Anestesiologi Flashcards Preview

Kirurgi > Anestesiologi > Flashcards

Flashcards in Anestesiologi Deck (129):
0

Vilka kranialnerver ingår i parasympatiska nervsystemet?

3 mios, närsynthet.
7 tårkörtel, gl submandibularis.
9 gl parotis, glomus caroticum.
10 hjärta, lungor, GI.

1

Agonister parasympatiska nervsystemet?

ACh
Muskarin
Pilocarpin, sänker intraokulära trycket vid glaukom.

2

Antagonister parasympatiska?

Atropin
Scopolamin, centralt verkande. Vid sjösjuka.
Glycopyrron, minskar salivering. Passerar ej BBB. Inte lika sederade som av Atropin.
Ipratropiumbromid (atrovent), bronkdilatation och mindre slem.
Hyoscine (buscopan), antivagus. Minskad tarmmotilitet. Ger ökad puls.

3

Hur påverkas vi av parasympatiska nervsystemet?

Mios o ciliar spasm.
Spottkörtlar sekretion

4

Varför ger man ej barn Atropin?

Därför att man då hämmar funktionen av svettkörtlarna vilket gör att de inte kan reglera sin kroppstemperatur. Kan ge svåra feberkramper.

5

Vilka rec finns i resistanskärlen?

A1 rec. Påverkas av NA eller agonist. Stimulering ger ökat BT. Dopamin, adrenalin, fenylefrin.

6

Vilken receptor påverkas ffa av NA.

A1 rec. Ger ökat BT. Kan dock ge en reflektorisk bradykardi. Påverkar inte B rec lika kraftigt.

7

Varför används adrenalin vid HLR?

För att det påverkar a o b rec lika mkt. Ger breda sympatiska effekter. Dock svårstyrt.

8

Varför blockeras a rec före B rec vid op av feokromocytom.

För att inte få en okontrollerad vasokonstriktion som skulle ge ischemiska vävnader.

9

Var finns b1 rec?

I hjärtat. Inotrop o kronotrop effekt. Isoprenalin o dobutamin mkt selektiva agonister.

10

Vilken beta anta används till gravida kvinnor med högt BT?

Labetalol. Kan ges iv.

11

När används b2 agonister?

För att kronkdilatera alt för att slappna av uterus o således minska värkar.

12

Hur verkar efedrin?

Höjer BT genom både a o B effekt.

13

Indikationer för muskelrelaxantia?

Underlätta för operatör. Ffa vid op som kräver hög precision.
Intubera.

14

Vilka typer av muskelrelaxantia finns?

Depolariserande - binder ACh-rec. Ger en kraftig generell kontraktion. Därefter fås en generell relaxation då muskelcellerna är helt depolariserade. Vid intubation.
Icke-depolariserande, kompetitiva. Binder rec o låser den utan att depolisering sker. Curare. Verkar inom minuter. Kräver ventilation.

15

Hur reverseras effekten av kompetitiva muskelrelaxantia?

Med nedstigmin, en ACh esterashämmare. Ökar halten ACh i klyftan vilket kompetitivt tränger undan relaxatian.

16

Varför verkar neostigmin endast i de somatiska synapsklyftorna för att inte ge en kraftig parasympatisk effekt?

Eftersom man samtidigt ger en anti-parasympatikus, Robinul. Slipper en bradykard, slemmig, bronkkonstrigerad pat. Dessa två lkm kommer i samma ampull.

17

Vilken bieffekt har neostigmin?

Ger en kraftig parasympatisk effekt. Dvs bradykard, slemmig och bronkkonstrigerad.

18

Hur vet man när man kan ge reversering av muskelrelaxantia?

När ToF-mätaren visar två ryckningar per fyra impulser givna. Då ger man neostigmin och Robinul.

19

När får man extubera en patient postop?

Då ToF mätaren visar minst 90%. Under det är patienten vaken och pratar men de aspirerar utan att uppfatta detta. Risk för komplikationer.

20

Vad innebär recurarisering?

Att neostigmin o Robinul ges för tidigt. Har en kortare halveringstid än curare-preparaten vilket gör att relaxationseffekten sätter in igen. Lösning, ge mer neostigmin o Robinul.

21

Biverkningar depolariserande muskelrelaxantia?

