Akutsjukvård Flashcards Preview

Kirurgi > Akutsjukvård > Flashcards

Flashcards in Akutsjukvård Deck (60):
0

Vanligaste orsakerna till brännskador?

Kontakt med hett ämne/föremål
Eld
El
Explosiv vara
Strålning

1

Vilka drabbas oftast av brännskada?

Barn
Män i arbetsför ålder.

2

Vilken effekt har akut kylning av en brännskada?

Sänker temp i skadan, minskar skadedjupet
Effekt första 15 min - sedan tveksam effekt.
Smärtlindrande

3

Hur bedömer man utbredning av en brännskada?

Enligt 9% regeln.
Ben 2x18
Bål 2x18
Armar 2x9
Huvud 9
Vid brännskador över 8% sker ett utträde av vätska till interstitiet.

4

Vad gör man för att undvika brännskadechock?

Ge massiv vätskebeh. Beräknas enligt Parkland-formeln.

5

Vid innebär Parkland-formeln?

Ge ringer, 4ml/kg x procent brännskada första dygnet.
En person på 70 kg med 50% brännskada ska således ha 14 L vätska första dygnet.
Hälften av denna första 8 h, resten på 16 h.
Addera Na.

6

Vad innebär eskarotomi?

Används för att behandla tredje gradens brännskador. Huden har då blivit hård o läderartad och ingreppet motverkar kompartmentsyndrom och ischemiska vävnader distalt om skadan.

7

Vilka grader av brännskador finns?

Första - epidermis, läker spontant.
Andra, ytlig - även dermis påverkad. Blåsor men läker.
Andra, djup - blåsor, men läker ej.
Tredje - fullhudsskada. Läker ej. Kräver transplantation.

8

Vad menas med golfen hour?

60 min som är skillnaden mellan liv o död för en person med kritiska skador. De dör kanske inom denna period utan det viktiga är att åtgärder måste sättas in tidigt för att reversera dödliga tillstånd innan de blir irreperabla.

9

Vilka är symtomen på neurogen chock?

Hypotension
Bradykardi
Varm o torr hud nedom skadan.
Ev förlamning.

10

Vilka faktorer måste monitoreras vid trauma och hävas tidigt?

Hypotermi - levern metaboliserar laktat sämre. Sämre CO. syretransport försämras.
Koagulopati - pga acidos o hypotermi. Aggreveras av vätsketillförsel.
Acidos - blödning leder till minskad perfusion. Anaerob metabolism m laktatproduktion och utveckling av metabol acidos.

11

Definition hypotermi?

Lindrig 32-35 - värmereglering fungerar.
Måttlig 28-32 - värmereglering sviktar. Risk för arrytmier.
Grav < 28 - värmereglering utslagen.

12

Hur fungerar värmeregleringen?

Ökad värmeprod via tyroideastimulering o ökad omsättning av fett o glukos.
Minskad värmeavgivning via perifer vasokonstriktion.
Huttring - mekanisk produktion av värme.

13

Symtom vid hypotermi?

Initialt CNS stimulering, sedan apati, sedan förvirring. Koma.
Takykardi övergår i bradykardi. Arrytmirisk.
Kölddiures med risk för elektrolytrubbningar.
Takypne övergår i bradypne.
Koagulopati med risk för trombocytopeni o DIC.

14

Vad måste man tänka på avseende syresättning vid barntrauma?

Barn är mer känsliga för hypoxi. Hypoxi pga hypoventilation är den vanligaste orsaken till hjärtstopp hos barn. Att tänka på vid preoxygenering.

15

Beskriv dehydrering. Vilken ordning symptomen kommer och varför.

1, lätt dehydrering ca 3%. Serum osmolaliteten stiger vilket osmoreceptorer i hypothalamua känner av. Signalerar till pat att dricka
2, påtaglig dehydrering ca 5%. Den minskade blodvolymen genomblöter njuren dåligt vilket leder till renin-ang-ang2-aldosteron drar igång. Minskat venöst återflöde ger ADH-frisättning. Njuren sparar natrium och vatten -> oliguri
3, svår dehydrering 10%. Lågt tryck får baroreceptorer att piska sympaticus. Perifert konstringeras kärl för att föra blod in centralt. Kall patient med hög puls lågt BT och dålig kapilläråterfyllnad.

