Kärlkirurgi Flashcards Preview

Kirurgi > Kärlkirurgi > Flashcards

Flashcards in Kärlkirurgi Deck (65):
1

Nämn lagrena i ett normalt kärl.

Endotel
Intima media
Advententia

2

Nämn tre utvägar då ett aterosklerotiskt polack spricker.

Tromb inkorporeras - stabilt plack
Ocklusion
Embolism

3

Nämn de viktigaste kliniska manifestationerna av aterotrombos?

TIA
Stroke
Angina pectoris
Myokardinfarkt
Claudicatio intermittens
Kritisk ischemi ben

4

Epi aterosklerotisk kärlsjd?

Över 65 åå 50%
30 000 stroke/år, 7000 recidiv, 10 000 TIA
Claudicatio 7% 70-75åå

5

Riskfaktorer för ateroskleros?

Hyperkoagulabla tillstånd
Livsstil - rökning, kost, brist på aktivitet
Hyperlipidemi
Hypertoni
Ålder kön
Diabetes
Obesitas
Hereditet

6

Behandling av aterosklerotiska händelser - generellt?

Lkm beh - trombolys
Kirurgi - CABG
Angioplastik - PTA (ballongvidgning) + stentning endoluminalt alt subintimalt.

7

Vilka är målvärdena efter insatt beh för de vanligaste riskfaktorerna?

Hyperlipidemi - tot kol < 4,5. LDL < 6,5%
Hypertension - < 140/90, 130/80 om diabetes. ACEi/ARB
Livsstil - rökstopp, viktnedgång, aktivitet.

8

Vad är aortadissektion?

Intiminan rupturerar - blod tränger in mellan intiman och median - ett falskt lumen bildas.
Eti. Hypertension, inf, nekrotisk process (marfan), aneurysm.
Klassifikation. Intramuralt hematom (Intiman håller initialt), typ A (involverar prox aorta) typ B distalt om subclavia sin.

9

Nämn tre vasospastiska sjd? Vad är viktigt?

Raynauds sjd - kalla händer o fötter.
Erytromelalgi - överdrivet blodflöde hud i ffa fötter.
Aceocyanos - blå tår trots normal syresättning av Hb.
Viktiga här är att utesluta ocklusiv sjd eller vaskulatur.

10

Hur räknar du ut ankelbrakialindex och vad indikerar de olika kvoterna?

Uppmät pat systoliska armtryck. Med doppler, mät ankeltrycket i tibialis ant, tibialis post eller fibularis. Dela ankeltrycket med det systoliska från armen. Ex. 100 i ankeln och 200 i armen ger ett index på 0,5.
> 1,3 - icke komprimerbart kärl i fot, ex vid diabetes.
0,9-1,3 - normalt.
0,5-0,7 - claudicatio
< 0,5 - vilovärk
0-0,3 - fotgangrän.

11

Vad innebär akut ischemi?

Akut insättande cirkulationsstörning eller försämring av blodcirkulationen som hotar extremitetens överlevnad.
Till skillnad mot kronisk ischemi som först visar sig med claudicatio och ev vilovärk, sår, gangrän.

12

Orsaker till akut ischemi?

FF med sekundär embolisering - OBS synkrona embolier.
Arterioskleros med sekundär trombotisering - kärlsjuk pat.
Ocklusion av graft.
Iatrogen
Trauma
Sepsis

13

Vilka är de sex P:na vid akut ischemi?

Parestesi - nedsatt känsel
Pares - nedsatt rörlighet
Pain -
Pallor - blekhet
Pulselessness
Poikilotermia - kall extremitet

14

Avseende de sex P:na, vilken beh metod väljer man o när?

Bevarad neuromuskulär funktion - Angio inom 24-48 h
Påverkad neuromuskulär funk - Angio inom 24-48h.
Komplett bortfall - akut öppen op med samtidig angio.
Muskelstelhet, rigor mortis - amputation.

15

Vilka behandlingssteg används vid claudicatio?

Aktiv risksanering för alla - tillför friskfaktorer.
Invalidiserande claudicatio beh med endovaskulär beh om arteriosklerosen är utbredd aortoiliacalt.
Finns arteriosklerosen infrainguinalt används endovaskulär beh sällan.

16

Definitionen av kritisk ischemi hos en person med kronisk ischemi? Vilken symtomtriad finns?

Ankelbrakialindex under 0,7.
Kronisk vilovärk, sår eller gangrän
30% av dessa pat har diabetes I eller II.

17

Icke invasiv beh av en pat med kritisk ischemi?

