Ortopedi - Övre Extremiteten Flashcards Preview

Kirurgi > Ortopedi - Övre Extremiteten > Flashcards

Flashcards in Ortopedi - Övre Extremiteten Deck (69):
0

Vilka muskler ingår i rotatorkuffen?

Subscapularis
Infraspinatus
Supraspinatus
Teres minor

1

Främre axelledsluxation?

Epi. 3000/år
Eti. Ffa idrottsrelaterat. 95% av alla luxationer.
Patologi. Hill sachs, benign bankart, tuberkulum major. Nerver - axillaris, plexus brachialis.
Beh. Akut - stesolid, morfin, därefter reposition
Poliklinik - op om besvär efter 6 mån.

2

Vilka tre frakturtyper uppkommer kan uppkomma vid en främre axelledsluxation?

Hill Sachs - kortikal dekompression av postlaterala caput humeri när det pressas mot glenoidalbenet vid luxation.
Bankart - skada på anteroinferiora labrum glenoidale.
Tuberkulum majus - då humerus pressas uppåt går en del av tuberkulum av.

3

Bakre axelledsluxation?

Epi. 5% av luxationerna.
Eti. Epilepsi, trauma, elolyckor.
Pato. Omvänd Hill Sachs, skador på ligament( uttänjda)
Beh. Rehab minst 6 mån. Därefter diskussion om op.

4

Skada n axillaris?

Innerverar deltoideus o teres minor samt hud kring axeln.
Utgår från C5 o C6 med ursprung i posteriora plexus brachialis.
Skada? Testa utåtrotation samt abduktion m raka armar.

5

Klavikelfraktur?

Eti. Direktvåld. Fall m axeln m utsträckt arm. Kollision.
Statusfynd. Arm intill kroppen. Rörelse i axeln smärtar i klacken. Dåligt passivt rörelsemfång i axeln. Palpationsömhet. CAVE. Pulsar i armen!
Beh. Initialt med morfinpreparat o stesolid. Mitella.
Utr. Slätrtg.
Diff. Luxation i ac lr sc led, kontusion.
Beh. Immobolisering. Därefter sjukgymnastik. Analgetika.

6

När måste en klavikelfraktur opereras?

Öppen fraktur.
Kärl- eller nervskada
Hudpenetrerande fragment.

7

AC leds artros?

Eti. Normalt åldrande.
Pato. Osteofyter som påverkar det subacromiala spatiet - smärta. Brosknedbrytning i ledspatiet.
Klinik. Smärta vid palpation o krepitationer/smärta vid hyperadduktion/elevation.
Utr. Blockadtest (xylocain), rtg visar subkondral cystbildning i lateral klavikelände m ev lysis. Utred alltid samtidig impingement.
Beh. Kortisoninj.

8

Nämn proximala humerusfrakturer?

Caput humeri
Tuberkulum majus o minus.
Diafysär
Samtidig luxation i humeroskapulärleden.

9

Typer av supraspinatusrupturer?

Akut - trauma, ofta äldre pat.
Kronisk - äldre. Senan lossnat från tuberkulum majus. Vid dålig cirkulation alt inklämning.

10

Rotatorcuffruptur?

Epi. Äldre.
Eti. Trauma. Dålig cirkulation. Inklämning.
Sym. Inklämningssmärtor ( värre m armar över huvudhöjd) instabilitetssmärta (snabba hugg vid lyft över huvud) bicepssmärta (samtidig påverkan vid stora trauma)
Utr. Inåt/utåtrotation? Atrofi över skulderblad. Bicepsruptur. Alltid rtg efter axeltrauma.
Beh. Op alt expektans.

11

Utredning av n. radialispares?

Spinalrötter. C5-C8, ev Th1
Muskelfunktion. Triceps brachii, supinator, brachioradialis, extension av fingrar.
Sensibilitet. Posterolateral yta hela armen.
Utredning.

12

Hur tre sig en skada på n. Medianus?

Muskelfunktion. Flexion av fingrar samt pronation av hand, interrosseer.
Sensibilitet. Laterala två tredjedelar av handen palmart och dorsalt av dig 2 o 3.

13

Hur ter sig en skada på n. ulnaris?

Muskelfunkion. Flexion av lillfinger o ringfinger.
Sensibilitet. Mediala tredjedelen av handen, ant o post.

14

Definiera karpaltunnelsyndrom?

I den trånga kanalen mellan handlovens ben o karpalligament löper medianusnerven samt de nio flexorsenorna till handen. Vid CTS blir det trångt i kanalen vilket ger domningar o smärtor handen.

15

Orsaker till karpaltunnelsyndrom?

