Kap 26 - Bröstsjukdomar Flashcards Preview

Kirurgi > Kap 26 - Bröstsjukdomar > Flashcards

Flashcards in Kap 26 - Bröstsjukdomar Deck (69):
1

Vilka artärer försörjer brösten?

A mammaria int och a axillaris.

2

Vad menas med sentinel node?

Den första lymfkörtel som dränerar en bröstcancer, oftast belägen i nivå 1.

3

Vad är coopers ligament?

Sagittalt löpande bindvävsligament i bröstet och fettet runt om. Kan växlas över av tumörer.

4

Vilka är de vanligaste benägna bröstförändringarna?

Fibroadenos - knölar, ffa andra hälften av mens cykeln. Normalt.
Fibroadenom - välavgränsad, rund, fritt rörlig, fast konsistens
Fibrocystisk sjd - ovan plus multipla cystor. Ffa runt menopaus.
Benigna cystor - gör mammografi, UL, FNA.

5

Epidemiologi bröstcancer.

7000 fall/år i Sverige
Inc stiger m ålder, avtar vid menopaus.
Ffa sporadisk, men joniserande strålning o mut i BRCA1, BRCA2 o p53 ökar risken.

6

Hur ska alla kvinnor som söker med förändringar brösten utredas?

Med trippeldiagnostik.
Klinisk undersökning
Bilddiagnostik - UL o mammografi.
Nålbiopsi för cytologi alt histopatologi.
Ger mkt hög sens o acceptabel spec.

7

Varför är det svårare att påvisa en tumör hos en ung kvinna?

Yngre kvinnor har mer körtelvävnad vilket laddad upp mkt vid mammografi. Gör det svårt att urskilja ev tumörer. Äldre kvinnors bröst är mer fettomvandlade där tumören lyser upp på rtg.

8

Vad gör man om man har ett suspekt fynd vid mammografi men som inte är tydligt malignt?

UL kan särskilja mellan cystor o tumörer.

9

Hur utreder man sekretion från en eller båda bröstvärtorna?

Trippeldiagnostik och galaktografi, dvs kontrastingjutning i den mjölkgång som utsöndrar vätska.

10

När bör man utreda sekretion från bröstet?

Serös eller blodig sekretion.
Mjölkaktig, grönaktig behöver bara utredas om den är mkt ymnig.

11

Vilka kvinnor mammografiscreenas?

Mellan 40-74 åå.

12

Vilken radiologisk metod används då trippeldiagnostiken ej kunnat utesluta malign sjd?

MR med kontrast.
Maligna lesioner laddar upp fort.
Benägna mkt långsammare.
Hög sens vid typiska cancerfall, låg spec.

13

Vilka är de viktigaste prediktiva faktorerna vid bröstcancer?

Hormonreceptorerna, dvs ER, PGR, HER2.

14

Vilken behandling är ofta ett fullgott alternativ till mastektomi?

Bröstbervarande kirurgi plus strålning med 50 Gy.

15

Vilka är indikationerna för mastektomi?

Önskemål från pat.
Multifokala o multicentriska tumörer.
Mammografiscreenas tecken på hög risk för recidiv.
Stort primärtumör.
Lokalrecidiv efter tid bröstbervarande op.

16

Vad menas med sentinel node-biopsi?

Sentinel node identifieras och analyseras under op. Om den innehåller tumörceller utryms axillens körtlar, om inte lämnas alla. Identifiering sker mha tecnetium o/lr blåfärg.

17

Komplikationer efter bröstkirurgi?

Serom
Blödning
Infektion
Lång sikt:
Inskränkt rörlighet, lymfödem.

18

Hur stor är vanligen bröstcancergen vid upptäckt?

17 mm, dvs stadium 1.

19

Vilken bilddiagnostik använder man på en ung kvinna med mkt tätt bröst?

UL. Kan då särskilja mot en cysta vilket är långt vanligare hos yngre kvinnor.

20

Vd innebär apokrin metaplasi?

Låg malignitetsrisk. Gott besked.

21

Kan man diagnosticera en invasiv cancer med en finnål?

Nej, en del av diagnostiken består i att se en penetrans av basalmembranet vilket man ej kan se med en finnål. Krävs en mellannål vilken ger en biopsi.

22

Ind kirurgisk biopsi?

Oklar palp förä
Mb paget
Inkonklusivt trippeltest.
Förändring i bröstvårtan.

23

När kan man välja bröstbevarande kirurgi?