Absolut rökstopp
Träning
Blodtrycksmedicinering
Insättande av statiner
Insättande av ASA
Optimering av HbA1c med ex metformin.

18

Vilka beh möjligheter finns med endovaskulär metod?

Intraluminal stent.
Subintimal stent.
Intraarteriell trombolys
Stentar sätts aldrig i femoralis communis lr poplitea pga rörligheten.

19

Vad är bäst - öppen eller endovaskulär revaskulariseringsmetod?

Lika bra avseende resultat o komplikationer.

20

Diabetesfoten - etiologi?

Neuropati
Sensibilitet - parestesi
Motorik - muskelatrofi, kontrakturer, förhårdnader o sår.
Autonom störning - upphävd svettning, tunn hud med självsprickor, ödem.

21

Utesluter normal D-dimer tarmischemi?

Ja. Dock innebär inte ett förhöjt värde tarmischemi. Är ex förhöjt på alla inneliggande pat.

22

Kliniska faser vid tarmischemi?

Hyperperistaltik - oproportionell smärta, tarmtömning, FF?
Paralys - mindre smärta, uppspänd buk.
Peritonit - kontinuerlig smärta, försämrat AT.

23

Hur diagnosticeras akut tarmischemi?

Lab - lpk, crp, D-dimer
Rtg - CT-angiografi (rätt frågeställning - arteriell o parenkymfas) kan då identifiera emboli/ocklusion o tarmischemi (svullnad av väggen, vätska i buken, gas i tarmväggen)

24

Hur definieras aortaaneurysm?

Över 3 cm i diameter.
Eller
Över 1,5 ggr normal diameter bedömt utifrån andra delar av aorta.

25

Vad är skillnaden mellan ett äkta aneurysm o pseudoaneurysm?

Äkta - utvidgning av alla lager.
Pseudo - utvidgning av en till två lager, ex efter yttre trauma.

26

Epidemiologi - aortaaneurysm?

Vanligare hos män 6:1
Uppkommer ca 10 år senare hos kvinnor
Incidens ökar m ålder
Tillväxten av aneurysmet ökar exponentiellt.
Mortaliteten är hög pga ko-morbiditet

27

Diff dia aortaaneurysm?

Njursten
Ileus
AMI

28

Etiologi - aortaaneurysm?

Rökning, viktigaste faktorn.
Hereditet, efterfråga ALLTID om det förekommer bland förstagradssläktingar.

29

Vid fynd av aortaaneurysm, vad ska man alltid undersöka?

Popliteaaneurysm, förekommer samtidigt hos 30%.

30

Diagnostik av aortaaneurysm?

UL av asymptomatiska. Ständig uppföljning. Storlek bästa indikator för ruptur.
CT av symptomatiska

31

När ska man operera ett aortaaneurysm?

Män - över 5,5 cm.
Kvinnor - över 5 cm.
Symptomatisk oavsett storlek.
Ruptur, om pat tillstånd tillåter.

32

Komp EVAR?

Njurpåverkan
Endoläckage - håller ej tätt eller backblödning fr avgående kärl.
Knickbildning ökar risken för trombos.

33

Vilket index används för att göra en preop bedömning av mortalitetsrisken efter öppen eller endovaskulär beh av rAAA?

Hardman index, inkluderar
Ålder över 76
Ischemitecken på EKG
Hb under 90
Krea över 190
Medvetandeförlust efter ankomst
3-5 poäng anger 100% mortalitet.

34

Beh av rAAA?

Permissive hypotension - så lågt som möjligt, inga vätskor.
Om pat stabil - preop CT.
Om pat o chock - op

35

Vid vilken ålder screenar man för AAA?

Män 60-65 åå.

36

Nämn de tre principiella orsakerna till stroke?

Ischemi
Blödning
SAH

37

Nämn fyra orsaker till stroke på ischemisk bas?

Storkärlsemboli
FF
Lakunärinfarkt
Oklar genes

38

Nämn två komplikationer till carotisstenos?

Amarosis fugax
TIA

39

Behandling av carotisstenos?

Är en del av ett systemiskt åderförkalkningstillstånd varför pat ska ha systemisk beh:
Rökstopp
ASA
Statiner
Blodtryckssänkare

40

Vilka två invasiva beh finns för carotisstenos?

CEA: carotid endarterectomy - placket, Intiman o delar av median skalas ut.
CAS: carotid artery stent - placket trycks ut med en stent.

41

Vilka ska ha invasiv beh för carotisstenos?

Symtomgivande stenos > 70%
Asymtomatisk stenos > 80% kan övervägas för beh.

42

Nämn två strukturer som kan skadas vid CEA?