Idiopatisk
Traumatisk - frakturer, luxationer, stukningar.
Sjukdomsbetingad - diabetes, reumatism, hypotyreos.
Arbetsskada - repetitiva rörelser.

16

Symtom karpaltunnelsyndrom?

Gradvis ökande.
Domningar, stickande, brännande.
Nedsatt motorik i medianusinnerverat område.
Nattliga besvär
Fynd. Nedsatt finkänsel, atrofi av tenarmuskler, tinells pos, phalens pos, bilaterala sym?

17

Utredning o behandling karpaltunnelsyndrom?

Klinisk diagnos.
Vid svåra fall gör neurofysiologi, typ ENeG.
Måttliga besvär - handledsstöd t.n.
Injektion av kortison.
Om problem efter 2 mån utred för op. Karpaltunnelklyvning i lokalbedövning o blodtomt fält.

18

Septisk tendovaginit?

Eti. Punktionssår pga kattbett. Pasteruella multocida.
Epi. Äldre, unga, immunsupp, avsaknad av mjälte.
Sym. Mkt snabbt debuterande infektionstecken kring bettet.
Beh. Noggrann sårrengöring.
Immobilisering o högläge.
Tetanusskydd.
Penicillin 7-10 dgr alt amoxicillin.

19

Beskriv olika delar av frakturtyper?

Öppen fraktur - öppet sår in till frakturen.
Sluten fraktur - ej öppet sår.
Komminut - splitterfraktur pga direkt våld.
Sned fraktur uppstår vid indirekt våld.
Fissurer - sprickbildningar.
Avulsionsfraktur - vid plötslig kontraktion.
Stressfraktur - Benförsvagning genom utnötning.

20

Faktorer som ger försämrad frakturläkning?

Dålig fixation.
Dålig kontakt mellan benändar.
Mjukdelsskador i frakturens närhet.
Dålig cirkulation
Infektion.

21

Vad innebär skulder-hand-finger syndromet?

En typ av Sudecks atrofi/ sympatisk reflexdystrofi.
Värmeökning i huden med ökad svettprod. Ödem, atrofi av musk. Fläckig osteoporos.
Beh. Sjukgymnastik o ev nervblockad.

22

Scaphoideumfraktur?

När? Fall m utsträckt arm.
Vem? Äldre, oftast kvinna.
Sym. Lokal ömhet. Smärtor vid radialdeviation o komprimering i tummens längdriktning.
Komp. Nekros av proximala segment o pseudoartros.
Dia. Rtg.
Beh. Gips fr fingrar till armbågsled. Kontroll o omgips efter 6 v.

23

Distal radiusfraktur?

Epi. Äldre kvinnor som ramlat. Barn som ramlat.
Eti. Osteoporosno, trauma.
Typer. Dorsalt felställd (colles), volart felställd (Smiths) o luxation (bartons)

24

Colles fraktur - fractura radii typica

Eti. Benskörhet o fall.
Var? Ngr cm proximalt om radiocarpalleden.
Klinik. Bajonettställning. Fungerar medianus? Andra felställningar.
Beh. Korrigera felställningar. Fixera m dorsal gipsskena. Kontroll m rtg efter en v. Gipstid fyra v.
Op om - ej reponerbar, instabil, gravt komminut.

25

Komplikationer till distal radiusfraktur?

Inskränkt rörlighet.
Skulder-hand-fingersyndrom
Felställning.
Karpaltunnelsyndrom
Ruptur av extensor pollicis longus.

26

Klavikelfraktur?

Fynd. Palpöm. Indirekt smärta i axeln.
Dia. Rtg
Var. Vanligen diafysen. Mediala mkt sällsynt.

27

I vilken situation uppstår collum chirurgicumfraktur?

Fallolyckor, ffa äldre kvinnor med osteoporos. Barn.

28

Klinik humerusfrakturer?

Fynd. Palpöm. Smärta vid rörelse i axeln. Hematom. Norm distaltstatus.
I
Dia. Slätrtg
Komplicerande faktorer. Luxation. Vinkelfelställning. Flerfragmentsfraktur. Kärl lr nervpåverkan.
Handl. Stabil fraktur i slinga. Sjukgymnastik.

29

Vilken luxationsriktning i axeln är vanligast?

Framåt-nedåt.
Bakre luxation är mkt ovanligt.

30

När uppkommer en främre axelledsluxation?

Fall framåt.
Utåtrotation-extension - typ smash i tennis.

31

Klinik främre axelledsluxation?

