Kirurgi: Kärlsjukdommar och Bukaortaaneurism Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Kirurgi: Kärlsjukdommar och Bukaortaaneurism > Flashcards

Flashcards in Kirurgi: Kärlsjukdommar och Bukaortaaneurism Deck (99)
Loading flashcards...
1

Vilka 3 underbenkärl försöjer foten med blod

Tibialis anterior --> Doralis pedis Tibialis posterior Fibularis

2

VIlka är de 3 vanligaste artärsjkdomarna?

1. Ateroskleros (90%)

2. Aneurismer (thorax, buk, aorta, iliaca, poplitea)

3. Dissektioner

 

Finns också Mb Burger, Vaskuliter, Vasospastisk sjkd (Raynauds) och andra kärlmissbildningar

3

Vad är Tromboangitis obliterans och vilken patientgrupp drabbas oftast av ?

Autoimmun reaktion på rökning --> segmentella inflammatoriska trombotiska ocklusioner, tromboflebiter, Raynauds fenomen, gangrän i fingrar/tår

Män (90%) mellan 20 och 45 år. Rökare

4

3 lager i artärer?

Tunica intima
Tunica media
Adventitia

Image result for artery layers intima media adventitia

5

Vad är aterotrombos?

Trombocytrik tromb som bildas i ett aterosklerotiskt kärl. Sker ffa vid hjärtinfarkt, ischemisk stroke.

6

Skillnad mellan stenos och ocklussion?

Stenos = förtränging

Ocklusion = 100%ig förträngning

7

Hur påverkas blodflödet av stenos?

Flödet ökar vid stenos! Minskar för vid 99%ig stenos

8

Vad innebär stealfenomen vid artärsjukdom?

Att blod från ett annat kärl används för att försörja ett stenotiserat kärlområde. Tex subclavian steal.

9

Med vilken underskningemetod skiljer man bäst mellan en venös och en arteriell kärlskada?

UL

10

Riskfaktorer för ateroskleros?

DAS HHH: 

Diabetes,
Age,
Smoking, 

Hypertension,
Hyperlipidemia,
Heridity (om släkting <45 som fått infarkt)

 

- KAPLAN!

11

Hur ska man behandla riskfaktorer (6) som kan leda till ateroskleros?

Hyperlipidemikontroll: totalkolesterol <4.5 (4.0)

Trombocythämmning VID SYMTOM

Glukoskontroll: HbA1C > 52/60

Hypertension: <140/90

Rökstopp

Gångträning

12

4 etiologier till aortadissektion?

Hypertension, infektion, aneurysm, kärlväggsnekros pga tex Marfans syndrom

13

Vilken kön och vilken åldergrupp drabbas oftast av aortadissektion?

Män (3:1), 60-70 år.

14

Vad är fibromuskulär dysplasi?

Muskelfiberrubbning som ffa drabba yngre kvinnor --> förändringar i ffa njurartärer och carotisartärer

15

Hur behandlar man trombangitis obliterans?

aka Mb Buger!

RÖKSTOPP, Ca-anagonister, trc-aggregationshämmare, prostacyklinhämmare

16

Vilken vaskulit påvarkar ffa aortabågen och dess grenar? VIlka drabbas ffa? Behandling?

Takayasu. Yngre asiater drabbas. Steroider.

17

Vanligaste vaskuliten?

Temporalisarterit/jättecellsarterit.

18

Vad är polyarteritis nodosa? Diagnos? Behandling

Vaskulit som drabbar medelstora kärl och ger symtom fr drabbade organ: nervsystem, njurar, hud, leder, GI. 

Diagnos med angiografi/biopsi/sediment.

Behandla med staroider to cyklofosfamid

19

Vad ska man utesluta vid misstanke om vasospastisk sjukdom (Primär Raynauds, Erytromelalgi, Acrocyanos)?

Uteslut ocklusiv kärlsjukdom och sklerodermi

20

Vad är Rendu-Osler-Webers sjukdom?

Autosomal dominant ärvd sjukdom --> mukokutana mikroskopiska telangektasier från kapillära venulae + större kärlabnomiteter i lungor, hjärna, lever --> komplikationer

21

Vilak är de 6 P:na av arteriell insufficiens? Och vilka 2 är de viktigaste?

Paresis

Paresthesis

Pain

Pallor

Pulselesness

Poikilothermia (märmeminskning

22

Vilka 2 former av kronisk perifer ischemi är viktigast?

Claudicatio

Kritisk Ischemi

23

Vad karakteriserar kristisk ischemi jämfört med claudicatio?

Kritisk ischemi = benens "hjärtinfarkt"

Vilosmärta, sår, gangrän

24

Vad karakteriserar claudicatio jämfört med kritisk ischemi?

Claudicatio = benens "angina"

Smärta vid fysisk aktivitet, inga sår

25

3 geneser bakom akut perifer ischemi?

Emboli (pga FF, hjärtsvikt),

Trombos (pga atheroskleros)

Trauma

26

Vad kan säger närvaro av kollateraler kring en stenos vid angiografi ?

Att patienten har haft stenosen under längre tid

27

Vilka anamnestiska frågor är viktiga vid utredning av misstänkt akut perifer ischemi?

Har pat FF, hjärtsvikt

Har pat fått trauma

Har pat riskfaktorer för kärlsjuka
(DAS HHH: Diabetes, Age, Smoking, Hypertension, Hyperlipidemia, Heridity)

28

Ischemigraden avgör hur snabbt en perifer ischemi ska behandlas. VIlka 3 behandlingsmetoder finns för tromb/embolus och vilken metod används vid trauma?

Tromb/embolus: trombektomi, embolektomi, lokal trombolys mha kateter

Trauma: angioplastik

29

När ska perifera kärl stentas vid behandling av perifer ischemi?

Om man tror på recidiv

30

Vilken behandlingsmetod väljer du för en misstänkt akut perifer ischemi med bevarad neuromuskulär funktion?

Angio inom 48h med beredskap för trombolys/op