Kap 22 - Kolon/rektum Flashcards Preview

Kirurgi > Kap 22 - Kolon/rektum > Flashcards

Flashcards in Kap 22 - Kolon/rektum Deck (62):
1

Cekal- o sigmoideumvolvolus?

Epi. Ffa äldre.
Pato. Bara dessa delar som ej är gästade m bukvägg.
Sym. Smygande debut. Inga sym förrän tunntarmen börjar fyllas. Då kräkningar o magknip.
Dia. PR. Rektoskopi. BÖS visar central gas o vätskenivå. Korpnäbb.
Cekal - hö hemikolemtomi.
Sig - dekompression via tarmsond.

2

Kolondivertikulos?

Vad? Fickbildning i kolon, ffa sigmoideum.
Epi. Äldre.
Sym. Asym innan infl. Vanligen bifynd vid koloskopi.
Dia. PR. Rektoskopi. Uteslut systemiska orsaker till förstoppning. CT (om infl gör området fibrotisk m risk för perforation vid koloskopi)
Beh. Livsstil. Bulkmedel.

3

Divertikulit?

Vad? Infl av kolons samtliga lager utgånget fr divertikel.
Sym. Smärta vä fossa. Trängningar. Uteslut det farliga
Dia. Bukstatus. Höga inf. para. CT Buk.
Risk. Peritonit. Abscess. Perforation. Fistulering.
Diff. Gyn. App.
Beh. Tarmvila. Ab - ex Cipro plus flagyl. Abscess dräneras.
Uppföljning. Över 40 som ej genomfört koloskopi senaste fem åren ska undersökas.

4

Vilka typer av appendicit finns det?

Flegmonös och gangrenös.

5

Diff dia appendicit?

Cystit
Pyelonefrit
Njursten
Salpingit
X
Mb Crohn
Lymfadenitis mesenterica.
Gastroenterit.

6

Appendicit - diagnos o utredning.

Sym. Diffusa buksmärtor m sekundär smärtvandring till hö fossa.
Förvärras vid aktivering av psoas. Direkt o indirekt smärta. Muskelförsvar.
Dia. PR. Scrotum- und. Grav test. Transvagnalt UL. Höga inf. para.

7

Appendicit - beh o uppföljning.

Preop ab.
Extirpation av appendix. Undersök ileum för att utesluta Crohn o Yersinia- inf.
PAD.
Uppföljning av pat över 40 med CT buk avseende tumör.

8

Ange en ärftlig form av koloncancer?

HNPCC - Uppstår vi mutation i reparationsgener, ex MSH2 som motverkar DNA mismatch.
FAP - vid mutation av APC genen.

9

Hur stadieindelas koloncancer?

Med TNM systemet. Finns fem stadier.

10

Hur skiljer sig kliniken mellan koloncancer i hö resp vä sida?

Hö - anemi av mikrocytär typ. Lättare avföringsrubbning. Palpabel res.
Vä - anemi av mikrocytär typ. Växlande avföringsrubbning. Knip. Mörk avföring. Ibland färsk blod. Palpabel resistens.

11

Koloncancer - diagnos o utredning?

Lab visar mikrocytär anemi. Ev CEA.
PR o koloskopi, hellre än CT, pga möjlig biopsi.
CT Buk/thorax vid stadieindelning.

12

När görs högersidig hemikolektomi?

Vid cancer i appendix, cekum, ascendens o flexura coli dx. Kärl som påverkas är mes sup, ileocolica, colica media o dx.

13

När görs vänstersidig hemikolektomi?

Distala delen av transversum, flexura coli sin o descendens. Kärl som stängs av är mes inf, colica sin o sigmoideae.

14

Hur följs en pat som har behandlats kirurgiskt för koloncancer?

Regelbundna kontroller med CT buk/thorax och CEA. Koloskopi bör ske vart femte år för att finna nya neoplasier.

15

Hur kan kliniken vara vid akut manifestion av koloncancer?

Ibland magknip
Illamående o kräkningar
Uppdriver buk.
Upphävd gas o/lr fecesavgång
Ileusbild
Tarmresning
Sällan perforation o peritonit

16

Var kan det uppstå karcinos vid koloncancer?

