Onkologi Flashcards Preview

Kirurgi > Onkologi > Flashcards

Flashcards in Onkologi Deck (85):
1

Vanligast cancern män?

Prostatacancer.
Hudcancer endast skivepitelcancer.
Koloncancer.
Lungcancer.

2

Vanligaste cancern kvinnor?

Bröstcancer.
Hudcancer, skivepitelcancer.
Koloncancer.
Lungcancer.

3

Vilken cancer ökar mest?

Hudcancer? Både för män o kvinnor.
Bröstcancer
Prostatacancer.

4

Vilken cancer ökar för kvinnor men inte för män?

Lungcancer.

5

Vilken är den främsta prognostiska faktorn inom tnm-systemet?

N. Dvs finns spridning tilllymfkörtlar o isf hur många?

6

5-års överlevnaden för bröstcancer?

Över 90%

7

Tnm vid bröstcancer.

Lymfkörtelstatus indelas efter antalet påverkade körtlar.
Mikrometastaser skiljs från enskilda tumörceller via storlek.
Påverkad sentinel node skrivs sn +/- samt i eller inte beroende på om immunfärgning använts.

8

När används Ann arbour systemet?

Vid lymfom. Anger antalet lymfkörtlar o påverkan på båda sidor om diafragma.

9

När används figo systemet.

Vid gynekologiska tumörer.

10

När används dukes system?

Vid kolorektalcancer.

11

Remissionsbegrepp

Komplett remission - total tillbakagång av alla manifestationer vid två olika tillfällen. 4v mellan.
Partiell remission - minst 50% av manifestationerna försvunnit bedömt vid två olika tillfällen. 4 v mellanrum.
Stationär sjd - mindre ön 25% ökning eller 50 tillbakagång, bedömt vid två ...
Progressiv sjd - minst 25% ökning eller tillkomst av ny manifestation bedömt...

12

Prognostiska faktore?

Storlek
Lymfkörtlar
Metastaser
Ålder
Andra sjukdomar

13

Prediktiva faktorer

Ex. Förekomst av receptorer mot vilka det finns lkm.m

14

Hur många nya cancerfall per år?

50 000.

15

Sannolikheten att få cancer före 75 åå?

Ca 12% män, ffa prostata.
Ca11% kvinnor, ffa bröst.

16

Vilken cancer förebyggs av p-piller?

Äggstockscancer.

17

Vilka cancrar minskar?

Magsäckscancer.
Äggstockscancer
Lungcancer, män.
Lever o gallgångscancer
Pankreascancer

18

Vilka cancerformer ökar hos diabetiker?

Lever
Pankreas
Gallvägar
Blåscancer.

19

Riskfaktorer melanom

Konstitution - fräknar, blond, rött hår.
UV-exponering - solarie, jobba inomhus,

20

Förebyggande av tumörsjd?

Minska tobak
Bättre solvanor - sola smart.
Inf. Profylax, HBV, hpv
Rådgivning vid ärftliga former
Kost o motion.
Säker o trygg arbets- o livsmilj
Reproduktionsfaktorer.

21

Strålkänsliga tumörer

Lymfom, myelom, leukemi, småcellig lungcancer.

22

Strål okänsliga tumörer?

Melanom, klarcellig njurcancer

23

Hur mkt strålning tål man per dag?

2 Gy +1,1 Gy/ dag.

24

Olika administrationssätt vid strålning.

Intern/brachy - prostata, ögon, gyn
Metabol - tyroidea, skelettcancer,
Radioimmuno - lymfom
Extern - det mesta

25

Invers kvadratlag vid strålning

Öka avståndet med det dubbla minskar strålningen m en fjärdedel.

26

Biverkningar strålning

Akut toxicitet - mucosa, hud, hår, benmärg
Sen toxicitet - osteoradionekros,fibros, ulcus
Teratogenicitet
Carcinogen - tyroidea, bröst, leukemi

27

Målet med palliativ beh.

Symtomlindring.
Bryr sig ej om långtidstoxicitet.
Mål så kort tid på sjukhus som möjligt.
Förlängd överlevnad.

28

Akut onkologi

Medullakompression
V. Cava syndrom
Hjärnmetastas

29

När används cytostatika?

Ensamt - HL, lymfom, testis,
Adjuvant
Neoadjuvant
Palliativt

30

Kurativ beh?

Målet är bot. Akuta biverkningar accepteras. Sena begränsas.

31

När neoadjuvant cytostatika?

Osteosarcom, ewing, urinblåsecancer, lokalt avancerad bröstcancer.

Möjliggör icke- mutilerande ingrepp
Testad cytostatikakänslighet
Möjliggör kirurgi.

32

Direkta skador dna?

Alkylerare
Cisplatin
Bleomycin

33

Indirekta skador dna?

