Anestesi HIGH Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Anestesi HIGH > Flashcards

Flashcards in Anestesi HIGH Deck (112):
1

Hur undviks aspiration vid akut operation, RSI? (10)

1. V-sond: sug ut maginnehåll, ev dra sonden och sätt nu
2. Sniffing position (höj huvudet)
3. Preoxygenera noga till >80% ETO2
4. Inducera: Tiopental/Propofol
5. Cricoidtryck direkt när pat sövd
6. Muskelrelaxantia: Suxameton
7. ÖVERTRYCKSVENTILERA INTE vid muskelrelaxering
8. Intubera direkt, kuffa tuben
9. Verifiera tubläge: ETCO2, auskultera
10. Släpp cricoidtryck

2

Hur kan en acidos vara kontraindikation till lumbalpuktion?

Acidos rubbar koagulationen genom Ca2+

3

Förstahandsval muskelrelaxantia vid akut intubation och RSI?

Suxameton (Celokurin): snabb tillslagstid och kort duration.

(kramper vid tillslag kan öka tryck i bukhålan och aspirationsrisk så en liten dos Rocuronium (icke-depolariserande) innan kan hindra detta och därmed aspirationsrisken.

4

Hur säkerställer man hjärndöd kliniskt med DIREKTA kriterier?

En specialisläkare ska 2 ggr med 2t mellanrum utföra:

1. Apnoetest: pat ska inte spontantrespirera
2. Kranialnervstester: tex pupillreflex, Dolls eyetest.

5

SIRS?

H: HF > 90
A: AF > 20
L: Utanför 4-12
Alaska: Temp Utanför 36-38

6

Vilka receptorer finns i sympatikus vs parasympatikus?

Preganglionärt: ALLTID NIKOTINRECEPTORER

Postganglionärt:
- Sympatkus: ALFA-/BETARECEPTORER
(undantag svettkörtlar nikotinerga receptorer)
- Parasympatikus: MUSCARINRECEPTORER

7

Sympatikuseffekt på hjärta, lungor, kärl, ögat, GI och uterus?

- Hjärta: positiv inotrop och kronotrop effekt (B1), vasodilation i kranskärl (B2)
- Lungor: bronkodil (B2)
- Kärl: vasokonstriktion (a1), vasodilation i vissa kärl (till sklettmuskel, kranskärl och levern) (B2)
- Ögat: Mydriasis (a1)
- GI: Minskad motilitet (blandat a och B)
- Uterus: Relaxation (B2)

8

a1 agonister? (4)

Fenylefrin: REN a1 agonist. Bradykardi!

NA: a1 > B agonist. Lite takykardi!
(STARKARE alfaeffekt jmf med Fenylefrin)

Efedrin: stimulerar NA frisättning, mer långverkande effekt jmf med NA. Har viss EGEN betaeffekt. Mer takykardi.

Adrenalin: a1 = B agonist. Mycket takykardi

9

a2 agonist? Effekter?

Clonidin (Catapressan): dämpar sympatikus

1. bt minskar
2. analgesi
3. rogivande

Dämpar INTE andingen! Perfekt för hypertona IVA patienter.

10

B1 agonister?

Adrenalin (starkast)

NA/Effedrin

Dobutamin (Dobutrex): en INODILATOR, dvs B1 och B2. Pos inotropi (B1) minskad afterload och preload (B2). Netto blodtrycksökning.

11

B2 agonister?

Salbutamol (Ventoline).

Terbutalin (Bricanyl): ger lite med Tachykardi jmf med salbutamol.

Dobutamin (Dobutrex): en INODILATOR, dvs B1 och B2. Pos inotropi (B1) minskad afterload och preload (B2). Netto blodtrycksökning.

12

a1 antagonister?

Doxazosin (Alfadil): vid prostatahyperplasi

Fenoxybenzamin (Dibenylin): innan feokromocytom op

13

a2 antagonister?

