Kirurgi: Perioperativ vård Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Kirurgi: Perioperativ vård > Flashcards

Flashcards in Kirurgi: Perioperativ vård Deck (46)
Loading flashcards...
1

Varför ska vikten försökas hållas stabil när man tillför vätska under operation?

Njurarnas urinproduktion är minskat vid operation: Vätsketillförsel --> vätskeretention och viktökning --> ödem i tarmar (eftergivliga organ) --> tarmparalys, illamående, buksmärta --> smärtstillande --> ännu minskad tarmrörlighet --> OND CIRKEL

2

Vad är en viktigt anamnesaspekt som ska tas i hänsyn för adekvat efterförlopp när patienten lämnar sjukhuset?

Sociala situationen! Har patienten någon att ta hand om hen. Sjukhuskuratorer kan hjälpa med detta (LOL JK THEY SUCK)

3

Obligatoriska uppgifter för operationanmälan?

1. Patientens personuppgifter
2. Op diagnos + andra viktiga diagnoser (RA, DM, ischias osv.)
3. Operationstyp och lokalisation (dexter/sinister)
4. Operationsläge (bukläge/flekterat sidoläge osv.)
5. Operationsdatum
6. Signatur av ansvarig kirurg

4

3 Grupper av sjukdomar som indicerar utvidgad respiratorisk preoperativ bedömning?

1. Kronisk bronkit, SVÅR Kronisk obstruktiv lungsjukdom
2. Neuromuskulära sjukdomar (myasteni, polio, MS, muskelystrofier)
3. Torakala deformiteter

Dessa kan få (1) försämrad postoperativ ventilation --> hypoxi/koldioxidretention, (2) lunginfektioner i större utsträckning.

5

Tydligaste måttet på graden av pulmonell nedsättning?

Patientens fysiska arbetsförmåga. Penetrera med anamnes!

6

Preoperativ respiratorisk bedömning hos en patient med ansträngingsdyspne. Vilka undersökningar beställer du?

Lungröntgen
Om ingreppet är stort, komplettera med: arbetsprov, spirometri

7

Preoperativ respiratorisk bedömning hos en patient med vilodyspne (tex pga uttalad KOL). Vilka undersökningar beställer du?

Handlägg i samråd med lungkonsult för komplett lungfysiologisk undersökning:
- Spirometri
- Blodgasanalys
- Optimering av preoperativ medicinering

8

Hur ska en patient med respiratorisk sjukdom ta sin medicinering pre- och postoperativt?

Operationsdagens morgon samt så snart som möjligt postoperativt

9

Hur effektivt är rökstopp preoperativt?

Minskar postoperativa komplikationer med 50%

10

Hur utreder du preoperativt en patient med måttlig hjärt-kärlsjukdom (måttlig angina pectoris/hypertoni/isolerat förmaksflimmer)?

Nogrann anamnes av arbetsförmågan för att bedöma när hjärtat drabbas av ischemi.

Vilo EKG

Om ingreppet är stort: hanläggning via kardiolog

11

Hur utreder du preoperativt en patient med allvarglig hjärt-kärlsjukdom (hjärtsvikt med kortgångsträcka/lättutlöst dyspne, allvarlig brady-/taky-/ventrikulär eller supraventrikulär arrytmi, pacemaker)?

Samråd med kardiolog
- Optimera medicinering
- Ekokardiografi
- Arbets EKG
- Utvidgad EKG-analys (vektor EKG)

12

Varför är hjärtsvikt ett problem vid laparoskopiska ingrepp?

Insufflation av gas i buken --> tryck på 12 mmHg --> ökad belastning på hjärtat.

13

Hur utreder man njurfunktion preoperataivt?

s-Kreatinin och s-urea.

Om dialyspatient: njurmedicinsk konsult

14

Hur kan leverpåverkan påverkar perioperativa förloppet?

Levern är bra på att kompensera innan operationen, men under operation kan även en måttlig leverpåverkan snabbt försämras. Leder till:
- Svår leverinsufficiens
- Koagulationsrubbningar, även postoperativt
- Förlängd läkemedelsduration: justera dosering!

15

Vilka patienter får påverkan av nervsystemet postoperativt?

Alla! Påverkan på vakenhet, dygnsrytm, kognition, andningsreglering.

