Kirurgi: Appendicit Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Kirurgi: Appendicit > Flashcards

Flashcards in Kirurgi: Appendicit Deck (43)
Loading flashcards...
1

Var ligger McBurneys point?

2/3 från naveln till SIAS. Här ligger appendix oftast och här läggs snittet vid öppen app op.

McBurney's point.jpg

2

Vad är Perman-Rovsings tecken?

Indirekt ömhet, tryck på vä fossa ger smärta i hö fossa

3

Vad är Psoas sign? 

Smärta när pat extenderar höften. Tyder på RETROCAECAL APP!

Smärtlinding av höftfelxion, uttalad smärta vid extenion!

Psos sign patienter ligger med lätt flekterade höfter har nog retrocaecal app

4

Pat med smärta hö fossa. Får mer smärta vid PR. Vilken diagnos är mest trolig?

Skulle kunna vara appendicit, men PR smärta pekar mer mot divertikulit (särskilt om äldre pat)

5

Du misstänker appendicit och patienten ska opereras laparoskopiskt. Du ser under op att appendix inte är inflammerad. Vad göra?

Ta inte bort appendix.

(Viktigt att vid status inte anta att "op ärr = ingen app"!)

6

Du misstänker appendicit och patienten ska opereras öppet. Du ser under op att appendix inte är inflammerad. Vad göra?

Ta bort ändå! (Görs dock inte vid lappapp)

7

Vad skiljer appendix från cecum histologiskt?

B och T lymfocyter i lamina propria. Dvs lyfatisk vävnad och immunologisk funkton.

Lymfoidhyperplasi kan leda till obstruktion av appendix och därmed appendicit!

8

Vad är den vanligaste orsaken till inflammation i bukhålan?

Appendicitis acuta

9

Skillnad mellan flegmonös appendicit och gangränös?

Flegmonös: måttlig inflammation utan tarmväggsdestruktion

Gangränös: tarmväggsdestruktion

10

Perforation efter appendicit kan ge 2 kliniska bilder. Vilka?

1. Diffus peritonit

2. Lokaliserad appendicitabcess

11

10 Differentialdiagnoser som måste övervägas vid appmisstanke?

1-3. Urologiska diagnoser: Cystit, Pyelonefrit, Uretärsten

4-6. Gynekologika dignoser: Salpingit, Extrauterin graviditet, Ovarialcysta

7. Crohns sjukdom

8. Lymfadenitis mesenterica

9. Gastroenterit

10. Sigmoideumdivertikulit

12

Klassiska appendicitsymtom?

1. Relativt snabb debut (1-2 dagar)

2. Smärtvandring till hö fossa (50-60%)

3. Matleda, illamående, ev kräkningar efter smärtdebut

4. Måttlig feber

Ev miktionsbesvär/diarre om appendix ligger i pelvis

Ev. Smärtlindring vid höftflexion om retrocaekal

13

Talar feber för eller emot appendicit?

Måttlig feber talar för appendicit, uttalad feber talar mer för lymfadenitis mesenterica

14

Vilka 7 diffdiagnoser kan PR hjälpa med vid osäker app?

1. Fekalom

2. Perirektal abcess

3. Sigmoideumdivertikulit

4. Endometrit

5. Salpingit

6. Abdominell malignitet (knottrighet i fossa Douglassi)

7. Rektalcancer

15

Var ligger Fossa Douglassi?

16

Vilka kompletterande undersökningar ska alltid göras vid nedre buksmärta hos unga män resp kvinnor?

Män: undersök skrotuminnehållet

Kvinnor: graviditetstest samt ev gynekologisk undersökning med transvaginalt UL

17

Hur påverkas sannolikheten av appendicitdiagnosen om CRP och leukocyter är normala?

Minskar sannolikheten för akut appendicit

18

Hur användbart är UL vid appendicitmisstanke?

Kan bekräfta men inte utesluta diagnos. Följ hellre sjukdomsförloppet kliniskt (bukobs) för att utesluta!

"Diagnostic imaging should be performed and is most likely to alter treatment when the diagnosis of appendicitis is clinically suspected but unclear"

Om det är akut kan explorativ laparoskopi övervägas för definitiv uteslutning.

