Ortopedi - Skuldran Flashcards Preview

Kirurgi > Ortopedi - Skuldran > Flashcards

Flashcards in Ortopedi - Skuldran Deck (37):
0

Vd avgör balans, styrka och stabilitet i skuldran? Vilken är den skeletala förankringen till axiala skelettet?

Mjukdelar.
Klavikeln.

1

Vad stabiliserar gh leden?

Kapsel + labrum
Rotatorkuff + lbt + deltoideus
Undertryck

2

Hur fördelas rörelsen i gh axeln?

Gh led : thorakoskapulärt 2:1

3

Vilka leder finns i skuldran?

Gh leden
AC leden
Thorakoskapulära leden.

4

Vilka muskler stabiliserar scapula?

Trapezius
Serratus ant
Levator scapulae
Deltoideus

5

Vilken muskel blir svag vid skada i n. axillaris?

Deltoideus.
Risk vid axelluxation.

6

Vilken muskel är skadad vid nedsatt utåtrotation?

Ffa infraspinatus.
Även teres minor men ej lika viktig.

7

Vilka muskler ingår i Rotatorkuffen och vilka rörelser ger de?

Subacapularis - inåt
Infraspinatus - utåt
Teres minor - utåt
Supraspinatus - abduktion

8

Vilka muskler styr n. acessorius?

Trapezius
Sternocleidomastoideus

9

När gör man artrografi?

Alltid tillsammans med MR då man vill bedöma mnukdelsskador i axeln.

10

Vad beställer man vid en proximal humerusskada?

Trauma serie, slätrtg.
Tre projektion - frontal, axial, lateral.

11

Vilken rtg beställer man vid skada på klavikeln?

Två projektioner.
Frontal
Och frontal 39-45 graders vinkel.

12

När gör man MR vid axelskador?

Vid misstänkta mjukdelsskador.

13

Risken med collum anatomicumfraktur?

Caput blir avaskulärt.
Uppstår sällan ensamt utan vid multifrakturtrauma.

14

När uppstår collum chirurgicumfraktur?

Hos osteoporotiska personer.

15

När är en fraktur odislocerad?

Roterad mindre än 45 grader
Mindre än 1 cm diastas, dvs avståndet mellan benändar.

16

Vilka typer av dislocerade frakturer finns?

2 fragment
3 fragment
4 fragment
Frakturluxationer

17

Hur behandlas proximal humerusfraktur?

Mjukt förband, sk axellås, typ collar n cuff eller superslynga. Gäller ej vid dislocerad fraktur.

18

Hur behandlar man en två fragments collum chirurgicumfraktur?

Med märgspik och skruvar.

19

Hur behandlas tre fragmentsfrakturer?

Gör det till en tvåfragmentsfraktur genom osteosutur.
Sedan platta o spikar.

20

Hur behandlar man en fyrfragmentsfraktur?

Caput är helt avaskulariserat.
Protes.

21

När op man klavikelfraktur?

Öppna skador, ansträngd hud.
Kärl- nervskada
Floating shoulder
Vissa dislocerade klavikelfrakturer, laterala.

22

Hur handlägger man en mediär klavikelfraktur?

Collar n cuff.
Återbesök fem dgr för omrtg i smärtfritt tillstånd.
Ny bedömning.
Ofta har benet lagt sig till rätta.

23

Varför har laterala klavikelfrakturer en benägenhet att dislocera?

Pga närheten till de coracoklavikulära ligamenten.

24

Vd innebär floating shoulder?

Skada på klavikel o skapula samtidigt.
Alltid op pga mkt instabil axel.
Osteosyntes av båda benen.

25

Hur känner man en anterior luxation kliniskt?

Caput åker framåt nedåt. Känns i armhålan.

26

Vad står TUBS för?

Traumatisk
Unidirektionell
Bankartskada
Surgery

27

Hur beh en axelluxation i akutskedet?

Reposition
Slynga - Max en vecka, minst tre dgr.
Mobilisering
Analgetika

28

Vad uppstår vid en främre axelluxation?

Labrum o ighl slits av från anterior delen av glenoiden.

29

Vad innebär en MR artrografi? När utförs den?

Vid främre axelledsluxation med misstanke om bankartskada. Endast vid recidiv.
Man sprutar in kontrast i leden och genomför en MR.

30

När uppstår en Will Sachs fraktur/impressionsfraktur?

Då caput luxerar framåt. Frakturer uppstår posteriort på caput.

31

Vilka sena skadas oftast i rotatorkuffen?
Vilka operativa behandlingar finns?

Supraspinatus, nästan alltid.
Kuffsutur eller akromioplastik.

32

Vad är painful arc? När uppstår den?

Smärta mellan 50-120 grader i flexion/abduktion.
Smärtar när tuberkulum majus går in under akromion o det coracoacromiella ligamentet.
Impingement.

33

Hur diagnosticeras impingement och rotatorkuffsskada?
Beh?

Med hawkins test.
Analgetika
Subacromiell blockad - om smärtlindring stärks diagnosen.
Artroskopisk subacromiell dekompression

34

Vad är calcarea?

Eti. 40-60 åå. Idiopatisk.
Dia. Rtg. Kalkinlagringar syns.
Inlagring av kalk i bursaspatiet. Kan ge impingement.
Vid akut kalkaxel har patient fått en infl i den subacromiella bursan. Beh med subacromiell blockad eller analgetika. Klingar av nom några veckor.

35

Frozen shoulder?

Vad? Värk och rörelseinskränkning utan trauma.
Eti. Skrumpning av ledkapseln, vanligare vid diabetes.
Sym. Rörelseinskränkning.
Dia. Rtg av axel för att utesluta annat.
Beh. Subacromiell blockad. Går över av sig självt inom ca ett år.
Sjukgymnastik efter akuta skedet.

36

Vanliga diagnoser i primärvården som ska remitteras akut?

Akut rotatorkuffruptur
Frakturer i humerus o klavikel
Luxation glenohumeralt.