Kirurgi: Akut buk och Anamnes/Status på kirurgipatient Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Kirurgi: Akut buk och Anamnes/Status på kirurgipatient > Flashcards

Flashcards in Kirurgi: Akut buk och Anamnes/Status på kirurgipatient Deck (129)
Loading flashcards...
1

Vilka är de 5 mest akuta diagnoserna vid akut buksmärta?

1. Rupturerat bukaortaaneurism (rAAA)

2. Tarmischemi

3. Ileus 

4. Perforerat ulcus

5. Pankreatit

2

Vad är de 6 vanligaste orsakerna till akut buksmärta?

1. Appendicit

2. Gallsten --> kolecystit/kolangit

3. Malignitet

4. Dyspepsi, med eller utan Ulcus

5. Divertikulit

6. Njursten

3

Vad är dyspepsi?

Samligsbegrepp för: 

 1. magsmärta
 2. halsbränna
 3. sura uppstötningar
 4. illamående
 5. tidig mättnadskänsla

Uppstår ofta i anslutning till att äta

4

Vilka 4 kliniska tecken ska undersöka hos patienten för att bedömma risken för appendicit? Vilka 3 prover är viktiga?

 1. Smärta hö fossa
 2. Kräkning
 3. Grad av släppömhet/muskelförsvar
 4. Temp >38,5

 

 1. CRP
 2. Vita
 3. Neurofiler

5

2 diffdiagnoser till appendicit hos äldre som förklarar varför man gör CT innan?

Divertikulit och malignitet.

Dessa har andra perioperativa åtgärder och CT kan därför vara av värde för att påverka handledningen.

6

Vad innebär det diagnosmässigt om en patient har peritonit?

Att kirurgisk sjukdom föreligger

7

4 mest peritoneumretande orsaker?

 1. Tarminnehåll, pus (perforation)
 2. Inflammerade organ (t.ex. appendicit, divertikulit, kolecystit)
 3. Blod
 4. Urin

8

4 tecken på peritonit?

Ofrivilligt muskelförsvar
Direkt palpationsömhet
Indirekt palpationsömhet (vid lokal peritonit)
Släppömhet

9

Vad innebär paralytiskt ileus?

"tyst buk", att inga tarmljud hörs efter 30-60 sekunders auskultation. innebär allvarlig sjukdom!!! men inte nödvändigtvid kirurgisk

(jmg peritonit som nästan alltid är kirurgisk)

10

Vilken sjukdom kan orsaka spontan mjältruptur?

Mononukleos (pga splenomegali)

11

8 ickekirurgiska orsaker till buksmärta?

Hjärtinfarkt
Aortadissektion (typ B, dvs distal)

Lungemboli
Basal pneumoni

Avstängd pyelonefrit

Diabeteskoma

Extrauterin graviditet
Testistorsion/Ovarialtorsion

12

Hur vanligt är det med buksmärta uns hos patienter som söker för akut buksmärta?

1/3 

13

Vad ska misstänkas i första hand vid diffus buksmärta/epigastriesmärta utan symtom från thorax?

The big five: rAAA, tarmischemi, ileus, perforerat ulcus, pankreatit

eller

Begynnande Appendicit

14

Vilka diagnoser ska övervägas vid diffus buksmärta med symtom från thorax?

Hjärtinfarkt, Lungemboli, Basal Pneumoni, Aortadissektion

15

Vilka diagnoser ska övervägas vid epigastrisk smärta?

AAA
Pankreatit
Ulkus (inkl perforation), dyspepsi

16

Vilka 4 diagnoser ska övervägas vid smärtor under höger arcus?

Gallsten --> kolecystit, kolangit

Njursten

Basal Pneumoni

Hepatit

17

Vilka 3 diagnoser ska övervägas vid smärtor under vä arcus?

Mjältruptur

Njursten

Basal Pneumoni

 

18

Vilka 3 diagnoser ska övervägas vid smärtor vid hö fossa?

Appendicit

Kolonileus

Gyndiagnoser (om längre ner): Salpingit, torsion, extrauterin graviditet

(Divertikulit kan vandra hit om sigmoideum är bred)

19

Vilka 2 diagnoser ska övervägas vid smärtor vid vä fossa?

Divertikulit

Gyndiagnoser (om längre ner): Salpingit, torsion, extrauterin graviditet

20

Vad ska misstänkas om buksmärtor strålar ut till hö skuldra/vä skuldra/ryggen?

