Benign urologi Flashcards Preview

Kirurgi > Benign urologi > Flashcards

Flashcards in Benign urologi Deck (48):
0

Vd står LUTS för och hur delas det in?

Lower urinary tract syndroms
Delas in i lagringssym - trängningar, urgency, trängningsinkontinens
Tömningssymtom - svag stråle, startsvårighet, avbrott i strålen, urinstämma.

1

Farliga diff dia till LUTS?

Kronisk urinretention
Infektion med risk för urosepsis
Cancer - prostata, blåsa, rektum, könsorgan.

2

Hur utesluts de farliga diff diagnoserna?

PR
Bukpalpation
Krea, ev K.
Hematuri? Utreds alltid m trippeldiagnostik.
Urinsticka - sym + mikrohematuri = trippeldiagnostik.
PSA?

3

Hur utreds LUTS via vårdcentral?

Anamnes o status
Lab - krea, PSA, urinsticka.
Tidsmiktion - under 10 s bra, över 15 svagt.
Miktionslista, IPSS
Ev bladderscan

4

Interstitiell cystit?

Epi. Äldre kvinnor
Sym. Smärta vid fylld blåsa.
Dia. Uteslut malignitet. Trippeldiagnostik.
Beh. Blåsdilatation i narkos
Intravesikal DMSO
Urinavledning

5

Vilka lkm är aktuella vid LUTS? När används de?

Alfarec blockad - alfuzocin - effekt inom 2v. Följ BT.
5alfareduktashämmare - finasterid - vid BPH, minst 6 mån innan effekt, minskar storleken o således också PSA.
Antikolinergika - tolterodin - vid dominerande trängningar.
ADH - minirin - vid nattlig polyuri utan ödem lr hjärtsvikt, följ natrium o vikt.

6

BPH symtom?

Lagrinssymtom
Tömningssymtom
Hematuri - förekommer men då måste man göra trippeldiagnostik.

7

Hur diagnosticeras BPH?

Rektalpalpation
IPSS och miktionslista
Lab - krea, PSA, ev K.
Urinsticka - om mikrohematuri med sym gör trippeldiagnostik.
Flödesmätning alt tidsmiktion
Cystoskopi för att utesluta blåstumör
Bladderscan
TRUL

8

Diff dia BPH?

Yngre - prostatit, uretrastriktur
Äldre - blåshalsskleros, prostatacancer, blåssten.

9

På vilket sätt kan IPSS vara vägledande vid val av behandling av BPH?

< 7 expektans
8-18 medicinsk beh
> 18 kirurgisk beh

10

Vilka behandlingar finns för BPH och när används dem?

IPSS 8-18 - finasterid, till körtlar över 40 g. Effekt efter 6 mån. Få biverkningar.
Alfuzocin, slappnar av muskulatur i blåshals och prostatisk uretra, snabb effekt, kan ge yrsel o hv. Även körtlar < 40 g.
IPSS > 18 - TURP(golden standard), TUMT, TUVP

11

Vid BPH, när väljer man att operera?

Vid en volym över 100 cm3.

12

Vilka komplikationer kan man få av BPH?

Resurin/infektion
Blåssten
Trabekulering/divertikulering
Urinretention, ev njurinsuff.

13

Ange olika typer av inkontinens.

Ansträngningsinkontinens (stressinkontinens) - urinläckage vid fysisk ansträngning.
Trängningsinkontinens - urinläckage i sb m trängningar
Överaktiv blåsa - frekventa miktioner utan organisk orsak.
Överrinningsinkontines (ischeria paradoxa) - inkontinens vid urinretention

14

Hur behandlas ansträngningsonkontinens?

Med bäckenbottenträning.

15

Hur behandlas blandinkontinens?

Bäckenbottenträning
Blåsträning
Antikolinergika

16

Hur behandlas överaktiv blåsa?

Blåsträning
Bäckenbottenträning
Antikolinergika

17

Vad är flödesmätning o vad är indikationen?

Avflödeshinder - BPH, striktur, cancer.
Registrering av flödeshastighet och mikterad volym. Pat bör ha urinvolym > 150 ml. Normalt > 15 ml/s.

18

Vad är cystometri och vad är indikationerna?

Bedömning av blåssensibilitet, reservoarfunktionm detrusorfunktion, obstruktion.
Mätning av detrusortrycket (blåstryck minus abdominaltryck) under fyllnads o tömningsfas. Ofta samtidig flödesmätning.

