Kirurgi: Pankreas Flashcards Preview

Termin 8 - Kirurgi, Anestesi, Ortopedi > Kirurgi: Pankreas > Flashcards

Flashcards in Kirurgi: Pankreas Deck (62)
Loading flashcards...
1

Varför blir pakreascancer symtomatisk först i senare skedet?

Inga känselnerver i pankreas. Yttrar sig genom tryck på omkringliggande organ.

2

Hur synliggörs pankreas vid op?

Syns först när man är inne i bursa omentalis: In genom omentum major (mellan ventrikel och kolon) 

3

Där finns generellt 2 typer av akut pankreatit. Vilka?

1. 90% är av Mild typ: läker spontant. 

2. 10% är av Svår typ: kräver IVA-vård, och då ändå 20% mortalitet. 

Finns väldigt få mellanting! Svåra pankreatiter är nästan alltid svåra redan när de kommer in.

Extremt sällsynt att att mild --> svår.

4

Hur ser ålderfördelningen ut vid akut pankreatit?

Konstant över åldrarna! Alkohol orsakar hos yngre, gallsten hos äldre. 

5

Vad är de vanligaste orsakerna till akut pankreatit?

Sten - 60%

Alkohol - >20%

Okänd etiologi 10% 

6

Hur insjuknar en patient i alkoholutlöst akut pankreatit?

"Dagen efter dagen efter" - man måste i princip varit berusad med ett större alkoholintag!

"Bakfyllesymtom" --> symtom avtar utom buksmärta som ökar nästa dag.

(längre tids alkoholkonsumption --> kronisk pankreatit)

7

Hur ter sig en pankreatitsmärta?

1. Molvärk pga enzymläckage som ger peritonit

2. Intensiv smärta som förvärras av rörelse

3. Övre delen av buken, ofta epigastriet

4. ev utstrålning till rygg eller referred pain till vänster axel 

8

Vilka buksymtom associeras oftast med akut pankreatit och vilka buksymtom gör INTE det?

1. illamående, utspänd buk, kräkning: pga peritonit som ger tarmparalys

2. kraftig allmänpåverkan, lågt blodtryck: dominerar vid livshotande formen

3. Diarré är INTE till sjukdomsbilden.

9

Hur diagnosticeras en akut pankreatit bäst?

1. Klinik: akut buksmärta, etiologisk orsak, avsaknad av annan sjukdom.

2. LAB: amylas/pankreasamylas (öking inte korrelerad till svårighetsgrad, bara diagnostiskt), ev leverprover för gallstensutlöst pankreatit. 
(CRP/vita ingen plats i diagnostik, men kan säga om mild eller svår pankreatit)

- CT (inga tecken i akutskedet) eller laparotomi är onödiga

- UL inte lämplig då gasfyllda tarmar skymmer

10

Vilken plats har UL vid akut pankreatitdiagnostik?

INTE för att diagnosticera - svårt att se pankreas i akutskedet

DOCK ska UL av gallvägar göras som uppföljning för att påvisa ev gallsten

11

Skillnad mellan amylas och lipas vid pankreatitdiagnostik? Vart mäts dessa? Hur höga ska värdena vara för att säkerställa akut pankreatit?

Lipas är bättre med längre halverinstid, men är dyrare så amylas används.

Mäts i blod då tid urinmätning varierade med urinproduktion.

Ökning med minst 3x referensvärdet krävs för säker dagnos.

12

Vad innebär en lätt stegring av amylas för diagnos av akut pankreatit?

INTE tillräckligt för diagnos, helt ospecifikt:

- Påsjuka/Spottkörtelsjukdomar (om vanligt amylas)

- Lever-, Gallvägs-, Magsäcks- och duodenumsjukdomar

- Ileus

- GI cancer

- Salpingit

- Pneumoni, Pleurit

- Njurinsufficiens (amylas utsöndras via njurar)

- Perforerat ventrikelulcus/tunntarm (dessa innehåller amylas, läcker ut i bukhålan, absorberas till blodet via peritoneum)

- Tarmischemi

13

Utesluter normal p-amylas pankreatit?

Nej! De svåraste formerna av pankreatit --> nekros --> ingen enzymproduktion --> normala blodhalter

14

Hur följer man förloppet vid akut pankreatit?

Kliniska symtombilden! INTE amylas/lipas då dessa kan minska eller öka med tiden.

15

16

Vad karakteriserar svår akut pankreatit?

