Anestesi Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Anestesi > Flashcards

Flashcards in Anestesi Deck (142)
Loading flashcards...
1

3 smärtstillande anestesiläkemedel

- Fentanyl

- Alfentanyl (Rapifen): ges i bolus - kortverkande

- Remifenanyl (Ultiva): ges i infusion - ultrakortverkande. Pat kan bli bradykard, btfall. Ge Robinul samtidigt (antikolinergikum)

2

Nämn några antagonister till det parasympatiska nervsystemet?

1. Atropin: pos kronotropi

2. Glukopyrron (Robinul®): slemhinneuttorkande, mild pos kronotroi.

3. Ipratropiumbromid (Atrovent®): Muskarinantagonist. KOL, bronkdilation (även status asmaticus)

4. Skopolamin: Muskarinantagonist. Ges oftast med morfin till palliativa patienter

5. Tolterodin (Detrusitol®): Muskarinantagonist. Vid överaktiv blåsa

3

Vilken effekt får man om man stimulerar β1 receptorer?

 • Ökad HF och kontraktionsstyrka (även dromotropi)
 • Dilaterar kranskärl

4

Vilka läkemedel stimulerar alfareceptor?

1. Adrenalin: a1 = B effekt.

2. Noradrenalin (frisättning ökar mha Efedrin): a1 > B effekt.

3. Fenylefrin: ren a1 effekt Clonidin (α2), Dexmedetomidin (α2): dämpar sympatikus

5

Vilka är skillnaderna på icke-depolariserande och depolariserande muskelrelaxantia?

1. Depolariserande muskelrelaxantia:

 • Stimulerar = öppnar acetylcholreceptorn vilket ger en initial okoordinerad muskelkontraktion - fascikulationer
 • Ger biverkningar såsom muskelvärk, risk för hyperkalemi, höjer intracerebralt samt intraokulärt tryck
 • Kan utlösa malign hypertermi - kort duration vilken kan vara kraftigt förlängd vid plasmacholinesterasbrist - går ej att reversera.
 • Ex CELOCURIN (ej revererbar)

2. Icke-depolariserande muskelrelaxantia:

 • Blockerar acetylcholinreceptorn i stängt läge dvs ger inga fascikulationer
 • Längre anslagstid samt längre duration jmf med depolariserande muskelrelaxantia
 • Kan monitoreras med nervstimulator (TOF-mätare)
 • Kan reverseras - risk för restcurarisering och/eller recurarsering.
 • Ex ROCURONIUM (reverserar med Neostigmin+Robinul)

6

Biverkningar av opioider? (8)

1. Andningsdepression

2. Dysfori (oftast eufori)

3. Klåda

4. Illamående/Kräkningar

5. Förstoppning

6. Urinretention

7. Sedering (biverkning pga att mål att smärtstillande)

8. Mios (ackomodationsstörning)

7

Ange symtom på intoxikation av lokalanestetika (vid intravasal injektion)? 9

1. Stickningar och domningar i tunga och läppar

2. Metallsmak i munnen

3. Berusningskänsla

4. Tinnitus

5. Dysartri

6. Fokuseringssvårigheter

7. Kramper/tremor

8. Somnolens/medvetslöshet

9. Andnings- och cirkulationsstillestånd (bltrfall, arytmier, bradykardi, ventrikulära arytmier)

8

Behandling av intoxikation av lokalanestetika?

Behandling:

 • A+B) Fri luftväg, syrgas, assisterad ventilation, intubation.
 • C) Vätska, höjd fotända, inotropa läkemdel, hjärtmassage, defibrillering.
 • D) Kramplösande såsom bensodiazepin, pentothal.

9

När ges första dosen adrenalin vid hjärtstopp med VT/VF?

Efter 3 defibrilleringar.

Sedan var 4:e minut

10

När ges första dosen adrenalin vid hjärtstopp?

Efter 3 defibrilleringar.

Sedan var 4:e minut

11

När ges första dosen adrenalin vid hjärtstopp?

Efter 3 defibrilleringar vid VF VT.

DIREKT vid asystoli/PEA då man ändå inte defibrillera.

Sedan var 4:e minut.

12

Vilken är den vanligaste arytmin i samband med hjärtstopp?