Muskelvärk.
Hyperkalemi. Än värre om muskelsjd.
Förvärrande av ögonskada.
Personer m serumAChesterasbrist vaknar ej upp. Ge plasma.
Dual block.

22

Hur länge ska pAt ha fastat innan op?

Minst 6 H. Annars risk för aspiration.

23

Vad innebär att preoxygenera en pat?

Byter ut luften i lungorna. Avslutar när man har 80% syrehalt i utandningslufren. Orsaken är att ha en större marginal inför intubation.

24

Preoperativ beh?

Först. Smärtlindring m fentanyl alt remifentanil (mkt snabbverkande, ges i infusion). Börjar med det för att ha uppnått full smärtlindring inför intubation. Sedan. Inducera sömn med ex Propofol (verkar snabbt, går ur snabbt) alt Thiopental (lagras i fettväv, ges aldrig i infusion) underhåll m gas (sevofluran, desfluran, isofluran) sist muskelrelaxantia.

25

När söver man ner med gas?

Barn.
Inte möjligt att sticka.
Någon m högt andningshinder.

26

Vilka muskelrelaxantia används preop?

Celocurin.
Rocuronium.

27

Vad är partial tryck och hur mycket är PO2 i kPa vid normalt atmosfärstryck [100kPa]?

Hh

28

Hur fördelar sig kristalloida vätskor i kroppens vätskerum?

Stannar i stort sett inte i plasmavolymen utan går ut i vävnaderna. Får räkna med att ge 3-4 ggr så mkt volym som man faktiskt vill ha i kärlen. Innehållet av Na avgör. Ger man 1L ringer stannar ca 250 ml i plasma.

29

Hur stor blodförlust sker innan man får lågt blodtryck?

N blodförlust på 40% eller ca 2 L. Innebär att kroppen inte hinner frigöra vätska för att kompensera blodförlusten. Innan detta stadium har man en orolig pat som har ökad af o puls. BT sjunker sent.

30

Hur definieras chock?

Ett tillstånd då blodvolymen är för liten för att upprätthålla adekvat syresättning av organ. Kan bero på låg blodvolym, anafylaxi, hjärtsvikt, skada i CNS, sepsis o uttorkning.

31

Vilka effekter får man av B1 stimulering?

Ökad inotropi, kronotropi o drumotropi. Ökat syrebehov i hjärtat. Dilatation av koronarkärl. Selektiva agonister är

32

Vilka effekter får man av a1 stimulering?

Artärer - ökad perifer resistans, ökat diastoliskt tryck, ökad afterload.
Vener - ökad tonus vilket ökar preload.

33

Vd är fördelar/nackdelar med kristalloida lösningar?

Billiga.
Ingen allergisk reaktion.
Påverkar inte koagulationen
Ger inte klåda
Påverkar inte njurna.
Nackdelar:
En fjärdedel stannar i blodbanan
Risk för ödem
Risk för hyperkloremisk acidos om NaCl ges.

34

Vilken vitalparameter reagerar först vid en blodförlust

Pulsen. Den reflektoriska ändringen bibehåller ett adekvat BT en lång tid. Vid större förluster ökad af o BT minskar.

35

Risker med allogen blodtransfusion?

Blodsmitta.
Immunosuppression.
Transfusionsreaktioner. Gör alltid BAS test o blod-grp.
Överföring av malignitet.
Feltransfusion.

36

Vad är mkt NaCl på ett dygn?

Mer än 3 L. Finns risk för hyperkloremisk acidos. Beror på en förlust av bikarbonat via njurarna.

37

Vad händer om en lösning innehåller glukos?

Glukos transporteras IC o drar då med sig vätska. Då man ger en ren glukoslösnn stannar ca 8% i plasman ger således stora ödem.

38

Fördelar/nackdelar med kolloida lösningar?

För:
God volymexpansion, stannar i plasma.
Mindre risk för ödem.
Trombosprofylax, endast dextran.
Nack:
Allergiska reaktioner.
Klåda, stärkelse.
Njurpåverkan, stärkelse.
Dyra

39

Vad är det basala vätskebehovet per dygn?

30 ml/kg/dygn

40

Basala energibehov per dygn?

30kcal/kg/dygn.
1l 5% glukos lösning innehåller 50g glukos. 1 g glukos ger 4kcal.
En person på 60 kg skulle behöva 9 påsar på ett dygn.

