Urologi Flashcards Preview

Kirurgi > Urologi > Flashcards

Flashcards in Urologi Deck (126):
0

Radiologiska metodercom används vid urologi.

Urografi - slätrtg, ffa stensjuka, tidig urotelial cancer. Jodkontrast.
CT - bra vid staging av tumörer. Ej vid njursvikt.
UL - ffa vid avflödeshinder, njursvikt, scrotumdia, testidia.

1

Behandling sten

Esvl - tryckvåg som är UL-ledd. Kan ge stengata om stor sten.
Percutan operation, först efter UL-ledd nefrostomi.

2

Behandling avflödeshinder.

KAD - första utväg.
Suprapubisk kateter - om stopp i uretra.
JJ-kateter - en pigtail i njurbäcken o en i blåsan. Kräver urolog.
Nefrostomi - sista utväg. UL-ledd.

3

När retrograd pyelografi?

Misstanke om urotelial cancer utan möjlighet till nefrostomi, dvs antegrad pyelografi.
Striktur i uretra, ffa män. Sk uretrocystografi som sedan följs av miktionsuretrografi.
Uretradivertiklar.

4

När MR?

Utredning av metastaserad prostatacancer, ex kotkroppar.

5

Vilka delar av urinvägarna har samma epitel?

Blåsa, urinledare, njurbäcken.

6

Vid per rektum, ska man känna övre gränsen på prostata?

Ja, gör man inte det kan det tyda på en blödning alt cancer.

7

Diff diagnoser makroskopisk hematuri?

Tänk inifrån o ut.
Urotelial cancer - rökning, lösningsmedel,
Prostatacancer
Process i njurbäcken.
Infektion
Stensjuka

8

Riskfaktorer för stensjuka?

Residualurin - stenar fälls ut.
Återkommande cystiter - stenbildande bakterier.

9

Riskfaktorer urotelial cancer?

Rökning
Lösningsmedel.
Ålder
Man

10

Åtgärd svår hematuri.

Inläggning av KAD - en dag per deciliter resurin. Dras den för tidigt finns risk för återfall.
Inläggning m spoldropp - för att skölja ur koagel. Börja m trekanals, sedan tvåkanals. Fungerar ej - överväg op.
Inför hem - CRP, CT urografi (urografi ensamt räcker inte, måste isf kompl m UL), cystoskopi, cytologi. Om misstanke om cancer - utredning klar inom 2-4v.

11

Vilka tryck i blåsan är skadliga för njurarna?

Över 40 cm vatten. Ofta fallet vid prostataförstoring.

12

Hur beräknar man hur länga en KAD ska sitta?

Ett dygn per deciliter urin vid initial mätning. Katetern måste sedan vara öppen för att blåsan ska vara totalt sammanfallen så att muskelfibrerna återställer sig.

13

Diff dia flanksmärta

Sten
Pyelonefrit
UVI
Ovarialtorsion
Extrauterin graviditet
Salpingit
Annat gyn.
Ileus

14

Vilken komp ger ofta svåra gyn besvär?

Peritonit.

15

Varför får man UVI sym av sten?

Om stenen ligger nära blåsan sker en irritation av väggen vilket pat tolkar som UVI besvär. Därför ger en lågt sittande sten ofta UVI sym.

16

Varför ger en uretärsten krea- stegring.

Pga stasen. Ger ett ökat tryck i njuren som ej längre kan producera urin.

17

Handläggning av njurstensanfall.

Voltaren 75mg im alt supp 50mg
Alt Spasmofen
Alt Morfin iv
Viker sig smärtan och inget övrigt kan misstänkas kan pat gå hem.
Äldre pat - urografi om fyra veckor o kontroll krea. Sten kvar?

18

Varför kan det vara farligt att helt smärtstilla en misstänkt njursten?

Man kan missa en rAAA. Ffa risk bär det gäller män >55 åå. Kan man utesluta med ett UL.
Vid misstanke om båda gör en CT.

19

Hur många njurstenar avgår spontant?

Ca 80%. Särskilt de som är < 6 mm o de som ligger distalt.