19

Beskriv ett njurstensanfall och diff dia.

Flanksmärta, kolikartad
Motorisk oro, illamående, dysuri, trängningar
Mikroskopisk hematuri
Diff - AAA, perforation, ischemi, app, divertikulit, gallsten.

20

Varför bildas njursten?

En obalans mellan vatten o de salter som utsöndras i urinen. En utfällning sker o sten bildas. Calciumstenar är vanligast.

21

Vad är den akuta beh av njurstensanfall?

Inj diklofenak 75 mg im (Max 150mg/dygn)
Kan således upprepas en gång vid otillräcklig effekt.
Otillräcklig effekt - morfin 5-10mg sc
Överväg antiemetika typ primperan 20mg.
Om inga tecken på inf o god smärtstillning - poliklinisk urografi 2-3v. Drick lite - minskar sym.

22

Diagnostik av njurstensanfall?

Vid klassisk bild, tidigare stensjuka o mikroskopisk hematuri räcker det.
Alltid - krea, elektrolyter, crp, lpk.
Urinodling tas vid feber.
Oklara fall - CT urografi (kontroll av krea måste vara klar)

23

Vilka recept går en klassisk njursten hem med?

Diklofenak 50 mg, 1-3 vb, Max 3/dygn.
Spasmofen, Max 3/dygn
Alfuzocin 10mg.
Remiss för CT urografi om tre veckor för att bekräfta stenfrihet, norm funk och normala urinvägar.

24

När lägger man in en stensjuk?

Adekvat smärtlindring har ej uppnåtts.
Avstängd pyelit
Samtidig UVI o påverkat AT.

25

Vilken storlek på sten avgör handläggning och vad är alternativen?

Mindre än 6 mm - avgår oftast spontant. Kontroll CT 3 v.
Större än 6 mm - högt belägna med esvl. Distala med ureterolitotripsi (laserbeh)
Njurbäckensten över 20mm avlägsnas perkutant.

26

Blåssten?

Eti. Långvarigt avflödeshinder m resurin alt KAD.
Sym. Svårt med miktion där avbrott i strålen är klassiskt. Recidiverande UVI. Episoder av hematuri. Ständigt byta av KAD.
Dia. Cystoskopi alt urografi.
Diff. Blåscancer, prostatacancer, BPH.
Hand. Remiss till urolog för cystoskopi. Avlägsnas transuretralt.

27

Varför är diklofenak/voltaren så bra vid njurstensanfall?

Minskar både filtrationen o smärtan.
CAVE njuren och aldrig mer än 150 mg/dygn. ACEi bör alltid sättas ut vid njurpåverkan.

28

Nämn fem intra och extrauretrala orsaker till hydronefros?

Intra - sten, koagel, tumör, striktur, PUJ.
Extra - cancer, lymfom, aneurysm, endometrios, grav.

29

Nämn unilaterala o bilaterala orsaker till hydronefros?

Uni - sten, PUJ stenos, blåstumör, utifrån kommande obstruktion.
Bi - kronisk (BPH, prostata o blåscancer), bilat stenar, reflux.

30

Akut urinretention?

Eti. Obstruktion (BPH, cancer) , alkohol, neurogen (cauda equina), farmakologisk (antikolinergikum, opioder)
Sym. Oförmåga till tömning. Smärta. LUTS.
Dia. PR. Bladderscan. Krea, Na, K. Urinsticka.
Beh. Sätt kateter. 1dag/dl urin. CAVE. Vid njurpåverkan kan polyurisk fas uppstå, kontroll av elektrolyter.

31

Kronisk urinretention?

Eti. Obstruktion. Svag muskulatur. Neurogen påverkan.
Sym. Ischuria paradoxa. Små miktioner. Trängningar har upphört. Palpabel resistens buken.
Dia. Status. PR. Uteslut inf. Lab krea, Na, K. Bladderscan. Urinsticka.
Beh. KAD. Poliklinisk utr. RIK.

32

Hur ska man tänka avseende KAD bärare och UVI?

Efter 10-14 dgr har alla bakteriuri.
Behandla endast vid sym och till symtomfrihet.
Överväg KAD byte.
Profylaktisk beh vid KAD byte o tidigare inf.

33

Vad innebär ABU och hur ska man tänka med beh?

Person utan urinvägsbesvär som i två morgonprov tagna med några dgr mellanrum visar riklig växt av samma bakterie.
Detta ska inte beh. Mkt vanligt.

