Handkirurgi Flashcards Preview

Kirurgi > Handkirurgi > Flashcards

Flashcards in Handkirurgi Deck (103):
0

Hur påvisar man scaphoideumfraktur

Fossa tabatierre
Distala scaphoideumpoolen
Kompression axiellt

1

Hur behandlas scaphoideumfraktur

Gips 6 v
Röntga om
Eventuellt 6 veckor till
Ibland krävs MR för att påvisa

2

När ska scaphoideumfraktur opereras?

Om den är sent upptäckt, alt felställd.
Vid sen upptäckt kan bentransplant krävas

3

Vad leder sent upptäckt/obehandlad scaphoideumfraktur till?

Artros eller neuros av benet

4

Hur behandlas scaphoiduemartros efter fraktur?

Artrodes

5

Hur handläggs en boxarfraktur?

Om ingen stor vinkelfelställning räcker det med gips i 3 v som smärtlindring.
Regel om 20* 30 40 50 grader eftersom det är mer rörlighet i dig 5 än 1.

6

Vart sitter bennetfrakturen?

Baßen av metacarpale 1

7

Hur behandlas en bennetfraktur?

Är nästan alltid instabil och måste därför stiftas!

8

Hur lång tid innan artros utvecklas i en odislocerad obehandlad fingerfaktur?

Ca en månad

9

Malletfinger. Vad har gått sönder? Handläggning?

Extensorsenan är av. Måste ta en Rtg eftersom ibland har ett benfragment lossnat. Ska ha en skena i 6 veckor heltid + 6 veckor nattetid

10

Varför måste Ulnara kollateralligamentet lagas?

Eftersom adduktorn klämmer ligamentet och inte har en chans att reparera. OP - måste lyfta på adduktorn och sy fast

11

Vad leder SL-skada till?

Artros

12

Hur behandlas sent upptäckt sl-skada?

Rekonstruktion genom att ta en sena från underarm

13

Svullet rött finger. Vad göra?

Misstänker septisk tendovaginit. OP-anmäl för,spolning. Öppnar proximalt och distalt spolar igenom och sätter in på antibiotika

14

Risk vid septisk tendovaginit.

Förstörd sena, alt sepsis

15

4 klassiska symptom vid septisk tendovaginit

Svullnad
Semiflekterat
Ömhet längs hela senskidan
Smärta vid passiv extension

16

Vad ska man inte glömma utöver antibiotikabehandling vid bettskada!?

Tetanusprofylax

17

Hur många muskler har de ytliga senorna till fingrarna?

En per sena

18

Hur många muskler till djupa senorna?

En

19

Vad böjer i dip?

Profundus

20

Vilka fingrár har två extensorer?

Lillfinger och pekfinger

21

Initial behandling vid flexorsenskada i fingrarna

Ring handkirurg
Pat fastar.
Gör rent, odla, antibiotika tetanus
Immobilisera
Remiss

22

Hur bråttom vid flexorskada?

OP inom 48 h
Post-OP får ej belasta inom 12v viktig info
3 mån sjukskrivning

23

Tecken på extensionsensskada

Nedsatt tonus, fingret hänger
Smärta mot motstånd

24

Vad ska man tänka på vid sluten flexorskada i ett ex pekfinger?

Att det ska Rtgs. Kan dra med sig ett benfragment. Avulsionsfraktur

25

Patogenes vid boutonierre + behandling

Långa extensorn går av precis vid PIP. Lateralbanden glider ner och en knapphålsdeformitet bildas. Skall behandlas med skena i 3 mån

26

Placera bouchard och heberden. Nämn ytterligare en vanlig lokalisation för artros i handen.

Bouchard PIP
Heberden DIP
Tumbas

27

Behandling av artros i handen

1 analgetika NSAID och panodil
2, kortison
3, artrodes
Om bouchard kan en protes fås, inte vid heberden.
Vid Tumbas kan pat hjälpas av ortos

28

Hur testar du medianusfunktion?

Känselbortfall dig 1-3
Nedsatt oppositionsförmåga(adduktor pollicis brevis)
Nedsatt flexion i fingrar handled och pronation
Nedsatt pronation. Pronator teres

29

N.ulnaris skada kännetecknas av?

Känselbortfall lillfinger + Ulnara delen av ringfinger
Viss nedsatt fingerspretning eftersom interosser innerveras av ulnaris.
Nedsatt flexor digitorum profundus

30

Kännetecken för n.radialisskada

All extension skall testas
Känselbortfall dorsalsidan av tummen

31

Behandlingsprinciper om du upptäckt nervskada i hand

Remiss handkirurg
Behandling inom ett dygn kanske inte samma natt
Digitalnervsskada kan behandlas av ortopedien lokalt

32

Vilken nerv används till grafter?