20

Hur länge klarar en njure att stå under högt tryck utan att skadas?

En månad. En bra indikator på skadligt tryck är smärta. Får inte gå hemma mer än några dgr med smärta utan att söka.

21

Principer för beh av njursten.

Distal uretär - går in via blåsan o skjuter med laser.
Proximal uretär - esvl-beh. Om många stenar i bäckenet gör perkutan beh, anlägger då en nefrostomi.

22

Risk med esvl- beh

Stengata i distal uretär.

23

Risk med stor sten i uretär?

Avstängd pyelit. Stas bakåt, urin i direkt kontakt m sten, som alltid innehåller bakterier, vilket ger en akut infektion.
Beh m nefrostomi. Aldrig DJ-kateter.

24

Avstäng pyelit

Eti. Sten.
Pato. Stas bakåt m bakterieväxt utgånget från sten.
Sym. Infektionstecken m stark smärta över en njurloge.
Dia. Akut urografi.
Beh. Nefrostomi m avlastning.
Risk. Abscessbildning, efter ca två dygn.

25

Urinvägarnas delar?

Övre - njure o urinledare.
Nedre - blåsa o uretra.
Normal urinmäng per tolalettbesök är 500 ml.

26

Risk m att inte tömma blåsan helt.

Infektioner
Stenar.
Ständigt större blåsa.
Njursvikt, när trycket i blåsan överskrider filtrationstrycket. Tubulusfunktionen påverkas först.
Tätare mellan miktion, gå upp mer än tre ggr/natt påverkar dagen efter påtagligt.

27

Vad är det som smärtar vid överfylld blåsa?

Ständig spänning i muskler kring blåsa o uretra vilket ger en anaerob metabolism och bildandet av mjölksyra.

28

Vad innebär detrusor-sfinkterdysergi?

Oförmåga att synkronisera muskler i blåsa o urinrör. Uppstår vid ex ryggmärgsskada (tömningssvårighet o läckage m högt tryck i blåsan), MS, stroke, demens (ovanför pons - normal miktion vid fel tid)

29

Funktionsundersökningar miktion?

DRUM
Urinflödesmätning - platåkurva typiskt för striktur. Många toppar vid krystmiktion, dvs osäker på sitt naturliga flöda.
Cystometri - mäter detrusortrycket o flödet. Normalt är trycket lågt o flöde högt. Vid avflödeshinder är trycket högt o flödet lågt. Vid detrusorsvaghet ökar buktrycket men inte flödet eller trycket i blåsan.

30

Miktionspåverkan efter graviditet?

Ansträngningsorsakad läckage, beror på en försvagning av bäckenbotten.

31

Vad ser man på cystometrin vid en neurogen blåsrubbning?

Trycket i blåsan ökar utan att det händer något med flödet. Risk för njurskada.

32

När bör resurin börja utredas?

Över 1,5 dl, beroende på omständigheter ex blåsans totala storlek.
Över 500 ml kan tolas som kroniskt resurin och kan beh direkt med KAD alt RIK utan närmare utr.

33

Risk för urininkontinens?

Förlossning
Övervikt
Gyn. Op.
Defekt bindväv
Förstoppning
Tunga lyft.

34

Normal blåsfunktion?

3 dl per gång
3-4 ggr dygn
Max 8 ggr dygn

35

Utredning makroskopisk hematuri?

Cystoskopi
U-cytologi
Urografi/CT-urinvägar

36

Vad står RIK/RID för?

Ren (dvs inte steril) intermittent kateterisering.
Ren intermittent dilatation

37

Vad står TURP/TURB för?

Trans uretral resektion prostata/blåsa.

38

Handläggning benign prostataförstoring?

Debut. Trängningar.
Lab. Förhöjt PSA med en kvot över 0,2.
Per rektum, bedömning.
Ev UL per rektum m biopsier, ca 10 st.
Beh. Androgen-anta, gör att prostatan minskar i storlek. Minskar trängningarna.

39

Retroperitoneala organ?