INGA

14

B1 blockerare?

Metoprolol: enda som kan ges iv
Atenolol: bäst mot essentiell hypertoni
Bisoprolol: bäst mot hjärtsvikt

15

B2 blockerare?

Alla som används kliniskt är OSELEKTIVA, dvs blockerar även B1 också.

Propranolol: mot tremor och migrän

16

Parasympatikus på hjärta, lungor, kärl, ögat, GI och urinblåsan?

Oftast muskarinerga receptorer (finns M1-M5):

- Hjärta: Negativ kronotrop effekt, INGEN INOTROP EFFEKT!
- Lungor: Bronkokonstriktion
- Kärl: INGA EFFEKTER.
- Ögat: Mios
- GI: Ökad motilitet
- Urinblåsan: Ökad kontraktilitet

17

Parasymatolytika? (4)

Atropin: Höjer HF vid bradykardi.

Glyopyron (Robinul): Slemhinneuttorkande (ges tsm med kolinesterashämmare (Neostigmin) för att undvika för mkt slem. Mild HF ökning.

Scopolamin: Ges tsm med morfin för att torka ut slemhinnor hos palliativa patienter!

Ipratropium (Artovent): Mot KOL, status asmatikus.

18

Parasympatomimetika? (1)

Pilocarpin: vid glaukom

19

Du är sleep-nurse. Patienten får tachykardi under operationen. Vad beror detta på? Hur åtgärdar man det?

Hög HF beror nästan alltid på ökad sympatikustonus
(dvs åtgärda inte med parasympatomimetika)

Om BT högt: HF ökar pga stressreaktion. Höj då sederingsgraden.

Om BT lågt: HF ökar som kompensation för stressreaktion. Ökad då vätska/NA/Efedrin
(undvik Efedrin pga positiv kronotrop effekt)

20

Patienten får bradykardi under operationen. Vad beror detta på? Hur åtgärdar man det?

Beror på vagal stimulering: ögon op, GI op, pga induktionsanestesin. (BT oftast låg). Ge Atropin.

Om CUSHINGREFLEX: dvs högt bt men låg puls, tänk stegrat ICP: hyperventilera, mannitol, ring NK.

21

Patienten får högt blodtryck under operationen. Vad är det första du borde tänka på? Vad beror det annars på? Hur åtgärdar man det? (3)

1. OTILLRÄCKLIGT SEDERAD PATIENT: Fördjupa sederingen.

2. Otillräckligt smärtlindrad patient: Tillför smärtstillande

3. Otillräcklig ventilation --> stressreaktion. Kolla saturationen och öka syretillförseln.

dvs sällan aktiv riktad farmakologi mot hypertoni.

22

Varför sänker man % O2 efter nedsövning?

RISK FÖR ATELEKTASER!

För mycket FiO2 kan leda till alveolkollaps om inte kväve finns kvar i alveolen.

23

Patienten får lågt blodtryck under operationen. Vad beror detta på? Hur åtgärdar man det? (4 orsaker, 3 åtgärder)

1. Induktionsrelaterat: propofol/tiopental/sevofluran/desfluran. Minska isf anestesin.

2. Vid övertrycksventilation: ökat thoraxtryck = minskad preload = minskad cardiac output. Stoppa isf övertrycksventilering.

3. Epiduralanestesi/spinalanestesi hämmar sympatikus = vasodilation.

4. Blödning/myokardskada kan också sänka bt.

FÖRSTA ÅTGÄRDEN: Tippa pat med huvudänden ner (Trendelenburgställning).
ANDRA ÅTGÄRDEN: Situationsspecifik
TREDJE ÅTGÄRDEN: Farmakologi: Vätska/NA/efedrin.

