Radiologi Flashcards Preview

Kirurgi > Radiologi > Flashcards

Flashcards in Radiologi Deck (74):
0

Högfrekvent ekogivare

Hög upplösning
Ytlig
penetration

1

Lågfrekvent ekogivare

Dålig upplösning
Djup penetration.

2

När uppstår skuggor i UL?

Bakom ben, gas, stenar.

3

När uppstår ekoförstärkning? Dvs ljusare bakom ett mörkt område.

Bakom vätskeansamlingar. Cystor, blåsor.

4

Hur urskiljer man portae i levern?

Den är mkt tjockare än levervenerna. Lyser därför upp mkt mer. Använd doppler för att urskilja flödesriktning.

5

Hur skiljer msn mellan cystiska o solida strukturer?

Solida. Distinkt kant. Mkt eko inuti.
Cystiska. Inget eko. Förstärkning bakom.

6

Var sker Fat sparing i levern?

Gallblåsebädd
Stora leverkärl
Subkapsulärt

7

Var uppstår fokal steatos i levern?

Segment 3 i anslutning till lig. Teres hepatis.
Anslutning till stora leverkärl.

8

När används flash filling i UL sammanhang?

Hemangiom.

9

Tre förändringar som är hypervaskulära i levern?

Hemangiom
Fokal modal hyperplasi
Hcc

10

Hyperekogena metastaser.

Colom
Neuroendokrina
Carcinoid.

11

Vad innebär Bulls eye- tecken i levern?

Tecken på metastas i levern. Hyperekogent i mitten, hypo runtom o sedan normal lever.

12

Att beakta med CT?

Joniserade strålning.
Kontrastmedel - vilken njurfunktion? Minst 40 i GFR.

13

Vad ska man inte använda CT till?

Gallsten
Ryggmärgsskada.
Mkt små förändringar

14

Kontraindikation MR?

Klaustrofobi.
Metall i kroppen.

15

Vilken typ av allergi finns mot kontrast?

Typ 1 allergi mot medlet i sig. Mkt ovanligt. Risk för anafylaxi.

16

Risk med kontrast?

Typ 1 allergi.
Kontrastinducerad nefropati.

17

Vad används vid skelettscintigrafi?

Slätröntgen plus tecnetium. Bra vid skelettmetastaser.

18

Vad används vid njurscintigrafi?

Slätröntgen plus tecnetium.
Används på barn vid misstänkt pyelonefrit.

19

Renografi?

Mätning av varje njures funktion.
Bedömning av avflödeshinder.
Hypertoniutredning.

Får fram avflödeskurvor, dvs hur mkt radioaktiviteten avtar över tid.

20

Vad är skillnaden mellan PET o spect?

Hur många gammastrålar som sänds ut vid sönderfall. PET - två. Spect - en.

21

När används mibg-scint?

Feokronocytom
Neuroblastom

Molekyl som används liknar katekolaminer.

22

När octreotid-scint?

Neuroendokrina tumör
Carcinoid
Sarkoidos.

Dvs förändringar m somatostatin-receptorer.

23

Normalfynd spect?

Njurar
Gallblåsa
Tarm

Onormalt.
Lymfkörtlar
Pancreas
Lever.

24

Ind. PET?

Tumörer, 90% av alla und.
Epilepsi
Stroke/perfusion
Demens

25

Varför förbrukar tumörer mer glukos än normal vävnad?

Ineffektiv metabolism, ffa anaerob.

26

Vad visar PET?

Glukosmetabolism.

Alltid högt i hjärta, adenoid, hjärnan.

27

Vilka faser används vid en CT undersökning?

Plain- fas - ingen iv kontrast används.
Arteriell/kortikomedullärfas.
Ven/parenkymfas -
Utsöndringsfas - god bild av urinvägar. Synonymt med CT urografi.

28

Ind plain CT?

Bilder för utgångspunkt.
Fri gas
Njursten
Vävnadsförändringar - för jämförelse vid andra faser. Vid tumördiagnostik är vaskularisering ett krav.
Ej bra vid tumördiagnostik ensamt.

29

Ind arteriell fas?

Kärlkirurgiska frågeställningar.
Tumördiagnostik.

30

Ind CT venös fas?

Organspecifika frågeställningar.

31

Ind CT utsöndringsfas?

Urologiska frågeställningar.

32

Varför andvänds rtg-urografi i så hög utsträckning?

Lägre stråldos än CT.
används det konsekvent räcker utgångsbild för att kunna bedöma förändringar tillräckligt.

33

Vad innebär det om samma förändring laddar upp olika mellan olika CT faser?

Att förändringen tar upp kontrast. Mer än 15-20 förändring i haunsfield-enheter är tumörmisstänkt, dvs att förändringen är vaskulariseras.

34

Vilka radiologiska undersökningar kan göras i akutrummet och vilka frågeställningar kan de svara på?

Rtg thorax - pneumothorax
Rtg bäcken. - fraktur
UL - fri vätska i buken dvs blödning.

35

Du har en stor klinisk misstanke om en fraktur, men detta syns inte på slätrtg. Vad gör du?

Går vidare med vridbilder eller tomografi.

36

Om du har en stark misstanke om en höftfraktur men detta syns ej på röntgen, vad kan du gå vidare med?

CT - kan göras akut, pos direkt
MR - kan göras akut, pos direkt
Skelettscint - pos inom ca tre dagar.
Slät rtg - pos inom 3-7 dgr.

37

Vilka diagnoser kräver skräddarsydda CT protokoll eftersom risken annars är stor att de missas på vanlig CT?

Hypervaskulöra tumörer - NET, sarkom, levercancer, njurcancer.
Sent kontrastuppladdande tumörer - pankreascancer.