Ventrikelflimmer (förekommer hos ca 80%).

13

Vilka läkemedel är aktuella vid ventrikelflimmer?

 • Adrenalin: 1 mg intravenöst alternativt 3 mg intratrachealt, var 4:e minut eller efter 3 defibrilleringar
 • Amiodaron (Cordarone®): 300 mg spätt i 20 ml 5% glucos intravenöst i engångsdos, ev kan ytterligare dos givas men då ger man 150 mg.

 

 • (Tribonat ej längre i HLR PMet)

14

Du kommer ut till en olycksplats och träffar Arne L 55 år, han har smärtor över thorax, vänster arm och vänster underben. Han har en hjärtfrekvens på 100/minut, blodtrycket är 110/60 och han är orolig och blek. Hur stor är hans blodförlust?

20-40% av blodvolymen

 

 

15

När en hypovolem man inkommer till akutmottagningen svarar på tilltal med latens, har en puls på 140 och ett blodtryck på 70/45. Hur stor del av hans blodvolym är nu förlorad?

>40% Blodvolymförlust

 

16

Agneta 45 år inkommer till akuten efter att ha kräkts i fler dygn. Man misstänker ileus. Blodtrycket är 80/50, pulsen är 130 och hon är slö. Hur stor är hennes vätskeförlust?

5-10% av hennes kroppsvikt dvs troligen 3-6 liter (beräknat på 60 kg), dvs påtaglig vätskeförlust

 

 

17

Vilken syrabas- och elektrolytrubbning kan du förvänta dig hos en pat men ileus som kräks i flera dygn?

 1. Kräkningar --> Hypokloremi
 2. Princip om elektroneutralitet i plasma --> förlust av en anjon --> annan måste öka
 3. Njurar ökar reabsorption av HCO3-
 4. Hög bikarbonat + högt pH --> Metabol alkalos

--> Hypokloremisk metabol alkalos

 •  Högt pH --> Lågt K+

18

Vilken behandling ger du mot elektrolytrubbningar hos en ileuspatient som kräkts senaste dygnen?

 1. Syrgas på mask
 2. Tippa patienten
 3. Sätt två grova nålar, 2 liter Ringeracetat snabbt
 4. Därefter utvärdering och vidare åtgärder.

19

Vilka är riskerna med att söva patient med ileus som kräkts?

 1. Aspiration
 2. Hypovolemi (blodtrycksfall)
 3. Elektrolytrubbning (arytmi).

20

Ge exempel på olika komplikationer som man kan få i samband med anläggning av CVK samt för patient som har en inneliggande CVK.

 1. Pneumothorax
 2. Luftemboli
 3. Arytmier
 4. Infektion
 5. Trombos
 6. Blödning
 7. Skada på närliggande strukturer

21

Ketamin används med fördel i akuta sammanhang istället för andra induktionsmedel såsom Pentothal och Propofol. Varför?

Ketamin

 •  God analgesi
 • Ringa andnings- och cirkulationspåverkan
 • OBS! Svåra mardrömmar - ge även Midazolam om möjligt  

Andra induktionsmedel som Pentothal, Propofol

 • Ger andningsdepression
 • Vasodilatation med blodtryckssänkning 

 

22

En patient på kirurgavdelningen har fått en thoracal epidural i samband med kirurgi. Nu har han kontinuerlig tillförsel av lokalanestetika samt morfin. På morgonen var han uppe och gick utan problem men efter lunch har han dålig kraft i benen och klagar på ryggsmärta.

Vad kan ha hänt? Vad gör du?

Epiduralt hematom

 • Klinisk undersökning
 • Kontaktar narkosjouren, (neurolog) alternativt neurokirurg
 • Beställ en akut MR pga misstänkt epiduralt hematom
 • Om diagnosen bekräftas kontaktas operatör (neurokirurg alternativ ortoped) för akut operation med utrymning av hematom samt avlastande laminectomi.

23

Kalle 35 år har för en vecka sedan ramlat ner för en stege och kommer till akuten pga tilltagande smärta över höger thorax. Han har en kraftig smärta vid djupandning, är palpationsöm över Th 8-10, syresätter sig bra. Rtg pulm är ua. Du bestämmer dig för att skicka hem honom.