24

Hur kan man se om en patient är otillräckligt ventilerad under op? (3) Hur åtgärdar man? (4)

1. Hyperkapni: Ökning av ETCO2 (end tidal), rodnad/varm hud pga vasodilation. - FÖRSTA TECKNET

2. Blodtrycksstegring + svetting pga sympatikuspåslag.

3. Hypoxi: minskad saturation.

Åtgärder:
1. fria luftvägen (ev obstuktion)
2. understödja ventilationen (öka flödet och % O2),
3. ev terbutalin/salbutamol
4. ev minska anestesin (andningsdeprimmerande)

25

Vad orsakar laryngospasm? Hur åtgärdar man det?

Excitationsstadiet under induktionen: pat kännslig för stimuli: LJUD, manipulation av ansikte/hals. --> stämbanden obstruerar luftvägen.

Undvik ljud och ha adekvat induktion/inhaalationsdos för att minimera excitatinosstadien.

Går över av sig själv när väl hjärnan får hypoxi. Fördjupa snabbt nestesin eller väck patienten.

26

Vad kan försämra diffusionen av syrgas och ge hypoxi under op? Åtgärda?

Lungödem som vid hjärtsvikt eller ARDS

CPAP om spontenventilation, PEEP om respirator.

27

Hur kan shuntar skapas under op och ge hypoxi? (4)

Shunt = blod från artärsida --> vensida utan syresättning.

1. Bronkintubering: spets förbi carina = en lunga ventileras, oftast hö.

2. Pneumothorax

3. Atelektaser: pga buktryck tsm med relaxerad diafragma, för hög O2 i luft.

4. Sekretstagnation

(5. Septumdefekter i hjätat)

28

Hur hög ska syrgashalten vara vid anestesi? Varför inte högre/lägre?

30% minst. (20% i luft)

Inte högre: ör mkr syrgas resorberas --> atelektaser

Inte lägre: corpulenta patienter får atelektaser pga buktryck+diafragmarelaxering. Kompenseras med högre O2 halter i luften vid anestesi.

29

Hur åtgärdas misstänkta atelektaser? (3) Risker? (1)

"Bagging": intermitten tryckhöjning intraoperativt. Öka PEEP.

CPAP kan också användas.

POSTOPERATIVT: tidig mobilisering till upprätt ställning + sjukgymnast (PEP ventil osv.)

Risk för pneumothorax. Därför bättre att förebygga atelektaser.

30

Skillnad mellan COX1 och COX 2 hämmning?

COX1 hämming: ulcus, njurpåverkan, blodförtunnande

COX2 hämmning: trombos: hjärtinfarkt, stroke, lungemboli.

31

Vilka NSAID är bäst för långtidsbruk och vilka är bäst postoperativt?

Långtidsbruk: naproxen, ibuprofen pga minst kardiovaskulär biverkning (minst COX2 hämmning)

Postoperativt: diklofenak, ketorolak (lägst halveringstid, lättstyrt)

32

Vilket neuromuskulärt blockerande medel används vid RSI och varför? Fördelar? Nackdelar (5)?

Suxameton (Celocurin) (depolariserande): SNABB tillslagstid och minimerar därför aspirationsrisken (fördel).

Biverkningar:
1. Fasciculationer (kan evt leda till aspiration
2. Muskelsmärta
3. Hyperkalemi och arrytmier
4. Malign hypertermi
5. Kan ej reverseras

Därför underhålls muskelrelaxantia med icke-depolarisernade neuromuskulärt blockerande medel (Rocuronium, Atracurium)

33

Vilken typ av neuromuskulärt blockerande medel kan reverseras och hur reverserar man dem?

Icke-depolariserande. Reverseras med KOLINESTERASHÄMMARE (neostigmin) i kombination med ANTIKOLINERGIKUM (glykopyrron (Robinul)) för att undvika slemöverproduktion.

34

Hur utvärderas effekten av neuromuskulärt blockerande medel?

Nervstimulator: på ulnarisnerven --> stimulering av m. adduktor pollicis och m. flexor pollicis brevis.

