Kap. 16 - Esofagus/ventrikel Flashcards Preview

Kirurgi > Kap. 16 - Esofagus/ventrikel > Flashcards

Flashcards in Kap. 16 - Esofagus/ventrikel Deck (52):
0

Definitionen av esofagus.

Avståndet mellan m. Cricopharyngeus och kardia samt delar av övre ventrikeln.1

I vilken struktur mynnar esofagus lymfkärl?

Ductus thoracicus.

2

Vilken struktur skadas lätt vid tumörer kring arcus aortae eller vid op i området?

N. Laryngeus recurrens sin.

Symtom: stämbandspares.

3

Vilken typ av epitel finns i esofagus?

Skivepitel.

Övergår cylinderepitel vid kardia.

4

Arteriell försörjning av esofagus.

Övre- thyroidea inf.
Nedre- gastrica sin.
Mellan- aortabronkiella artärer.

5

Vilken sjd uppstår vid dysfunktion i nedre sfinktern?

Sura uppstötningar/ halsbränna/ GERD

6

GERD: symtom?

Retrosternal sveda o värk - förvärras av ryggläge.
Regurgitation.
Sura uppstötningar.
Halsbränna.
Dysfagi - sväljningssvårighet.

7

GERD: diagnos.

Symtom - korrelerar till födointag/ kroppsläge.
Sprit, rökning o kaffe.
Terapisvikt - gastroskopi, UL-gallvägar, manometri.

8

GERD: beh.

1. Antacida o alginsyra. Ej till gravida.
2. Livsstilsråd.

9

Op ind vid GERD grad II.

Pato 24h pH mätning.
Minst en av följande:
Ej effekt av sex mån PPI.
Intolerans mot PPI.
Låg compliance m PPI.

10

Def hiatusbråck.

Axialt/ glidbråck - gastroesofageala övergången har glidit upp i thorax.
Paraesofagealt - endast ventrikeln har hernierat upp thorax.

11

Risk med paraesofageala bråck.

Inklämning och gangrän.
Beh med v- sond o op.
Dia med kontraströntgen.

12

Akalasi.

Def. Avsaknad av motorik o hypertensiv nedre sfinkter.
Eti. Okänd.
Sym. Dysfagi och regurgitation. Födan hakar upp sig bakom sternum.
Dia. Esofagusrtg, fiberendoskopi, manometri(ökat tryck)
Risk. Malignitet. Då kort anamnes, dvs 2 mån.
Beh. Antikolinergika, kalciumblockad, ballongdilatation, myotomi.

13

Esofagusdivertiklar. Zenker, epifreniska.

Sym. Idissling, dysfagi, aspiration.
Dia. Rtg, manometri.
Beh. Op - myotomi motsv spasmområdet.

14

Esofaguscancer - malign cancer utgången från slemhinnan i esofagus.

Def. Barrets. Metaplastiskt cylinderepitel. Kardiacancer. Adenocar inom utan barretepitel. Skivepitelcancer. Fr normal slemhinna.

15

Skivepitelcancer.

Pre. 90% av all esofaguscancer.
Eti. Alkohol o tobak.
Sym. Dysfagi. Cancer tills motsatsen är bevisad.
Dia. Esofagogastroduodenoskopin m. excision. PET-CT m fokus lungor o lever.
Beh. Känslig för strålning. Dock tidig spridning till ex a. Coeliaca.
Op. resektion, rekonstruktion, substitut. Ofta palliativ. Onkologi som tillägg förlänger överlevnad.

16

Adenocarcinom vid Barrets esofagus.

Pre. Beror på GERD. Vanligare hos överviktiga.
Eti. Fetma. Män. Reflux.
Sym. Retrosternal sveda och regurgitation.
Dia. Barretslemhinna följs upp m. gastroskopi o px.
Beh. Op. m. Resektion av esofagus. Ersätts m. ex. Kolon alt syntetisk tub.

17

Esofagustrauma.

Iatrogen, 75%
Spontan ruptur.
Yttre trauma.
Kemisk skada.
Dia. Kontrastrtg, subcutant emfysem hals.
Beh. Antibiotika+fasta+pe nutrition alt op inom 24h. Dränage av mediastinum till pleura m pleuradrän.

18

Typer av esofaguscancer.

Siwert typ I - III
Samt intrathorakal typ.

19

Esofagusproblem - VC

Testa m Nexium. Återbesök om en vecka för att utreda om det fungerar. Inte föranleder gastroskopi m px, ffa om personen är > 30.

Esofagusrtg användscej vid tumörmisstanke.

20

Esofaguscancer - eti/epi

700 fall/år
65år
50/50 typer skivepitel minskar, barret ökar.
Män, ffa vita.
Ventrikelcancer minskar - mindre nitrater, rökt mat, kylskåp.

21

Hur uppstår barrets esofagus?

Metaplasi av normalt skivepitel till cylinderepitel m gobletceller. Beror på förändrat pH som ex vid reflux eller bråck.
1% av metaplasin utvecklas till cancer.

22

Provtagning vid barrets.

Kvadrantbiopsier längs m hela esofagus.

23

Beh lokal esofaguscancer.

