Kirurgi: CABG, ECMO, aortaklaffoperationer, lungop Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Kirurgi: CABG, ECMO, aortaklaffoperationer, lungop > Flashcards

Flashcards in Kirurgi: CABG, ECMO, aortaklaffoperationer, lungop Deck (63)
Loading flashcards...
1

Vad är ECMO och när används det

Extra Corporal Membrane Oxygenator, en del i extracorporeala operationer: koppla hö förmak till syresättare och pumpa in blodet till aorta
(bypassa hjärtat och lungor, dvs cardiopulmonary bypass (CPB))

2

Vad är VAD?

Ventriculat assistance device. En pump som kan användas vid hjärtsvikt för att hjälpa vä kammare pumpar ut blod till aorta och kroppen.

3

Vilka operationer använder ECC (extrakorporeal cirkulation)?

Hjärtkirurgi
Aneurysmkirurgi
Levertransplantationer
Hyperterm cytostatikaperfusion
Uppvärmning vid hypotermi
Dialys

4

Hur hindrar koagulation av blod i maskinen under op med ECC?

Heparinisering med väldigt höga heparindoser!

--> Pat väldigt lättblödande och blod som förloras sugs upp och lagras med maskinens venreservior och återanvänds!

5

Hur klampas aorta under hjärtoperation?

Tång placeras ovanför aortaklaffen, men under aortaknylen så att blod kan tillföras!

6

Vad gör oxygenatorn i en ECMO-maskin?

Tillför syre och anestesigaser, vädrar ut koldioxid. Ffa membanoxygenator används (olika membrantyper)

7

Vad används värmeväxlaren för vid ECC?

Värmer/kyler blodet. Oftast med mål för Hypotermi!

Metabolismen och syrekonsumptionen sänks dåmed >5% per grad! (aortabågskirurgi: pat 15*C, CABG 33*C)

Pat värms till minst 36*C innan maskinen avvecklas.

8

Vad är karidotomireservoir vi ECC?

Ett filter som renar blodet som sugs upp innan det tas in i venreservioren.

9

Varför finns där en venreservoar vid ECC? Finns 2 typer, vilka är det och var är för-/nackdelar med dessa?

För att kunna hålla flödet konstant fast än det venösa återflödet varierar!

Finns 2 typer: hårda och mjuka.
- Mjuka sitter täta kring blodet och minskar risk för luft i systemet,
- Hårda har fördelen med nivåvakt (avbyter pump om venöst återflöde minskar) och integrerad karidotomireservoar (filter)

10

2 typer av pumpar vid ECC?

1. Rollerpump: 2 rullar på en slang. Flödet beräknas.
2. Centrifugalpump: blodvirvel i pumphus och blod lämnar husets kanter. Flödet mäts med probe.


Pulsativt flöde används sällan, kontinuerligt flöde har visat sig vara bättre, oavsett pumptyp.

11

Hur fungerar venklämman vid ECC?

1. Vid start: Öppnas succesivt: blod lämnar kroppen.
2. Vid avslut: Dras försiktigt åt: blod till hö kammare, ECC pumpen minskas och hjärtat tar över.

12

När hjärtat ska startas igen vid ECC måste monitorering ske. Hur görs detta?

När venklämman stängs sker 3 typer av monitorering:
1. Artärtryck, ev pulmonalistryck
2. TEE
3. CVP: centralt ventryck

13

Vilket kanylering sker först vid ECC, arteriell eller venös?

Arteriell! Omblödning skulle ske då kan volym snabbt transfunderas.

14

2 typer av venös kanylering och när används vilken?

1. Bicaval kanylering: 1 kanyl i vena cava sup resp inf: vid op i högerhjärtat eller vid transplantation

2. Dubbellumen kanyl: i hö förmak: vid kranskärlkirurgi, aortaklaffkirurgi, aortakirurgi.

15

Vad är hemofilter vid ECC och när ska det anväandas?

