Kirurgi: Endokrinkirurgi Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Kirurgi: Endokrinkirurgi > Flashcards

Flashcards in Kirurgi: Endokrinkirurgi Deck (64)
Loading flashcards...
1

Vilken typ av tyroideacancer har bäst prognos?

Papillär ("bästa cancern man kan få")

2

Om en tyroideacancer har växt in i trachea, vad får den för T klassifikation?

T4

3

Vilken typ av tyroideacancer har sämst prognos och hur vanlig är den?

Anaplastisk

5-6% av tyroideacancrar

4

Vad innebär supressionsbehandling vid tyroideacancerkirurgi?

 • Tidsbegränsad postoperativ behandling med maxdos Levaxin för att eradikera tumören
  • Levaxin --> TSH-prod minskar --> Hämmad/minskad tyroideatillväxt
 • Gäller vid follikulär eller papillär tyroideacancer
 • Svårt för patienter att avsluta behandlingen då de trivs med att bli smala och alerta av Levaxin

5

Negtiva biverkningar av levaxin vid supressionsbehandling?

Snabbt åldrande! + Ateroskleros/Kardiovaskulära biverkningar

6

En 62-årig kvinna som är frisk sedan tidigare söker på VC då hon tycker att hon numera är tröttare än hon brukar. Hon berättar att hon har svårare att koncentrera sig. Sömnen är god som vanligt, säger hon. När du efterfrågar hur hennes humör varit svarar hon att hon egentligen inte är lika glad som hon brukar vara. Ingen hereditet. Äter inga mediciner. Ingen smärta någonstans.

Man kontrollerar blodprover.

Vilka?

 1. Hb
 2. El krea
 3. Lpk
 4. TSH
 5. CRP
 6. P-Ca

 

7

En 62-årig kvinna som är frisk sedan tidigare söker på VC då hon tycker att hon numera är tröttare än hon brukar. Hon berättar att hon har svårare att koncentrera sig. Sömnen är god som vanligt, säger hon. När du efterfrågar hur hennes humör varit svarar hon att hon egentligen inte är lika glad som hon brukar vara. Ingen hereditet. Äter inga mediciner. Ingen smärta någonstans.

Blodprover:

 • Hb 124
 • El ua, krea 78
 • Lpk 4,0
 • TSH 2,2
 • CRP 1,3
 • P-Ca 2,63 (2,15-2,50)

Tolkning av anamnes och blodprover?

Differentialdiagnoser? (6 st)

 • Blodproverna är normala, bortsett från hyperkalcemi - vilket kan förklara anamnesen!
  • Normalt P-Ca 2,15-2,60: lätt stegring/minskning är relevant, eftersom kalcium regleras med små marginaler

 

 • Differentialdiagnoser till hyperkalcemi:
  • Primär hyperparathyreoidism, pHPT:
  • Malignitet: skelettsmärtor, stegrat ALP, andra malignitetssymtom
  • Sarkoidos: ingen lungpåverkan, ej erythema nodosum, ej fotledsartrit eller andra fynd
  • Familjär hypokalciurisk hyperkalcemi, FHH: lågt U-Ca
  • Tiazider, Litium: hade framgått i anamnes - viktigt att få fram läkemedel
  • Hypervitaminos D: överdrivet Vit D intag eller sarkoidos

8

En 62-årig kvinna som är frisk sedan tidigare söker på VC då hon tycker att hon numera är tröttare än hon brukar. Hon berättar att hon har svårare att koncentrera sig. Sömnen är god som vanligt, säger hon. När du efterfrågar hur hennes humör varit svarar hon att hon egentligen inte är lika glad som hon brukar vara. Ingen hereditet. Äter inga mediciner. Ingen smärta någonstans.

Blodproverna visar normala värden bortsett från ett förhöjt P-Ca.

Vad ska du nu göra med ett förhöjt P-Ca?

 

 • Ta om Ca: gärna joniserat --> Om fortsatt stegrat:
 • Kontrollera PTH: normalt < 6,9
  • Övre gräns + högt Ca = räknas som patologiskt)
 • Kontrollera njurfunktion: sekundär HPT?
 • Kontrollera U-Ca: FHH?

9

Vilka blodprovresultat ger diagnosen primär hyperparathyreoidism, pHPT?

 • Ca förhöjt: joniserat >1,35; totalt > 2,5
 • PTH: förhöjt eller i övre referensområdet
 • S-Fosfat: lågt vid pHPT, högt vid sekundär HPT
 • Njurfunktion (krea): normalt - utesluta sekundär HPT
 • U-Ca: normalt eller högt - utesluta FHH

10

Diagnos pHPT ställs antingen på VC eller av endokrinolog. Remiss skickas sen till kirurg.

Vad är det som kan förväntas opereras - dvs. vilka olika sjukdomar ger pHPT och i vilken andel?

 • Adenom, ca 75 %: oftast endast 1 av 4 lober som överproducerar PTH 
 • Hyperplasi, ca 25 %: oftast överproduktion i fler lober
 • Cancer, mycket ovanligt

11

Vilka effekter får en överproduktion av PTH vid primär HPT?

