Endokrinkirurgi Flashcards Preview

Kirurgi > Endokrinkirurgi > Flashcards

Flashcards in Endokrinkirurgi Deck (51):
0

Vilken är det vanligaste målorganet?

Thyreoidea
Parathyroidea

1

Vilka risker finns med en op av thyreoidea o parathyroidea?

Skada på n recurrens
Skada på trakea
Kärlskador.

2

När skall man op thyreoidea?

Nästa all malignitet
Benign sjd - graves, trycksymtom, intrathorakal struma.

3

När op av graves?

Återfall efter op.
Oftalmopati

4

Anamnes thyreoideasjd?

Hereditet - MEN 2A o 2B.
Duration - tillväxer ofta långsamt. Snabb förändring misstänk blödning alt cystformation i benign struma.
Strålning - yrke, annan expo
Röstpåverkan - n. recurrens.

5

Utredning thyreoideasjd?

Klinisk und
Lab - TSH, T4. TSH högt - gör UL + FNA. TSH lågt gör scint.
FNA

6

Typer av thyroideacancer?

Papillär - kir, radiojod, supp m levaxin. Mer än substitut beh.
Follikulär - samma
Medullär - utred ev MEN2. Kir.
Anaplastisk - palliativ beh.

7

Kompl efter thyreoidea kirurgi?

Recurrenspares - näst vanligast.
Hypocalcemi - vanligast. Båda ovanliga.
Blödning
Infektioner

8

Varför gör man aldrig CT kontrast vid thyreoideautr?

Eftersom kontrasten innehåller jod. Blir en belastning för cellerna.

9

Vilka effekter har PTH?

Reabsorbtion av Ca från ben
Ökad reab fr njurarna.
Aktivering av vitD vilket ger ett ökat upptag från tarmen.

10

Sym på primär parathyroidism?

Bones - urkalkning, ffa kortikala ben.
Stones - även törst, polyuri, nykturi, fosfatförluster.
Psychiatric moans - affektiva, trötthet, konc svårigheter.
Abdominal groans - förstoppning, kräkning, illamående
Även - hjärt-kärlpåverkan o metabola rubbningar.

11

Behandling primär parathyroidism?

Operation - enda bot. Under op tar man PTH flera ggr för att se en sjunkande trend som tecken på att rätt körtel tagits.
Preop lokalisationsdiagnostik m UL alt sestamibidscint.

12

Hur avgör man om incidentalom ska op lr följas upp?

Ökad hormonproduktion
Storlek mer än 4 cm
Malignitet eller metastas
- om nej på alla tre expektans m uppföljning.
- om ja på någon, remiss till endokrinolog. Utred m CT, hormonaxlar o op om mer än 4 cm.

13

Feokromocytom?

Vad? Tumör utgånget fr kromaffin cellinje.
Eti. 90% sporadisk. MEN2
Sym. Diffust. Hypertoni, hjärtklappning, svettning, förstoppning.
Dia. Urinprov av katekolaminer o metyloxiderade katekolaminer.
Beh. Op. Blockad av a rec först för att förhindra resistent perifer konstriktion.

14

Hur bedöms differentieringraden på NET?

Med Ki67
Mitosfrekvens
10 HPF

15

Symtomtriad vid NET?

Flush
Buksmärtor.
Diarré

16

Olika typer av pankreas NET?

Insulinom - hypoglukemi
Gastrinom - hög saltsyreprod.
Glukagonom - diabetes
Somatostatinom - hyperglukemi, diabetes
VIPom - mkt diarré

17

Vilken är den vanligaste formen av thyroideacancer?

Papillär. Utgör 80%. God prognos.
Anaplastisk mest ovanlig. Dålig prognos.

18

Vad måste alltid uteslutas vid fynd av en medellös thyroideacancer?

Feokromocytom. Måste åtgärdas föra cancern.

19

Indikationer för FNA?

Solitär knöl.
Hårda knölar
Asymmetri
Snabb tillväxt
Mekaniska besvär
Heshet

20

När skickas remiss till endokrinkirurg?

Cancer
Follikulär resistens
Solitär knöl utan öppenbar benign cytologi.
Hård knöl
Heshet

21

Om CT und av misstänkt thyroideacancer, vad är viktigt?

Utförs utan kontrast.
Kontrast innehåller jod vilket kan spoilera möjligheten till radiojodbehandling under mkt lång tid.
Inte nödvändigt vid medullär cancer.

22

Hur behandlas thyroideacancer generellt?

Total tyreoidektomi + central lymfkörtelutrymning.
Undantag - mikrocarcinom, tumörer < 1cm.
Komp. Recurrenspares, hypoparathyroidism.

23

Hur behandlas en follikulär neoplasi?