41

Elektrolytbehov per dygn?

40 mmol Na/ dygn
20 mmol K/ dygn.

42

Hur tänka när ersätta blodförlust?

De första 600 ml ersätts med kristalloida lösningar. Då kan man ge 10ml/kg/dygn. En person på 60 kg kan således få 600 ml första dygnet. För att få 600 ml att stanna i plasma ger man 600 ml x fyra, alltså 2400 ml.

43

Hur tänka vid blodförlust då man redan gett maximalt med kristalloider för dygnet?

Kolloider, kan ge 10-30 ml/kg/dygn. Räkna först hur mycket som är kvar av totala blodförlusten efter att kristalloida lösningar tillsatts. Kolloiden stannar helt i plasman. Behöver ej tillsätta extra. Om det finns någon volym kvar ersätts det ev m blod.

44

Att tänka på vid tillsatts av blod?

En SAG är på ca 300g med en hematokrit på 55 kommer att spridas ut.

45

Perspiratio insensibilis?

Vid öppen bukkirurgi förloras 4-6 ml/kg/h första två timmarna.
Sedan sker en halvering.
Ersätts med ringeracetat.

46

Hur mkt vätska läggs till vid feber?

Ca 10% per grad feber tillägg till det basala vätskebehovet. Således, så fort feber över 38 grader görs ett tillägg på 10%.

47

Vad består ett trauma pack av?

4 SAG - 300 ml/st
4 Plasma - 300ml/st
1 trombocyter - 150ml/st
Vid trauma. Ge sådant som stannar i blodbanan, dvs blod o plasma. Ges i övertryck.

48

Preoperativ bedömning av patient?

Tippa bordet - öka trycket
Syrgas
2 grova infarter
Vätska - ringer (om kräk - ge NaCl)
EKG, sat, BT, puls, AF
Lab - BAS(gäller tre dgr), blodgruppering, el status, blödningsstatus, Hb.
V-sond
KAD.

49

Vd orsakar hypokloremi?

En envärd negativ Jon har förlorats vilket gör att njurarna sparar en annan envärd jon, dvs bikarbonat vilket ger en alkalos samt ett överskott att BE.

50

Varför får man en alkalos vid kräkning?

Dels för att man förlorar H och dels för att man förlorar Cl vilket gör att njurarna sparar bikarbonat.

51

Varför blir K lågt vid långvariga kräkningar?

Dels för att man förlorar K via kräkningar, dels för att alkalosen som uppstår tvingar H ur cellerna vilket tvingar K in i cellerna.

52

Varför blir CO2 högt vid en metabol alkalos?

Därför att kroppen retinerar koldioxid i ett försök att kompensera för alkalosen. Alltså, koldioxiden förskjuter reaktionen så att mer H joner bildas.

53

Vilka är de stora riskerna hos en person som inkommer i bilden av fall 3/ inför sövning?

Aspiration
Hypokalemi
Låg blodvolym pga intorkning.

54

Hur delas dehydrering in?

Måttlig dehydrering (3%) - nedsatt turgor, törstig, yrsel, BT ok, lite förhöjd puls ca 100, kissar.
Påtaglig dehydrering (5%) - mkt törstig, nedsatt hudturgor, orolig, oliguri, BT ok, puls kraftig hög ca 125.
Svår dehydrering (10%) - BT sjunker, puls upp, anuri, medvetandepåverkad.

55

Vad är skillnaden mellan depolariserande o icke depolariserande muskelrelaxantia?

Depolariserande - ACh binder den pstsynaptiska rec o aktiverar denna. Ger en initial fascikulation. Sedan går ej kontraktion att framkalla. Kan ej reverseras. Kan ge muskelvärk, hyperkalemi och förhöjt tryck i ögat.
Icke - är en kompetitiv antagonist. Inga fascikulationer. Kan reverseras. Risk för recurarisering. Längre anslag och verkan. Monitorernas med TOF.

56

Vilka tre element ingår i generell anestesi?

Medvetslöshet.
Analgesi
Muskelrelaxantia

57

Vilket induktionsmedel är säkrast ur cirkulationssynpunkt vid chock?