N.suralis

33

Vilka riskfaktorer finns det för carpaltunnelsyndrom

Kvinna
Graviditet
Diabetes
RA
Repetitivt tungt arbete

34

Nämn kliniska tecken på carpaltunnelsyndrom

Nattliga parestesier
Domningar + känselstörningar kommer senare i förloppet

35

Behandling av carpaltunnelsyndrom

Nattlig skena
Steroider
NSAID
Klyvning - måste informera patienten att det kan ta månader innan fullkomlig funktion återvänder

36

Vilka test kan du påvisa carpaltunnelsyndrom med?

Tinels phalens
Eventuellt kan man skicka de osäkra på neurografi.

37

Vart kan n.ulnaris klämmas?

Guyonskanal + armbågsleden
Finns selektivt bortfall i form av ganglion som klämmer

38

Hur behandlas ett subungualthematom?

Glödgat gem lättar trycket under

39

Hur behandlas en nagelbäddskada? Nageln sticker upp

Gör rent, reponera in den under hudvecket igen, kan behöva sy fast.
Överväg Rtg om du misstänker fraktur

40

Hur behandlas en fingertoppsskada där ben inte syns? Där det syns?

Konservativ behandling täta förbandsbyten
Om synligt ben, nyp av det och lägg en lambå

41

Beskriv patologin bakom tendovaginitis stenosans. Hur behandlas det?

Uppdrivning av senorna som låser fast sig i A1 ligamentet
Kortison alt skär av a1

42

Vad heter testet som påvisar Mb de Quervain

Finkelsteins

43

Ett ganglion vid tumbasen kan vara ett tecken på?

Tumbasartros

44

Var sitter sjukdomen vid dupuytrens?

En förtjockning av palmaraponeurosen. Alltså är inte senorna inblandade

45

Indikation för kirurgisk behandling av dupuytrens

Kan han is i magen vid böj i MCP. Mer bråttom om PIP är inblandad eftersom det är svårt att lossa från volara plattan

46

Vad ska patienter informeras om innan behandling av dupuytrens?

Risk för recidiv oavsett vilken behandlingsform man väljer.

47

Vilka behandlingar för dupuytrens finns?

Kirurgi
Perkutan behandling - stick en nål och förstör sträng. Mkt billigt
Medicinsk: kollagenasbehandling.

48

Hur bedömer man om det finns en rotationsfelställning i en fraktur i ett finger?

Be pat böja alla fingrar i PIP lederna, de ska peka i samma riktning?

49

Vilka test används för att hitta en skafoideumfraktur?

Palpera fossa tabatiere
Tryck på tummen i axial riktning
Palpera scafoideumpolen volart.

50

Hur diagnosticerar man en skafoideumfraktur?

Med slät rtg, dock kan den initialt inte synas. Men det räcker alltid med klinisk misstanke för att behandla. Kan sedan gå vidare med att göra MR efter ca en vecka.

51

Hur behandlar man en skafoideumfraktur?

Gips i 8-12 v, antigen över endast handled men ibland kan även armbåge inkluderas.
Op om felställd eller dislocerad.
Risk är stor för pseudoartros då benet har dålig blodcirkulationen som kommer från distal dorsal riktning.

52

När opererar man en skafoideumfraktur?

Felställd
Dislocerad

53

Vad är risken med obehandlad skafoideumfraktur?

Pseudoartros
Kollaps av proximala carpalbensraden.
Nekros av benet.

54

Hur behandlar man en triquetrumfraktur?

Konservativt med analgetika och ev gips i några veckor. Smärtsamt initialt men det går över utan komplikationer.

55

Boxarfraktur/subcapitulär fraktur

Uppstår vid axialt våld mot metacarpalbenen. Oftast påverkas dig V. Näst vanligast dig II.
Konservativ beh.
När reponera? 20 graders felställning på dig II, 30 på dig III osv.
När behandla? Multipla alt diafysära pga rotationsrisken.

56

Bennetfraktur?

Basen av metacarpale I.
Drag i adductor pollicis longus dislocerar mcp led I.
Operationsind.

57

TenneB?

Proximal fraktur dig V
Opereras med stift.

58

Vilka frakturer opererar man alltid?

Rotationsfrakturer.

59

Eter hur lång tid utvecklas artros i en odislocerade fraktur utan adekvat beh?