N. Laryngeus - går nära carotis communis.
N. Hypoglossus - går runt på utsidan av carotis externa

43

Komplikationer till invasiv beh av carotisstenos?

Blödningar
Trombos/emboli
Lokala nervskador
Kardiella problem

44

Vilket verktyg används för att gradera en carotisstenos?

Duplex

45

Fördelar resp nackdelar med CAS?

För - mindre invasiv, asymptomatisk pat
Nack - mer neurologiska komp

46

När kan en asymptomatisk carotisstenos beh?

Stenos > 80%
Pat < 75 åå
Förväntad överlevnad mer än 5 år.
Låg op risk

47

Hur snabbt ska en symptomatisk carotisstenos vara åtgärdad?

Inom två veckor.

48

Du har en patient framför dig som lider av aterosklerotisk sjukdom. Förklara de tre huvudsakliga behandlingsprinciperna oavsett vilken kärlssjukdom personen lider av.

1, primär och sekundär prevention (simvastatin, ASA, Blodtryckssänkande och sluta röka)
2, Endovaskulär angioplastik (sätta in stentar, ballongvidgning, trombendärektomi)
3, Öppen thorax och kärlkirurgisoperation

49

En vanlig felkälla till att ankeltrycksmätningen misslyckas

patienten lider av mediaskleros, dvs kärlen är för stela för att komprimeras. vanligt vid diabetes och njurinsuff.

50

Vad innebär ett elevationstest och hur skall man tolka resultatet?

Då man håller upp ex foten och ser om den bleknar. då man sänker ner den blir den rödviolett på grund av reaktiv hyperemi. (Rachtowstest)

51

vilken undersökning är bäst vid misstanke om akut tarm- eller njurischemi?

Ct-angio.

52

Om du har en patient med extremt dålig njurfunktion. Vilket är det bästa sättet att visualisera kärlen på och med vilket kontrastmedel

angiografi(invasiv) med koldioxid som kontrastmedel.

53

Om en patient kommer in med både kallt ben och buksmärta. Vad har troligtvis hänt och vad skall du undersöka?

Förmaksflimmer och emboli i ben, samt mesenterialocklusion.

54

Vilken är den klassiska triaden vid tarmischemi?

orimlig buksmärta i relation till bukstatus, tarmtömning åt båda håll, embolikälla på EKG

55

vad finns det för tillgängliga behandlingsmetoder vid en arteriellocklusion av ett ben?

1, kateterbunden trombolys (om det finns tid, trombolysen skall gå in över flera timmar)
2, embolektomi med kateter
3, akut bypass (får ta en vengraft)

56

Vad skall man tänka på efter att kateterbunden trombolys genomförts?

att detta bara är halva behandlingen. Orsaken till ocklusionen måste åtgärdas ex FF

57

Vad innebär störst mortalitetsrisk/amputationsrisk av akut emboli och trombos

emboli innebär en större dödsrisk
trombos större risk för amputation

58

Hur defineras kritisk ischemi?

det är då patienten även har problem med extremiteten i vila. ex morfinkrävande smärta, fot/bensår, gangrän.

59

skall patienter med claudiacatio remitteras till kärlkirurg?

Nej. de ska sluta röka och "walk through the pain", lägg till statin, ASA och blodtryckssänkning. Däremot skall patienter med kritisk ischemi och vilovärk skickas.

60

Vid vilken grad av stenos i carotiskärlet väljer man att operera? Vilka två operativa behandlingar finns?

>70 grader förutsatt att patienten haft symptom från stenosen.
Man väljer antingen mellan arteriotomi(längsgåendesnitt + patch från ven) eller eversionsendartärektomi(lägre restenosfrekvens).

61

Hur behandlas artärdissektion?

om inte ruptur kan de behandlas konservativt med ASA eller waran

62

Komplikationer till carotiskirurgi

-stroke
-skada på nerver till svalg eller stämband
-blödningar - kan tappa andningsväg
-BT-svängningar - glomus caroticum kan få sig en törn
-restenos

63

patient som söker för en ymnig rektal blödning. tidigare genom gått en aortaaneurysmoperation. vad har hänt?

Finns risk för att en aortoenterisk fistel uppstått.

64

vad är trycket i en fotven vid stillastående vs gående

80-90 och vid gång 20 mmHg.

65

en patient söker för tyngdkänsla i benen till följd av sina stora åderbråck. vilka kärl är oftast engagerade? hur behandlas patienten?

de ytliga kärlen som oftast är inblandade då det inte föregåtts av någon DVT i de djupa är v.saphena magna och parva. Rekommenderad behandling är stödstrumpor, remiss för duplex av djupa och i värsta fall operation.