1. Pankreasnekros

2. Svikt i ett eller flera oragn (Resiratorbehandling/dialys osv.)

3. CRP är alltid kraftigt förhöjt (inte diagnostiskt men säger något om svårighetsgraden!)

 

17

Patient inkommer akut debut av kraftig buksmärta VAS 9 i epigastriet som strålar mot ryggen. Pankreasamylas kraftigt förhöjt (x7 referensintervall!), CRP normal. Klassas detta som en svår eller mild akut pankreatit?

Mild!

Grad av smärta eller grad av ökning av pankreasamylas korrellerar INTE med sjukdomens svårighetsgrad!

Normalt/milt förhöjt CRP utesluter svår pankreatit.

18

Patient inkommer akut debut av bandformad buksmärta i övre buken. Strålar mot vä axel. Pankreasamylas förhöjt (x3 referens). Urinproduktion upphävsVitalparametrar tyder på att pat är i prechock. Klassas detta som en svår eller mild akut pankreatit?

Svår!

Grad av cirkulatorisk påverkan och minskad urinproduktion ÄR korrelerat till sjukdommens svårighetsgad! Pga vätska som hamnar i interstitium/bukhåla - kan vara upp till 8 liter första dygnet!

Smärtgrad, amylasstegring är INTE korrelerade till svårighet!

19

Hur behandlar man misstänkt/bekräftad svår akut pankreatit?

IVA vård: intensiv övervakning endotelskada/vätskeutträde ger organkomplikationer! 

Syrgas + Tidig aggresiv vätskebehandling för att hindra pankreasnekros!

(pat kan fölrora uppmot 8L första dygnet!)

 

20

Hur kan man bekräfta pankreasnekros vid misstänkt svår pankreatit?

CT: men helst några dager efter insjuknande då pat är circ stabil.
Överväg risker med kontrasttillförsel då
svår pankreatit = påverkad njurfunktion!

21

Vilka röntgenfynd kan ses vid pankreatit?

Nekros: endast vid svår pankreatit.

Pseudocysta: Vätska inuti pankreas pga ruptur (även utanför, kallas först fluid collections): ses både vid mild och svår pankreatit.

 

 

22

Hur behandlar du en mild pankreatit?

Smärtstillande

Vätska iv i något dygn, sedan po.

Ev V-sond om multipla kräkningar

23

Organkomplikationer vid svår pankreatit?

- lunginsufficiens/atelektaser pga minskad surfaktant

- pneumoni

- pleuravätska

- vätska retroperitonealt/intraabdominellt --> ökat buktryck

- njurinsufficiens

- extremitetsödem

24

Hur bra funkar operation vid svår gallstenspankreatit?

TIDIG op inom 3 dygn i form av ERC (Endoscopic retrograde chonalgiography) med sfinkterotomi har nytta om tillgänglighet finns.

Har även effekt om pankreatit inte föreligger; så änge stenar och cholangit finns.

All kirurgi ska undvikas i tidiga skedet 

25

Hur behandlas en pankreasabcess?

Perkutan dränage i första hand

Andra hand: Grövre dränage via magsäcken alt laporoskopisk.

26

Hur behandlas gallstenspankreatit profylaktiskt?

Yngre: kolecystektomi med borttagande av stenar

Äldre: endoskopisk sfinkterotomi (om ingen kolecystit)

27

Varför är det sällsynt med organsvikt vid 2a-3e pankreatiten?

Fibrosbildning från tidigare pankreatiter hindrar enzymläckage!

Därför är första pankreatiten alltid mest livshotande!

28

29

Pat med nybehandlad mild akut gallstenspankreatit. Vill du ge pat några råd när hen ska hem?

Inget alkoholintag under minst ett år. 

Detta gäller oavsett genes till pankreatiten!

(finns 10% överlapp mellan alkoholutlösta och gallstensutlösa pankreatiter)

30

3 typer av cystor i pankreas. Viktigt att känna till då de behandlas olika! Vilka är de och hur behandlas de?

1. Pseudocystor (90%) (pseudo = fibrös bindvävvägg ist för epitelvägg): Upkommer bara om akut/kronisk pankreatit påvisad. Stora vid akut, små vid kronisk. Stentbehandlas om de ger symtom - vänta minst 6 v! Läker oftast spontant.

2. Hereditära cystor (ex vid Hippel-Lindaus sjukdom): Sällan stora, behöver inte behandlas

3. Neoplastiska cystor: Uppkommer utan pankreatitanamnes. Tyder på botbar tumör som kan op hos yngre, sällan hos äldre.