1. Transtorakal esofagektomi, tte - går in mellan revben 6-7.
2. Transhiatal esofagektomi - får bort lymfkörtlar o all tumör sämre men lättare för pat.
Esofagektomi - borttagande av esofagus.
3. Resektion av lokala lymfkörtlar - thorax o abdomen.

24

Ventrikelcsncer

700 fall år
Risk. Kväve, nitrater, låg socioeko status, h. pylori.
Skydd. Frukt o grönsaker.
Grupper. Polypös (ju större polyp desto större risk för invasion), ulcererande (alla ska följas endoskopiskt), infiltrerande (signettring)
Sym.
Dia. Som vid esofaguscancer.
Beh. Infiltrerande alltid total ventrikelektomi.

25

Ventrikelcancer - onkologi.

Eox x 3 sen op sen eox x 3
Dvs både neoadjuvant o adjuvant beh.
Eox:
Epirubicin
Oxaliplatin
Xeloda

26

Ventrikelcancer - palliativ beh.

Kemoterapi:

Ak-beh:

Radioterapi: ffa blödande pat.

Syfte: ökad livskvalité o överlevnad.m

27

Vilken receptor kan överstrykas vid ventrikelcancer?

Her2, i 30%.
Behandlas då m Herceptin, dvs ak mot egf-rec.

28

Cervikal esofaguscancer

Sällan kirurgi då stympande.
Snarare onkologi.

29

Beh av dysfagi vid esofaguscancer m palliativt mål?

Stent, metallcylinder som vidgas vid insättning. Förbättrar passage o således dysfagi.

30

När använder man alltid v-sond?

Ileus o GI-blödning,

31

Med vilket system stagas esofaguscancer?

T - lokalt tumördjup. Vilket lager är engagerat?
N - lokal lymfkörtelpåverkan
M - fjärrspridning till lymfkörtlar o övriga organ
Viktigast prediktorn för långtidsöverlevnad.

32

Varför metastaserar esofaguscancer tidigt?

Lymfkärlen når upp i mucosan.

33

Hur utreds en esofaguscancer?

Endoskopi m px för diagnos.
CT thorax/buk för stadieindelning, dvs N o M.
Enoskopiskt UL - vid ytligt växande cancer o för bedömning av lokala lymfkörtlar.

34

Epi esofaguscancer?

700 fall år
Medelålder 65, ffa män, ffa vita.
50 % skivepitel 50% adenocarcinom

35

Eti esofaguscancer?

Skivepitel - rök o krök.
Adenocarcinom - barrets o övervikt.

36

Symtom vid barrets esofagus?

Refluxbesvär
Halsbränna
Regurgitation
Dysfagi

37

Andra namn på infiltrerande ventrikelcancer?

Skirrös ventrikelcancer
Kruthornsmage
Linitis plastica

38

Vilket är det vanligaste lokala symtomet vid avancerad esofaguscancer och vad är behandlingen?

Dysfagi.
Stentning genom tumören, ett alternativ är brachyterapi.

39

Palliativ kirurgisk beh vid ventrikelcancer?

Tumörresektion vid ex blödningar o kräkningar.
Vid distal cancer kan anläggandet av en gastroenteroanastomos eller gastrostomi vara av värde.
Kemo kan förlänga överlevnaden.

40

Ventrikelcancer i palliativt skede - beh

Kemoterapi i kombination, bättre än monoterapi. Ex på regimer är folfox alt folfiri.

41

Förutom kemoterapi som beh för ventrikelcancer finns fler alternativ. Vilka o när?

30 % av pat har ett överuttryck av Her2. Således kan dessa även behandlas med Herceptin som tillägg till övrig behandling o få en överlevnadsvinst.

42

Vilka olika behandlingsvögar finns vid ventrikelcancer?

Resektabel - kemo > op > kemo
Icke-resektabel - endast kemo o radioterapi.
Her2 pos? Även Herceptin.
Generaliserad - palliativ kemo o radio.

43

Hur behandlar man cervikal esofaguscancer?

Är alltid skivepitelcancer.
Kirurgi alltid mkt stympande.
Använd kemoradioterapi.

44

Vad är risken med att ha en esophagusdivertikel?

Att man får upprepade aspirationer

45

Hur förbättras överlevnaden med neoadjuvant och adjuvant pre- och postoperstivt. Såväl kemo som strålning?

Inte alls. Strålning är endast ett alternativ till de som inte kan ta emot kirurgi

46

Vem har bäst prognos. Patienten med barrets eller patienten med adenocarcinom?

Barrets - har oftare ett gynnsammare tumörstadie vid upptäckt. Samma sjuka annars.

47

Två sätt till palliation hos en patient med esphaguscancer utan kirurgisk möjlighet.

Stenat eller stråla

48

Du gör en gastroendoskopi. Vilken klinik talar för att du penetrerat esophagusväggen?

Plötslig svår smärta och subkutant emfysem

49

Vilken nytta har en pat med resektabel esofaguscancer av onkologisk beh?

Ökad femårsöverlevnad vid adjuvant radiokemoterapi.
Dock lika mkt post op komp.

50

Har man nytta av neoadjuvant kemoradioterapi vid extirabel esofaguscancer?

Ja, onkologisk beh förlänger överlevnaden. Dock är post op komplikationer lika många som efter endast kirurgi.

51

Hur behandlas icke-resektabel/cervikal esofaguscancer?

Med definitiv radiokemoterapi.