Kirurgi GI-cancer Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Kirurgi GI-cancer > Flashcards

Flashcards in Kirurgi GI-cancer Deck (72)
Loading flashcards...
1

Vad menas med Barret-cancer?

Adenocarcinom i distala esofagus.

Belägen i metaplastiskt cylinderepitel (s.k Barretepitel)

2

Vad menas med Kardiacancer?

Adenocarcinom i esofagusövergången UTAN Barretepitel (dvs utan metaplastiskt cylinderepitel)

3

Etiologi bakom Adenocarcinom (Barretcancer) vs Skivepitelcancer i esofagus?

-Adeno oftast som följd av reflux, sitter långt ner -Skivepitel som följd av Rök-krök

4

Vad menas med termen Intestinal metaplasi i esofagus eller ventrikel?

Mikroskopiskt påvsat cylinderepitel av tunntarmstyp (Goblet-celler) i Esofagus eller ventrikel

5

Vilken är den vanligaste typen av Esofagal resektion?

TRANSTORAKAL RESEKTION

6

Vilken är den vanligaste typen av esofagusrekonstruktion?

Ortotopisk rekonstruktion. En anatomisk konstruktion med ofta Colon. Då kan man verkligen säga att han snackar BULLSHIT

7

En femtioårig, storrökande man med grava alkoholproblem har problem att svälja solids och nu även liquids? Vad bör du misstänka?

Skivepitelcancer i esofagus

8

Hur många % av världens esofaguscancrar utgörs av Skivepiteltypen?

90%

9

Vilket land står för hälften av alla världens skivepitelcancrar i esofagus?

KINA 66% av alla kinesiska män röker, många läkare röker också pga stressen.

10

Hur ska du se på dysfagi i kliniken?

Cancer tills motsatsen är bevisad

11

Hur ställer du diagnosen Esofaguscancer?

SKOPI bre.

In the united states the surgeon want's a barium swollow before the scopy to be able to see the anatomical location of the tumor and to avoid perforating the shieeet.

12

Den bästa palliationen av Esofaguscancer?

RESEKTION

Sätt dit en bit colon istället. Glöm inte att vända den åt rätt håll så att den inte matar upp all föda.

13

Hur görs metastasutredning vid Esofaguscancer? Vart brukar maligniteter sprida sig till?

Ct i kombination med PET. Lever och lungor är det som är intressant.

14

Vilka två organ metastaserar ofta Esofaguscancer till?

Lever och lungor. 

15

Kontraindikation till esofagusresektion?

Metastaser eller tumöröverväxt till andra organ

16

Vilken är den mest fruktade komplikationen vid esofagusresektion?

Nekros av substitutet pga defekt cirkulation i den försörjande artären

17

Vilken är den snabbast ökande cancerformen i väst?

Adenocarcinom i esofagus, vi blir allt fetare--->mer reflux. Ökningstakt om 10% per år. 

18

Ventrikelcancer förekommer i två histopatologiska former?

-Intestinal typ
Diffus typ (Signetringscancer)

19

Vilken är den dominerande bakomliggande faktorn för ventrikelcancer av Diffus typ?

Genetiken

20

Vilken är den dominerande bakomliggande faktorn för ventrikelcancer av Intestinal typ?

H.Pylori

21

Symtom vid ventrikelcancer?

Diffusa och ospecifika

-Sjukdomskänsla
-Aptitlöshet
-Mättnadsänsla

22

Diagnostik av ventrikelcancer?

Endoskopi och biopsi

23

Vilken är idag den enda behandlingen som kan erbjuda bot mot ventrikelcancer?

SURGERY

Man avlägsnar tumören samt omgivande ventrikelvävnad med en marginal som ska överstiga fem centimeter. 

24

Femårsöverlevnaden efter kirurgisk behandling av ventrikelcancer?

15%

25

Är det vanligt med benigna tumörer i ventrikeln?

Nej

26

Finns det evidens för att onkologisk och kirurgisk behandling vid ventrikelcancer ger bättre överlevnad än bara kirurgisk behandling?

Ja

27

Typer av beinigna tumörer i ventrikeln?

Benigna tumörer är ovanliga

-Adenom (polyper)
-Karcinoidtumörer (vid perniciös anemi)
-Hamartom

28

Vilka fem typer av benigna levertumörer finns?

-Hemangiom
-Adenom
-Fokal nodulär hyperplasi
-Cystor
-Eckinokockos

29

Hur behandlas leverhemangiom?

Kräver ingen behandling, men om större än fyra centimeter kirurgi (risk för ruptur och blödning)

30

Vad är leveradenom uppbyggda av?

Differentierade hepatocyter