Malign Urologi Flashcards Preview

Kirurgi > Malign Urologi > Flashcards

Flashcards in Malign Urologi Deck (39):
0

Epidemiologi prostatacancer?

10 000 fall/år
2500 dör årligen
70% är över 70 vid diagnos, sällsynt före 50åå.
Orsak? Ålder, västerländskt levnadssätt, hereditet.

1

Var sprids prostatacancer?

Växer lokalt under många år.
Metastaser i paraaortala lymfkörtlar
Skelettmetastaser
Lever o lungmetastaser.

2

Symtom vid prostatacancer?

Inga alls de första åren.
Sedan: trängningar, svag stråle, hematuri.
Metastaser: skelettsmärtor, trötthet, viktminskning, anemi, uremi, medullakompression med parapares.

3

Diagnostik av prostatacancer?

PR
PSA
TRUL med biopsier. Bra för storlek men ej att hitta tumör.
Skelettscint o vb rtg o MR.

4

Vad är ett normalt PSA?

Åldersberoende
< 3 normalt.
3-10 gråzon. Då tar man kvoten av fritt/totalt PSA, dvs hur stor andel är fritt. Under 0,2 indikerar cancer. Över talar emot.
Totala värdet är alltid viktigare.

5

Vilka faktorer kan ge ett förhöjt PSA?

UVI, prostatit
Akut urinretention

6

Har alla rätt till PSA test? Bär ska man överväga att ta det?

Allmän screening rekommenderas ej, men gör det om ej orimligt.
Överväg: 50-75 åå.
Ärftlighet
Efter noggrann info och medveten om utredning och biverkningar av beh.

7

När väljer man expektans o aktiv monitorering vid prostatacancer?

Expektans - symtomfri pat äldre än 75 åå som ej är aktuell för kurativ beh men hormonell beh vid progress.
Aktiv monitorering - ombiopsi för att utesluta allvarligare cancer, PSA var 3-6 mån, palpation alt TRUL var 6-12 mån. Ombiopsi vartannat år. Lågriskcancer - kurativ beh om progress.

8

Vilka alternativ finns för lokal prostatacancer med kurativt syfte förutom expektans?

Radikal prostatektomi - förväntad överlevnad mer än 10 år och pat under 70 åå.
Strålbehandling - cT3, äldre pat. 39 beh under 8 v.
Brachyterapi - ej för stor prostata, ej vid lokalt avancerat tumör.

9

Vilka män är aktuella för aktiv monitorering vid prostatacancer?

Män med en liten snäll tumör.
PSA < 10
Lämpliga för operation eller strålning om tumören växer.

10

Vilka behandlingsalternativ finns vid lokalt avancerad prostatacancer?

Expektans - symtomfri pat äldre än 75 med högt till medelhögt differentierat tumör.
Extern strålning + hormonbeh -
Hormonell beh - syftet är att minska komplikationer o fördröja utveckling av metastaser.

11

Hur behandlas metastaserad prostatacancer?

Hormonell beh - kirurgisk kastration alt medicinsk kastration med GnRH analoger.

12

Hur behandlas kastrationsresistens prostatacancer?

Kemoterapi - docetaxel
Palliativ strålning mot metastaser
Nya typer av hormonell beh.

13

Vilka komplikationer finns till radikal prostatektomi?

Urininkontinens
Impotens - pat erbjuds Viagra, caverject.

14

Vilka biverkningar kan man få av extern strålbehandling av prostatacancer?

Impotens
Ändtarmsbesvär.

15

Vilka pat kan vara aktuella för brachyterapi vid prostatacancer?

Lågriskprostatacancer - lokaliserad, Gleason < 6, PSA < 10, volym < 50.
Minimala vattenkastninsgbesvär - IPSS < 8, flöde 10-15 ml/s, ej genomgått TURP.

16

Biverkningar av kastrationsbehandling?

Minskad libido
Svettningar o vallningar
Viktuppgång
Minskad muskelmassa
Osteoporos

17

Blåscancer?

Histio. Urotelial cancer i 90%
Epi. Äldre ca 65
Risk. Rökning, kronisk UVI, lösningsmedel.
Sym. Hematuri, trängningar, dysuri.
Hand. Remiss urolog för cystoskopi, cytologi, CT urografi. Klart inom 4 v.
Beh. TURB för stadieindelning.

18

Hur behandlas ytliga uroteliala cancrar?

Radikal resektion med TURB
Risk för recidiv - intravesikal beh med mitomycin en gång/v under sex v.
Recidiv - reTURB.
Vid CIS - BCG instillation för att minska progress.