Fynd. Smärta. Armen i abduktion m hand på bålen. Grop under akromion. Ev skada på n. axillaris m pares av deltoideus.
Utr. Första gången - rtg. Reflux - reponeras direkt.
Associerade frakturer. Dorsalt caput. Labrumkanten. Tuberkulum majus.
Diff. Axelledsfraktur. Lux av AC led.

32

Vilka muskler utgör rotatorkuffen?

Supra- o infraspinatus, subacapularis o teres minor.

33

Vad menas med impingement?

Smärtor till följd av att delar av rotatorkuffen kläms in mellan akromion o caput humeri.
Annan orsak är infl i subacromiella burman alt kuffruptur.

34

Sym vid rotatorkuffsskada?

Oförmåga till aktiv abduktion i kombo med god passiv rörlighet.
Smärta vid aktiv abduktion.

35

Vd innebär impingement test?

Arm mellan flexion o abduktion. Pos om smärta vid 90 grader eller mer.

36

Vd innebär frozen shoulder/adhesiv kaspulit/pariartrit?

Värk o röresleinskränkning i axeln utan föregående trauma. Beror på en skrumpning av ledkapseln.
Vanligare hos diabetiker men genesen är okänd.
Sym. Rörelseinskränkning. Smärta.
Dia. Rtg för att utesluta annat.
Diff. Rotatorkuff-syndrom.
Beh. Sjukgymnastik o analgetika.

37

Varför är det så viktigt med immobilisering av handleden vid en skafoideumfraktur?

Därför att om korpus inte immobiliseras kommer ytorna i frakturen glida mellan varandra utan att läka. Därtill får skafoideum sin försörjning distalt/dorsalt från radialis. Ständiga rörelser skadar utväxten av kärl och försämrar läkningen.

38

Skafoideumfraktur?

När? Fall på utsträckt hand.
Epi. Yngre.
Fynd. Palpöm. Svullnad i fossa tabatiere m smärta vid radialdevv.
Dia. Rtg. Kan dock feltolkas initialt varför en gipsskena rekommenderas tills en ny und görs inom 2 v.
Beh. Odislocerad - gips i tre månader.
Dis - ev op.

39

Vd är risken med en skafoideumfraktur som inte läkt?

Pseudoartros. Kan då behöva ta bort processus styloideus radii.

40

Vilken nerv riskerar att skadas vid en distal humerusfraktur?
Vilket symtom uppstår?

N. Radialis riskerar att klämmas in mellan fragmenten.
Dropphand, dvs handen extensormuskler fungerar ej.

41

Hur förskjuts humerus vid en collum chirurgicumfraktur?

Pectoralis major drar med distala delen medialt och det distala fragmentet abduceras av supraspinatus.

42

Bicepssenruptur?

Vad. Proximal( distal bula) alt distal (proximal bula)
Epi. Yngre män.
Eti. Snabb kontraktion. Ev viss degeneration.
Sym. Nedsatt flexion o supination.
Dia. Klinik.
Beh. Konservativ. Ev op med återfästning av senan till radius eller till brachialis ( dock fortsatt nedsatt supination då)

43

Nämn karpalbenen?

Scaphoideum, lunatum, triquetrum, pisiforme, trapezium, trapezoideum, capitatum, hamatum.

44

Vad händer vid en skada på skapholunatära ligamentet?

Scaphoideum o lunatum glider isär. Ser vid samma trauma som ger distala radiusfrakturer men då radius klarar sig.
Testas med watsons test - palpera volara delen av scaphoideum vid flexion i handleden. Positivt vid tydlig klick med ljud.

45

Hur testas kollaterallig i fingrar?

Känn över mcp led och rucka fingret genom att hålla i pip leden. Testas både lätt flekterat och fullt extenserat.

46

Var finns intrinsic resp extrinsicmusklerna?

Intrinsic finns endast i handen.
Extrinsicmusklerna finna i underarmen.

47

Vilken muskel innerverar endast av medianus?

M abductor pollicis brevis.

48

Vilken nervfunktion testas vid radial abduktion?

Handens extensorer o således radialis.

49

Vilket tillstånd ger upphov till tigger fingers?

En förtjockning av det första annulära lig inder mcp lederna. Ger en upphakning efter en maximal flexion.

50

Vad beror ett caput ulnae syndrom på?

Dels uppstår en synovit i senan.
Dels bildas osteofyter på caput vilka gnager på senan. Risk dör ruptur av ext dig minimi.

51

Vid en nervskada på ulnaris i armbågshöjd - var uppstår känselnedsättning?

dorsalsidan av lillfinger o ringfinger o volart. Skada i handleden påverkar bara volart. Känsel är då normal dorsalt.