Neuromuskulär blockad utvärderas genom repetitiv stimulering som ger minskad amplitud (uttröttningsfenomen vid icke-depolarisernade lkm).

35

Hur verkar generellt lokalanestetika?

Motverkar Na-permeabiliteten i nervceller = minskad excitabilitet.

36

2 effekter av adrenalin som tillsats till lokalanestetika?

1. FÖRLÄNGER BEDÖVNINGSEFFEKTEN: minskad absorption till systemkretsloppet.

2. MINSKAD BLÖDNING i området.

37

Vad är viktigt att tänka på i praktiken innan man injicerar lokalanestetika? RIsker om man inte gör detta? Åtgärd? (2)

ASPIRERA FÖRST!

Intravasal injektion -->
1. toxisk CNS-reaktion: först excitationssymtom (berusning, metallsmak/stickning i tunga, synstörning, örönsus), sedan kramper, koma, och cardiopulmonell kollaps. Diazepam!
2. toxisk hjärtreaktion: VT/VF/Torsade de Pointes. HLR!

38

Vad ska man, förutom intravasal injektion, vara beredd på vid injektion av lokalanestetikum? (3)

1. Vagala reaktioner: avbryt, höj fotända, ev vätska, atropin

2. Adrenalinreaktioner: takykardi, hypertension, oro, huvudvärk. Bör snabbt klinga av. Överväg metoprolol.

3. Anafylaxi mot estertyper, tetrakain (amider används ist)

39

Hur ser CNS biverkningar ut vid intravasal injektion av lokalanestetika? Vad ska man göra i denna situationen?

Toxisk CNS-reaktion:

1. Excitationssymtom: berusning, metallsmak/stickning i tunga, synstörning, örönsus

2. Senare kramper, koma, och cardiopulmonell kollaps.

Om kramper, ge benzodiazepiner: Diazepam!

40

Ge 1 exempel på lokalnestetika som används vid:
1. Ytanestesi? (bedövning PÅ hud/slemhinna)
2. Infiltrationsanestesi? (vävnadsbedövning)
3. Nervblockad?
4. Epiduralanestesi?/Intratekalanestesi?

1. Lidocain med prilocain (EMLA): 1-2 t duration
2. Lidocain (Xylocain): 1-2 t duration
3. Mepivakain (Carbocain): 1-3 t duration
4. Bupivakain (Marcain): 4-6 t duration

41

Vad är Bier-blockad?

Intravenös regionalanestesi mh manschett. Vid ingrepp på arm/hand.

42

När används femoralisblockad? Vart sticker man?

ffa vid knärekonstruktion. kateter läggs under inguinalligamentet, lateralt mha UL.

43

När används intercostalisblockad? Vart sticker man?

ffa vid POSTOPERATIV smärbehandling efter thorakala ingrepp

smärtlindring vid REVBENSFRAKTUR eller BÄLTROS

appliceras med patienten i bukläge, underrevbenet i bakre axillärlinjen

44

Pat som efter intercostalisblockad får dyspné, takykardi och oro. Vad ska misstänkas?

PNEUMOTHORAX: auskultera, perkuttera, lungrtgn.

45

När används axillarisblockad? Komplikationer

Hand/underarmsoperationer.

Stick (evt mha kateter) i axillära bindvävshinnan som innehåller kärl och nerver --> risk för skada.

46

Vad ska dubbelkollas innan epiduralanestesi injiceras? Hur görs detta (2 saker)

Uteslut intravasal eller intratekal placering av katetern:
1. Aspirera ifall där kommer blod eller likvor!
2. Testdos av lokalanestetikum med adrenalin ges

Intravasal placering --> toxisk reaktion

Intratekal placering --> "total spinal" mycket utbredd blockad med cardiopulmonell kollaps då doserna är 4-6 ggr högre jmf med spinal.

47

Hur skiljer sig utbredningen av en epidural och en spinal anestesi?