Antimetaboliter - metotraxat, pyrimidinanaloger, purinanaloger.
Topoisomerashämmare - irinotecan, topotecan, etoposid, antracykliner (doxyrubicin, epirubicin

34

Mikrotubulihämmare

Vinca-alkaloider
Taxaner (taxol, taxotere)

35

Biverkningar cytostatika.

Vävnadsirritation - (antracykliner, vinca-alkaloider)
Illamående - cisplatin (5HT-anta - bättre, steroid - ökar effekt)
Myrlosuppression - de flesta
Alopeci - antracykliner, taxaner
Njurtox - cisplatin, ifosfamid
Lungtox- bleomycin.
Gastro - metotrexat.
Neuro - CSN (ifosfamid, cytarabin) pns (vinkristin, taxametrar, cisplatin)
Hjärttox - antracykliner (doxyrubicin)

36

Vilken receptor påverkar Herceptin?

HER1 o HER2, en EGFR.

37

När ryggmärskompression?

Bröstcancer, prostata, lungor.
2/3 av alla skelettmetastaser.
Hos 20% debutsymtom.
Pato. Inväxt i spinalkanal via foramina intervertebralia - kotkompression.

38

Sym kotkompression?

Smärtor, svaghet, känselbortfall, autonom dysfunktion.
Dia. Status, res urin, MR helrygg.
Beh. Steroider, kad, kirurgi, akut strålning (bråttom då tumör växer innan det börjar krympa), ev cytostatika.

39

Prognostiska faktorer vid medullakonpression?

Tumörers strålkänslighet.
Intervall i dagar innan första strålning.
Bisfosfonater efter rt.

40

Vad är tumörlyssyndrom?

Tumörsönderfall som leder till metabola rubbningar (urat, K, P, hypocalcemi)
Njursvikt
Oftast iatrogen.

41

Beh tumörlyssyndrom?

Steroider som profylax.
Forcerad diuresö
Alklalisering vid metabol acidos.
Allopurinol - xantanoxidashämmare
Rasburikas.

42

Vid vilka tumörer uppstår hypercalcemi oftast?
Sym o beh.

Bröst, lung, myelom.
Pato. Osteolytiska metastaser (aktiverade osteoklaster), PTHrP, 1,25-dihydroxivitamin D - prod tumör.
Sym. Stones, moans, groans, bones.
Beh. Vätska, bisfosfonater, steroider, sepponera Ca,vitD o tiazid.

43

Vad innebär neutronen feber?

Enstaka febertopp> 38.3 grader
Alt
> 38.0 under 60 min
Samt
Lpk< 0,5

44

Vilket lymfom är vanligast?

Diffust storcelligt B-cellslymfom.
Follikulärt lymfom.
Utvecklas från celler som befinner sig i germinalcentrumstadiet, sk centroblaster.

45

Initiala symtom vid lymfom?

Svullen lymfkörtel.
B-symtom:
Feber
Svettningar, nattliga.
Viktnedgång.

46

Strålkänsliga tumörer?

Lymfom.
Könscellscancer, testikelcancer.

47

Vad är a-symtom?

Symtom som direkt beror på tumören. Ex smärta i en specifik lokal.

48

Enda lymfomet som utreds med PET CT?

Hodgkin lymfom.

49

Vid lymfom, hur räknas prognosen ut?

Med Internationellt prognostiskt index.
Faktorer som beaktas:
Ålder
WHO performance status
Stadium enligt Ann arbour.
Extranodala manifestationer
Förhöjt LD.

50

Behandling för diffust storcelligt B cellslymfom?

R - rituximab
C- cyklofosfamid
H - doxorubicin
O - vincristin
P - prednisolon

51

Vilken karaktär har follikulärt lymfom?

Stillsam, kronisk sjd.
Ej botbar.
Behandlas endast vid symtom.
Kan transformera till diffust storcelligt B cells lymfom.
5 års överlevnad mellan 50-75%.

52

Behandling av follikulärt lymfom?

Expektans
Lokal strålning vid stadium II
Rituximab
R-bendamustin. Färre biverkningar än CHOP.
R-CHOP

53

Burkittlymfom?

Pato. Hög proliferation, ingen broms på cellcykeln. Ger hög andel makrofager. Histo - stary sky.
Eti. Endemisk (malaria + EBV), HIV (EBV tillväxer) rel, sporadisk.
Beh. Extremt känsliga för alkylerare - cyklofosfamid
Risk. Tumörlyssyndrom, CNS skador (ge metotraxat)

54

När uppstår lymfatoid polypos?

Vid mantelcellslymfom.

55

Hodgkinlymfon?

Epi. Incidenstoppar 20 o 60 åå.
Histopatologi. Reed-sternbergceller (Owl eyes). De flesta celler tumörer är reaktiva celler (plasmaceller, eosinofiler).
Utr. PET CT. Stadieindelning och utvärdering av beh.
Beh. Stadium I-II ABVD x 2-4, stadium II-IV ABVD x 6-8.

56

Vad står ABVD för?