Njure
Aorta
Duodenum

40

Vilken typ av njurskador ger lateralt våld?

Grad I-III, dvs ytliga skador i parenkym. Blödnibgen begränsas av det retroperitoneala rummet samt Gerotas kapsel. Grad IV-V orsakas av högenergivåld.
Endovaskulär embolisering bra beh. Slipper öppna rummet som rymmer blödning.

41

Utredning uretraskada?

Retrograd uretrografi.
Om avbrutet flöde, sätt suprapubisk kateter. Två tvärfingrar ovan symfysen. Vinkelrätt mot hud. Kontra. Om ärr i närheten eftersom det kan finnas adherenser. Samt PK värde.

42

Våld mot scrotum - utr

UL scrotum - torsion? Ruptur?
Tömma ut hematom.
Undersök alltid uretra, skadas ofta samtidigt. Och tvärtom.

43

Urologiska trauma

Njurar - trubbigt våld m parenkymskada. Högenergivåld kan ge avslitning
Uretär - Skärsår, iatrogent (oftast)
Blåsa - stora trauman krävs eftersom den är väl skyddad i bäckenet. Kan gå sönder både pre- o intraperitonealt.
Uretra - yttre våld. Utred m retrograd uretrografi.

44

Utredning svag stråle o nykturi?

Miktionslista, Max 7-8 ggr dygn
IPSS
PSA- ska ha under 3
Flödesmätning, helst över 15 ml/s
Resurin m bladderscan. Under 1 dl

45

Hur används IPSS

Under 8 normalt, ingen åtgärd
Under 12, expektans
12-19, beh. Lkm (alfablockerare, sédan 5-alfa-reduktashämmare) alt termoterapi.
Över 19, termoterapi o kirurgi (TURP) golfen standard

46

Normala prostatavärden?

Volym 20-30 ml.
PSA under 3, kvot under 0,2

47

Beh BPH

Alfuzosin, slappnar av uretra
Finasterid, förminskar prostata.
Alt TURP, komp retrograd ejakulation, ansträngningsinkontinens.
Alt TUMT, kan användas även vid waranbeh, kärlsjuk, annan blödningsbenägenhet.

48

Kompl Finasterid

Nedsatt libido
Torr hud
6 mån innan effekt
Minskad kroppsbehåring, ökat hår på huvudet.

49

Nytillkomna trängningar utan svag stråle, som inte viker på ab?

Utred för malignitet.

50

Vad innebär lobus tertius?

En benign förändring av prostata där en lob växer in i blåsan och täpper igen vid miktion.
Diff dia till BPH.

51

Sätta KAD?

Dra tillbaka förhud, tvätta
Ta sterila handskar.
Två sprutor à 10 mg m högt tryck, håll på sidan av penis.
När nästan hela är inne kommer sfinkter. Be pat ta djupt andetag, tryck förbi.
Tryck in hela vägen.
Kuffa m 10 cc.
Dra tillbaka förhud.

52

Diff knuta i pungen?

Varicocele- försvinner i liggande, ffa vä
Hydrocele- genomlysning, tillväxer långsamt.
Spermatocele - genomlysning
Cancer - palpation + UL
Ljumsbråck - kan försvinna i liggande, känn inguinalt

53

Svår smärta i pungen?

Kort anamnes
Epididymit - ngr dgr, ont vid rörelse, lätt svullnad, andra strukturer kan palperas.
Torsion - mkt kort, ont, rejält svullen, kan ej palperas annat.
Morganis hydratid - yngre killar 8-12 åå, långsammare förlopp än torsion.

54

Agens epididymit?

Yngre - sexuellt överförbar sjd.
Äldre - E.Coli pga resurin-problematik.

55

Var kan urotelial cancer finnas?

Njurbäcken.
Urinledare.
Blåsa

56

Vad är tyst makro hematuri!

Makro hematuri utan symtom.

57

Hur utförs en CT-urografi.

I tre faser, utan kontrast, kontrastfas samt sen kontrastfas där man ser njurbäcken, urinledare o blåsa.