Några månader.

60

Mallet finger/droppfinger.
Vad?
Beh?

Axialt våld mot fingertopp med ruptur av mest distala delen av extensorsenan.
Alltid rtg för att utesluta avulsionsfraktur, isf op.
Beh med skena i 6 v + 6 v med nattskena. Endast av dip led. Pip leden ska vara fri.

61

Vanligaste ligamentskadan i handen?
Dia
Beh

Tummens ulnara ledband i mcp leden?
Kallas skiers thumb.
Dia. Sidovacklingstest. Rtg.
Beh. Ofta op. Måste åtgärdas annars finns risk för defekt pincettgrepp.

62

När får man en SL lig skada?

Axialt våld mot handled, fall på rak arm.
Beh. Op med repo o stiftning.
Risk. Artros, då kan man vara tvungen att göra artrodes.

63

Behandling av pulpaabscess?

Debridera
Töm
Spola

64

Purulent tendovaginit?

Eti. Pasteruella multocida, s. Aureus
Epi. Kattbett.
Sym. Svullnad. Semiflekterat finger. Ömhet längs senskidan. Smärta vid passiv extension.
Dia. Klinik.
Beh. Öppna upp senskidan o spola rent. Ab.

65

Vilka strukturer går under carpalligamentet?

Flexorsenorna till handled o fingrar samt medianusnerven.

66

Vilken flexorsenorna böjer i dip resp pip

Dip - den djupa
Pip - den ytliga, delas upp i två skänklar.

67

Hur är extensorapparaten uppbyggd i handen?

Extrinsicmusklerna extenderar i handled o mcplederna
Intrinsicmusklerna extenderar i pip o dip.

68

Hur diagnosticeras flexorsenskador?

Klinisk diagnos.
Hela fingret platt vid insp - skador på både fds o fdp senorna
Rak i dip men ej pip - fdp skada.
Undersök alltid nerver o kärl.

69

Hur bråttom är det att behandla en senskada o vilka indikationer finns?

Op helst inom 48h
Alltid vid komplett böjsenskada.
Mobilisering dag 3
Gips i 4 v.
Full belastning efter 3 mån.

70

Vd är risken vid en sluten ruptur fdp?

Samtidig avulsionsfrakturer.
Oftast dig 4.

71

Primär beh senskador?

Rengör sår, lägg förband
Överväg DT booster o ab.
Op helst inom 48 h.

72

Vad innebär knapphålsdeformitet?

Deformitet av extensorsenan på pip nivå.
Gör att skönklarna till dip leden glider ner volart
Gör att pip leden trycks uppåt i dorsal riktning
Beh med skena i tre mån.

73

När får man en EPL ruptur?

Vid distal radiusfraktur alt RA pat med synoviter.
Nedsatt cirkulation till senan vilket ger en progredierande försvagning med risk för ruptur.

74

Var uppkommer heberden artros?

Dip leden
Beh. Analgetika. Kortisoninj. Ev op m artrodes vid mkt svåra symtom.

75

Var uppstår bouchards artros?

Pip leden.
Beh. Analgetika. Kortisoninj. Op m artrodes alt protesinläggning.

76

Tumbasartros?

Dia. Grindingtest. Adduktionskontraktur.
Rtg. Osteofyter. Subluxation. Subkondral skleros.
Diff. Carpaltunnelsyndrom.
Beh. Ortos. Analgetika. Kortisoninj. Op med artrodes, protes.

77

Vilka effekter får en medianusnervsskada?

Känselbortfall dig 1-3 samt radialt dig 4.
Nedsatt oppositionsförmåga - abductor pollicis brevis. Handryggen i bordet, lyft tummen mot taket.
Nedsatt flexion fingrar, handled samt pronation (hög skada)
Nedsatt svettfunktion
Äldre skador ger atrofi av motsvarande muskler.

78

Ulnarisskada?

Känselbortfall ulnara ringfinger samt lillfinger.
Svag fdp dig V och flexor carpi ulnaris
Svag fingerspretning och extension i pip o dip. Testa med motstånd.
Äldre skada - kloställning i dig 4-5 beroende på svaga interrosseer.

79

Radialisskada?

Överarmsnivå - nedsatt supination, samt handleds, mcp o tumextension.
Skada vid armbåge - oförmåga supination, mcp o tumextension.
Känselbortfall dorsalt tumvecket och radialt handryggen.

80

Hur behandlas digitalnervsskador?

Repareras med epineural sutur.
Finast möjliga suturmaterial.
Immobilisering 2-3 v.