Ffa en hemityreoidektomi.
Om PAD visar en cancer görs en kompletterande op där övrig thyroidea tas bort.
Anledningen är det ej går att avgöra huruvida en neoplasi är cancer eller ej på biopsi.

24

Vilken behandling ges efter beh av thyroideacancer?

Levaxin i suppressionsdos för att motverka tillväxt av ev kvarvarande vävnad.
Mål TSH < 0,1

25

Orsaker till primär hyperparathyroidism?

I fallande:
Adenom, 85%.
Hyperplasi, multipla adenom.
Cancer, < 1%

26

Diff dia hypercalcemi?

Malignitet - osteolys alt humorala orsaker.
Sekundär hyperparathyroidism - njurinsuff, malab, Dvit brist
D vitaminintox
Sarkoidos

27

Utredning primär hyperparathyroidism?

PTH ställs mot calciumnivån.
sPTH är norm/högt vid primär.
Högt vis sekundär
Joniserat kalcium analyseras.
Kreatinin - njursvikt?
Bentäthetsmätning28

Op indikationer primär hyperparathyroidism?

Symtom förenliga med pHPT
Njursten
Osteoporos
Ålder < 50
Låg GFR, dvs < 60.

29

Vad krävs för diagnosen primär hyperparathyroidism?

Ca Jon över 1,35 o PTH över referensområdet.

30

Vad har neuroendokrina tumörer gemensamt?

Utgår från celler i endokrina organ. I tunntarmen enterokromaffina celler. Det är hormonproduktionen som ger symtom.
De flesta är benigna.
Behandlas oftast m kirurgi alt antihirmonell beh.

31

Vilket syndrom kan tunntarms NET ge upphov till?

De producerar serotonin vilket kan ge upphov till sk carcinoidsyndrom.
Symtom:
Flush
Diarré
Högersidig hjärtsvikt
Bronkkonstriktion
Därtill kan dessa pat få buksmärtor men ingår ej i syndromet.

32

Vilken är den avnligastenendokrinkirurgin? Vilka är de övriga?

Thyroidea
Parathyroidea, sarkom

33

Vanlig skada i samband med thyroideaoperation

N.laryngeus recurrens

34

Utredning av thyroidea

1TSH
2finnålspunktion + ultraljud
3 ev scint

35

Varför används CT vid thyroideautredning?

För att bedöma utbredning intrathorakalt, samt förbereda för operation

36

Opindikationer för,thyroidea

Kolloidstruma - tryck
Thyreotoxicos - Graves Basedow
Oklar tumör
Cancer - follikulär, papillär, medullär, anaplastisk
Men 1 PPP

37

Varför är man rädd för postoperativ blödning efter thyroideaoperation?

Eftersom det finns risk för att tappa luftvägen

38

Vad kan hända med calcium efter thyroideaoperation?

Finns risk för påverkan på parathyroidea och måste därför substitueras med calcium och D-vit

39

Vad ingår i utredningen för knöl på halsen?

Anamnes
Palpation
TSH
Finnål med ultraljud
Scintigrafi hot/Coldspots

Även om normalt och lågt TSH skall punktion göras av en knöl på halsen

40

Symptom på hypercalcemi?

Njursten, depression(viktig), osteoporos, trötthet, minnessvårigheter

41

Vilka prover tar man på en trött patient som kommer in.på vårdcentralen?

Hb, vita, Crp, na, k, TSH,
+ Ca. Måste antingen ta albumin samtidigt, alternativt ta det fria calciumet

Om kalciumet faller ut konstigt så skall PTH tas

42

Hur behandlas hyperparathyreoidism, och ungefär hur många blir bra?

Operation, samtidig mätning av PTH för att se om man lyckats ta bort allt.
Ca 90% bot

43

Vad är skillnaden mellan cushingssyndrom och Mb Cushing?

Mb Cushing = hypofystumör
Cushingssyndrom är bara hyperkortisonemi

44

Conn och Cushing....

Kissar kalium

45

Vad är Conns?

Hyperaldosteronism, högt BT + natrium

46

Hur skall incidentalom handläggas?

Skicka remiss till endokrinolog, inte endokrinkirurg

47

Vilka operationsindikationer finns för binjuren?

Cushing
Conns
Feokromocytom
Incidentalom?
Cancer?

48

När skall man misstänka endokrin Hypertoni?

Ung patient
Behandlingsresisten hypertoni
Oförklarlig hypokalemi
Attackvisa symptom

49

Typiska symptom vid feokromocytom?

Huvudvärk
Svettningar
Palpitationer
Högt BT!

50

Vad talar för thyroideacancer?

Smärta
Fast mot underlaget
Snabb tillväxt
Talar för aggressiv cancer