Filter som höjer heamtokriten genom volymreduktion. Kan även vara slaggproduktsfilter vid njursvikt (dialys).

OBS! Hemofilter + hypotermi = hemolys! Dvs filtrera endast vid värmning.

16

Vad är kardioplegi och vad gör det (4 saker)?

Kaliumhaltig kall lösning som ges i kranskärlen:
1. ökat e.c K+ --> förhindrar depolarisation --> snabb kvarstående asystoli i diastole
2. kyler hjärtat
3. ger optimal pH och substrat för metabolism
4. hyperosmolaritet i kranskärl förebygger ödem

17

2 sätt att administrera kardioplegi

1. Antegrad: från aortaroten --> snabb asystoli, dock begränsad distributon förbi stenoser + läckagerisk in till vä kammare
2. Retrograd: via sinus koronarius (venöst): bättre distribution men fördröjd asystoli + risk för skada på sinus coronarius

18

Vad innebär priming inför ECC?

Extrakorporeala maskineriet måste fyllas med ca 1.5 l vätska (Ringer + Mannitol) innan det kan användas - denna volym blandas sen med blodet (detta är bra för att motverka viskositetsökning vid hypotermi!)

19

Vad är en normal hematokrit och vad eftersträvas vid ECC. Varför?

Ungefär strax under 50% för vuxna.

Vid ECC eftersträvas 25% då hypotermi ökar blodviskositeten!

20

Hur kan man mäta hur mycket O2 som finns i blodet jämfört med vad cellerna får vid ECC?

Venöst pO2: Motsvarar hur mycket O2 som finns tillgängligt för celler.
Syremättnad: visar hur mycket syre som är bundet till Hb.

pO2/syremättning bevakas och om pvO2 minskar måste åtgärder tas för att öka den!

21

Hypotermi under ECC påverkas blodgaserna och man vill korrigera dessa. FInns 2 sätt, vilka är de och vad är för-/nackdelar?

PH-stat:

22

Hur påverkar hypotermi pH?

pH stiger vid hypotermi, dvs blir mer basiskt.

23

Hypotermi under ECC påverkas blodgaserna och man vill korrigera dessa. FInns 2 sätt, vilka är de och vad är för-/nackdelar?

PH stat: håll pH konstant under hypotermin genom att öka CO2 --> vasodilation --> mer perfusion till hjärnan (bra) men risk för ödem (dåligt.

Alfa-stat: Hålla CO2 konstant och tillåta pH ändring --> hjärnödem undviks.

24

Hur fungerar heparin och var kommer det från? Hur mycker ger man? Hur reverserar man det?

Heparin (fr grisinäldor eller nötlungor) förstäker enzymet Antitrombin III (ATIII) som inakiverar diverse koagulationsfaktorer.

Effekt och halveringstid varierar signifikant!

400E/kg ges enl schablon: dvs 28 000 E för en 70 kg pat!

Reverseras med Protaimn (fisksperma, obs fiskallergi!), 1 mg per 100E Heparin.

25

Vad händer om man ger för höga doser protamin?

Antikoagulant effekt samt tryckfall!

26

Hur monitoreras heparineffekt vid ECC?

ACT (Activated clotting time): tid innan fibrinbildning. Ökar linjärt med hepatinkonc i blod.

Ska vid ECC vara >420 s.

27

Vilken typ av snitt görs på de flesta hjärtoperationer?

Sternotomi mha såg

28

Vilken typ av snitt görs på de flesta lungoperationer?

Anterolateral thoracotomi

29

Vilka mediciner ska patienten ha postoperativt efter hjärtkirurgi?

- ASA + clopriogrel (Plavix) för att öka hållbarhet av graft (patency)
- Diuretika
- Annan blodförtunnande om klaffkirurgi

30

Hur skiljer sig blodförtunnande behandling posoperativt vid biologiska resp mekaniska hjärtklaffar?

Mekaniska: Waran
Biologiska: ASA