81

Hur kan man behandla större nervskador i ex brachialis plexus?

Suralisnervgraft alt
Lokala grader fr underarmen.

82

När uppstår akuta kompressionsskador?

Humerusfraktur - radialis
Djup medvetslöshet - även risk för kompartmentsyndrom
Långvarig i narkos - ulnaris, manschettskador flera nerver.
Saturday night palsy - radialis

83

När uppstår karpaltunnelsyndrom?

Medelålders kvinnor
Graviditet
RA
diabetes, hypotyreos
Yrkesrelaterat - repetitiva rörelser, vibration
Posttraumatiskt

84

Tidiga sym CTS?
Beh?

Nattliga parestesier
Intermittenta symtom
Få sym dagtid
Än så länge metabolt ledningshinder.
Beh. Nattskena, steroider kortvarig effekt.

85

CTS måttligt tidigt stadium - sym?

Domningar dygnet runt
Blandad bild av metabola störningar o myelonskada.
Beh. Nattskena. Steroider. Börja överväga op.

86

CTS sent stadium?
Beh?

Konstant känselnedsättning
Fumlighet
Thenaratrofi
Pga myelonskada o axonal degeneration.
Beh. Kirurgi - öppen eller endoskopisk.

87

Vilka typer av ulnarisnervkompression finns?

Armbågsnivå - vanligast
Guyons kanal (handled)
Selektivt ramus profundus - distal handled, endast motorik.

88

Diagnostiska test vid ulnarispåverkan?

Froments test - håll ett papper med abb/ abd i fingrer. Flexion i tummen tyder på ulnaris skada.
Testa flexion i lill o ringfinger.
Testa abduktion i motstånd - spreta o håll emot.

89

Hur behandlas subungalt hematom?

Med ett glödgat gem. Gör hål i nageln. Lättar på trycket.

90

Hur behandlas nagelbäddsskada?

Nagelbäddssutur.
Reponera rengjord nagel.
God prognos

91

Hur behandlas fingertoppsskador utan blottat ben?

Konservativ beh med täta förbandsbyten.

92

Behandling av fingertoppsskador med blottat ben?

Nyp av benet, suturera o beh konservativt.
Överväg att lägga en lambå.

93

Tendovaginitis stenosans/triggerfinger/stenoserande tendovaginit/digitus saltans/tenosynovitis nodosa?

Vad? Infl insensibilis o peritendinös vävnad. Inkongruens mellan senskida o anulär lig.
Eti. Okänd.
Epi. Diabetiker. RA.
Sym. Finger som hakar upp sig.
Beh. Steroid inj. Kirurgi - delar anulärlig.

94

Mb de Quervain?

Vad. Inkongruens i dorsala första senfacket. Påverkade senor till extensor pollicis brevis o abductor pollicis longus.
När? Repetitiva rörelser.
Sym. Smärta vid ulnardeviation.
Dia. Finkelsteins test.
Beh. Kortison alt kirurgi.

95

Vad är ett ganglion? Beh?

Vad? Knuta utgången från synovialmembran eller senskida.
Eti. Okänd.
Epi. Trauma.
Beh. Spontan regress. Punktion. Kirurgi.

96

Dupuytrens kontraktur?

Vad? Låggradig infl i palmarneurosen.
Eti. Hereditet.
Epi. Diabetes. Rökning.
Sym. Oftast dig 4-5.
Beh. Kirurgi. Nålbehandling. Medicinsk beh med kollagenas.
Op ind. Involverad pip - risk för bestående kontraktur.

97

Vilken skada kan uppstå när en person trillar och landar på sin tumme i kraftig abduktion/extension?

Ruptur av UCL.

98

Vilka tester gör man för att diagnosticera en ucl skada?

Vacklingstest med extenderar och semiflekterad mcp led.

99

Hur handläggs en ucl skada?

Rtg för att utesluta fraktur.
Stadga med gips, ortos eller linda. Högläge.
Remiss till ortoped för kontroll om ca en vecka.

100

När opererar man inte en böjsenskada?

Vid partiell skada på senan, mer än 50% är hel.
Rörelseförmåga och tonus är normal.

101

Hur behandlas artros i dip leden?

Analgetika
Kortisoninjektion
Operation med artrodes
För små leder för att kunna sätta protes.

102

Tumbasartros?

Vad? Artros i tummens cmc led.
Eti. Fler kvinnor.
Dia. Pos grinding test. Adduktionskontraktur. Rtg.
Beh. Analgetika. Avlastande ortos. Kortisoninj. Op med protes med protes eller artrodes.