Ketamin (ketalar) ger ej andningsdpression eller sänkt blodtryck. Stark smärtlindring.

58

Två fördelar m Propofol jämfört inhalationsgas?

Snabbt uppvaknande efter lång infusion.
Dämpar illamående.
Anti-epileptiskt.

59

Vilken inhalationsgas har kortas eliminatinstid?

Desfluran.

60

Nämn opiodbiverkningar?

Förstoppning
Klåda
Mios
Andningsdpression
Bradykardi.
Sedering
Gallstas
Illamående

61

Vilken effekt har Propofol o inhalationsgas på cirkulationen?

Sänker blodtrycket.

62

Vilken muskelrelaxantia används i första hand på personer med hög aspirationsrisk?

Succinylkurin (celokurin)

63

Vilket analgetika elimineras snabbast?

Remifentanil - fentanyl - morfin.

64

Varför kan EMLA kräm inte användas som akutläkemedel?

Applikationstiden är 60 min.
Ingen 100% anestesi.

65

Nämn för- o nackdelar med infiltrationsanestesi?

För: enkelt att läsa sig, kräver ingen förkunskap.
Nack: vid stora op krävs toxiska doser, svårt att bedöva djupa strukturer.

66

Hur skiljer sig infiltrations- o ledningsanestesi?

Istället för att bedöva nervändarna i ett område bedövar man de nervtrådar som innerverar ett visst område vid ledningsanestesi.

67

Hur skiljer sig epidural- o spinalanestesi?

Anatomiskt. Epiduralrum alt intratekalt. Spinalanestesi kan bara genomföras nedom L4 eftersom man använder samma nål som vid lumbalpunktion. Epi överallt eftersom man aldrig är inne subduralt.

68

Nämn tre för o nackdelar m spinalanestesi?

För: vaken pat, respiratorisk funk, mindre blödning, muskelrelaxation, billigt.
Nack: risk för pdph, stress för pat, påverkas blåsfunktion, hyptensionsrisk.

69

Nämn tre kontraindikationer för lumbalpunktion?

Infektion
Ryggdeformitet
Koagulationsrubbning
Stressen för pat.

70

Beskriv postpunktionshuvudvärk?

Vad? Huvudvärk efter en lumbalpunktion.
Pat sm ej haft hv senaste veckan bör rådas mobilisering. Andra kan rådas att ligga ner under ca en timmes tid.
En behandling kan vara med sk blood patch, vätska, koffein.

71

Vilka två typer av lokalanestetika finns?

Amino-estrar - kokain, procain, benzocain.
Amino-amider - lidocain, bupivacain.

72

Hur verkar lokalbedövningsmedlen?

Blockerad fortledning av impulser i nervcellsmembranen genom inhibering av Na kanaler.

73

Varför deffas ej finvågigt flimmer?

Därför att det tyder på en så långt gången degradering från flimmer med högre amplitud. Chansen är för låg för att rytm ska skapas.

74

Definiera PEA?

Ej VT lr VF men inte heller någon palpabel puls.

75

Varför verkar lokalanestetika sämre i vävnader med lågt pH?

Lokalanestetika är svaga baser som i lösning har en jämvikt mellan neutral och positivt laddad form. Denna jämvikt förskjuts vid lågt pH, fler joner bildas som ej kan transporteras IC, ingen effekt. Fungerar ej i infekterat område pga detta.

76

Varför tillsätter man adrenalin i lokalanestetika?

För sin vasokonstrigerande effekt - ger mindre blödningar.
Upptaget förlångsammas, längre duration.

77

Nämn tre områden där det är kontraindicerat med adrenalintillsats i lokalanestetika?

Områden med ändartärer.
Ex händer, fötter, penis, näsa.

78

När kan man få en toxisk reaktion pga lokalanestetika?

Överdosering
Väl vaskulariserat injektionsområde
Intravasal injektion
Känslig pat - barn, äldre.
Alla beror på för hög plasma konc.

79

Vad innebär partialtryck och vad är normalt PO2 vid normalt atmosfärtryck på 100 kPa?

För luft gäller att det totala lufttrycket är summan av de individuella partialtrycken för varje gas som finns i luften. Ca 21% av luften består av syre, därför är partialtrycket för 21 kPa vid normalt atmosfärtryck. Trycket för kväve är 79kPa osv.