16

Nämn två sätt kroppen mobiliserar mer vätska till blodbanan i samband med trauma

1, traumainducerad hyperglykemi verkar osmotiskt på intracellulär vätska som dras ut i blodbanan.
2, relativ prekapillär konstringering ändrar ECV- flödet vilket i enlighet med starlingekvilibriet får ett nettoflöde in i blodbanan. Filtrationen minskar.

17

Vilken sida måste en gravid kvinna ligga på vid trauma/und osv?

Vä sida. För att v. cava. inf inte ska komprimeras av uterus.

18

Vilka konsekvenser kan trauma få för en gravid kvinna?

Prematurt värkarbete - vanligaste komp.
Placentaavlossning.
Uterusruptur.

19

Definiera chock.

Otillräcklig perfusion och syresättning av organ eller delar av organ.

20

Vad avgör blodtrycket?

Hjärtminutvolym
Total perifer resistens.

21

Vad ger upphov till ödem hos en pat i chock?

Ökat läckage från kapillärer.
Minskat lymfdränage

22

Vilka typer av chock finns det och när uppstår de?

Hypovolem chock - vid blödning
Septisk chock - cirkulatorisk svikt pga toxiner
Kardiogen chock - pga sviktande hjärta
Anafylaktisk chock - pga ak-ag reaktion

23

Kompensationsmekanismer vid hypovolemi?

Minskad venös blodvolym.
Överföring av interstitiell vätska till blodbanan
Överföring av IC vätska till blodbanan
Minskad urinproduktion
Aktivering av törstcentrum

24

Vilket lkm är förstahandsval vid hypovolem chock o varför?

Dobutamin - generell B rec agonist. Ökad inotropi ffa.
Ansrhandsval är att öka perifer resistens men då är risken för ischemi i tarm o njure.

25

Vad är normal CO.?

5-6 L.

26

Hur stor del av blodvolymen finns normalt på vensidan?

70% minskas snabbt vid hypovolemi.

27

Generellt - vilket tryck krävs för att känna puls i radialis, femoralis resp karotis? Vad avgör hur tydligt man känner pulsen?

90, 80, 70.
Pulstrycket, dvs skillnaden mellan syst o dia tryck. Säger egentligen inget om hur högt trycket är. Dock, känner man trycket i femoralis men inte i radialis är sys tryck troligen kring 80.

28

Hur räknar man snabbt ut MAP?

Dia tryck plus en tredjedel av pulstrycket. Beror på att hjärtat generellt är i diastolisk fas än systolisk.

29

Vad beror svag puls på vid trauma?

Samtidigt minskat systolisk och ökat diastoliskt tryck, dvs minskat pulstryck.
Kan också bero på en perifer vasokonstriktion varför trycket inte avspeglas korrekt perifert.
Även stela kärl, mkt underhudsfett o ödem bidrar.

30

Hur kompenseras en blödning på 10-15%?

Ökad hjärtfrekvens.
Fortsatt blödning kompenseras genom perifer vasokonstriktion.
Ev yrsel.

31

Hur märker man en blodförlust på 15-30%?

Ökad puls
Oro/ångest
Takypne
Blekhet
Minskad kapillär återfyllnad
Oliguri

32

Hur märks en blodförlust på över 40%?

Utöver tidigare nämnt.
Perifer kyla.
Hjärtfrekvensen överstiger det systoliska blodtrycket.
Anuri
Medvetslös

33

Vilken metabol rubbning uppkommer vid otillräcklig perfusion?

Metabol acidos.
Beror på anaerob metabolism med laktatstegring som ger minskat pH, kompensation genom att vädra ut CO2 o senare genom att utsöndra bikarbonat via njurarna.

34

Vilken minnesregelkan användas för att upptäcka en försämring av ett chocktillstånd?

BAS - 90-30-90
Dvs blodtryck under 90
AF över 30
Saturation under 90

35

På vilka olika sätt kan man ersätta en liter blodförlust?

Två enheter erytrocytkonc (2x0,3L) + 0,5 L kolloid = 1,1L
Alt 1L kolloid
Alt 4L kristalloid - en liter stannar i blodbanan.

36

Mål med vätskebehandling?

Normovolemi
Normalisera syra och bas och elektrolyter
Bevara organperfusion
Minimera ödem

37

Hur delas dehydreringsgrad in?

Måttlig - 3%
Påtaglig - 5%
Svår - 5-10%.