Adriamycin
Bleomycin
Vinblastin
Dacarbazin

57

Typiskt symtom för Hodgkinlymfom?

Klåda som ej viker på sedvanlig beh.

58

Var är testikelcancer vanligast?

Norge, Tyskland, Tjeckien, Sverige.
Vanligaste cancern för män 20-40 åå.

59

Hur delas testikelcancer upp?

Seminom - celler som ska bli spermier.
Non-seminom - mixade celltyper.

60

Hur sprids testikelcancer?

Lymfomgent - njurhilus - retroperitonealt.
Hematogent - lungor (ok prognos), lever, CNS, skelett - sämre prognos
Beror på testiklarnas ursprung från njurarna i fosterlivet.

61

Hur uppkommer extragonadala germinalcellstumörer?

Ektopisk vävnad som implanteras då testiklarna vandrar ner.

62

Varför är prognosen så god vid testikelcancer?

Pga stor känslighet för Cisplatin. Även mkt strålkänsligt tumör.
Detta för att cellerna normalt har en stor benägenhet för apoptos eftersom de normalt ska föra arvsmassa vidare.

63

Biverkningar Cisplatin!

Illamående, kräkningar
Njurtoxiskt - får mkt vätska under beh för att minska risken för njurskada.
Ototoxocitet
Neuropati

64

Riskfaktorer testikelcancer?

Kryptorkism - testiklarna vandrar ej ner.
Atrofi av testikel.
Infertilitet
Minskar risk:
Orkipexi - om gjort innan tonår. Föra ner testikel.

65

Att tänka på innan ablatio testis?

Spermcount o kryopreservering. Ifall barn är aktuellt i framtiden.

66

Markörer för testikelcancer?

BHCG - humant coriogonadotropin
AFP - alfa feto protein, bara non seminom.
LD - ospec, talar om tumörbörda.
Andra prover att följa: testosteron, LH, FSH, SHBG .

67

När ges cytostatika vid testikelcancer?

Efter orchiektomi. Cisplatin ensamt eller i komb.

68

Hur ser man på acceptansen för biverkningar vid adjuvant behandling?

eftersom det räknas som en botande behandling är acceptansen för biverkningar förhållandevis hög. däremot accepteras inte allvarliga sena komplikationer så som behandlingsorsakad tumör.

69

Det finns ett par cytostatiskapreparat man skall kunna specifik biverkningsprofil på.
-cisplatin
-doxorubicin
-methotrexate
-vinkristin

cisplatin - neuro, nefro och ototoxicitet
doxorubicin - hög ackumulerad dos leder till kardiomyopati
metotrexate i högdos ger njurtoxicitet
Vinkristin - neurotoxicitet

70

vad krävs för att det skall räknas som en stationär cancersjukdom?

att den växt <50% minskning av total tumörbörda

71

Vad krävs för att det skall räknas som en progressiv sjukdom?

>25% ökning av tumörmanifestation eller tillkomst av ny tumörförändring

72

Nämn några cancerformer som är känsliga för strålning och några som inte är det.

Känsliga: lymfom, leukemi, bröstcancer, prostat, små-cellig lungcancer
okänslig: melanom, njurcancer

73

i vilka organ uppkommer tidiga strålningsbiverkningar?

i organ med snabb cellomsättning så som benmärg, hud, gastrointestinalt.

74

Nämn fyra cancersjukdomar där man ger adjuvant cytostatikaterapi

bröstcancer, koloncancer, urinblåsecancer, ovarialcancer

75

När kan man ge neoadjuvant cytostatikabehandling?

vid bröstcancer för att undvika mutilerande ingrepp eller för att möjliggöra radikalitet.

76

Vad gör du om ett cytostatika extravaserat?

avbryt infusionen, försök aspirera ut om möjligt, spola 10 ml nacl för att späda, värm upp för att minska effekt.

77

Vilket cytostatika är värst då det kommer till illamående?

cisplatin

78

Hur potentierar man 5HT3-antagonister? (zofran)

med steroider.

79

Hur förebygger man neutropeni?

genom att G-CSF

80

Vad finns det för hjälp att ge en patient som lider av myelodepression`?

G-CSF för att driva på granulopoesen
Transfusioner av trombocyter och erytrocyter
EPO

81

Hur förebygger man cisplatins nefrotoxiska egenskaper

vätskar upp samt driver på med diuretika

82

verkningsmekanism och biverkning av bleomycin

orsaker kedjebrott på DNA finns en risk för lungalveolit

83

nämn en sekundär malignitet efter cytostatikabehandling.

leukemi

84

Vad står gleasonscoren för?

summan av de två mest dominerande cellslagen. däremot måste det även anges om det finns celler av hög grad för att visa cancerns potential.

85

en cancerpatient står på 90mg långverkande morfin dag och kväll. Är nu i behov av en vidbehovsmedicin. hur många mg?

vid behov 1/6 av hela dygnsdosen. om du vill ge den intravenöst skall detta vara ca hälften av den perorala.