58

Blåscancer - etiologi

Rökning
Lösningsmedel
Bilharzia
Kronisk KAD.

59

Symtom blåscancer

Trängningar - återkommande m neg odling.
Upprepade UVI
Makroskopisk hematuri.

90% urotelialncancer.

60

Utredning blåscancer.

Cystoskopi
Cytologi - anisokori, ökat kromatin.
CT- urografi.

61

Beh icke muskelinvasiv blåscancer.

TURB +/- intravesikal instillationsbeh (BCG, mitomycin)
alt cystektomi

62

Beh muskelinvasiv blåscancer.

Radikal cystektomi m neoadjuvant kemoterapi.
Strålbehandling

63

Beh av spridd testiscancer.

Cisplatin, botar över 90%.

64

Utredning inför radikal cystektomi.

CT Thorax bäcken
Resektionsbiopsier fr prostata, uretra/blåshals (kvinnor)
CT urografi, redan gjort tidigare i utredning.

Om metastasmisstanke, gör PET CT.

65

Hur stor del av pat reopereras efter cystektomi?

En fjärdedel.

66

Varför känns inte prostatacancer inte lika tidigt i förloppet som BPH?

Beror på vilka zoner av prostatan som de normalt börjar i. Cancer börjar i en zon längst bort från rektum.

67

Hur stor del av all cancer hos män är prostatacancer?

En tredjedel.

68

Var metastaserar prostatacancer?

Skelettet, överväg att göra skelettscintigrafi.
Överväg också att kontrollera paraaortala lymfkörtlar.

69

Varför bör man inte screena män för prostatacancer?

Därför att det krävs så många PSA-testade män för att rädda ett liv. Blir en överdiagnostik av cancrar som inte hade varit dödliga.

70

Kan man använda PSA prognostiskt verktyg?

Ja, har man mkt låga värden som 40-åring har man mkt låg risk och omvänt.

71

När används kvoten av PSA?

Om PSA är mellan 4-10 använder man kvoten för att avgöra om man ska gå vidare i utredningen. Är kvoten under 0,2 utreder man. I detta intervall är det dock en låg Anderson har cancer.

72

Vad är ett normalt PSA?

Ålderberoende, ökar m ålder.
Under tre. Gråzon 3-10. Då använder man även kvoten.

73

När PSA test?

50-75 åå
Ärftlighet
Medveten om vilken utredning det kan leda till.

74

Utredning prostatacancer?

Per rektum
PSA
TRUL m ca 10 biopsier, används för att ge en Gleason score.
Skelettscintigrafi
Lymfkörtelmetastas? CT/MR/PET CT (FDG fungerar dåligt då cellerna sällan är glukosberoende)

75

Beh av prostatacancer?

Expektans - äldre män som inte kommer dö av cancern. Unga män m väldigt liten o lågt diff cancer. Aktiv monitorering. Om ut utveckling görs op.
Op - 50%.
Strålbehandling - pat kan välja mellan dessa två. Olika sen o akuteffekter. Finns även brachyterapi.

76

Biverkningar beh prostatacancer?

Impotens
Inkontinens
Ändtarmsbesvär.

77

Hur ser en hypertrof urinblåsa ut m cystoskopi?

Trabekler och divertiklar. Tänk hand som kramar en ballong.

78

Vad krävs för BPH?

Androgener. Utan dessa eller vid blockad av dessa uppstår ej hypertrofi eller tillbakabildning av hypertrofi.

79

Symtom vid BPH?

LUTS - lagrings- eller tömningssymtom.
obstruktion
Hyperplasi

80

Kompl till avflödeshinder?

Resurin
Blåssten
Trabekulering/divertikulering.
Urinretention/urinstämma - ger svår smärta.
Njurinsuff - urinstämma mer än en månad, tryck mer än 40 cm H2O.

81

Hur fungerar den normala kontrollen av miktionen?

