Onkologi - Basic Flashcards Preview

Kirurgi > Onkologi - Basic > Flashcards

Flashcards in Onkologi - Basic Deck (46):
0

Tumörorsakade akuta tillstånd?

Ryggmärgskompression
Hypercalcemi
Vena cava superior syndrom
Hjärttamponad
Intrakraniell tryckstegring
Hyperviskositetssyndrom

1

Behndlingsorsakade akuta tillstånd?

Neutropen sepsis
Trombocytopen blödning
Tumörlyssyndrom
Anafylaxi
Extravasation

2

Vilka tre tumörer ger oftast upphov till medullakompression och varför?

Prostata, bröst och lungcancer.
De tumörer som står för de flesta skelettmetastaser.

3

Akut handläggning av medullakompression?

Vem? Äldre person. Inte säkert med cancerdiagnos.
Diff. Diskbråck. Osteoporos m fraktur, abscess, blödning.
Var? Bröstrygg 70%.
Sym. Smärtor. Kraftnedsättning. Autonom dysfunktion.
Dia. Neurologstatus. Res urin? MR kotpelare.
Beh. 32 mg betapred DIREKT. Op laminektomi med post op strål.

4

Vad bör man tänka på då man ger högdos steroider?

Kolla blodsocker - inducerad diabetes?
Ge magsårsprofylax i form av PPI.

5

Handläggning av akut insättande intrakraniell tryckstegring?

Status - neurologi.
Lab (blodtester, lever, elektrolyter)
CT m kontrast
Högdos betapred 32 mg - CAVE blodsocker o magsår.
Ev antiepileptika, typ stesolid för att undvika fler anfall.
Snabbt handläggande - risk för inklämning.
Ev akut op om solitär metastas.

6

Vad orsakar ett tumörlyssyndrom/hyperurikemi?

Snabbt sönderfall av tumörceller efter start av cytostatikabeh.
Risk - hög tumörbörda, snabbt profilerande tumör o hög känslighet för kemoterapi. Ex NHL, akut leukemi, Hodgkinlymfom.

7

Tumörlyssyndrom - sym, dia, beh?

Sym. Oliguri-anuri. Muskelkramper. Hjärtarytmier.
Dia. Hyperuratemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi, hypocalcemi. Två eller fler för dia. Därtill acidos o kreastegring.
Beh. Förebyggande ( allopurinol, hydrering, alkalinisering av urin m natriumbikarbonat, prednisolon)
Akut - vätska m forcerad diures + fasturtec (bryter ner urinsyra)

8

Hypercalcemi?

Eti. Skelettmeta (bröst, prostata, lung) aktivering av osteoklaster.
Myelom. Paraneoplastiskt syndrom (PTHrP, vit D)
Sym. CNS - ångest, förvirring, depression. GI - förstoppning, matleda,millamående. Njure - njursten, njursvikt.
Dia. Calcium 2,2-2,6. Jon 1,19-1,34.
Beh. Vätska. Bisfosfonater (zolendronat). Diuretika (furosemid undvik tiazider). Steroider.

9

Vena cava kompression/ veta cava sup syndrom/stokes krage?

Eti. Utifrån kommande tryck (lungcancer, lymfom, meta) alt trombos (pat m CVK)
Sym. Vidgade vener thorakalt o cervikalt. Ansiktsödem. Takypne. Horners syndrom (mios, ptos). Stämbandspares.
Dia. Rtg pulm. CT thorax m kontrast. MR.
Beh. Steroider i högdos. Strålning alt kemo på känsliga tumörer.

10

Neutronen feber?

Orsak. Immunosupprimerad pat pga tumör lr beh.
Eti. Barriärskada i GI. Iatrogent. Splenektomerad!
Sym. Feber > 38,5. Påverkat AT.
Dia. MEWS. Odlingar (blod, urin, nasopharynx, sår, kateter) crp, PK.
Beh. Vätska. Ab - bredspektrum, ev tillägg av aminoglykosid.

11

Onkologiska diagnoser där cytostatika kan vara botande?

Hodgkinlymfom
Aggressiva lymfom
Testikelcancer
Ewingsarkom
Wilms tumör

12

Vad är syftet med adjuvant cytostatika?

Målet är bot.
Används på bröstcancer o koloncancer, tveksam effekt på rektalcancer.

13

Vad är syftet med neoadjuvant cytostatika?

Möjliggör icke mutilerande ingrepp.
Test av cytostatikakänslighet in vivo.
Möjliggör kirurgi.

14

Cytostatikaresistenta tumörformer?

Njurcancer.
Primär levercancer.

15

Vilka cytostatika är mest vävnadsirriterande och kan ge upphov till extravasation? Åtgärd?

Antracykliner
Vinca alkaloider
Mustin

Profylax i form av CVK o spoldropp
Beh. Avbryt infusion. Aspirera. Injicera NaCl. Värm om vinca alkaloider. Kyl övriga.

16

Vilken cytostatika ger oftast illamående? Profylax?

Cisplatin.
5HT antagonist - zofran, potentiellas av steroider.
Neurokinrec anta - emend
Metoklorpramid

17

Vilka cytostatika ger oftast alopeci?

Indirekta dna skador - topoisomerashämmare - antracykliner - doxorubicin
Mikrotubulihämmare - taxaner - taxotere

18

Vilka cytostatika är njurtoxiska?

Direkta dna skador - senapsgasderivat - Cisplatin
Direkta dna skador - ifosfamid/cyklofosfamid

19

Vilken cytostatika är lungtoxisk?

Direkta dna skador - bleomycin
Risk - hög kumulativ dos, hög ålder, samtidig strålning mot thorax.

20

Vilken cytostatika är GI toxisk? Beh?