52

Varför får man kloställning på dig fyra o fem vid skada på ulnaris?

Pga obalans mellan intrinsicmuskulaturen.

53

Vilken funktion tappas tidigt vid en nervskada i fingrarna?

Svettfunktionen. Redan efter en timme upplevs huden annorlunda och inom veckor kan huden i det fingret börjat självspricka.

54

Artros i humeroskapularleden?

Epi. Ovanligt.
Eti. Sek till trauma, ex collum chirurgicumfraktur lr humeroskapularledsluxation. Kristallartriter.
Sym. Rörelseinskränkning ev utan smärta.
Dia. Klinik. Rtg.
Beh. Analgetika. Sjukgymnastik.

55

I vilken ålder är luxation av AC leden vanligast och hur behandlas det?

Bland ungdomar.
Reponeras.

56

När uppstår en caput radii fraktur och hur behandlas den?

Efter axialt våld, ex fall på utsträckt hand.
Gipsskena under en vecka för stabilisering, sedan aktiv rörelseträning.
Ev repo och fixation vid svår felställning.

57

Radialispares/radialtunnelsyndrom/dropphand?

Def. Inklämning av n. radialis antingen proximalt vid humerus distala omfång distalt strax nedom armbågen.
Eti. Prox - smekmånadsförlamning. Dist - musk tryck, frakturer.
Sym. Prox - domningar dorsalt hand mellan metacarpale 1 o 2 samt oförmåga att dorsalflektera hand. Dist - utstrålning i tumme oc pekfinger samt lokal smärta 4 cm nedom armbågen.
Diff. Lateral humerusepikondylit.
Beh. Prox - handledsskena. Dist - remiss för utr/op pm besvär mer än 6 mån.

58

Tendovaginitis stenosans/triggerfinger?

Vad? Låsning lr upphakning av fingret pga trånga förhållanden i flexorsenornas passage under första anularlig, volart under mcp-led.
Sym. Palpöm volart under mcp led i böjveck. Kännbar uppdrivning av senan.
Dia. Klinik.
Beh. Lokal steroid, ev op med klyvning av lig.

59

Tendovaginitis crepitans/peritendinitis crepitans/senknarr?

Def? Infl alt fibrinutfällning i senskida, oftast i underarmen lr akillessena.
Eti. Efter ovana o repeterande rörelser, ex jogging.
Sym. Handled. Smärta vid dorsalflexion o radialdeviation. Akilles - belastningssmärta.
Dia. Krepitationer som hörs o känns i smärtområdet.
Beh. Självläker. Alt inj heparin. Analgetika.

60

Mb de Quervain?

Vad? Smärta radiala delen av handleden. Vila o aktivt. Pga trånga förhållanden för senorna som passerar genom det första dorsala senfacket. Extensor pollicis longus o ext pollicis brevis.
Sym. Palpöm över proc styloideus radii. Smärta vid ulnardev m flekterad tumme.
Dia. Klinik
Beh. Lokal steroid. Ortos för att förhindra ulnardev.

61

Dupuytrens kontraktur?

Vad? Bindvävssjd palmara aponeurosen. Vanligen lill- o ringfinger. Sträckdefekt.
Eti. Idiopatisk. Akut skada kan utlösa.
Sym. Noduli i handflatan. Palperbar förhårdnad längs senskidan. Ofta bilat. Även fotsulao penis. Sträckdefekt.
Dia. Klinik.
Beh. Nålaponeurotomi. Op med avlägsnande av bindväv. Injektion av xiapex (lytiskt toxin)

62

Hur prioriterar man vid reumakirurgi?

I proximal - distal riktning

63

Vilka är indikationerna vid reumakirurgi?

Smärtlindring ffa
Rekonstruktion
Profylaktiskt - ex en fot som kommer att gå under.

64

Kontraindikationer reumakirurgi?

Aktiv poly artikulera sjd
Pågående inf.
Ej intakt hudkostym
Hög ålder/andra sjd.

65

Riskfaktorer reumakirurgi?

Anestesiologi - halsrygg o käkproblem
Systemsjd - kardiovaskulära, njursjd
Osteopeni
Skör hud
Ökad infektionsrisk

66

Vilka är de som får en armbågsprotes?

Reumatiker.

67

Komplikationer vid protesinläggning armbåge?

Ulnarispåverkan
Infektion
Proteslossning
Instabilitet

68

Nämn ungefärliga gipstider för handled, fotled, diafysär underbensfraktur och metacarpalbensfraktur?

Metacarpalben - 3 v
Handled - 4 v.
Fotled - 6 v
Diafysär underbensfraktur - 12 v.