UL är enligt en prospektiv studie 
sensitivity: 99.1%
specificity: 91.7%
positive predictive value: 96.5%
negative predictive: 97.7 %

19

Du har bestämt dig för att operera en misstänkt app hos en fertil kvinna. Vilken operationstyp ska hon helst ha?

Lappapp då gynekologiska diagnoser också är sannolika.

20

Hjälper antibiotika mott appendicit?

Evidensen varierar. Finns bevis för att det hjälper mot appendicit-abcess, men oklart.

Ab ges alltid preoperativt dock!

21

Vilka andr diagnoser kan uteslutas med hjälp av öppen appendektomi?

Viktigt att nogrannt undersöka andra bukorganen!

- Crohns

- Yersiniainfektion (cecumförstoring)

- Lymfadenitis mesenterica

- Meckels divertikulit

- Sigmoideumdivertikulit

22

Pat som inkommer med appendicitliknande smärtor fast med en anamnes på 1-2 veckor. Vad ska övervägas istället för appendicit?

Appendicitabcess. Lokalstatus, och ev UL strker misstanken. 

23

Hur behandlar du en appendicitabcess? Uppföljning?

Konservativt med ab (evidens som visar att det kanske är lika effektivt som appendektomi). Ev dränage mha radiolog. 

Om pat >40-50 år. Följ upp efter minst en månad med koloskopi+UL buk eller CT buk för att utesluta malignitet.

24

Ska en pat som har haft en appendicit som gått över opereras, s.k interval appendectomy?

Nej. Innan ja men rekommenderas inte längre (oklart varför).

25

Appendix kan ha flera olika lokalisationer. Vilka 3 är viktigast att ha i åtanke?

Figure F1

1, antececal; 
2, preileal;
3, postileal;
4, subileal;
5, subcecal; vanligast (enl Koreansk CT studie)
6 deep pelvic; kan ge miktionsbesvär/diarré
7 retrocecal; ger psoas sign
8 paracecal; 

26

Vad orsakar appendicit?

Obstruktion. Etiologi bakom obstuktionen varierar:

fekalom: oftast äldre. vissa fekalompatienter har inte appendicit och majoriteten av appendiciter har inget fekalom! 
calculi: äldre

- lymphoid hyperplasia: oftast hos unga

- infectious processes: tex parasit

- benign or malignant tumors

27

Patogenes appendicit

1. Obstruktion

2. Svullnad av appendix

3. Affenta nerver till T8-T10 stimuleras --> diffus buksmärta

4. Ökad luminalt tryck i appendix strpyter blod/lymfflöde --> ischemi --> nekros (inte nödvändigtvis perforation)

5. Bakteriell överväxt (E. coli, Bakteroides, Pseudomonas) --> Inflammation --> Lokal peritoneal retning --> Lokal smärta

28

Hur sannolikt är det att en appendicit perforerar?

Amerikansk studie: 20% perforerar inom 24t av symtomdebut 

65% av perforerade appendiciter hade >48t symptom

 

Artin's surgical conclusion:

Dvs har pat inte blivit bättre inom 48t --> operera!

29

Där finns inget enstaka statusfynd som är patognomt för appendicit. Dock finns där 4 statusfynd man bör känna igen som kan stärka misstanken. Vilka?

1. Ömmhet vid McBurneys punkt; 2/3 mot SIAS fr naveln - >50% sensitvitet, >75% specificitet,

2. Perman-Rovsings tecken: indirect ömhet till hö fossa - >22% sensitivitet, >60% specificitet

3. Psoas tecken vid retrocekal app: hö sidig smärta vid höftextension - 15% sensitivitet, >80% specificitet

4. Obturator sign vid pelvisk app: hö sidig smärta vid innåtrotation av höft som irriterat m. obturator internus - 8% sensitivitet, 94% specificitet (anvnds därför sällan)

30

Vilket labbprov är bäst för att prediktera perforation av appendicit?

Milda ökningar av bilirubin: 70% sensitivitet, 86% specificitet. Används sällan kliniskt då den inte är diskriminatorisk.

Bättre prediktor än ökning av leukocyter som bara är 55% specifikt