High Yield Onko Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > High Yield Onko > Flashcards

Flashcards in High Yield Onko Deck (16)
Loading flashcards...
1

Hypercalcemi, behandling?

1. Sätt ut Tiazider, kalk, A+D vit
2. Uppvätskning är MAJOR här. Om hypercalcemisk kris (S-Ca >3,5) --> (Risk för Koma, Hjärtstopp) --> Uppvätskning med 8-10l.
3. Försök hålla timdiures 100-150 ml/h, diuretika kan ges vid behov
4. Om myelom/lymfom ge kortison
5. Bisfosfonater

2

Tumörlyssyndrom, behandling?

Förebyggande behandling:
1. Allopurinol + Rasburikas *(gör urat vattenlösligt)
Akut Behandling
1. Forcerad DIURES är MAJOR här.
2. Aluminiumhydroxid --> binder fosfat
3. Dialys, kan bli aktuellt om terapires

3

Ryggmärgskompression, behandling?

1. Kortison iv högdos, 32 mg betapred
2. KAD vid behov
3. Strålbeh för smärtstillning + lokal tumörkontroll

4

Vena Cava Superior Syndrom, behandling?

1. Stentning, palliativt
2. Kemoterapi
3. Strålning
4. Kortison kan ges

5

Primärprevention cancer, ge fyra exempel

Lungcancer - Rökning
Esofaguscancer - Alkohol
Hudcancer - UVljusexponering
Coloncancer - Fysisk Inaktivitet

6

Resistens i fossa supraclavicularis - presentation ofast vid?

Testikelcancer. Ta AFP och HCG, om negativt, 85% uteslutning av cancer.

7

Femårsöverlevnad bästa 3 och sämsta 3

Testikelcancer 98,5%
Bröstcancer 90%
Lymfom 65%
Ventrikelcancer 25%
Pankreas 6%

8

Exempel på kurativt syftande strålbehandling utan behov av annan behandlingsmodalitet

Inoperabel urinblåsecancer?
Huvud-halscancer

9

Palliativ strålbehandling, beskriv fraktionsdoser jmfrt med kurativ

HÖGRE fraktionsdos, LÄGRE totaldos, KORTARE behandlingstid

10

Hur behandlas coloncancer?

Koloncancer behandlas med adjuvant cytostatika (dvs ges efter kirurgi) till högriskpat (stadium II med riskfaktorer och ff a stadium III = Duke C, lgll-met) för att minska recidivrisken/eliminera mikrometastasering/bota fler/förlänga överlevnaden. Rationalen bakom: Studier visar minskad recidivfrekvens och förbättrad överlevnad alt. Adjuvant radioterapi är ej lämpligt pga svårigheter
att fixera target och förenat med mycket tarmtoxicitet.

11

Hur behandlas rektalcancer?

Rektalcancer behandlas i de flesta fall med neoadjuvant (dvs före kirurgi) radio(kemo)terapi vilket dödar eventuella mikrometastaser (minskar risken för lokalt återfall) alt. möjliggör radikal kirurgi (krympning av tumör).

12

Innan behandling för coloncancer med cytostatika bör man undersöka om tumören har...

Undersök om där finns en mutation i KRAS.
Då fungerar ej Cetuximab.
EGFR blockering.

13

Vad är BRCA gör gen?

Cellens broms/reparerar DNA-skador

14

Fördel med kirurgi vid prostatacancer

Kort behandlingstid, får PAD.

15

Hur behandlar vi en bröstcancer med metastaser i t.ex. levern?

Palliativt. Fjärrmetastaser har extremt dålig prognos.

16

Varför pauser mellan cytokurer?

Man utnyttjar att normala celler har bättre
reparationsförmåga än cancerceller.