19

Hur behandlas invasiv urotelial blåscancer?

Cystektomi m urinavledning
Alt kurativt syftande strålbehandling.

20

Urotelialcancer i njurbäckenet?

Sym. Hematuri. Uretärobstruktion.
Dia. Cystoskopi, CT urografi. Retrograd pyelografi och selektiv cytologi.
Beh. Nefroureterektomi.

21

Om du som VC läkare beställer en remiss för CT urografi, vad måste du göra samtidigt?

Beställa ett värde på krea.

22

Hur handlägger jag en patient med makroskopisk hematuri via VC?

Anamnes - enligt akutschema.
Status - kom ihåg PR. Allt övrigt.
Prover - Hb, elstatus, crp, u-sticka samt urinodling.
Remisser - cystoskopi o cytologi hos urolog. CT urinvägar.

23

Njurcancer?

Epi. Ovanlig cancer. Medianålder 65 åå.
Eti. Rökning. Övervikt. Hypertoni. Diabetes. Hippel-Lindaus sjd.
Sym. Hematuri. Flanksmärtor. Palpabel resistens.
Dia. Lab (Hb, elstatus, alp), CT thorax/buk i trefas. Snabb handläggning.
Beh. Njurresektion. Nefrektomi. Äldre pat - expektans. Metastaser - kirurgi, embolisering av njurartär, angiogeneshämmare, strålning.

24

Vid oklart fynd i njuren. Hur diffar man mellan malignitet och cysta?

Med UL. Kan avgöra om en förändring är cystisk.

25

Palliativ beh av njurcancer?

Antiöstrogen - tamoxifen. Artärembolisering. Strålning av metastaser.

26

Peniscancer?

Histo. Skivepitelcancer.
Epi. Äldre. Ovanligt.
Eti. Kondylom, infl sjd i förhud, ålder, rökning.
Sym. Sår/knöl på penis. Fimosis. Palpabla körtlar i ljumskar.
Dia. Alltid ljumskpalp. Biopsi av förändring. PET CT.
Beh. Circumcision. Lokal excision. Spridd. Kemo alt strålning.

27

Etiologi och epidemiologi testikelcancer?

Vanligaste cancern hos män mellan 15-40 åå.
Ca 300 fall/år.
Risk. Ektopisk testikel, retentio testis, atrofisk testikel
95% är sk seminom lr icke seminom.

28

Symtom, dia och beh - testikelcancer?

Sym. Palpabel resistens, smärta, gynekomasti
Dia. Palpation. UL, CT thorax/buk. Lab (afp, B-hCG, LDH, hormonstatus) spermcount. .
Beh. Alltid orkidemtomi.
Prognos. 100% överlevnad vid lokaliserad cancer.

29

Hur sprids testikelcancer?

Lymfogent - njurhilus till retroperitoneum
Hematogent - lungor, lever, CNS, skelett.

30

Diff diagnoser testikelcancer?

Epididymit
Testistorsion
Orkit
Varicocele
Spermatocele

31

Handläggning efter orkiektomi?

Stadieindelning - PAD.
Följa markörer - ffa första två åren. Även ompalpation.
CT thorax/buk ev MR hjärna.
Cytostatika - adjuvant alt som beh av spridd cancer. Cisplatin i kombo.

32

Biverkningar Cisplatin?

Illamående, kräkningar
Njurtoxicitet
Ototoxicitet
Neuropati

33

När är urostomi aktuellt? Vilka typer finns?

Vid cancer i nedre urinvägarna eller vid svåra funktionella eller anatomiska avvikelser.
Bricker - vanligast. Tunntarm + ileostomi + stomipåse.
Kontinent blåssubstitut - del av tunntarm, ny blåsa kopplas till uretra. Fungerar dagtid. Risk för inkontinens nattetid.

34

När anses en prostatacancer vara av låg risk?

T1-T2
Gleason = 6
PSA <10

35

Hur länge efter en prostatektomi är en person sjukskriven? Hur länge har personen KAD?

Sjukskriven 4-6 v
KAD 1-2 v.
Botar 70%

36

Fördelar och nackdelar med robotkirurgi?

För - bättre arbetsställning, kraftig förstoring, bättre precision, mindre blödning, kortare vårdtid
Nack - ingen taktil återkoppling, hög kostnad.

37

Riskfaktorer njurcancer?

Rökning
Stenbildning
Hypertoni
Dialys
Nsaid
Övervikt

38

Symtomtriad vid njurcancer?

Hematuri
Buk/flanksmärta
Palpabel tumör