Fossa Douglasi.

17

Vilka är kardinalsymtomen vid HNPCC?

Lokalisation prox om vä flexur.
Multipla synkrona lr metakrona cancrar.
Debut före 50 åå.
Ökad risk för endometriecancer.
Lägre metastasfrekvens än vid sporadisk cancer.

18

Sym rektalcancer?

Blödning per rektum
Slem i avföring
Växlande avföringsvanor
Smal avföring
Trängningsinkontinens för gaser o avföring.

19

Vilken behandling har minskat risken för lokalrecidiv till under 10% vid rektalcancer?

Neoadjuvant strålbehandling o TME-kirurgi (innebär att hela mesorektum medtas)

20

Hur utreder du en 40 årig person som söker för förstoppning?

Denna patient bör undersökas med PR, rektoskopi samt CT-kolon/kolskopi( beroende på vad som finns på sjukhuset) för uteslutande av koloncancer

21

Hur behandlas en patient med känd divertikulos som söker för förstoppning?

Allmänna kostråd samt laxermedel.

22

Hur ter sig en divertiklit kliniskt?

Tilltagande smärtor vä fossa
Feber
(Ofta redan diagnosticerad divertikulos)

23

När skall tarmvila och antibiotika riktat mot anaerober och aerober praktiseras vid divertikulit?

Endast om patienten är allmännpåverkad. En mild divertikulit kan annars följas polikliniskt med ompalp

24

Hur och vilka patienter som genomgått en divertikulit skall följas upp?

Pat >40 år med känd divertikulos som ej koloskoperats senaste 5 åren.
Pat >40 som haft sin första divertikulit och aldrig tidigare kolonutretts

Detta görs för uteslutande av cancer

25

Vilka två blodprov vill du helst se patologiska för att tillsammans med kliniken styrka diagnosen appendicit

Leucocytos
Högt CRP

26

Hur används ultraljud vid appendicit?

Påvisar, men utesluter inte

27

Hur hanteras en frisk appendix vid laparoskopi vs öppen?

Öppen extirperas den
Laparoskopisk lämnas den.

28

Hur behandlas en patient som inkommer med 5 dagars anamnes på buksmärta och klinik + ultraljud talar för appendicit?

Denna patienten skall behandlas konservativt med antibiotika eftersom det finns stor risk för att det bildats en abscess. Är abscessen stor och patienten har mycket feber skall ett drän läggas.

29

Hur följs en pat upp som behandlats för rektalcancer?

CT thorax
CEA
UL lever
MR bäcken
Koloskopi för att hitta clean colon

30

Hur ställs diagnosen sigmoideum volvolus

Man gör en Ct-bös, alternativt en koloningjutning som påvisar karaktäristiska korpnäbbsfenomenet.

31

Hur behandlas cekalvolvolus respektive sigmoidal?

cekal: behandlas med högersidig hemikolektomi eftersom recidivfrekvensen är hög.
Sigmoidal: kan tillfälligt dekomprimeras med tarmsond, men skall även den opereras senare.

32

Hur kan man grovt kliniskt avgöra om patienten har en övre eller nedre blödning?

En patient med en övre GI-blödning är nästan alltid rejält påverkad. Det behöver inte en patient med en nedre vara

33

hur presenterar sig kolorektala polyper kliniskt?

smygande anemi
slem och blod i avföringen
rubbade avföringsvanor

34

du koloskoperar en 15 årig patient som visar sig ha hela kolon full av polyper. vad lider han av? hur snart skall kirurgi tillgripas?

Patienten lider av familjär adenomatös polypos. patienten skall helst genomgå en proktokolektomi innan 20 års ålder eftersom risken för cancer är 100%

35

Hur stor är risken för cancer hos en patient med FAP som genomgått en proktokolektomi

ca 30%. därför bör dessa följas med rektoskopi två gånger om året.

36

Vart sitter sporadisk koloncancer och vart sitter HNPCC

sporadiska formen sitter oftast i vänsterkolon och HNPCC sitter i höger

37

Vad måste ingå i en kolonutredning?