Vad ger du för smärtlindring?

Paracetamol, NSAID och en svag opioid

24

En 40 årig man är opererad för en hemithyroidectomi och ligger på postoperativa avdelningen. Han får efter en timme sjunkande saturation. Vilka kan orsakerna vara?

 • Atelektas: shunt bildas --> desat.
 • Sekretstagnation
 • Högt luftvägshinder pga blödning i operationsområdet alternativt pga ödem i larynx
 • Andningsdepression
 • Recurarisering
 • Lungemboli
 • Obstruktivitet
 • Lungödem
 • Cirkulationssvikt - hypovolemi/hjärtsvikt
 • Smärta

25

En 45 årig man inkommer som multitrauma efter en trafikolycka. Han sövs på akuten med Pentothal, Fentanyl och Celocurin, efter 4 minuter har blodtrycket sjunkit till 70/35, pulsen är 110.

Vad kan ha hänt? Vad gör du?

 • Effekt av Pentothal
 • Blödning
 • Minskat venöst återflöde pga övertrycksventilation
 • Övertryckspneumothorax
 • Hjärttamponad

Vad gör du?

 • Tippar patienten
 • Snabb intravenös vätsketillförsel
 • Vasoaktiva läkemedel: Noradrenalin, Adrenalin, Efedrin, Fenylefrin
 • Lungauskultation samt perkussion
 • Eventuellt punktion

26

Agnes 18 år är inlagd på IVA efter att ha ramlat med sin motorcykel. Hon har fått stabiliserat sin bäckenfraktur samt genomgått en tunntarmsresektion pga perforation. Efter fyra timmar på IVA blir hon tilltagande takypnoisk, dyspnoisk, orolig. Blodgasen visar pO2 5,7, pCO2 3,9, pH 7,36, BE-3 och lungröntgen visar "vita lungor".

a) Sannolik diagnos?

b) Åtgärd?

c) Behandling?

a) SIRS (System inflammatory response syndrome) med ARDS.

b) Åtgärd?

 • Respiratorbehandling

c) Behandling?

 • A-B-C...
 • Behandla grundorsaken dvs stabilisera frakturer, leta efter och behandla infektioner med antibiotika och eventuellt kirurgi.
 • Understödjande behandling: cirkulationstabilisering (vätska + ev vasokonstriktiva/inotropa lkm)

27

Vad är basalbehovet av energi, elektrolyter, Na och K?

 • 25-30 kcal/kg och dygn
 • 30 ml/kg/dygn
 • 80-100 mmol Na/dygn
 • 40 mmol K/dygn

28

En 25-årig man inkommer efter trauma med knappt mätbart blodtryck, är slö men svarar på tilltal. Vad gör du initialt?

ATLS

 1. A: Patienten har fria luftvägar eftersom han pratar. Immobilisera halsrygg (om minsta misstanke) 
 2. B: Kopplar syrgas 10l/min på mask. Lyssnar på lungorna. Saturation. AF.
 3. C: Puls, bltr. Ausk hjärta. Trendelenburg. Palpera buk, bäcken, ben mm efter blödningar.
  1. Sätter två grova nålar
  2. Kopplar 2 l Ringeracetet.
  3. Övervakar patienten med saturation, blodtryck samt EKG.
  4. Funderar på om jag behöver hjälp (kallar t ex på anestesiolog; i Lund kommer anestesiolog automatiskt vid traumalarm).
  5. Fortsätter enligt ATLS
 4. D: VAPÖR
 5. E: stockvändning, kollar igenom hela patienten, PR.
 6. Ytterligare prover:
  • Blodgruppering, BAS-test
  • A-blodgas
  • Blodstatus
  • Leverstatus
  • Koagulation: PK, APTT, Trc
  • Ta fibrinogen om massiv blödning

 

 

29

Hur verkar Halogenerande inhalationsmedel?

Hypotes

Aktiverar centrala inhiberande GABA A-receptorer basalt i hjärnan - och reducerar på så sätt noradrenerg neuronal aktivitet (som styr vakenhet)

30

Hur verkar lustgas Lustgas och Ketamin?

Hämning av centrala excitatoriska glutamatreceptorer NMDA