Epidural: segmentell sensorisk blockad av nervrötter i alla kroppsdelar

Spinal: sensorisk och motorisk blockad av nedre kroppshalvan (ges bara i cauda då annars ris kför ryggmärgsskada)

48

1 absolut och en relativ kontraindikation till perifera blockader? Varför?

1. Absolut: Koagulationsrubbning, Infektion i området, neuropati/rizopati, stegrat ICP.

2. Relativ: Kärlsjuka (diabetes, ateroskleros); störd hemostas.

Risk för EPIDURALT HEMATOM --> cauda equina syndrom

49

Pat som efter en epidural har svaghet i benen, urinretention, inkontinens för avföring. Vad göra?

AKUT MR, misstänkt epiduralhematom/abcess som måste åtgärdas neurokirurgiskt inom 12 timmar!

50

Hur mycket lokalanestetikum ska ges i en epidural till en normalviktig resp gammal patient PER SEGMENT?

1.5 ml per segement normalt.
0.5-1.0 ml per segment hos äldre.

51

Vanlig komplikation till spinal anestesti? Behandling? Diff?

Postspinal huvudvärk några timmar efter. Är ortostatisk och har inga infektionstecken. Försvinner spontant inom dagar. Annars vätska eller autolog "blood patch" epiduralt.

Diff är meningit, koffeinbrist

52

3 sätt att hålla patienten varm under operation

1. Filtar
2. Varmluftstäcke
3. Förvärmda infusionsvätskor

53

VIlken typ av postoperativt problem har högsta prioritet och hur åtgärdas den?

Andningsproblem (ofri luftväg/andningsdepression/minskad saturation)

Fria luftvägen + O2 i övertryck!

54

Vad gäller för en patient med hjärtinfarkt nyligen som ska opereras?

Stor risk för ny infarkt i samband med kirurgi. Vänta minst 6 månader!

55

Vad gälelr vid upptäckt blåsljud inför op?

Utred klaffsjukdom med UKG

Om klaffsjukdom ska ALLTID antibiotikaprofylax ges!

56

Vad gäller för hypertoni inför op?

Om diastoliskt bt över 105 ska pat behandlas innan dem opereras

57

Vilka problem kan en njurinsufficient patient ha i samband med anestesti?

1. Hyperkalemi
2. Anemi
3. Hypertoni
4. Förlängd lkm-duration

58

Patienter med latent hjärtsvikt eller hjärtinkompensation måste preoperativt få...

ACEi och diuretika

59

Operationsrisker hos patienter med RA? (3)

1. Blödningsbenägenhet pga NSAID
2. Skelettinstabilitet som påverkar luftvägen, tex atlantoaxial instabilitet som ska fiberintuberas
3. Binjurebarksinsuff pga långvarig glukokorticoider.

60

Fördel med fiberbronkoskopintubering är att det kan göras när patienten är...

Vaken!

61

Viktigaste symtomet på partiellt övre luftvägshinder?

Stridor! Hesa andningsljud vid inandning.

62

Vad gäller vid åtgärdandet av en pat med högre luftvägshinder?

1. Sitt upp
2. Extra syrgas
3. Intubation med fiberoptiskt bronkoskop i slemhinneanestesi
4. Om generell anestesi behövs använd Sevofluraninduktion (enl boken, men jag hade gett ketamin...)

- för att bibehålla spontanandning: undvik muskelrelaxantia och andningsdeprimerande lkm.

63

3 situationer där RSI behövs?

Alla situationer där pat inte är fastande och aspirationsrisk föreligger. tex:
1. Akut buk
2. Graviditet/akut kejsarsnitt (kom ihåg 15 grader vä sidoläge för att minimera v. cava tryck)
3. Akut smärta

64

Anestesival i första hand vid akuta kejsarsnitt?

Intratekalt helst! Kom ihåg blodtrycksfall som ska motverkas med vätska och efedrin.

