Urologi: Anti-Dzan Cards Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Urologi: Anti-Dzan Cards > Flashcards

Flashcards in Urologi: Anti-Dzan Cards Deck (52):
1

Patient med njursten där adekvat smärtlindring ej uppnåtts. Vad göra?

Inläggning: * nefrostomi/uretärstent * CT-urinvägar utan kontrast/CT-urografi

2

Patient med njursten och Avstängd pyelit. Vad göra?

Inläggning: * Rtg, nefrostomi * IV antibiotika: cefo+aminoglycosider

3

Patient med njursten, nu UVI med feber och påverkat AT. Vad göra?

IV antibiotika, ev nefrostomi

4

Patient med njursten som gett höggradigt avflödeshinder (Fördröjd parenkymuppladdning och kontrastutsöndring >1 h). Vad göra?

Inläggning och op/ESVL

5

Hur länge ska en patient som retinerar 500-1000ml urin ha kvar sin KAD?

5-10 dagar

6

Hur länge ska en patient som retinerar >1000ml urin vid katerersättning ha kvar sin KAD?

2-3 veckor (avveckling via VC med uppföljning via urologmott.)

7

Vad är Mullerska kanaler?

8

Vad är tidsmiktion?

enkel metod för att mäta urinflödeshastigheten, kan göras på VC
den tid det tar att kissa den första decilitern
normalt <15 s

9

Vad är Residualurin?

den mängd urin som finns kvar i blåsan efter avslutad miktion

mäts med ultraljud (bladderscan), ev via katetertappning
normalt <50 ml, män över 65 år <100 ml

10

Vad är flödesmätning?

ger flödeshastighet och miktionsvolym
görs vid avflödeshinder
patienten bör ha fylld blåsa
normalt >15 ml/s

11

Cystometri?

  • blåsans tryck vid olika fyllnadsgrad mätes
  • blåsan fylls genom infusion av känd mängd vätska och detrusortrycket (blåstryck minus abdominaltryck) mäts under fyllnads- och tömningsfas
  • mäter blåsans sensibilitet, compliance, ohämmade kontraktioner, funktionell och total kapacitet, detrusorfunktion ("kraft i blåsan")
  • indikation: blåssensibilitet, reservoarfunktion, detrusorfunktion, avflödeshinder
  • kombination med flödeshastighet ger tryck-flödesmätning, se nedan

12

Hur stor är blåsans kapacitet hos män resp kvinnor?

män 400-600 ml, kvinnor 300-500 ml

13

Tryck-flödesmätning?

  • samtidig registrering av detrusortryck (cystometri) och urinflöde
  • detrusortryck = intravesikalt tryck minus intraabdominellt tryck (referenstrycksom mäts i rectum eller prevesikalt)
  • görs vid misstänkt avflödeshinder där vanlig flödesmätning inte är konklusiv

14

Bors test?

provokationstest
isvatten infunderas snabbt i blåsan ⇒ reflektorisk detrusorkontraktion vid detrusorhyperreflexi (neurogen blåsrubbning) samt i vissa fall av instabilitet

15

Handläggning av kvinna med recidiverande cystiter?

Om hematuri (mikro eller makroskopi) gör hematuriutredning:

Urincytologi
Cystoskopi
CT Urografi

då pat har symtom.

komplettera med gynekologisk undersökning

16

Hur handlägger du en kvinna med makroskopisk hematuri som inkommer på akuten?

1. Spola 1000 ml NaClmed hematurikateter
a Om fortf rött: Signifikant blödning = inläggning med spoldrop
b. Om Allmänpåverkad = inläggning
c. Om Blodförtunnande medicin = inläggning
d. Om kraftig smärta + palpabel resistens: Blåstamponad = inläggning och operation

 

2. Kontakta urologjour

3. Blodgruppering, BAS test

4. Följ allmänpåverkan och Hb på avdelning

17

Man på akuten med misstänkt urinretention, inte akut sjuk, normalt AT. Handläggning, Status, Lab, Undersökningar, Åtgärder?

Status: PR för prostatapalp och sfinktertonus, bukstatus

Lab: Na, K, Krea, Urinsticka

Bladderscan:
- om 500-1000ml Foley-KAD (14 Ch) 5-10d --> av via family

- om över 1000ml Foley-KAD 4v --> av via urolog

Alfuzosin 

18

3 typer av urininkontinens?

1. Urgeinkontinens: Urinläckage efter urgency (miktionsbehov & känsla av kommande läckage). Pga överaktiv detrusor eller hypersensitivitet. 