(svar i form av schematisk bild)

12

a) Nämn några symtom som är associerade med pHPT.

b) Hur ser prevalensen ut och finns det några könsskillnader?

a) Typiska symtom:

 • Kognitiva: trött, nedstämd, koncentrationssvårigheter, minnessvikt pga hyperkalcemi - vanliga symtom!
 • Frakturanamnes: PTH-ökning ger urkalkning av skelettet
 • Njurstensanamnes: hyperkalcemi ger utfällning av stenar
 • Muskelvärk/muskelsvaghet

b) Prevalens:

 • Kvinnor 50-75 år, 2-3 %

13

Indikationer för kirurgi av parathyroidea vid pHPT?

Operationsindikationer:

 • Symtom förenliga med pHPT
 • Njursten och försämrad njurfunktion
  • Även "tysta" förkalkningar i njurparenkymet
  • GFR < 60 ml/min
 • Osteoporos: bedöms utifrån bentäthetsmätning 
  • T-score -2,5 i distala radius, ländrygg eller höftled eller kotfraktur
 • Ålder < 50 år p g a risken för seneffekter av pHPT
  • Överdödlighet i hjärt-kärlsjukdomar
 • S-kalcium >2,85 mmol/l och/eller joniserat kalcium förhöjt 0,25 mmol/l
 • Där konservativ uppföljning förväntas bli svår att genomföra

14

Vad används för preoperativ lokalisering inför operation av parathyreoidea vid pHPT?

Ultraljud och sestamibi-scintigrafi 

Sensitivitet och specificitet varierar och beror på undersökarens erfarenhet.

Ultraljud genomförs med fördel av opererande paratyreoideakirurg.

15

Hur skiljer sig operation vid pHPT om UL visat adenom kontra hyperplasi?

 • Adenom --> Fokuserad operation/exploration
  • Preoperativ lokalisering med UL och sestamibi-scint har visat samma adenom

 

 • Hyperplasi --> Bilateral halsexploration (fyrkörtelexploration)
  • Tittar på alla fyra - mer omfattande operation

16

På vilket sätt kan man försäkra sig om att man fått med allt under operation av parathyreoidea vid pHPT?

Intraoperativ mätning av PTH

 • Halveringstid på ca 4 min gör att man kan mäta under operationen 
 • Kan ge underlag för beslut om ingreppet kan avslutas eller om ytterligare paratyreoideavävnad behöver avlägsnas

17

a) Hur effektivt är kirurgi som behandling av pHPT?

b) Vilka komplikationer kan uppstå och hur vanliga är dessa?

a) 95% botas

b) Komplikationer (ovanliga):

 1. Recurrenspares, < 1 %
 2. Permanent hypokalcemi, ca 1 % (ses ffa efter op av hyperplasi - då fler parathyreoidealober tas bort)
 3. Infektion och blödning, nästan aldrig

18

En 33-årig kvinna har blivit påkörd på övergångsställe. På trauma-CT ser man följande.

Vad kan detta vara?

 

Incidentalom

En förstoring av, eller expansiv process i, en eller båda binjurarna som upptäckts med CT, MRT eller ultraljud på annan indikation än misstanke om binjuresjukdom. Definitionen omfattar inte binjuretumör som upptäckts vid utredning eller kontroll av malign sjukdom. Sådan tumör handläggs primärt enligt riktlinjer för den aktuella primärtumören. (definition enligt http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4666)

19

Operationsindikation för tumör i binjurar?

 1. Storlek minst 4 cm
 2. Malignitetsmisstanke
 3. Hormonell överproduktion

 

Binjurebarkscancer går ej att punktera pga. risk för spridning - dålig prognos

20

De tre kardinalsymtomen för Graves sjukdom?

-Takykardi-Struma-Exoftalmus

21

Vilken markör speglar aktiviteten vid Graves sjukdom?

TSH-antikropparna (TRAK)

22

Vad visar skintigrafin vid Graves sjukdom?

Diffust ökat upptag i hela körteln

23

Målet med behandlingen vid Graves?

Att göra patienten permanent euthyreoid

24

Vilka tre metoder kan användas för att göra patienten eutyreoid vid Graves?

-Medicinsk behandling (tyreostatika)-Radiojodterapi-Kirurgi

25

När har tyreostatika störst utsikt att bota patienter med Graves?

Vid liten struma och mild toxikos

26

Vad heter den tyreostatika som är förstahandsvalet i sverige?

Tiamazol (Thacapzol)

27

När använder man radioaktivt jod som behandling av struma?

Hos äldre patienter eller då kontraindikation mot operation föreligger

28

När används kirurgisk behandling vid struma?

Stor struma, grav toxikos eller hos patienter med graviditetsönskan

29

Vilka fyra typer av tyroideacancer finns?

-Papillär-Follikulär-Medullär-Anaplastisk

30

Hur metastaserar den papillära cancerformen?

Regionalt till lymfkörtlar i halsen