-PR och rektoskopi är givet och skall kunna utföras av alla
- CT-kolon / koloskopi, där koloskopi har fördelen att man kan ta Px

38

Du har genomfört en PR, rektoskopi och en koloskopi på en patient och funnit en koloncancer. Vad bör du komplettera utredningen med?

Ct-thorx/buk hjälper till med stagingen
Ta ett CEA som är värdefullt vid uppföljning senare.

39

Skall de som behandlats konservativt för en appendicit genomgå en appendektomi senare.

Nej, däremot skall patienter >40 år följas upp en månad senare med koloskopi+ ultraljud alt ct-kolon för att utesluta cancer

40

När ska ett kolonileus opereras akut?

Förhöjt laktat
Generell peritonit
Rikligt med fri gas i buken vid CT
Kraftigt dilaterad cekum

41

Beskriv blodförsörjningen till
hö-kolon
vä-kolon

hö-kolon går via mesenterica sup, grenas ut i a. colica media först, a colica dx
Vä-kolon: A.mesenterica inferior --> a colica sin, aa sigmoidaee, a rectalis superior.

42

Hur opereras en koloncancer i kolonascendens?

högersidig hemikolektomi med ileotransversostomi i kallt läge

43

hur opereras en tumör i distala transversum?

vänstersidig hemikolektomi. anastomos mellan transversum och sigmoideum

44

Vad skall erbjudas alla patienter som syftar att genomgå kurativ kirurgi för koloncancer där man hittat tumörväxt även i lymfkörtlar?

adjuvant behandling med cytostatika

45

hur skall en patient som opererats för en koloncancer följas? vad gäller för personens släktingar?

skall följas med koloskopi vart femte år upp till 75års ålder.
släktingarna kontrolleras inte extra i sverige just nu

46

när görs lämpligen en stominedläggning efter en kurativ Hartmanns?

efter 6 månader

47

vilken samtidig cancer är vanlig vid HNPCC?

endometriecancer

48

vad skiljer rektalcancer från analcancer

rektalcancer är ett adenocarcinom medan analcancer är skivepitelcancer.

49

vad ingår i kurativ kirurgisk behandling av rektalcancer

neoadjuvant strålning minskar recidiv med 10% innan LAR(lower anterior resection) genomförs

50

vilken är den vanligaste komplikationen till tarmresektion i samband med cancer

anastomosläckage.

51

När blir en koloncancer T1, T2 osv?

1 - växt i submucosa
2 - växt muscukaris propria
3 - växt i fettväv
Vid stadieindelning har 1-2 Inge lymf - eller fjärrmetastaser. Grad fyra har fjärrmetastaser.

52

Vad är en stomi?

Konstgjord tarmöppning på buken som gjorts genom ett operativt ingrepp.

53

Vilken sida på magen hamnar en sigmoideostomo?

Vänster sida.

54

Var hamnar en transversostomi?

Höger om medellinjen, ovan naveln.

55

Var hamnar en ileostomi?

Höger om medellinjen, nedom naveln.

56

Komplikationer till stomier?

Tidiga - nekros, avlossning.
Sena - bråck, prolaps, stenos.

57

Hur behandlas en extirabelkoloncancer?

Kirurgi följt av adjuvant kemoterapi.

58

Hur behandlas en inextirabel koloncancer utan fjärrmetastaser?

Med neoadjuvant kemo
Sedan op
Sedan adjuvant kemo

59

Hur behandlas en extirabel rektalcancer?

Neoadjuvant strålning - kemo har ingen effekt, strålningen minskar lokalrecidiv och möjliggör kirurgi.
Sedan kirurgi med TME
Ev adjuvant beh.

60

Komplikationer till kirurgi av kolorektalcancer?

Sårinfektion
Intraabdominell infektion
Blödning
Anastomosläckage, ffa vid rektalkirurgi
Paralytiskt ileus, 3-5 dgr post op. Normalt post bukkirurgi.

61

Vad innebär clean colon?

Att kolon är helt rensad från polyper. Minskar risken för utvecklandet av eller återfall i koloncancer.

62

Hur följs en pat upp post op vid kolorektalcancerkirurgi?

Återbesök inkommen månad.
Koloskopi efter fem år om pat < 70 åå.