Höger skuldra: Kolecystit (lever/diafragmaretning ger referred pain)

Vänster skuldra – pankreatit, akut hjärtinfarkt

Ryggen – AAA, pankreatit, njursten

21

Vad är viktigt att ha i åtanke vid differentialdiagnostik av buksmärta?

Vanliga sjukdomar först! Även om bilden är otypisk!

 

"Ovanliga manifestationer av vanliga sjukdomar är vanligare än vanliga manifestationer av ovanliga sjukdomar"

22

Smärtanamnes vid buksmärtor?

OPQRST

O: Debut (akut, smygande), Duration (inkl. tidigare episoder)

P: Förvärrande faktorer: Rörelse (vid t.ex. peritonit), Att ligga stilla (vid t.ex. stensmärtor), Födointag (vid t.ex. ulkus, tarmangina)

Q: Smärtkaraktäristika (ex kramp, molande), Intervall (tydliga intervall talar för ileus, ibland extrauterin graviditet)
R: Smärtlokalisation, Utstrålning (t.ex. rygg, skuldra, se Smärtlokalisation)

S: VAS skalan. Bra för jämförelse

T: Haft tidigare? Kan påverka om man gör CT eller inte

23

Vilka fyra typer av processer kan ge en akut buk?

1. Perforation (sudden onset, very severe, konstant, generalised over the abdomen)

2. Obstruction (sudden onset, intermittent, localised over the area that is obstructed, the patient is moving to find a comfortable position)

3. Inflammatory process (an enormous collection of diseases, cholecystitis, appendicitis, diverticulitis. Gradual onset of pain. Localised pain to the inflamed organ. Fever and leukocytosis)

4. Ischemia (pain can vary in presentation. Blood in the abdomen and pain at the same time) 

24

59 year old man arrive at the ER at 2am. Sudden and severe onset of acute abdominal pain that started one hour ago. Now constant and severe pain. He has rapid breathing and is diaphoretic. His abdomen is tender to palpation in all quadrants. 

What is this? 

PERFORATION

 

Sudden onset, severe generalised pain. We cannot tell if it is a perforated diverticulum, appendix or a chicken bone from the history. But we know it's a perforation. 

Do a CT and then an exploratory laparotomy

25

43 year old man develops a painful abdomen suddenly. Seen at the ER he has a rigid abdomen, lies motionless on the examinetable. No bowl sounds. Great constant pain. X-ray shows free air under the diaphragm. 

What is this?

PERFORATION

Do an exploratory laparotomy.

26

44 year old alchoholic man presents with severe epigastric pain that began short after a bottle of vodka. Started two hours ago and has now reached maximum pain intensity. The pain is constant and radiates to the back. 

What is this?

Hur ställer du diagnosen?

As soon as you hear Alcohol think about PANCREATITIS. 

Inflammatory process: En ökande smärta över tid som når maxintensitet senare, konstant smärta som strålar. 

Check Amylase, Lipase and if needed do a CT (not needed for diagnosis)

27

43 year old obese mother of six children has severe right upper quadrant abdominal pain that radiates to the right shoulder. Accompanied by nausea and vomiting. The past two hours the pain has been constant. Fever and leukocytosis. 

What is this?

Hur ställer du diagnos?

ACUTE CHOLECYSTITIS

Think about FFF. Fat Female Fourties. 

Inflammatory process: Fever, leukocytosis, pain that increases is intensity and peaks over time. 

Diagnosis: Ultraljud. Om du inte kan ställa diagnos med ultraljud do an IDA-scan. 

28

52 year old man has right flank pain with sudden onset that radiates to the scrotum, there is microscopic hematuria. 

What is this?

Hur ställer du diagnosen?

URETER STONE

Obstruction: Sudden onset, specific location of pain, radiation of pain to a typical location. 

Diagnosis: CT scan. 

29

59 year old woman has a history of three prior episodes of left lower quadrant abdominal pain. Now she has constant left lower quadrant pain, palpable mass, fever and leukocytosis. 

What is this?

Hur ställer du diagnosen?

DIVERTICULITIS. This cannot be salpingitis because SHE IS SOOOO OLD. 

Inflammatory process. Look at the location of the pain to determine what organ is inflamed. 

Diagnosis: CT scan. 

30

79 year old man with atrial fibrillation develops an acute abdomen. He has a silent abdomen with diffuse tenderness. There is blood on rectal examination. 

What is this?

MESENTERIC ISCHEMIA from an embolus from the heart. 

Pain and blood in the lumen on the same time means ischemic process. 

Do an exploratory laparotomy and resect the dead bowl.