38

Män tre röntgenologiska tecken vid diagnosen svikt?

Förstorat hjärta.
Vidgade kärl
Interstitiellt ödem
Pleuravätska

39

Vilken bilddiagnostik undérsökning väljer du vid misstanke om cholecystit?
Vilka är fynden?

UL
Örtjockning av gallblåseväggen
Ödem kring blåsan
Stenar/sludge i blåsan
Vidgade gallvägar

40

Vilken bilddiagnostik undersökning beställer du vid misstanke om cauda equina syndrom?

Akut MR.

41

Leken undersökning använder du för att diagnosticera perforation och fri gas?

CT.

42

Vilken undersökning använder du för att diagnosticera njursten?
Vilka fynd kan du förvänta dig?

CT utan kontrast.
Vidgade samlingsrör
Stråkighet och vätska i det perirenala fettet.
Konkrement

43

Hur utreder du en cysta i ex en njure?

Med UL alt kontrastförstärkt CT.

44

Vilka är de fysikaliska principerna för att framställa bilder med slätrtg, CT, MR och UL?

Slät rtg - joniserande strålning
CT - joniserande strålning
MR - radiovågor och magnetfält
UL - högfrekventa ljudvågor
PET - fotoner, dvs gammastrålning.

45

Vad kan missas vid en BÖS?

Fri gas missas i 30% vid perforation.

46

Fördelar och nackdelar med CT?

För: god tillgänglighet, användaroberoende
Nack: måste ha god njurfunktion om kontrast används, strålning

47

Vad kan man se med CT angiografi?

Pågående blödning - AAA
Upphävt flöde i större kärl
Tydliga infl och tumörer
Aortadissektion

48

Vd kan man se med CT BÖS?

Fri gas - alltid!
Större infl foci, större hematom och större tumörer
Ileus
AAA
Njursten och hydronefros

49

Vd ser man bättre med CT dubbelkontrast?

Inflammatoriska foci - app och divertikulit
Tumörer i anslutning till GI kanalen.

50

Vad är den vanligaste indikationen för UL när remissen kommer från akuten?

Lever, galla, pankreas.
Ser gallstenar, gallgångsvidngning och cholecystit.

51

Vd kan påvisas med FAST?

Blod i perikard, pleura, buk, kring lever, mjälte samt i lilla bäckenet.
Hittar man vätska/blod i buken kan man ta pat direkt till op.

52

Vilka ska undersökas med trauma CT?

Misstanke om livshotande skador pga kliniska fynd.
Traumats art - högenergivåld

53

Varför blir skelett ljusare än luft vid en rtg?

Därför att skelettet attenuerar mer strålning.

54

Vilka två typer av kontrastmedlet finns och vad skiljer dem åt?

Jodbaserade - vattenlösliga
Briumsulfat - icke vattenlösligt.

55

Biverkningar av vattenlösliga icke joniska kontrastmedel?

Utsöndras via njurarna - CAVE vid nedsatt njurfunktion
Allergiska reaktioner
Vasovagala reaktioner
Används ej vid hypertyreos

56

När används bariumkontrast?

Hypopharynx
Esofagus
GI

57

När får bariumkontrast inte användas?

Vid risk för perforation eftersom kontrasten kan ge adherensbildning och granulom.

58

Vd innebär dubbelkontrast?

Slemhinnan täcks av kontrastmedel och lumen spänns ut av en negativ kontrast ex vatten eller luft.

59

Vilka frågor kan besvaras av MR vid utredning av rektal cancer?

T stadie
N stadie
Möjligt att genomföra TME
Tumörens lokalisation.

60

Vad kan besvaras med FAST?

Fri vätska i buken
Vätska i pleurahålab
UL kan aldrig utesluta organskada!

61

Varför vill man ej använda kontrast när man gör en trauma CT av skallen?

För att kontrasten kan täcka små blödningar.

62

Vd kan man se med en CT skalle och vad kan missas?

Frakturer
Blödning - epidural-, subdural-, subcutana hematom, SAH, kontusionsblödningar.
Missas - diffuse axonal injury, skador i bakre skallgrop.

63

Vd ser man med CT halsrygg och vad kan missas?

Frakturer, luxation, prevertebral mjukdelssvullnad.
Missas - skador på medulla och ligament.

64

Vd kan man se med CT vid en tarmskada?

Fri gas
Tarmväggsförtjockning
Fri vätska
Hematom i mesenteriet
Extraluminal kontrast

65

Hur skiljer man en pågående blödning från en koagulerad på CT angiografi?

Pågående blödning har ett högre HU värde eftersom blodet innehåller kontrast.
Dock har koagulerat blod utan kontrast högre HU värde än icke koagulerat blod.

66

Vad måste man göra innan man sätter KAD vid misstanke om uretraskada?

Gör en retrograd uretrografi.

67

Vilka komponenter används för att framställa en MR bild?

Statiskt och varierande magnetfält
Radiovågor

68

Vilka risker finns det med radiovågorna vid MR?

Kroppen värms upp och kan ge brännskador. Den stora risken är dock med metall applicerad på kroppen.

69

Vad kan ge bildstörningar vid MR?

Radiovågor som stör.
Metallartefakter
Rörelseartefakter

70

Skillnaden med nuklearmedicin jämfört med rtg?

Visar funktion och inte anatomi
Emission istället för transmission.

71

Vilken strålning utsöndras vid nuklearmedicin?

Gammastrålning.

72

Hur många mammografiund motsvarar en CT thorax?

10 stycken.

73

Kontraindikationer peroral kontrast?

Nedsatt sväljning
Intorkad
Metforminbehandlad
Allergi mot kontrast