Kap 17 - Ventrikel/duodenum Flashcards Preview

Kirurgi > Kap 17 - Ventrikel/duodenum > Flashcards

Flashcards in Kap 17 - Ventrikel/duodenum Deck (32):
0

Vilka celltyper finns i magslemhinnan?

1. Kardiakörtlar, ffa mukusceller, enstaka parietalceller.
2. Fundus-corpuskörtlar, ffa parietalceller (saltsyra), zymogenceller (pepsinogen).
3. Pyloruskörtlar, mukusceller, g-celler(gastrin), d-celler (somatostatin)

1

Vilka substanser frigör ec-celler?

Serotonin, substans P, enkefaliner.
Cellerna finns i hela slemhinnan.

2

Hur djupt penetrerar ett ulkus?

Genom muscularis mucosae. En erosion penetrerar endast mukosan.

3

Vilka typer av ulkus finns det?

Ventrikelulkus
Duodenalulkus.

4

Ulkus - sym

Epigastrisk smärta.
Ökar vid fasta och minskar vid födointag.
Diffusa: anemi, obehag, matlåda osv.
Ockult blödning.

5

Ulkus - utr o beh.

Eti. H. Pylori o nsaid-bruk.
Dia. Urea breath test, serologi, biopsi o odling.
Beh. H. Pylori, trippelbeh under sju dgr dvs två antibiotika plus omeprazol.
Minskar risken för komp samt minskar sym.

6

Vilka ska utredas m esofagogastroduodenoskopi?
I ulkus-sammanhang?

1. Pat > 40 m nya epigastriska besvär.
2. Ulkussym plus konstaterad h. Pylori inf.
3. Pat m nya sym o misstanke om annan allvarlig genes, typ tidigare ulkus.
4. Misstanke om blödning, dvs sym som kan hänföras till anemi.

7

Ulkus - komp.

Blödning - klassificeras enligt Forrest.
Perforation.
Obstruktion.

8

Hur behandlas akut blödande ulkus?

Först görs en akut esofagogastroduodenoskopi, är diagnostisk.
Sedan kan sklerosering göras ex m adrenalinlösning, fibrinlim, clips. Helst en kombo av minst två.
Sedan PPI samt eradikering.

9

Riskfaktorer för ulkusblödning.

> 65 år.
Ulkuslokal, ex nära a. Gastroduodenalis, stort ulkus, majorsidan.
Recidivblödning.
Debut på sjukhus.
Komp sjd.

10

Beh av perforering vid ulkus.

Ventrikelsond
PPI iv.
Antibiotika.
Vätska samt eloktrolytkorrigering.

11

Indikationer för bariatrisk kirurgi.

Ej för stor risk.
Förmåga att tillgodogöra sig instruktioner.
Upprepade försök att tappa vikt.
BMI > 40 alt BMI mellan 35 - 40 o samtidig annan sjuklighet.

12

Magsäckscancer.

Epi. Ovanligt under 45.
Typer. Polypösa, ytliga, ulcererande.
Histopat. Intestinala o diffusa (signettring).
Sym. Diffusa. Epigastralgier. Mättnad. Obstruktion. Blödning.
Dia. Endoskopi plus biospi. UL bra vid stadieindelning.
Beh. Resektion med minst fem cm marginal. Körtelstationer tas med.

13

Vilken magsäckscancer kan H.Pyloringe upphov till?

Intestinala formen.

14

Vilken brist kan man få efter en gastric bypass?

Järn, B12.

15

Ileus

Upphävd tarmpassage.

16

Olika typer av ileus?

Tunntarmsileus
Kolonileus
Paralytiskt ileus - ex post op.
Subileus - släpper spontant.
Strangulationsileus
Invaginstion
På infl bas - ex vid perforation, ulkus.

17

Hur kan man säkerställa en gastrit?

Genom att ge en cocktail, dvs xylocain o antacida. Om epigastralgin lägger sig tyder det på gastrit.

18

Borchards triad

Buksmärtor
Kräkningar
Omöjligt att nå distala ventrikel vid gastroskopi.

Tyder på ventrikelvolvolus.

19

Vanliga komplikationer till fetma?

Diabetes typ 2
Högt blodtryck
Sömnapne
Lägre skattad livskvalité

20

Vad innebär bariatrisk kirurgi i korthet?

Gastrisk restriktion - skapandet av en pouch på ca 15ml istället för 1500 ml.
Malabsorption - pga tunntarmssegment förbikopplas.
Kombinationen är golf standard.

21

Vilka typer av bariatrisk kirurgi finns?

Jejuno-ileal bypass
Vertikal banded gastroplasty - mkt kräkningar
Adjustable gastric banding - bandglidning, erosion
Gastric bypass - gold standard

22

Vilka ska op m bariatrisk kirurgi?

18-60 åå
BMI > 35
Obesitas seda. 5 år.
Minst tre professionellt ledda viktnedgångsförsök.
Förmåga att förstå information.

23

Vilka får ej bariatrisk kirurgi?

Missbruk
Psykos
Depression
Oförmåga att förstå info
Orealistisk förväntan

24

Sena komplikationer till bariatrisk kirurgi?

Strikturer
Bristtillstånd - B12, B1, järn, folsyra, protein
Gallsten - risken ökar vid all viktnedgång.
Intern herniering

25

Du hittar en ventrikelcancer i samband med gastro. Vilken blir din nästa utredning innan operation?

Gör en CT för att se fjärrmetastasering

26

Vart metastaserar gärna en ventrikelcancer q

Virchowskörtel på halsen

27

Hur löper muskulaturen i ventrikeln?

Yttre- longitud
Mellersta cirkulärt
Innerst - snett mot resten

28

Nämn tre olika celltyper i magslemhinnan och vad de producerar

Parietalceller - saltsyra
Mukusceller - slem och bikarbonat
Zymogenceller - pepsinogen
G-celler - gastrin

29

Varför behandlar vi ulcussjukdomen?

Rädda för komplikationer så som blödning eller perforation

30

Vad är exulceratio simplex( dieu la fobis)? Vilken klinisk betydelse?

Kärlmissbildning i ventrikelns mucosa. Kan ge upphov till profusa blödningar

31

Akut behandling av misstänkt perforation

1, v-sond
2, IV PPI
3, antibiotika
4, ge vätska

På 20% av alla buköversikter ses ingen fri gas på grund av täckt perforation