Pat med kroniska nervsjukdomar; Alzheimers och Parkinsons eller pat med tidigare stroke är ännu mer utsatta --> försenad mobilisering

16

Vilken typ av nervsystemsjukdom måste man vara särskilt försoktig med anestesimetod och postoperativ planering?

Neuromuskulära sjukdomar: myasteni, muskeldystrofier, resttillstånd efter IVA.

+

Patienter med spasticitet: uppgäggning viktigt här

17

Hur påverkar malnutrition risk för komplikationer och hur förebyggs detta?

Ökar risk proportionellt till graden av malnutrition.

Inducera viktökning mha TPN alt näring po i 5-10 dagar.

18

Hur kan man utreda nutritionsstatus på patienter som ska opereras?

BMI = vikt/(längd^2): 18,5 - 25 normalt

SGA: Subjective Global Assesment: A-C beroende på vikt, viktförändringar, matintag, GI symtom, sjukdomsstatus, funktionella status. A = normalt, B = risk för malnutrition, C = malnutrition.

SGA rekommenderas av ERAS

19

Vad är ERAS?

Enhanced Recovery After Surgery: accellererat vårdprogram för att minimera komplikationer perioperativt

20

SGA B eller C patient. Hur åtgärdar du patienten?

Patient har möjligen malnutrition. Ge näringstillskott på minst 500 kcal och 30 gram protein under minst 1 vecka

21

Vad är ASA klassificeringen?

Riskklassificering: American Association of Anesthesiologists 1-5

ASA1: Frisk patient
ASA2: Lindrig välkontrollerad sjukdom
ASA3: Svår systemsjukdom eller dåligt kontrollerad lindrig sjukdom
ASA4: Instabil, livshotande tillstånd
ASA5: Moribund patient

22

Hur är det med fast föda och drycker innan operation?

Klara drycker MINSKAR volymen i magsäcken och kan därmed tas fram till 2 timmar innan op.

Fast föda ska inte intas 6 timmar före anestesi och kirurgi.

23

Vad ska patienten inta för föda före operationen för ett antal perioperativa metabola fördelar?

Kolhydratuppladdning. Kolhydratrik dryck (antar att det är 2 t innan operation) -->
1. Halverad metabol stress
2. Minskad insulinresistens = ökad glukosomsättning postoperativt = lägre b-glukos = minskad risk för infektion.
3. Minskad proteinförlust postoperativt = bättre arbetsförmåga i stora muskler
4. Hjärtmuskeln arbetar bättre under operation.

24

Hur påverkar laxering risken för periopertiva komplikationer vid kolon och rektumkirurgi?

- Laxering minskar INTE risken för komplikationer under operationen. ÖKAR snarare risken för dehydrering och anastomosläckage - UNDANTAG AVLASTANDE STOMI.

- Laxering POSTOPERATIVT är en fördel vid kolorektalkirurgi för att hindra paralytisk ileus. Använd Magnesiumoxid.

25

Vilke typ av anestesi förespråkar ERAS?

Epiduralanestesi: Th7-Th9 bedömning med kateter som ger fortlöpande lokalanestetika --> dermatomen som ska opereras bedövas.

26

Vad är fördelarna med epiduralanestesi (EDA)?

1. Minskat stressvar från binjurar
2. Om Th4 bedövas minskar sympatikussvar krin pylorus och postoperativ tarmparalys minskas
3. Posoperativ smärtlindring kan ges utan opioider = fördel för tarm. (kombinera EDA-anestesi med paracetamol och antiinflamatoriska lkm po.

27

Hur ska smärtlindring efter EDA förjas upp?

Paracetamol + NSAID/opioidantagonist/kortverkane opioid beroende på om pat tål NSAID eller inte.

28

Hur ska man behandla blodtrycksfall under operation i första hand?

Sympatomimetika = Efedrin. Istället för vätska och elektrolyter som kan ge ödem och tarmparalys (se tid flashcard).

Vätska ska endast ersätta FAKTISK vätskeförlust. Använd patientens vikt som guide.

29

Vilken typ av vätska ska ges primrärt vid perioperativ vätskeförlust?

Kombination av balanserade saltlösningar och kolloider

30

Hur ska man tänka kring postoperativ nutrition?

- Pat ska betraktas som malnutrierad posoperativt.
- Se till att pat äter så fort som möjligt, även vid övre GI operationer.
- Ge näringstillskott då mat ofta inte räcker, ÄVEN EFTER UTSKRIVNING: proteinrika/energirika drycker.