Kirurgi: Vätska och nutrion vid trauma + Metabolism Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Kirurgi: Vätska och nutrion vid trauma + Metabolism > Flashcards

Flashcards in Kirurgi: Vätska och nutrion vid trauma + Metabolism Deck (27)
Loading flashcards...
1

Tecken på att patienten är dehydrerad 3-5% av kroppsvikten?

-Törst
-Koncentrering av urin

2

Tecken på att patienten är dehydrerad 10% av kroppsvikten? 4saker

-Takykardi
-Anuri
-Dålig perifer genomblödning
-Somnolens/koma

3

Hur mycket vatten lämnar kroppen via GI per dygn?

200ml

Totalt utsöndras 6 liter vätskor i GI men nästan allt reabsorberas

4

Störning i magtarmkanalen ger främst förlust av en jon?

Kalium

5

Vad kan bli en konsekvens av utdragna kräkningar elektrolytbalansmässigt?

Metabol alkalos

Kräkningar ger förlust av Na, K samt Cl.

6

Bästa vätskeersättningen vid kräkning?

Ren 0.9% NaCl-lösning.

7

Hur påverkas Kalium vid alkalos?

Hypokalemi

Eftersom att Kaliumjoner tenderar att gå in i cellen när vätejonerna försvinner. Behandla alkalosen och Kalium normaliseras

8

Vad förloras vid diarréer, alkalisk eller acidotisk SAFT?

Alkalisk saft från pankreas och tarm.

Ersätt med Ringer

9

Vad ger du vid förluster från Pankreas/Tarm vid diarrér?

RingerAcetat.

Istället för Kloridjoner ges Acetat. Vilket gör att man undviker ett överskott av kloridjoner (hyperkloremisk acidos)

10

Vätsketerapi vid FEBER?

Glukoslösning med Natrium, Klorid och Acetat.

Feber ökar avdunstningen av vätska från kroppen

11

Vad ges förutom Na, Cl, Glukos, Acetat vid en grav dehydrering eller då tiden är mycket knapp?

KOLLOID MANNEN. Dextran.

Detta för att snabbt återställa plasmavolymen och förbättra cirkulationen.

12

Vad bör du ha i åtanke när du korrigerar en Natriumimbalans?

Ta det chill. En för snabb korrigering kan ge hjärnödem. Pons will melt = Central. Pontine. Myelinolys.

High. Yeild. Family. Medicine.

13

Vad är det enda som får förtäras inför operation?

Måttliga mängder vätska

14

Varför är det så viktigt att korrigera en mild hypovolemi hos en patient som ska sövas?

Upprätthåller trycket genom sympatikuston---->Sövning kan ge kraftigt blodtrycksfall hos dessa patienter

15

Tre huvudakliga mål med behandling av preoperativ hypovolemibehandling?

-Normalisera puls och blodtryck
-Normalisera urinproduktion (över 0.5ml per kilo kroppsvikt och timme)
-Återställa rubbningar i elektrolyt och syra-bas balans samt hemoglobinvärde

16

Hur mycket vätska förloras per dygn hos en vuxen person?

2 liter

17

Hur kan du ersätta basalbehovet av vätska i droppform under några dygn?

2 liter 5% glukos, 80mmol natrium och 40mmol Kalium PER DYGN.

18

Vilka tre huvudsakliga funktioner förloras vid blödning?

-Blodvolym
-Syretransport
-Koagulationsförmåga

19

Hur ersätts förlorat hb?

Erytrocytkoncentrat

20

Hur lågt hb tolererar friska personer?

70-80g/L

21

Hur mycket vätska i timmen bör tillföras vid större kirurgi?

500ml i timmen utöver basalbehovet

22

Hur ska man tänka kring preoperativ nutritionsbehandling?

Studier visar ingen förbättrad mortalitet, undernäring får inte skjuta upp operationen. Svår undernäring kan behandlas med sond vilket kan förbättrar postoperativa komplikationer men EJ MORTALITET

23

Vad kan uppskatta nutritionsstatus förutom BMI?

-Albumin

Om <30g per liter då är det kraftig malnutrition

24

Vad händer med metabolismen vid ett akut trauma eller operation?

-Hypermetabolism (ökad energiomsättning)
-Hyperkatabolism (ökad nedbrytning)

25

Åtgärder för att minska kroppens katabolism under trauma-operation? 7st

-Adekvat smärtlindring
-Optimera vätske och elektrolytstatus
-Mobilisering
-Blodsockerkontroll
-Infektionsbekämpning
-Kontroll av omgivningstemperatur
-Näringsbehandling

26

Vilket akut tillstånd ger den största ökningen av energiomsättningen i kroppen?

Brännskada. 100% ökning

Nr 2 är sepsis som ger 40% ökning.

27

När föreligger svår undernäring på BMI-skalan?

Under 18,5