Ortopedi: Övre extremiteten Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Ortopedi: Övre extremiteten > Flashcards

Flashcards in Ortopedi: Övre extremiteten Deck (70)
Loading flashcards...
1

Vilka strukturer är skadade vid sk "floating shoulder"?

Fraktur:
* Collum scapulae
* Proc. coracoideus
* Klavikeln

Ibland samtidig plexusskada.

2

Axelledslux kan ha två geneser, vilka?

* Trauma (arm tvingas förbi extremläge)
* Habituell (ffa flickor, abnormt tänjbar/elastisk ledkapsel -> glider ur vid normal rörelse)

3

Caput humeri kan luxera ur cavitas glenoidalis på olika sätt. Vilken axelledsluxation är vanligast?

Traumatisk främre lux.
Skidåkning och kontaktsport.

4

Vid främre axellux glider caput humeri över främre cavitas glenoidalis-kanten och låses fast under en struktur genom muskelkontraktion. Vilken är strukturen?

Proc. coracoideus

5

Vad kan du finna kliniskt vid en främre axellux?
4 st.

Smärta
Något abducerad arm
Formförändrad axel (svacka nedanför acromion)
Caput humeri kan palperas i armhålan

6

Nämn 3 typer av frakturer vid främre axellux.

* Hermodsson, Hill-Sachs (impressionsfraktur kranialt baktill i caput humeri)
* Tuberculum-majus-fraktur
* Bankart (främre nedre cavitas-randfraktur)

7

Luxatio erecta?

Luxation under nedre cavitasranden vid extrem elevation. (Mycket ovanligt!)

8

När är det aktuellt med röntgen vid främre axellux?
3 st.

* Förstagångslux
* Äldre patienter (viktigt att diffa mot fraktur i collum chirurgicum)
* Efter 1 vid tub.majus-fraktur (dislokation kan leda till rotatorcuff-syndrom)

9

I luxerat läge kan caput trycka på en viss struktur, vilken?

N. axillaris

10

Vad ska göras innan reponering av främre axellux?

Distalstatus, dvs perifert nervstatus

11

Beskriv tillvägagångssättet vid reponering av främre axellux.

* Pat i ryggläge
* Traktion i armens längsriktning och elevation i 90 grader
* Lateralriktat tryck mot luxerad luxerad caput

Alt. pat i bukläge med arm hängandes utanför britsen

12

Om patienten har svår smärta vid främre axellux kan man smärtbehandla innan reponeringsförsök. Vilka preparat kan man använda?

Morfin eller petidin

(Ev sedering eller Carbocain-Adrenalin i ledhålan)

13

Vad ska göras efter reponering och vilka rekommendationer ger du till en patient med främre axellux?

* Distalstatus
* Håll armen stilla i 1 v
* Tidig mobilisering

14

Hur vanligt är det med recidiv efter främre axellux?

90% hos 15-25-åringar

15

1. När är det aktuellt med op vid främre axellux?
2. Hur görs operationen
3. Vad gäller sedan?

1. Frekventa recidiv eller besvärande instabilitet
2. Kapselplastik enligt Bankart (främre ledkapseln sys tillbaka och förstärks)
3. Fixerad arm i 4 v postop och sedan sjukgymnastik.

16

När kan en bakre axelledsluxation uppstå?
3 exempel.

* Bakåtriktat direktvåld: tunga fall, polisgrepp
* Våldsam skuldermuskelkontraktion: elolyckor
* Kraftig inåtrotation: epilepsi

17

Vad gäller avseende rtg vid bakre axellux?

Ta sidoprojektioner och komplettera med CT om osäkerhet.

Armen ställer sig i inåtroterad ställning vilket kan vara svårt att påvisa på frontalrtg.

18

En sällsynt komplikation till axelledsluxationer är pares i n.axillaris.
1. Vilken muskel drabbas?
2. Vilket område drabbas av känselnedsättning?
3. Hur behandlas detta och hur ser prognosen ut?

