Kirurgi: Anatomi Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Kirurgi: Anatomi > Flashcards

Flashcards in Kirurgi: Anatomi Deck (33)
Loading flashcards...
1

Vilka grenar avgår från bukaorta (upifrån ner)?

1. Trunkus coeliacus

2. A suprarenales media

3. Aa renales och A. mesenterica superior

4. Arteria mesenterica inferior

(A. phenicus inferior kan avgå direkt från aorta högst upp/från truncus coeliacus/från aa renales)

2

Vad är omentum minus?

Dubbelbladig peritoneumkoppling mellan levern och ventrikeln/duodenum. Den del som går från duodenum till levern kallas ligamentum hepatoduodenale och portatriaden

Lesser omentum EN.svg

3

Vad är omentum majus?

TVÅ dubbelbladiga peritoneumskikt, ena kommer från kurvatura major av ventrikeln och den andra från colon transversum. Innehåller "lesser sac" = bursa omentalis.

Kan palperas genom foramen omentale/foramen Winslow

4

Kärl fr bukaortan?

(aa phrenica inferior kan avgå högt upp ibland men annars fr truncus coeliacus eller a arenales)

1. Truncus coeliacus

2. Aa suprarenales media

3. A. mesenterica superior och aa renales

4. A mesenterika inferior

5

Vilka kärl försörjer binjuren och var kommer dem från?

1. a. suprarenales superior fr aa phrenica inferior

2. a. suprarenales media fr aortan

3. a. suprarenales inferior fr a renalis

6

VIlka grenar lämnar truncus coeliacus?

1. a. splenica (a lienalis) till vä

2. a. hepatica communis till hö

3. a. gastrica sinistra till kurvatura minor

7

Grenar från a. hepatica communis?

a. gastroduodenalis: till pankreas och kurvatura major

a. gastrica dextra till kurvatura minor

a. hepatica propriae till levern och gallan

8

Vilka kärl försörjer pankreas?

Collum, corpus och cauda:
Trunkus coeliacus --> 
a. splenica --> 
bl.a a. pankreatika magna

Caput:
1. Trunkus coeliacus -->
a hepatica communis -->
a. gastroduodenale -->
a. pankreatoduodenale superior
(egentligen 2 st som avgår fr olika delar av gastroduodenale)
2. SMA --> a. pankreatoduodenale inferior

9

Ventrikelns blodförsörjning?

Kurvatura minor:
1.  Truncus coeliacus --> a. gastrica sinistra
2. Truncus coeliacus  --> a. hepatica communis --> a. gastrica dextra

 

Kurvatura minor:
1. Truncus coeliacus --> a. hepatica communis --> a. gastroduodenale --> a. gastroomentale dextra

2. truncus coeliacus --> a lienalis --> a. gastroomentale sinistra

10

Ventrikelns olika delar: övre magmun, tak, mitten, nedre del, nedre magmunn?

Övre magmunnen: cardia
Tak: Fundus
Mitten: Corpus
Nedre segment: antrum ventriculi
Nedre magmunnen: pylorus

11

Vad gör lig Treitz?

Kopplar slutet på duodenum till bakre bukväggen. Kallas även musculus suspensorius duodeni.

12

Vad gör lig hepatoduodenale?

Kopplar duodenumbulben till porta hepatis: innuti ligamentet löper således portatriaden:
- vena porta
- a. hepatica communis
- ductus choledochus

13

Skillnad mellan rectum och analkanalen? Vart ligger sfinktermusklerna i förhållande till dessa?

Ändtarmen (Rectum) är 10-12 cm lång och löper nedåt mot analkanalen.

 

Analkanalen (Canalis analis) är ca 2-4 cm lång och går mellan ändtarmen och anus.

Utanför denna är inre analsfinktern (m.sphincter ani internus) – ej viljestyrd

Utanför denna finns den yttre analsfinktern (m. sphincter ani externus) – viljesyrd

14

Vilka kärl försörjer gallblåsan?

Trunkus coeliacus -->
a. hepatica communis -->
a. hepatica propriae -->
a. hepatica dextra -->

a. cystica

15

Vilka områden försörjs av a. mesenterica superior (SMA)?

Allt tunntarmen efter duodenum fram till mitten av colon transversum + pankreas (a. pankreatoduodenale inferior)

16

Vilka områden försörjs av a. mesenterica inferior?

Vänstra colonflexuren, colon descendens, colon sigmoideum och lite av rectum

17

Vilka är de 2 huvudsakliga venerna som löper in i vena porta?

Vena mesenterica superior och vena lienalis (Vena mesenterica inferior löper också in i lienalis)

18

Vilken struktur bildar gränsen mellan lobus hepatis dexter och sinister?

Ligamentum falciforme hepatis: färster levern till främre bukväggen.

19

Beskriv gallvägarna från levern till duodenum

Ductus hepaticus dextra/sinistra --> ductus hepaticus communis.

Går ihop med ductus cysticus --> ductus choledochus.

Går ihop med ductus pankreaticus --> ampulla hepatopancreatica (styrs av sfinkter Oddi)  --> papilla Vateri

20

Opiater påverkar gallgångarna. På vilket sätt?

Spasm i sfinkter Oddi --> ökad gallprover och s-pankreasamylas

21

Kroppens största och näst största körtel?

1. Levern
2. Pankreas

22

3 pankreasdelar?

bukspottkörtelhuvudet (Caput pancreatis), bukspottkörtelkroppen (Corpus pancreatis) och bukspottkörtelsvansen (Cauda pancreatis)

23

Vilka organ ligger retroperitonealt?

SAD PUCKER

S = Suprarenal glands (aka the adrenal glands)
A = Aorta/IVC
D = Duodenum

P = Pancreas
U = Ureters
C = Colon (only the ascending and descending colons, as transverse and sigmoid retain mesocolon)
K = Kidneys
E = Esophagus
R = Rectum

24

25

Vilken struktur drar i duodenum för att skapa bulben?

Lig hepatoduodenale

26

Vad leder till bildandet av ligamentum venosus i levern (gräns mellan vänsterlov och caudatlob)?

Stängning av ductus venosus! (gren av vena umbilicalis som bypassar levern i fostret och ger syresatt blod från modern direkt till fostrets vena cava inferior)

27

Vilka 3 nerver ska man se upp för vid bråckkirurgi?

Alla 3 nerver styr bl.a sensorik i könsorganområdet.

n ilioinguinalis:löper i canalis inguinalis

n. iliohypogastricus: mellan transversusmuskeln och obliqus internus. Bukmusklernas motorik.

n. genitofemoralis: i och sedan på psoasmuskeln: Motorik i m. cremaster

28

Vilken ven är den första man ska undvika att penetrera vid öppen ljumskbråckskirurgi?

Vena epigastrika superficialis

29

Beskriv alla lager en kirurg skär genom för att nå canalis inguinalis vid start av öppen bråckkirurgi.

1. Epidermis

2. Dermis

3. Subkutis (med Scarps fascia)

(här ska man akta sig för v. epigastrica superficialis)

4. m. obliquis externus aponeuros

5. m. obliquis internus aponeuros (täcken endast övre 1/3 av inguinalkanalen, bildar därefter m. cremaster!)

6. Funiculus speraticus (med egen bindvävsskida)

Nu är vi inne i inguinalkanalen

7. Transversalisfascian

8. Preperitonealt fett

9. Peritoneum parietale

--> Inne i buken.

30