65

Vilka blodtryck, puls och timdiures eftersträvas inför akut anestesi och varför?

Blodtryck >100 mmHg systoliskt
Puls 0,5 ml/kg/timme

allt för att undvika kraftiga bt-fall i samband med anestesin

66

Viktigaste tecknet på förhöjt ICP?

Medvetandesänkning

67

Val av intubationsmetod hos traumapatient?

Fiberintubering då kotpelaren kan ha skadats. Obs glöm inte halskrage!

68

Val av anestesimedel vid hypovolemi?

Ketamin! (Stimulerar symptikus = bt-höjande)

69

Hur mkt blod har en patient med syst bt under 100 mmHg förlorat?

40% (enl boken), om 40%

70

Hur mkt blod har en patient med takykardi (puls >100) och blodtryck normalt blodtryck (>100 mmHg) förlorat?

20% (enl boken)

71

Vad är sepsis, svår sepsis och septisk chock?

* Sepsis: SIRS + infekton
* Svår sepsis: Sepsis + organdysfunktion (bt-fall, laktatstegring, hypoxi, oliguri, trc, medvetandepåverkan)
* Septisk chock: Svår sepsis med kvarvarande hypotension trors vätskebehandling

72

4 patofysiologiska orsaker till sepsisskada?

1. Vasodilation (NO stegring)
2. Endotelläckage --> Ödem
3. Mikrotrombotisering --> DIC
4. Myokardiell dysfunktion

--> hypoxi och MODS (Multi Organ Dysfunction Syndrome):
ARDS, Njursvikt, Koagulopati, Leversvikt, CNS-svikt

73

Ab behandling vid okänt fokus vid sepsis?

Aminoglykosid i engångsdos + Karbapenem:
- Gentamicin + Meropenem

OBS Blododla innan!

74

Varför är heriditet viktigt vid preoperativ bedömning? (5 anledningar)

1. Malign hypertermi: tål ej Suxameton och Lättflyktiga inhalationsmedel
2. Kolinesterasbrist: ta serum-kolinesteras. suxameton kommer ha 8t halveringstid ist för 10 min.
3. Koagulationsrubbningar
4. Porfyri (kan ej bilda heme)
5. Dystrophia myotonica

75

Vad heter skalan som graderar luftvägen baserat på hur mkt man ser när pat gapar?

Mallampati

76

Vilken kvot är viktig för gradering av ARDS?

pO2/FiO2
- Normalt 50 (11 kPa / 0.21)
- ARDS under 40

77

Vilka mediciner får en pat behålla innan op?

Kroniska lkm kvar: Metoprolol (undvik rebound), glukokortikoider (iv för att undv binjurebarkinsuff), antiep osv.

INTE Waran eller diuretika

78

ASA I - VI?

ASA 1: Frisk
ASA 2: Sjukdom utan funktionell begränsning
ASA 3: Sjukdom med funktionell begränsning
ASA 4: Livshotande sjukdom
ASA 5: Moribund, pat dör utan op
ASA 6: Hjärndöd pat, op för organtranspl

79

Vad gäller för preoperativ fasta?

Fast föda/mjölkprodukter upp till 6t preop
Klar dryck 2t innan

80

Vilka mediciner ska en patient få preoperativt? (5)

1. Kroniska mediciner: metoprolol osv
2. Sederande
3. Analgetika
4. Antiemetika: särskilt om PONV (Post Operativ Nausea Vomiting)
5. Annan riktad medicin: antacida, ab, antikolinergika

81

Vilka operativa besvär har en diabetiker? (6)

1. Neuropati: hindrar regionalanestesi
2. Gastropares: aspirationsrisk
3. Nefropati: anpassa läkemedel
4. Glukosdos: halvera glukosdos
5. Hjärtkärlsjukdom: 5 avlednigs-EKG pga ökad infarktrisk
6. Infektionsbenägenhet (ab preop? Artins world)

82

Vad karakteriserar den ofria luftvägen? (4)

1. Snarkningar: tecken på partiellt luftvägshinder
2. Paradoxal andning: Thorax dras inåt istället för utåt vid inspiration dock vidgar sig buken som vanligt.
3. Stridor (karakteristiskt)
4. Indragningar i jugulum

83

Hur beräknar normalbehov vätska per timme?