34

Urosepsis?

Sym. Hög feber, af, puls. Påverkat AT. Hypotension. Dysuri.
Dia. ATLS. blododling x 2. Urinsticka o odling. Labbatteri. Urografi.
Diff. Sepsis av annan genes. Avstängd pyelit.
Beh. Syrgas. Vätska i högtryck, 1000 ml inom 30 min. Säkra odlingar - cefotaxim + aminoglykosid. Sätt KAD.

35

Avstängd pyelit?

Vad? Instängd infektion i njure/njurbäcken.
Eti. Sten. Tumör. Stenos. E. Coli, klebsiella, proteus.
Sym. Hög feber. Påverkat AT. Flanksmärta, kräkning.
Dia. Lab - krea, Na, K. CT urografi m kontrast om möjligt. Blododling x 2. Urinodling.
Diff. Urosepsis. Lobär pneumoni. Bukabscess.
Beh. Akut avlastning m nefrostomi. Cefotaxim + aminoglykosid. Övrig sepsisbeh. Utredning av orsak.

36

Pyelonefrit?

Eti. E. Coli. Enterokocker. Proteus. Klebsiella.
Sym. Hög feber. Påverkat AT. Dunkömhet. Ryggvärk. Ev makrohematuri.
Dia. Lab (crp, lpk, krea, K, Na) urinsticka, CT urografi. Bladderscan.
Diff. Avstängd pyelit. Bukabscess (post app alt divertikulit)
Beh. Ciproxin 500mg x 2 i 2v.
AT påverkat alltid inläggning.

37

Då man gör nitrittest vid misstänkt cystit kan detta vara neg trots att infektionen är ett faktum. Varför?

Nitrittest är endast pos vid inf m e. Coli, klebsiella, enterokocker men neg vid inf m enterokocker o stafylococcus saprophyticus.

38

Hur behandlas cystit hos kvinnor resp män?

Kvinnor - pivmecillinam alt nitrofurantoin
Män - ciproxin alt TrimSulfa.

39

Hur ska män med UVI alltid utredas?

Cystoskopi
Flöde/resurin
PSA
IPSS
För att utesluta faktorer som sten, avflödeshinder, tumör.

40

Vd måste man utesluta hos en ung man som kommer in i bilden av. UVI?

STD
App
Uretärkonkrement

41

Hur följs epidymit upp?

Yngre - STD-kontroll, ab i fyra veckor o därefter ompalpation för att utesluta testistumör.
Äldre - kontroll av resurin, ab i fyra veckor för att sedan göra ompalpation o utesluta testistumör.

42

Vilka tillstånd kan ge upphov till orkit?

Påssjuka - numera ovanligt pga vaccination. Risk för sterilitet.
Epidymit - är då bakteriell
Kronisk orkit kan bero på tuberkulos.

43

Uretrit delas in i två grupper. Vilka och vad är utlösande faktorer i resp grupp?

Infektiösa - klamydia, gonokocker, trichomonas, mycoplasma genitalium. Sekundär till cystit.
Icke infektiösa faktorer - atrofisk slemhinna hos äldre, reumatologiska sjd (reiters, bechets, wegeners)

44

Balanit o balanopostit?

Vad? Infl/inf av förhud (postit) o/lr glans (balanit)
Eti. Trauma, värme, fukt, svamp.
Epi. Ffa barn.
Sym. Dysuri o trängningar. Vägrar kissa.
Dia. Rodnad o svullnad. Palpöm. Uteslut peniscancer hos äldre.
Beh. Rengör vid fimosis. Lufta.

45

Hur behandlas fimosis?

Med circumcision. Görs i lokalbedövning.
En förhud som ej kan dras tillbaka kan dölja en peniscancer. Görs aldrig akut.

46

Priapism?

Vad? Oönskad erektion längre än 4 h.
Eti. Lågflödespriapism - lågt flöde i svällkropparna orsakar ischemi o smärta.
Risk. Erektil dysfunktion eller impotens.
Status. Mjuk glans o hård corpus cavernosum.
Beh. Corpus cavernosum töms på blod o spolas på akuten. För att undvika impotens kan man lägga in ett implantat i corpus inom ngr veckor.

47

Vad måste utredas vid erektil dysfunktion?

Kan vara första symtomen på allvarlig hjärt-kärlsjd. Viktigt att utreda avseende riskfaktorer som rökning, blodfetter, blodtryck och livsstil.