80

Vad händer med PO2 när man dubblar atmosfärtrycket?

Sker när man dyker ex. På tio meters djup är atmosfärtrycket 200 kPa (2atm) och där är således partialtrycket för syre 42 kPa (2x21) vid 160 kPa blir halten av syrgas giftig, dvs på 66 meters djup.

81

Vilka sätt finns att öka PO2 i inandningsluften?

Genom att öka partialtrycket för syre.
Genom att öka det totala trycket.

82

Nämn primära o auxillära andningsmuskler?

Primära - intercostalmuskler, diafragma.
Sekundära - sternocleido, scalener, bukmuskler.

83

Definiera hyperkapni?

En konc av koldioxid i blodet som överstiger 6 kPa.

84

Vad händer med pH i blodet då PaCO2 stiger.

Gör att konc av vätejoner stiger vilket ger ett minskat pH, dvs acidos.

85

Vad händer med serum K då pH sjunker?

Kalium i blodet stiger. Detta för att vätejonerna förflyttas IC varpå kaliumjonerna redistribueras till EC rummet.

86

Vd innebär ASA-klassificering?

En bedömning av pat fysiska status där ett är en helt frisk pat medan sex är en hjärndöda pat som föremål för donation.

87

Vilka moment ingår i preoperativ bedömning?

Anamnes
Hälsodeklaration
Lab - Hb, blodgruppering, BAS test
EKG vid tre av fyra - hyperlipidemi, rökning, fetma, hereditet.
Rtg pulm/hjärta - känd sjd.
ASA klass.

88

I vilken ordning ges de tre delarna av preop-anestesi?

Analgetika
Hypnotikum
Muskelrelaxantia

89

Vad menas med awarness?

En pat som är helt muskelrelaxerad men ej adekvat smärtlindrande o nedsövd.

90

Vad menas med rapid sequence induction?

En snabb induktion av generell anestesi med efterföljande intubation av trakea. Används vid akuta preoperativa situationer. Ffa vid hög aspirationsrisk då man ej hunnit med ventrikeltömning eller vid akut ileus då man akut vill säkra luftvägen.

91

Var går gränsen för medvetslöshet enligt RLS/GCS?

RLS 3 lr högre
GCS 8 lr lägre.

92

Vilket blodprov är viktigt att ta tidigt i det akuta förloppet?

Blodgas, ger - pH, pCO2, pO2, BE, Kalium, glukos, anion gap, Hb, Na, krea, calcium, cl, kolmonoxid.

93

Hur definieras död i Sverige?

En människa är död när hjärnans samtliga funktioner totalt o oåterkalleligt har fallit bort.
Det är hjärnans funktion, ej andning eller cirkulation som avgör .

94

Ange direkta o indirekta kriterier för död?

Indirekta - ingen andning, puls, EKG-komplex, hjärtljud, ljudtekniker pupill.
Direkta - klinisk diagnostik av hjärnfunktioner, apne-test, cerebral fyrkärlsangiografi.

95

Hyr uppmäts smärtaupplevelse bredside?

Med en VAS skala.

96

Vilka två typer av nervfibrer aktiveras vid postoperativ smärta?

C fibrer - långsam, diffus smärta
A delta - snabb, lokaliserad, distinkt.

97

Vad menas med sensitisering?

Det innebär att ett stimuli som innan inte upplevdes smärtsamt gör det i nuläget.

98

Har postoperativt illamående en förstärkande effekt på akut smärta?

Ja.

99

Nämn tre kontraindikationer till NSAID?

Hög ålder
Överkänslighet
Hjärt/lever/njursvikt

100

Vd menas med allodyni?

Smärtaupplevelse vid normalt icke smärtsamma stimuli.

101

Vad menas med hyperalgesi?

Ökad smärtintensitet vid normala smärtstimuli.

102

Hur relateras O2 leveransen i artärblod till Hb-konc?

O2 leveransen beror på CaO2 o CO. CO beror på slagvolym o frekvens. CaO2 beror på SaO2 och Hb konc x en faktor 1,34 ( varje gram fullt mättat hemoglobin binder 1,34 ml syre). Ju mindre Hb desto mindre O2 leverans.

103

Vilket hormon frisätts vid hypovolemi o vad initierar detta?