38

Hur räknar man översiktligt ut en persons blodvolym?

70ml/kg - en person på 70 kg har således en blodvolym på 4900ml.

39

Hur mkt av kroppsvikten består av vätska?

60% - en person på 70 kg består således av 42 L vatten.

40

Vad är skademekanismerna vid ofri luftväg?

Stort ansiktstrauma
Skallskada - tonus minskar i luftvägarna
Kraftig blödning
Halsskada
Brännskada

41

Hur är det enda sättet man kan garantera en fri luftväg?

Med en kuff i trakea. Detta omöjliggör aspiration, kollaps av svalg, svullnad.

42

Hur verifierar man en lyckad intubation?

Symmetrisk thoraxhöjning
ETCO2
Aus bilat + över ventrikeln.

43

Vilka segment av ryggmärgen måste vara hela för att en pat ska ha spontanandning?

C3-C5 diafragmaandning
C6-C7 interkostalandning

44

När uppstår cyanos?

Då minst 50 g Hb är deoxygenerat?

45

Hur behandlas en pneumothorax akut?

Genom att lägga ett akut drän.
Säkra triangeln (axill främre linje till I5. Dorsalt til medioaxillarlinjen o tillbaka till axill) vad behövs? (Skalpell, peang, slang, bedövning) gå in över revben i I4-I5 ( hål med skalpell) gå igenom pleura trubbigt m peang. För in dränet m peang. Fäst med suturer. Fäst till sug. Ekvacillin. Kontroll rtg.

46

Vad bör ingå i en peroperativ bedömning?

Anamnes o status, hälsodeklaration (giltig ett år)
Lab - Hb, bastest, blodgrupp, riktad.
EKG vid Riskfaktorer eller känd hjärtsjd
Hjärt-lungrtg vid känd sjd.
ASA klassifiering

47

Vilka är indikationerna för respiratorbeh?

Respiratorisk insufficiens - CO2 > 9 alt O2 < 7.
Postop
Multitrauma
Hotande luftväg
Epilepsi

48

När uppstår alveolär hypoventilation, dvs CO2 stiger?

Minskad andninsdrive - hjärnskada, överdos.
Minskad andningskraft, neuromuskulär sjd.
Ökad dead space - emfysem, lungemboli.
Ökad CO2 produktion - feber.

49

När uppstår lågt PaO2?

ARDS
Pneumoni
Lungödem
Aspiration
Atelektas

50

Vilka två inställningar finns för att tillföra syre vid respiratorbeh?

Tryckstyrd - IVA.
Volymstyrd - ffa op

51

Vad är risken med att ha för höga topptryck vid respiratorbeh?

Skada på lungvävnaden.

52

Vd innebär FRC, bär är den reducerad och vad innebär det?

Volymen kvar i lungorna efter normal utandning.
Obesitas, grav, ileus, revbensfraktur, liggande, anestesi.
Innebär minskad lungvolym, minskat återfjädringstryck, mindrensyrgasreserv.

53

Vs innebär closing capacity?

Den lungvolym vid vilken luftvägsavstägning startar. Normalt ligger cc under FRC, men om FRC sjunker får vi luftvägsavstägning under ett normalt andetag, dvs atelektaser.

54

Vilken effekt har atelektaser på ventilationen och vad kan man göra för att motverka detta?

Ventilationen minskar. I början kan ökad syretillförsel kompensera för detta men tillslut påverkar det inte syresättningen av blodet. Då måste man få bort atelektaserna vilket görs med PEEP. Dock minskar det venösa flödet med ökat PEEP vilket minskar CO vilket innebär att mindre blod kan reoxygeneras.

55

Hur reverseras man effekten av Waran?

Med protrombinkomplex - ocplex, confidex
Vitamin K - konakion

56

Hur reverseras effekten av ASA?

Med desmopressinanalog - octostim

57

Kliniska tecken på ofri luftväg?

Stridor/heshet
Indragningar
Snarkning
Oro/ångest
Dislocerad trakea

58

Åtgärder då en pat akut sväljer ner maginnehåll?

Tippa huvudändan
Sidoläge
Sug rent
Intubera - sug mer
Bronkoskopera - sug mer

59

Symtom på ventilpneumothorax?

Vidgade halsvener - stas bakåt
Dyspne - koldioxidretention
Takykardi - pga blodtrycksfall
Blodtrycksfall - CO minskar