Då blåsan fylls skickas sensoriska signaler till CNS. Men då den inte nått en viss grad inhiberar vi signalen och känslan försvinner. Tillslut, när ca 500 ml finns i blåsan, är den sensoriska signalen som störst och vi tolkar detta som en vilja att miktera. Då slutar vi inhiberar blåsans information varpå en reflex med kontrakten av blåsan och relaxation av sfinktern påbörjas.

82

Varför gör det ont när man är väldigt kissnödig?

En tonisk spänning i bäckenbotten o sfinktern varpå mjölksyra bildas vilket ger en smärtsignal.

83

Hur kan man med lkm beh trängningar?

Med antikolinergika. Inhiberar reflexen från parasympatiska fibrer på blåsan.

84

Utredning av pat med funktionsstörning av blåsan?

Dryckes- o miktionslista
Skattning av läckage.
Blåstömningsförmåga, dvs använda bladderscan.

85

Vilka typer av inkontinens finns?

Ansträngnings-
Trängnings-
Bland
Överaktiv blåsa
Överrinnings-

86

Vad beror kissnödighet på?

Sträckning av blåsväggen, ej tryckökning.

87

Vilken cancer är vanligast bland män 20-40 åå?

Testikelcancer.
Dock botas över 95%.

88

Hur klassificeras testikelcancer?

Seminom
Icke-seminom

89

Utredning testikelcancer?

Klinik - palpation, ålder, anamnes (etiologi)
AFP (förhöjt vid non-seminom), B-hCG, LD (korrelerar till tumörbörda), hormonstatus (testosteron, FSH, LH)
UL, CT thorax/buk/bäcken, skelettscintigrafi.
Spermieprov, protes?

90

Diff dia testikelcancer?

Epididymit
Spermatocele
Hydrocele
Varicocele

91

Metastaser testikelcancer?

Ffa retroperitonealt. Men också lunga o lymfkörtlar vid angulus venosus.

92

Pre maligna lesioner peniscancer!

Kondylom
Balanitis sclerotica obliterans - infl sjd i förhuden.

Ta alltid biopsi från oklara sår!!!

93

Riskfaktorer peniscancer?

Rökning
HPV 16 o 18
Omskärelse minskar risk.
Peniscancer är en skivepitelcancer.

94

Hur ser en njurstenspatient ut?

Motorisk oroliga, vill ej ligga still.
Svår smärta.
Första behandling, diklofenak alt spasmofen.
De allra flesta stenar avgår spontant.

95

Typer av njursten?

Kalciumsten
Infektionssten - ofta proteus mirabalis.
Uratsten - kan beh med lkm
Cystinsten - mkt ovanliga

96

Stenterapi

Endoskopiska metoder
Ureteroskopi
Perkutan kirurgi
ESVL
Laparoskopi endast om PUJ sten med risk för njuren.

97

Varför lindrar diklofenak smärta vid njursten?

Ffa för att det minskar urinproduktionen så att stassmärtan minskar. Även minskad infl.

Alt palladon (opiodagonist)

98

Utredning njursten akutskede?

Klinik och anamnes.
Om hematuri - cystoskopi, cytologi och CT - urografi, med o utan kontrast om stenmisstanke.
Urinsticka och odling.
Bladderscan - om stämma sätt KAD.

99

Polikliniks beh sten

85% spontanavgång
Hemgång med alfulozin, diklofenak och spasmofen.
Uppföljande rtg om 4 veckor.

100

Hur stor kateter används normalt till kvinnor respektive män?

12 för kvinnor.
14 för män.

101

Vad kallas en kateter med böjd spets?

Tiemankateter.

102

När används suprapubisk kateter?

Stor prostataförstoring.
Uretrastriktur.
Uretraskada.

103

Ind nefrostomi?

Avflödeshinder ovan urinblåsan.
Anläggs med UL.
Akut eller kronisk stas pga konkrement eller tumör.

104

När används en dubbel J stent?

Beh av njursten eller vid långtidsdränage av en kronisk stas.

105

Diff dia makroskopisk hematuri?

Maligna sjd.
Menstruation
UVI
stensjd
Nefriter
Postop TURP lr TURB

106

Vilken typ av mikroskopisk hematuri ska utredas?