2. Stressinkontinens: urinläckage pga bukpress (inte detrusoraktivitet). Pga sänkt proximal uretra och sänkt sfinkterfunktion.

3. Överflödesinkontinens (Ischuria paradoxa): pga resurin som höjer blåstrycket.

19

Handläggning av patient med urininkontinens? Utöver anamnes och lab? (5)

Residualurin: bladderscan

Miktionslista med tidsmiktion: tid för 1 dl kiss

Flödesmätning/Tryck-flödesmätning: registrerar urinflöde samtidigt som detrusortryck (intravesikalt - intraabdominellt). Flöde minst 15 ml/s

Cystometri: fyll blåsa, testa: detrusorfunktion, sensibilitet, compliance och kapacitet.

Kvinnor: Gyn-us = bukundersökning + levator ani (m. pubococcigeus + m. ileococcigeus)

20

Medicinsk behandling av urgeinkontinens?

Antikolinergika (Vesicare)

Desmopressin (Minirin)

21

Behandlingstrappa erektil dysfunktion?

80% somatisk orsak: ingen morning wood
1. Sildenafil (Viagra) alt Cialis alt Levitra - obs nitroglycerin kontraindikation
2. Alprostadil (Bondil): intrauretralt innan sex
3. Alprostadil (Caverject): injektion i corpus cavernosum
4. Penisprotes: svåra fall

20% pskykogen orsak: har morning wood

4. Sexologisk psykoterapi

22

Blåscancer: vilken nivå och hur behandlas varje form?

Tcis

Ta

T1

T2

T3

T4

TUR-B

Tcis: växer i mucosa (aggressiv ytlig)
    - TUR-B x2, BCG för att hindra progress
Ta: växer i mucosa exofytiskt (ytlig)
    - Mitomycin om många recidiv efter TUR-B
T1: submucosa (ytlig)
    - Mitomycin om många recidiv efter TUR-B
T1G3: submucosa (agressiv form av T1)
    - TUR-B x2, BCG för att hindra progress

Operation
T2: detrusormuskel - cystektomi med urostomi alt kurativ strålning
T3: perivesikalt fett - cystektomi med urostomi alt kurativ strålning
T4: utanför blåsan - palliativ strålbehandling

(GI cancer samma sak bara att T3 växer i serosan)

23

BCG vs Mitomycin?

BCG: minskar progressrisk (efter behndlign av agressiva tumörer)

Mitomycin: minskar recidivrisk (ffa vid ytliga snälla tumörer)

24

Hur ska en misstänkt uretraskada verifieras?

Retrograd urethrocystografi

 

obs dessa pat ska ha suprapubisk kateter

25

Vad ingår i uroterapi?

INKONTINENSBEHANDLING

 

Bäckenbottenträning: höj blåsan/försnäva uretra genom att träna muskler och knipövningar, TENS.

Contrelle (tampong som trycker på urinblåsan)

26

4 ickemedicinska behandlingar av prostatacancer?

RALP: Robot Assisted Radical Prostatectomi: bäst för yngre.

Extern Strålbehandling: endast evidens för 15 år recidivfrhet. Så bäst för äldre symtomatiska. Annars Expektans om >75 år och asymtomatisk.

Brachyterapi: vid snäll tumör (Gleason 3+3, lågt PSA)

Aktiv monitorering: PSA, PR, TRUL, Biopsier.

27

Palliativ prostatacancerbehandling?

INGEN PROSTATAKIRURGI

1. Kastration: kirurgisk (ta bort testikel) eller medicinsk (bicaluthamide, sen GnRH analog)

2. Kemoterapi med Docetaxel

3. Strålbehandling mot metastaser

28

Biverkningar RALP vs extern strålbehandling?

RALP: Impotens och inkontinens

Strålning: Trängningar/Ändtarmsbesvär (tillfälliga). Evt impotens.

29

När ska man välja aktiv monitorering vs brachyterapi? 

Aktiv monitorering: mycket låg risk, >10 år livstid kvar (annars expektans)

Brachyterapi: gleanson 3+3, ej avancerad, ej stor prostata
ev kompement till extern strålbehandling

30

3 typer av urostomier?

1. Bricker blåsa: uretärer --> kort tarmsegment --> kutan stomi (inkontinent)

2. Lundiana: uretärer --> proximala kolon --> distalt ileumsegment --> kutan stomi (kontinent)

3. Studer blåssubstitut: uretär --> diatala ileum (bygg om till blåsa --> uretra (kontinent dagtid, nattlig inkontinens)

31

Hur utreder du en misstänkt BPH?

