Ortopedi HIGH Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Ortopedi HIGH > Flashcards

Flashcards in Ortopedi HIGH Deck (28)
Loading flashcards...
1

Vad är fragilitetsfraktur? De 5 vanligaste?

Fraktur pga lågenergitraums, nog pga osteoporos. Kvinnor (50% risk vid 50 åå) > Män. (25% risk vid 50 åå)

 

Höftfrakturer, Handled, Kota, Axel, Bäcken

2

Vad är T score?

Mätvärde som fås från DXA undersökning ("dexa"): Duxal X-ray absobitometry. Skillnad i bendenistet jämfört med frisk normalpopulation av kvinnor (uttryckt i SD) -1 SD eller lägre är osteopeni -2.5 SD eller lägre är osteoporos.

3

Vad är FRAX?

En WHO platform som beräknar risk för fraktur inom 10 år. Utred pat med DXA om FRAX visar >15% risk.

4

Basal osteoporosutredning? (4) Vilka ska utredas? (4)

Utred följande pat:
- FRAX >15%,
- Kortikosteroidbehandling > 3 mån
- Fragilitetsfraktur
- PAT SOM VILL HA BEHANDLING:

1. DXA
2. Rtgn bröst ländrygg för tidigare frakturer
3. Labscreening: Hb, Vita, SR, Ca, ALP, Alb, Krea, (vit D, PTH, TSH, elfores)
4. Riskfaktorutvärdering: hälsotillstånd, mediciner osv.

5

Förebyggande åtgärder mot osteoporos? 5

Rökstopp

Kost Calciumrik/D-Vitaminrik kost

Fysisk aktivitet

Minimera fallrisk hemma

Operera ev katarakt

6

Medicinsk osteoporosbehandling?

Bisfosfonat (Alendronat po, Zolendronsyra iv) - osteoclasthämmare 

Kalcium 

Vit D

Behandling i 3-6 år sen paus då mikrofrakturer --> ökad frakturrisk.

Obs: bara Kalcium + Vit D finns det dålig evidens för

7

Biverkningar av antiresorptiv (osteoclasthämmande) behandling?

1. GI biverkningar 2. Osteonekros i käken 3. Stressfrakturer: Atypiska subtrochantära femurfrakturer (nog pga accumulering av mikroskador)

8

Hur behandlas stressfraktur i femur (atypiska subtrochantära femurfrakturer)?

Märgspik

9

Anabol behandling mot osteoporos?

PTH (Parathormon): ökar i normalfallet bennedbrytning, men intermittens sc administrering STIMULERAR OSTEOBLASTER. Behandlingen håller 1-2 år

10

2 saker man ska vara vaksam för vid öppen fraktur?

Inektionsrisk: pat ska få ab Kärlskada: trombosrisk EFTER skadan, inläggning med observation viktigt!

11

Vikigaste komplikationen vid bäckenfraktur?

Allvarlig blödning från sacrala venplexa

12

Viktigaste komplikationen vid knäluxation/knäfraktur?

Blödning vid a. poplitea, TROMBOSRISK!

13

5 saker man ska vara observant på vid misstänkt kärlskada efter fraktur?

 

Öppna eller tag bort gips, inspektera och palpera!

UPPMÄRKSAMMA DE 6 Pna:

* Paresis: Paralys av fingrar eller tår.

* Paresthesis: Nedsatt känsel.

* Pain: Progredierande smärtor (ischemi) - ej initialt vid kärlskada!!!

* Poleskinesthesia: Perifer kyla.

* Pallor: Blekhet eller cyanotisk marmorering.

* Pulselessness

14

1 sak som du SKA göra vid stark misstanke om kärlskada (ingen puls distalt, sensibilitetsbortfall osv) efter fraktur?

Inläggning med Akut CT angio eller angiografi:

ring själv röntgenläkaren och kärlkirurgen.

15

Hur länge kan en ischemi stå kvar i en extremitet innan irreversibel muskelnekros/gangrän?

Vad är riskena med att åtgärda minskat blodflöde för sent?

6 timmar

Efter detta är riskerna för REPERFUSIONSSYNDROM höga:

- Hyperkalemi --> arrymi

- Myoglobinemi --> njursvikt

- Laktat --> acidos

- SIRS

- Svullnad och kompartmentsyndrom

16

Mutlitraumaptient med misstänk kritisk ischemi i armen kommer in till akuten. Han behöver opereras av kärlkirurg.

1. Vad gör du åt den brutna armen innan pat åker iväg?

2. Vad gör kärl kirurgen?

1. Grovreponera + extern fixation (damage contol)

2. Arteriellsutur/vengraft + fasciotomi pga risk för reperfusionssvullnd och compartmentsyndrom

17

Ska ett compartmentsyndrom som stått i 7 timmar fasciotomeras?

NEJ!

Risk för reperfusionsyndrom!

Amputera!

18

5 orsaker bakom compartmetnsyndrom?

Generellt gäller att där blir SVULLNAD i ett compartment pga:

- fraktur (underbensfrakturer är vanligast)

- infektion,

- kärlskada (även iatrogen)

- ödem efter att extremiteten legat i kläm länge; tex missbrukare med arm under kropp

- gips/stramt förband när extremiteten svullnar

19

Hur högt får intrakompartmentellt tryck vara innan det klassas som kompartmentsyndrom? 

Mät intrakompartmentellt tryck med mätare. Ska vara max 30 mmHg över MAP
(alt. över syst-bt om hypoperfunderad pat)

20

Vissa multitraumapatienter bör inte genomgå operation pga s.k ”triad of death”. Vad menas?

hypotermi, acidos och koagulopati

21

SIRS pga kraftig trauma kan ge multiorgansvikt. Hur? 3 mekanismer.

DIC (Disseminated Intravasal Coagulation) innebär att koagulationsfaktorer konsumeras okontrollerat. Patienten blir blödningsbenägen och kan bilda tromboser samtidigt.

 

ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome): vätskeutträde i lungorna, gasutbytet slutar fungera.

 

Akut njursvikt, ffa vid "crush syndrome" eller reperfusionssyndrom:

* Kalium-balansrubbningar (= tidig död)

* Myoglobinkristaller fr rhabdomyolysen orsakar njursvikten

* Urinen skall därför alkaliniseras + akut dialysbehandling

22

23

Empirisk behandling av septisk artrit?

Kloxacillin, alt Klindamycin vid allergi

 

Cephotaxim om äldre pat med tarm-/UV-patologi

24

Vad är Brodie's abcess?

Kronisk osteomyelit hos barn

25

VIlka drabbas oftast av akut osteomyelit? Vilket ben? Behandling?

Barn. Oftast metafys av långa ben.

Ab räcker vid tidig diagnos

26

3 negativa effekter av rökning på op?

Vasospasmhypoxi pga nikotin

Fria radikaler

Kolmonoxidhypoxi

Ökad trombosrisk (ökad fibrinogen)

Sämre särläkning

Sämre immunförsvar

Försämrad revaskularisering --> 70% långsammare benläkning/4x risk för pseudoartros

 

27

Effekter av alkohol inför op?

 

Hur långe ska pat sluta dricka innan op?

2 glas per dag --> Fördubblad komplikationsriskrisk:

 

4 veckor

28

Hur påverkar fetma komplikationsrisk post op?

Fetma dubblar risken