1,5 ml/kg/timme (Glukos)

84

Hur många infusionsdroppar blir 1 ml?

20 droppar = 1 ml

85

Blodtrycksformeln?

Blood Pressure = Stroke Volume x Heart Rate x System Vascular Resistance

86

5 tecken på hypovolemi?

1. Takykardi
2. Hypotension
3. Långsam kapillär återfyllnad
4. Trendelenburgställning eller vätskeinfusion höjer bt
5. Pulse Pressure Variation (ökad puls vid inandning, minskad pulsamplitud vid inandning)

87

Vad är rehydrex?

50% glukoslösing
50% Ringeracetat

88

Vad återspeglar totalbehov av vätska peroperativt (4 saker)?

1. Basalbehov: 1.5 ml/kg/t
2. Perspiratio: 2-8 ml/kg/t beroende på op storlek
3. Deficit: innan op
4. Pågående förluster: blådning, V-sond, drän, diures

89

Hur ersätts blödning? Hb gränser?

0-10 ml/kg: Ringeracetat (4:1)
10-30 ml/kg: Kolloid (1:1) - obs maxdoser
>30ml/kg: Blod 1:1

obs Hb ej under 70 om ASA 1, ej under 100 om ASA 4

90

4 risker med blodtransfusion?

1 Hemolys
2 Infektion om immunsupprimerad pat
3 Allergi
4 TRALI: transfusion related acute lung injury --> ARDS

91

Törstig, matt, torra slemhinnor nedsatt hudturgor, trötthet, puls 70, bt 140/80, 2s kappilär återfyllnad. % dehydrering?

2-3% av vikt

92

Törstig, matt, torra slemhinnor nedsatt hudturgor, trötthet, puls 110, bt 140/80, 2s kappillär återfyllnad. % dehydrering?

5% av vikt

93

Törstig, matt, torra slemhinnor nedsatt hudturgor, trötthet, puls 70, bt 70/40, 5s kappillär återfyllnad. % dehydrering?

5-10% av vikt

94

Vad göra vid pat som aspirerat? (4)

1. Vänd i sidoläge
2. Sug rent
3. Huvuända ner
4. ev intubering med bonkoskopi och rensugning, ev ab

95

Varför funkar inte lokalanestetika vid acidos?

Vätejoner binder LA och de kan inte ta sig intracellulärt och utöva sin effekt

96

Hur utövar ketamin, lustgas och N2O sin farmakologiska effekt? Fördel med dessa lkm?

Blockar NMDA: inget Ca2+/Na+/Mg2+ tar sig in i cellen som annars hade sänkt tröskeln för depol.

Fördel: ingen cardiopulmonell depression, ingen muskelavslappning.

Umami stimulerar NMDA, "Chinese restauraunt syndrome"

97

Hur utövar benzodiazepiner sin farmakologiska effekt? Vilken benzodiazepin för vi använda?

Hur reverseras benzodiazepiner?

Stimulerar GABA2 (släpper in Cl- i cellen och höjer AP-tröskeln).

Midazolam.

Flumazenil: hämmar GABA2-stimulerarnas inbindningsställe.

98

Hur utövar lättflyktiga inhalationsmedel sin farmakologiska effekt?

Stimulerar GABA2 (släpper in Cl- i cellen och höjer AP-tröskeln).

99

Vad har alla GABAerga lkm för biverkningar?

Cardiopulmonell depression (andningsdepression, bt-fall)
Muskelavslappnande (ofri luftväg)

100

Vad är MAC?