PSA, Urinsticka och Rekalpapation

IPSS, Miktionslista

Bladderscan

Flödesmätning (miktogram): normalt >15ml/s

 

32

3 kirurgiska BPH behandlingar?

3 medicinska

TUR-P, TUMT, Adenomenukleation

5-alfareduktashämmare, alfablockad, antikolinergikum

 

33

Vad kallas kateter som pat kan byta själv?

Tappningskateter (RIK). Appliceras 4-5 ggr per dag och dras ut efter att man kissat färdigt.

LÄGRE infektionsrisk

34

Vilket lkm ska en kateterbärare få med sig hem?

Alfablockad (Alfuzocin): ökar chans för lyckad kateterdragning hos FAMILY NURSE

35

Vad gör du vid misstänkt blåsfistel?

(Uretro)Cystoskopi

36

3 typer av stenar, vilken är icke rtgntät?

Calciumstenar: vanligast

Infektionsstenar ICKE RTGNTÄTA

Uratstenar: ICKE RTGNTÄTA

Cystinstenar: ärftliga och ovanliga. tidig debut hos barn. ESVL resistens.

ICKE RTGNTÄTA stenar ses på CT, men inte slätrtgn

37

Vad ska man alltid ta i samband med urinsticka vid flanksmärtor?

URINODLING: ifall framtida pyelit så har man resistensmönster!

38

Pat 65 år, rökare, flanksmärtor, diabetes, hypertoni. Bladderscan ua, urinsticka ua. Smärta lindras av diklofenak. Vad nu?

Du trodde på polikliniskrtgn men NEJ!

Pat >50 år, risk för AAA. Gör CT! Kan inte diffas kliniskt.

39

Gräns för sten som kan avgå spontant? HUr kan man hjälpa pat?

<7mm. Alfuzocin kan hjälpa avgång genom "Medical Expulsion Therapy" om distal sten.

40

Pat med tidigare CT verifierad 5 mm sten som skickas hem. Återkommer nu med CRP och förvärrade flanksmärtor. Vad göra?

INLÄGGNING: små stenar kan också orsaka problem:

- Vätska

- CT urografi --> ev nefrostomi

- IV cephotaxim + gentamicin

 

OBS: Po ciprofloxacin är inte bra då det har en enterokocklucka!

41

Behandling av stressinkontinens? (3)

1. Bäckenbottenträning av levator ani
(m ileococcygeus + m pubococcygeus)

2. Plastikslynga, op

4. Duloxetin (Yentreve)

42

Vanlig GI sjukdom som kan ge urinretenton? Behandling?

Förstoppning. Laxantia.

43

Behandling överaktiv blåsa?

Antikolinergika (Vesicare): stimulerar relaxation av detrusor

Demopressin (Minirin): förlänger miktionsintervall ffa vid nokturi

ev intravesikal botulinumtoxin

44

Smärta över blåsan, palpabel resistens

Blåstamponad, tilltäppt koagel

45

Hur bedömer man hur stor hematurin är?

Koppla på en hematuri-kateter och spola med Nacl, om > 1l NaCl spolat och det är brunfärgat --> Signifikant blödning

46

Hur länge bör man ha kvar sin KAD om

1) 500-1l tappas

2) > 1l tappas

1) 5-10 dagar

2) 4 veckor

47

Läkemedelsval för att minska risk för urinretention?

Alfuzosin --> Relaxerar blåsans + proximala urethra

48

Typisk smärta vid njursten?

Intervallartad smärta, svårt att sitta still. Flanksmärta. 

49

Uppföljning vid ej inläggningsfall pyelonefrit (dvs enbart feber)

 

1) inom 4 veckor kontroll av urinodling, CRP, allmäntillstånd

2) Om veriferad infektion hos män, CT-urografi, cytoskopi, PSA för att utesluta bakomliggande predisp faktorer

50

Uppföljning vid väl smärtstillad pat med njursten, endast lätt förhöjda prover (krea, crp) och inget tecken på infektion

Hem och följas polikliniskt med urografi 2-3v. 

51

Utredning av BPH

1) Rektaltpalpation + Anamnes

2) IPSS

3) Miktionslista

4)Krea, PSA --> Om förhöjt --> TRUL (ultraljud med biopsi)

5) Flödesmätning

52

IPSS-score bedömningar

< 7 -> Expektans

8-18 --> medicinsk beh

> 18 kirurgisk beh