Vid hypovolemi minskar CO o BT. Först reagerar baroreceptorer på minskat tryck vilket ger en sympatikusaktivering vilket ger en ökad slagvolym o frekvens. Det minskade BT gör att renin frigörs från njurarna vilket leder till en angII frisättning med ökat aldosteron med ökad reab av Na o vatten med ökad volym som följd.

104

Indikation för artärnål?

Kontinuerlig BT mätning?
Lab prover

105

Var kan man lägga artärnål?

Radialis, ulnaris, brachialis, femoralis, dorsalis pedis.

106

Vilken form för att få in så mkt vätska som möjligt?

Kort o tjock.

107

Indikationer CVK?

Mäta CVP
Nutrition - vanligast. Mer än 10% glukos kärlretande.
Lkm - finns många som är kärlretande i PVK.
Humanitärt - undvika många stick.
Central dialyskateter - vid kortvarig dialys.

108

Vad står PICK linne för?

Peripherially inserted central katheter.

109

Komp CVK?

Pneumothorax - ffa vid subclavia, de flesta röntgas efter.
Infektion
Luftemboli - sänk alltid huvudändan efter, ger högt CVP, undvik baksug till hjärnan.
Tamponad.
Arrytmi - när man är i höger förmak.
Tappar ledaren.

110

Indikation epiduralanestesi?

Post op smärtlindring.
Post förlossning.

111

Kontraindikationer spinal o epidural anestesi

Höjt ICP.
Infektion stickstället.
Blödningstendens.
Tatuering - löses genom att lägga snitt i huden.
Nervinflammation.
Ryggdeformitet.

112

När får man absolut inte lägga en spinalanestesi?

Då man lagt en epidural som redan börjat verka. Finns risk att epiduralen läcker in o ascenderar. Cirkulatorisk o respiratorisk svikt.

113

Vad göra med epiduralhematom?

Utred misstanke med MR.
Tömning måste ske inom 12 h för att återfå normal nervfunktion.
Mkt låg risk.

114

Vad händer med FRC när man sövs?

FRC minskar. Diafragman slappnar av, thorax o således lungorna krymper. Vid utandning hamnar FRC under closing capacity vilket ger atelektaser. Motverkas med PEEP. Skapar ett positivt tryck vid utandning. Håller lungorna uppe.

115

Påverkan på ANS vid epiduralanestesi?

Bedövar sympatiska gränssträngen. Ger lågt blodtryck. Åtgärdas med vätska o NA. Risk för lungödem.

116

Värden på pCO2?

Mindre än 4,5 - hyperventilation
Mär än 6 - hypovent, hyperkapni.
Normalt mellan 4,6 - 6.

117

Vad resulterar hyperventilation till hos unga personer?

Kan resulterar i lågt pCO2, men aldrig hypoxi.

118

Hur behandlas pneumothorax akut?

En grov venflon medioklavikulärt, I2 o I3. Överväg alltid vi trauma, nedsatt ensidigt andningsljud och låg saturation, takykardi, lågt BT.

119

När börjar perifera kemorceptorer reagera för lågt syre?

Då syre går under 8 eller saturation under 90%.

120

Orsaker till laktacidos?

Sepsis
Metforminnsvikt
Cirkulatorisk svikt.

121

Vilka intoxikationer kan ge grav acidos?

Metanol
ASA
Etylenglykol.

122

Vad kan ge akut grav metabol acidos?

Ketoacidos
Laktacidos
Akut njursvikt
Intoxikation

123

Vad kan ge acidos på såväl resp som metabol bas?

Blandintox - alkohol + (ASA, etylenglykol, metanol)

124

Definiera SIRS?

Lpk under 4 eller över 12.
AF över 20 eller PCO2 under 4,5.
Puls över 90
Temp. Und 36 eller över 38.

125

Vad är sepsis?

SIRS på basen av infektion.

126

Svår sepsis?

Sepsis + minst ett organ som sviktar:
CNS, lungor, njurar, lever, lungor, cirkulation.

127

Vad innebär aspiration och vad kan det leda till?

Innebär att maginnehåll aspireras ner i luftvägarna.
Risk - obstruktion av luftvägar, kemisk pneumonit, bakteriell pneumoni.

128

Hur mycket timdiures ska man ha?

0,5-1 ml/h.