Minimum alveolar concentration. Vid MAC 1.0 kommer 50% av alla (40 åringar) inte reagera eller känna av kirurgisk incision

101

Vilka anestesigaser är lättsyrda och varför? (3)

Desfluran, Sevofluran och Lustgas.

Låg löslighet i blod = Partialtrycket siger snabbt.

102

Vilka 2 inhalationsmedel är HIGH att kunna och vad skiljer dem åt?

Sevofluran: Retar INTE slemhinnor, anestesi kan Startas med Sevo.

Desfluran: Retar slemhinnorna, används inte för induktion. Billigare och används som underhåll.


Nästan inget skiljer dem åt. båda är lättstyrda och har ersatt Halotan och Isofluran som är mer lösliga och möjligen toxiska.

103

Vilka är de viktiga icke-depolariserande muskelrelaxantia som är viktiga att känna till? (2 viktiga, 1 gammal) Hur reverseras dessa?

Båda är KOMPETITIVA med ACh
* Rocuronium (Esmeron): bryts ner i levern
* Atracurium (Tracrium): bryts ner spontant

Reverseras med ACh-esterashämmare: Synstigmin (Neostigmin) - kan leda till recurarisering om givet för tidigt!

104

Synstigmin (Neostigmin) har vissa biverkningar som behöver undvikas. Hur?

Ökar ACh i hela kroppen --> mild bradykardi, salivering

Ges därför tsm med parasympatolytika Glykopyron (Robinul).
(Hade kunnat ge atropin men då mer uttalad takykardi)

105

Biverkningar Suxameton (Celocurin)? (7)

Suxameton (Celocurin): bryts ner av pseudokolinersteras och kan inte reverseras

Biverkningar:
1. Muskelsmärta
2. Hyperkalemi
3. Arrytmier
4. Malign hypertermi
5. Högt IOC (intraocular
6. Kan ha upp till 8t duration om pseudokolinesterasbrist
7. Fasciculationer (kan evt leda till aspiration)

106

7 opioidbiverkningar?

1. Andningdepression
2. Förstoppning
3. Illamående: PONV: postoperativ nausea and vomiting
4. Sederande (ej sövande)
5. Kraftig klåda
6. Dysfori/Eufori/Konfusion hos äldre
7. Mios

107

Opioidantidot?

Naloxon (Narcanti)

108

3 antiemetika?

Ondansetron (Zofran): Serotonin (5HT3) antagonist.

Metoklopramid (Primperan): Dopaminreceptorblockerare

Droperidol (Dridol): Dopamin och a1 antagonist

109

3 smärtstillande som numera används under op istället för morfin?

Fentanyl: lång duration, mindre illamående än morfin.

Remifentanil (Ultiva): kort duration - infusion
Alfentanil (Rapifen): kort duration - bolus

110

Smärtstillande som ges på avdelning? (4)

* Ketobemidon (Ketogan): metaboliseras i levern (risk leversvikt)
* Morfin: metaboliseras i njuren (kissas ut, risk njursvikt)
* Oxycodon (Oxinorm, Oxicontin)
* Kodein: omvandlas till morfin i kroppen OM MAN HAR ENZYMET. Ges i låga doser.

111

Hur påverkar övertryckventilering hjärtsviktspatienter?

Höhjärtsvikt: DÅLIGT. förvärras då övertrycksvenilering trycker och minskar preload och SV.

Vähjärtsvikt: BRA. Komprimmerar vähjärtat och placerar väkammarvolymen på en mer gynnam position på frank-starlingkurvan.

112

Vad är max mängd syrgas på grimma resp mask, samt viken FiO2 kan man uppnå på varje?

Grimma Max 5L:
- 2L = 25% FiO2
- 5L = 40% FiO2

Mask Max 10 L
- 5L = 40% FiO2
- 10L = 60% FiO2
- 10L + reservoir = 80% FiO2
- 10L + reservoir + tät mask = 100% FiO2