Om man strålar resten av bröstet.
Endast en tumör
När allt tas bort.
Tumör ej stort i förhållande till bröstet.

24

Hur hittar man sentinel node?

Genom att spruta in blåfärg och radioaktiv isotop i primärtumören och därefter undersöka körtlarna i armhålan för blå färg och för radioaktivitet. Kn dock finns körtlar som en gång var sentinel node som ej färgas längre, känns dock som hård knuta.

25

Epi bröstcancer?

Vanligaste cancern hos kvinnor - 29%
Ca 7000 fall/år
Stigande incidens

26

Riskfaktorer bröstcancer?

Reproduktionsmönster - många menstruationer, få grav, kort amning, första barn vid hög ålder.
P piller av högdostyp
Hereditet - BRCA 1 o 2

27

Vilken bröstcancertyp är lättast att palpera?

Duktal cancer - bildar förhårdningar som kan kännas på djupet.
Lobulär känns sämre, växer mer invasivt i sk indian files.

28

Vas är en prognostisk faktor?

En faktor som talar om hur stor risken är för återfall om pat är obehandlad.
Ex: stadium enligt TNM, histologien grad, förekomst av receptorer, Ki67, Her2 status, ålder.

29

Vad är en prediktiva faktor?

Anger hur stor chansen är att en person ska svara på en viss behandling.
Ex: ER status ( beh. Tamoxifen)

30

Vas är syftet med adjuvant beh?

Slå ut mikrometastaser, dvs sjd som man inte kan påvisa.

31

Hur kan en ER rec både vara en prognostisk och prediktiva faktor?

Förekomst av ER rec är negativt prognostiskt. Samtidigt innebär det att cancern kan behandlas med tamoxifen vilket gör det till en positiv prediktiv faktor.

32

Vad är syftet med strålbehandling?

Att minska risken för lokalrecidiv.
Öka överlevnad

33

Vilka lymfkörtelnivåer strålas?

Nivå II o III.

34

Vilka lymfkörtelnivåer opereras?

Nivå I o II.

35

Biverkningar av strålning?

Tidiga: hudrodnad, sämre rörlighet i axel, strålpneumnit,
Sena: hjärttoxicitet, lungfibros, muskelfibros, stel hud, lymfödem, plexusneuropati.

36

Endokrin adjuvant terapi?

Gäller endast ER pos pat.
Ovariell ablation - kirurgisk, GnRH analoger.
Medicinsk bh- tamoxifen
Aromatashämmare
Syftet är att minska halten östrogen i blodet. Minskar ffa återfall. Både till post o premenopausala kvinnor.

37

Biverkningar tamoxifen

Vallningar
Tromboembolism
Endometriecancer
Skall behandla i minst fem år.

38

Positiva effekter tamoxifen?

Minskar risken för hjärt kärlsjd.
Förbättrar blodfettsprofil.
Minskar osteoporos.

39

Vem ska få cytostatika?

Unga
Körtelpositiva
Högprofilerade

40

Traztuzumab

Herceptin

41

Herceptin?

Sämre prognos men viktig prediktiv faktor. Den dåliga prognosen neutraliseras nästan helt av herceptinbeh.

42

Biverkningar Herceptin?

Ökad risk för hjärtsvikt eller förvärrande av redan befintlig sådan.

43

Fördelar o nackdelar m mammografi?

För - enkel, reproducerbar, hög sens o spec,
Nack - gör ont, strålning, sämre på unga bröst.

44

När väljer man att göra en mellannålsbipåsi istället för en finnål?

Om svårtolkad cellbild
Om sparsamt utbyte eller tekniskt svårt

45

För- och nackdelar med UL?

För - strålningsfri, hög sens, ej ont,
Nack - icke reproducerbar, användarberoende.

46

hur förklarar man uppkomsten av fibrocystisk bröstsjukdom och när i livet uppstår den?

man tror att det har att göra med bröstets involution i samband med menopaus. således är det en naturlig åldring av bröstet.

47

hur ter sig den kliniska bilden för en cysta i ett bröst?

slät, fast, välavgränsad resistens som fluktuerar! dyker upp "över en natt"

48

Är mammografin en primär eller sekundärpreventiv metod?

sekundär. sjukdomen har redan uppstått. Anledningen till att det inte finns någon primärpreventiv metod beror på att riskfaktorerna är diffusa. Ärftlighet och strålning. Endast vissa kvinnor med stark hereditet erbjuds profylaktisk mastektomi.

