerat ett organ?

Låt dränet sitta, klampa. Utred röntgenologiskt och åtgärda kirurgisk mha thoraxkirurg.

6

Vad ska misstänkas om bestående stor luftläckage från pleuradränet?

Luftutbyte ska bekräfta intrapleuralt läge, men BESTÅENDE luftutbyte kan tyda på:
1. Drän sitter för externt: extrapleuralt/extrathorakalt/hudplan
2. Bronkskada
3. Otätt system
4. Lungperforation

7

Hur ska en pat med pleuradrän följas upp på avdelning (3 saker)

1. Mobilisering så snart som möjligt
2. Andningsgymnastik (sjukgymnast): hindra atelektas/pneumoni osv.
3. Smärtstillande

8

Vad krävs för att man ska avsluta pleuradränbehandling och dra ut dränet?

1. Expanderad lunga (röntgenologiskt verifierad)
2. < 200 ml/dygn läckage
3. Ingen signifikant vätskemängd kvar i pleuran:

9

Vad ska göras direkt efter att man dragit ut ett pleuradrän?

- Täck såret med torrt förband (ev suturera)
- Lungröntgenkontroll

10

Vilken är den vanligaste metoden för att dra ut pleuradrän?

1. Sugbehandling avslutas
2. Klampning i några timmar
(drän behålls minst 6 timmar efter senast observerad läckage)
3. Lungröntgen för att bekräfta lungexpansion
4. Dra ut dränet vid maximal expiration

(5. Kontrollröntgen, paracetamol po, andningsgymnastik, mobilisering efter)

11

Vad är den primära behandligen vid hemo-/pneumothorax orsakat av trauma?

Pleuradrän!

12

Vilka organ hotas att skadas vid pleuradrän?

Både intrathorakala och intraperitoneala!
Ffa lever, mjälte, tjocktarm, mage
Även risk för hjärta och stora kärl i thorax!

13

Vad ska i regel göras innan man skär i huden för pleuradräninsättning?

1. Aspetik med jod eller klorhexidinlösning
2 Riiktigt med lokalbedövning ner till muskulaturen och pleura parietale! (Väldigt smärtkännsligt område!)
(Parenterala alternativ: Midazolam (Dormicum) eller Ketobemidon (Ketogan).

14

2 tekniker för pleuradräninsättning och vilken som föredras?

Efter att man skurit i huden med skalpell:

1. Trubbig/Öppen teknik ("blunt dissection"): dissekera genom muskel/pleura parietale med peang. Om länge dissektion görs kan läget förekomst av adherenser verifieras med finger ("minithorakotomi")

2. Trokarmetoden: lång spetsig metalstav men drän över (större organskaderisk och metod 1 föredras)

15

Vilket håll ska dränet riktas vid pneumothorax resp hemothorax/empyem/vätska?

Upp resp ner

16

Vilken trådtjocklek används vid pleuradränsutur?

2-0 grov icke resorberbar. fixeras sedan med bandage.

17

Dränstorlek vid pneumothorax resp hemothorax/empyem/vätska?

Pneumothorax: 16-20 F
Hemothorax: 28-36 F (grövre för flöde)

18

Vad kan hända om pleuradrän placeras för apikalt?

Horners syndrom

Plöstlig död pga vagusstimulering

19

Vad ska misstänkas om ett pleuradrän som sätts in mot hemothorax ger onaturligt stort blödutbyte?

Kärlperforation/Parenkymskada

20

Pat som får smärta och hosta efter insättning av pleuradrän. Vad ska du misstänka?

Ingenting! Normalt i samband med lungexpansion. (man gör dock alltid kontrollröntgen efter pleurainsättning)

21

Vad ska misstänkas om ett pleuradrän som sätts in mot hemothorax ger minskande blodvolym, men att patienten ändå är cikulatoriskt insabil?

Koagler som täpper dränet!

22

Hur kan en kvarstående luftläckage synliggöras på röntgen efter pleuradrändragning?

Djupa andetag, Valsalvamanöver, hostning

23

Vilken tjocklek på pleuradrän hade du gett en traumapatient?

Utgå från att där finns blod! Dvs ge grov 28-36 F drän med AKTIVT SUG.

24

Hur är det med sugbehandling vid pneumothorax?

Behövs oftast inte, räcker med drän + Heimlickventil (backventil)

25

Hur ser man pågående luftläckage på flerkammarsystemet som kopplas till pleuradränet?

Bubblor i vattenlåset

26

Varför ska man lämna in pleuradränet i några timmar innan man drar ut det?

Ev. pneumothoraxrecidiv blir mindre ock kan åtgärdas snabbare än om man hade dragit ut dränet direkt

27

Vad är vanligaste dödsorsaken hos unga mellan 15-24 år?

Trauma, ffa trafikolyckor (48%) och självmord (20%)

28

Hur snabbt dör traumapatienter efter traumat?

50% dör på plats.
30% inom timmar
20% inom veckor

29

Vad är ATLS?

ATLS®  –  Advanced  Trauma  Life  Support  hitta och stabilisera  skador  i  en  prioriterad  ordning;  MEST  LIVSHOTANDE  FÖRST.
1. Förberedelse och Triage  
2. Primär bedömning: ”primary  survey” (ABCDE) och behandling
3. Sekundär  bedömning: ”secondary  survey” och behandling
4. Definiv  vård  

30

Vad ingår i A på primary surcvey av ATLS utom att fria luftvägen?

Stabilisera cervikalkotor med halskrage!