Indirekta dna skador - antimetabolit - metotrexat
Beh - lokalanestesi. Paracetamol. Opiater.

21

Vilka cytostatika är neurotoxiska och vilka delar av nervsystemet?

CNS - Direkta dna skador - alkylerare - ifosfamid
PNS - mikrotubulihämmare - vinca-alkaloid - vincristin. Mikrotubulihämmare - Taxaner - taxotere
Direkta dna skador - senapsgasderivat - Cisplatin.

22

Vilken cytostatika är hjärttoxisk och vad ökar risken?

Indirekta dna skador - topoisomerashämmare - Antracykliner - doxorubicin
Risken ökar med kumulativ dos.

23

Vilka tumörer kan ha överuttryck av HER1 o 2. Vad är deras verkan? Vilken behandling finns?

Bröstcancer och ventrikelcancer.
Generna kodar för en receptor, EGFR, som stimulerar proliferation av cellen.
Blockeras med trastuzumab (Herceptin) - kan vara hjärttoxisk.

24

Vilka tumörer behandlas med intern radioterapi?

Prostata - interstitiell brachyterapi
Gynekologiska tumörer - intrakavitär brachyterapi
Esofagus, trakea - intraluminal brachyterapi

25

Vilka tumörer behandlas med metabol radioterapi?

Papillär, follikulär tyroideacancer.
Metastaserad prostatacancer.

26

Vilka tumörer behandlas med radioimmunoterapi?

Lymfom.

27

Fördelar med radioterapi?

Effektivt
Billigt
Organ o funktionsbevarande
Poliklinisk beh
Höjd andel svarar.

28

Nackdelar radioterapi?

Kurativa beh kan ta lång tid
Normal vävnadstoxicitet
Trötthet
Sekundära maligniteter
Kräver uppföljning

29

Vilken biverkning ger alkylerare?

Myelotoxicitet
Kemisk cystit

30

Vilka markörer finns för att bedöma hur snabbt en tumör prolifererar?

Ki67
CyklinA
Andel celler i S-fas
Grad av DNA syntes

31

Varför använder man sig av fraktionering vid strålbehandling?

För att reducera såväl akuta som sena biverkningar. Tänk enligt 4R:
Reparation av DNA hos normala celler mellan tillfällena.
Repopulation av cellantal
Rearrangemang i cellcykeln - mer känsliga tumörceller
Reoxygenering - syresättning ökar strålkänslighet.

32

Njurcancer?

Epi. Män, äldre.
Eti. Rökning, kost.
Hist. 75% klarcellscarcinom.
Sym. Hematurihyperkalcemi.
Beh. Lokal - op. Spridd - op. Ingen känslighet för strålning eller cytostatika.

33

Blåscancer?

Epi. Män, äldre.
Eti. Rökning. Lösningsmedel. Schistosomiasis.
Histo. 90% urotelial cancer.
Utr. Cystoskopi. Cytologi. Urografi.
Beh. Tis-T1 - lokal resektion + BCG. T2 - cystektomi + kemo.
M1 - Cisplatin+ strålning.

34

Vd innebär B symtom?

Feber > 38 grader
Svettningar särskilt nattetid.
Viktminskning, > 10% på 6 mån.

35

Vad innebär GvHD?

Orsak. En immunoinkompetent pat tar emot en immunolompetent inkompatibel graft.
Typer. Akut inom 100 dgr. Kronisk efter 100 dgr.
Sym. Selektiv skada mot mucosa, hud, GI, benmärg lr organ.
Prevention. HLA matchning.
Beh. Immunosuppression ex m metotrexat, ciklosporin, takrolimus.

36

Vad innebär GvLD?

Orsak. Allogen benmärgstransplantation innehållande HLA matchade men 100% immunokompatibla vita blodkroppar som orsakar leukemicellerna eftersom de inte är helt matchade med värden.
När? ALL, AML, KML.
Fungerar ej vid en 100% kompatibilitet ex från enäggstvilling.

37

Vad göra vid tumörmanifestationer där primärtumören ej är känd?

Varför? Primärtumören är för liten för att påvisas, primärtumören har gått i regress eller så är det avlägsnat.
Utr. Anamnes. Status (önh, körtlar, PR, hudkostym) lab (PSA, ER, PrR, markörer) PET CT.

38

Var kan primärtumören finnas vidnfynd av en förstorad körtel i ljumsken?

Scrotum, penis, vulva, anus, ben, prostata.

39

Var kan primärtumören finnas vid fnd av körtel på halsen?

Ventrikelcancer
Testikelcancer
Esofagus
Thyroidea
Mediastinum
Lymfom

40

Hur fungerar rituximab och när kan det användas?

Antikropp mot CD20
CD20 finns på alla B celler förutom prekursor B celler o plasmaceller.
Leder till apoptos via complement dependent cytotoxocity och antibody dependent cellularcytotoxicity.
Gör cellerna sensitiserade för cytostatika.

41

Vad är behandlingen för burkitt lymfom och vad är riskerna?

Extremt känsliga för alkylerare, ex cyklofosfamid.
Dock är risken att man utlöser ett tumörlyssyndrom.

42

Fördelar/nackdelar med cytostatika?

För - effektivt
Nack - biverkningar, inga prediktiva faktorer, icke specifikt.

43

För/nackdelar med ak-beh?

För - målriktad behandling, mindre biverkningar, prediktiva markörer.
Nack - mindre effektivt än cytostatika.

44

Vas innebär att strålning fraktioneras?

Man delar upp den totala stråldosen i flera små doser/tillfällen för att skona normalvävnad och öka effekten på tumörceller, dvs man vill minska biverkningar och samtidigt öka effekten.

45

Vad kallas en tumör som upptäcks samtidigt som primärtumören?

Synkron tumör/metastas.