49

Du får tillbaka ett svar från patologen som säger duktal cancer in situ. Hur skall du tänka?

Cancern i sig är inte farlig men måste givetvis opereras bort. Duktal cancer in-situ metastaserar inte. Däremot är det en markör för att patienten senare i livet kan utveckla en invasiv bröstcancer.

50

Hur är prognosen vid en invasiv cancer med fjärrmetastaser?

dålig. dessa patienter anses palliativa. däremot kan de fortfarande ha flera år kvar att leva tros att bot inte finns.

51

En kvinna söker för blodig sekretion från bröstet. Hur skall man utreda? vad är den vanligaste orsaken?

Detta kan utredas med galaktografi, dvs en kontrastingjutning av mjölkgången. Man skall alltid misstänka cancer, men den vanligaste orsaken är benigna papillom eller polyper

52

Vad innebär uttrycket prediktiva faktorer? Vilken är den viktigaste prediktiva faktorn?

Det är faktorer som avgör om en patient kommer att svara på en vissa behandling. Viktigaste prediktiva är huruvida patienten har hormonreceptorer HER2

53

Du har en patient med en invasiv cancer som mäter större än 4 cm. Patienten vill helst genomgå bröstbevarande kirurgi. hur går du till väga?

Neoadjuvant cytostatika eller hormonbehandling kan krympa tumören och göra operationen möjlig.

54

varför gör man axillkirurgi vid positiv sentinel node?

dels för att bestämma prognosen, hur spridd är sjukdomen? Men även för att minska tumörbördan.

55

vilka komplikationer finns till lymfödem i armen?

ökad risk för erysipelas
nybildning av fettväv i armen som inte kan reverseras.

56

Prognostiska faktorer?

Stadium - tumörstorlek, antal körtelmetastaser.
Histiologisk grad - differentiering, kärnatypi, mitosfrekvens
Förekomst av receptorer - ER o PR
Proliferationshastighet - ki67, dns syntes, % celler i s- fas.

57

Primär behandling av bröstcancer vid diagnos?

< 3-4 cm - operation
> 3-4 cm, avancerat axillstatus - preop medicinsk beh.

58

När gör man mastektomi eller bröstbevarande kirurgi och vad är skillnaden på beh?

Primärtumör över 30 mm.
Båda tas bort radikalt men vid bröstbervarande kirurgi gör man neoadjuvant kemo.
Bröstbervarande kirurgi utan neoadjuvant om tumöret 1-30 mm.

59

När gör man en axillutrymning?

Utrymning av nivå ett o två vid cytologisk metastas eller om sentinel node är positiv vid ingreppet.

60

När höger man adjuvant strålbehandling efter op?

Efter en sektorresektion - mot kvarvarande parenkym o mot axill om > 4 körtelmetastaser.
Mastektomi om fler än 4 körtelmetastaser.

61

När ger man preop kemo?

T3-T4 tumör
Före bröstbevarande kirurgi om primärtumören > 30 mm.

62

Vad är effekten av post op strålning?

Reduktion av lokalrecidiv.
Förbättrad recidivfri överlevnad.

63

Biverkningar av strålning?

Under - hudrodnad, ödem, försämrad rörlighet
Akut - pneumonit
Sena - fibros hud o musk, sek tumör, lymfödem, plexusneuropati, hjärttoxicitet.m

64

Vilka typer av adjuvant medicinsk beh finns?

Endokrin beh - ovariell ablation, SERM (tamoxifen, aromatashämmare, GnRH analoger.
Cytostatika
Ak - Herceptin
Kombo

65

Vad ger en ökad risk för recidiv?

Ålder, tumörstorlek, antal körtelmetastaser.
Hustologisk grad
% i S fas - dvs proliferation
Förekomst av receptorer - ER o PR.

66

När testar man generellt för BRCA 1 o 2?

Någon som får cancer innan 40 åå.
Ansamling av cancer i familj med debut innan 50 åå.

67

Vanligaste debutsymtomen bröstcancer?

Palpabel fast resistens.
Hudindragning
Mamillretraktion

68

När försöker man hitta sentinel node perop?

Vid kliniskt fri axill preop med palpation samt UL.

69

Vad framkommer i PAD svar?

Dcis/lcis/invasiv cancer
Duktal/lobulär
Storlek
Grad 1-3
Ki67
ER/PgR
Her2
Körtelstatus