1. M.deltoideus (kan ej abducera till horisontalplanet)
2. Laterala skuldran
3. Expektans och god prognos.

19

1. Vilken patientgrupp drabbas fr a av klavikelfraktur?
2. Var sker frakturen?
3. Vilken typ av fraktur är det oftast?
4. Hur behandlas en klavikelfraktur?

1. Barn
2. 75% i mitten
3. Greenstick (odislocerad)
4. Konservativt: stabilisering (collar n cuff) samt smärtlindring. Läker på några v hos barn, 5-6 hos vuxna.

20

En dislocerad klavikelfraktur kan påverka vissa strukturer, vilka?
4 st.

* Huden
* Plexus brachialis
* Subclaviakärlen
* Pleura

21

Hur ser den kliniska bilden ut vid artros i acromioklavikularleden?

* Rörelsesmärtor
* Abduktionsinskränkning (osteofyter kan störa supraspinatussenan)
* Ökad incidens med ålder och vanlig orsak till axelsmärta

Bra inför OSCE:
Cross body-test: flektera arm i 90 gr, adducera. Om distinkt smärta = AC-artros.
AC-ledstest: rör kontralat skuldra, för pat arm längre bak - smärta = AC-artros

22

Hur behandlas artros i AC-leden?

* Steroidinjektion initialt
* Resektion av laterala klavikeln

23

Fraktur i collum chirurgicum.
1. Vilka drabbas fr a?
2. Vanligaste frakturtypen?
3. Vad får du inte glömma bort att testa?

1. Äldre kvinnor som fallit (fall i samma plan)
2. Comminut (med utlöpare upp genom tuberculus maj och min)
3. Distalstatus! Risk för kärl- och nervpåverkan.

24

Hur behandlas en fraktur i collum chirurgicum om det rör sig om en:
1. Ringa dislocerad 2-fragmentfraktur
2. Dislocerad 2-fragmentfraktur
3. 3-fragmentfraktur
4. 4-fragmentfraktur

1. Konservativt: collar n cuff, gradvis igångsättning efter 10 dagar. (Annars risk för frozen shoulder)
2. Operation: reposition + fixation med märgspik
3. Operation: reposition och plattfixation
4. Operation: hemiartroplastik

25

1. 2 orsaker till ruptur i supraspinatus?
2. Vilka symtom får pat? 3 st.

1.
* Trauma (oftast fall)
* Degeneration av supraspinatussenan (pga osteofyter på AC-ledens undersida)

2. Ofta abduktionssmärta smärta OCH vilovärk kranialförskjutning av humerus.

26

Hur ställer du diagnosen supraspinatusruptur?

MR!

Rtg är initalt blank.

(Om pat saknar abduktionsförmåga efter trauma mot axel efter 1 v -> subakut MR)

27

Hur behandlas en ruptur i supraspinatus?
A. Symtomatiskt
B. När op?

A.
* Symtomatisk behandling: Sjukgymnastik, kortisoninjektion, antiflogistika.

B
* Op om svåra besvär > 1 år eller ung patient:
vidga subacromiella glidspatiet, små rupturer sys, om osteofyter plockas lat klavikeln.
* Op inom 3 v om akut supraspinatusruptur

28

Proximal nervus radialis-pares.
1. Hur kan detta uppstå? 2st
2. Vad ger det för symtom? 4st

1.
Fraktur/Direkt våld: t.ex. suprakondylär humerusfraktur
Kompression: "Saturday night palsy"/"Honeymoon palsy"/"Crutch palsy"

2.
* Bortfall av underarmens extensorer: Dropphand
* Bortfall av tricepsfunktion: Extensionsdefekt
* Dorsal sensoriskt bortfall/domningar, även mellan metakarpalben I-II
* Oförmåga att extendera tummen/ utföra Hitchhike sign

29

Äldre, postmenopausal kvinna med osteoporos som fallit på utsträckt hand. Patientens handled är vid inkomst dorsalt felställd. Misstänkt diagnos?

Distal radiusfraktur (Colles fraktur i detta fallet).

30

Vanligaste barnfrakturen?

Distal radiusfraktur.