Symtomatisk - dvs LUTS, Lr andra sym.

107

Urinretention?

Eti. Obstruktion, alkohol, neurologisk, farmakologisk.
Sym. Ej kissat, svår smärta, LUTS, ischeria paradoxa.
Dia. Status, bladderscan, urinsticka, odling, Na, K, Krea.
Beh. En dags KAD/100ml urin om mer än 1000 ml.

108

Stensjukdom?

Eti. Övermättnad + låga inhibitorer.
Sym. Akut insättande koliksmärtor i flanker. Kan ej vara stilla.
Dia. Lab (krea, elstatus, crp, lpk) odling, ev akut CT urografi utan kontrast
Beh. Diklofenak 75 mg im, ev morfin 5 mg sc, EJ GE VÄTSKA.

109

När akut inläggning vid stensjd?

Ej adekvat smärtlindring.
Avstängd pyelit.
Samtidig förekomst av UVI o påverkat AT.

110

När är ett niturtest pos resp neg?

Pos - E.coli, klebsiella, enterobacter.
Neg - enterokocker, s. Saprophyticus.

111

Epididymit?

Eti. Unga - klamydia. Äldre - E.coli.
Sym. Svullnad av ena skrotalhalvan.
Dia. Status. Urin- o blododling. Lpk o crp. Yngre - test för std. Äldre - bladderscan.
Beh. Ab - tetracyklin alt ciproxin/trimsulfa.
Vidare. Ompalp 4-6v utesluta testistumör.

112

Fimosis?

Trång förhud.

113

Parafimosis?

Retraherad förhud som fastnar.
Akut. Lägg penisblockad UTAN adrenalin, dra tillbaka förhud.

114

Priapism?

Vad? Långvarig oönskad erektion.
Eti. Hyperkoagulabilitet, maligniteter, lkm, droger.
Dia. Status (hård corpora cavernosa o mjuk glans)
Beh. Tömma corpus cavernosa.

115

Testistorsion?

Epi. Ffa yngre.
Sym. Akut smärt o svullnad av ena testikeln. Ev uppdragning m ljumsken. Debut i form av buksmärtor.
Dia. Klinik.
Diff. Epididymit. Morgagnis hydatid.
Beh. Op m detorkvering. Fixering bilat.

116

Diff svullen pung?

Varicocele - pungåderbråck.
Hydrocele - vattenbråck.
Spermatocele - sädesvätskecysta.
Epididymit.
Hematocele - blödning.
Tumor testis.

117

Var uppstår ett hydrocele?

Pga försämrat lymfavflöde kan vätska ansamlas mellan tunika vaginalis o testis, mer exakt mellan tunica albiguneas två lager.

118

Vad är spermatocele?

En cystisk uppdrivning av epididymis.

119

På vilken sida uppkommer i regel varicocele?

Vänster sida, detta pga vä v testicularis går in i v renalis och inte v cava inf som höger gör.

120

Erektil dysfunktion?

Vad? Erektion otillräcklig för samlag.
Eti. Diabetes, kärlsjd, iatrogen, psykiska tillstånd.
Dia. Anamnes. I IEF. Status.
Beh. Viagra, Cialis, levitra alt intrauretral terapi - Bondil. Alt intrakavernös injektion - caverject.

121

Hur bedöms urografi?

Initialt bild utan kontrast. Bedöm storlek på njurar.
Efter 5 min. Titta på uppladdningen av njurparenkymet. Liksidigt? Utsöndring via calyces? Liksidigt?
En timme. Uppladdning av parenkym men ej av calyces - tyder på avflödeshinder.

122

Var metastaserar njurcancer?

Lungor
Binjurar
Körtlar i mediastinum. Paraaortala körtlar.
Lever, ovanligt.

123

Vd innebär aktiv monitorering vid prostatacancer?

PSA kontroll var tredje månad.
PR två gånger per år.

124

När kan man misstänka metastaserad prostatacancer?

PSA över 50.

125

Var känns ett spermatocele vid palpation?

Baktill i pungen, utgången från bitestikeln.