Ortopedi - Infektion Flashcards Preview

Kirurgi > Ortopedi - Infektion > Flashcards

Flashcards in Ortopedi - Infektion Deck (15):
0

Septisk artrit?

Var? KNÄ, HÖFT, axel, fotled, övriga.
Pato. Hematogen vanligast, osteomyelit (barn), iatrogena.
Sym. Smärta, rörelsein, svullnad, rodnad,
Eti. S. Aureus,
Dia. Ledvätska (lpk, glukos, laktat, kristaller, odling, mikroskopi) blododling x 2, lab (crp, lpk, glukos) rtg (artros ökad risk)
Beh. Kloxacillin 2gx3 alt cefotaxim. Iv ca 7dgr totalt 6 v. Dagliga punktioner

1

Tolka ledvätska vid septisk artrit?

Vita över 50
Glukoskvot mindreän 50%
Mindre än 1,5mmol/L
Laktat ökat

2

Vad göra vid terapisvikt vid septisk artrit?

Synovektomi. Rensa bort inf ledkapsel.
Om i knä, gör artroskopiskt.
I höft, gör akut fenestrering av ledkapsel. Lätta på trycket i den normalt trånga ledhålan. Risk för caputnekros. Septisk artrit i höft alltid op.

3

Hur klassas post op inf?

Incisional
Ytliga - subkutant
Djupa - under fascian, leder

Organ

4

Varför är det viktigt att klassa post op inf?

Avgör naturalförloppet eftersom en fascia är bra på att förhindra spridning.

5

Ledprotesinf?

Pato. Biofilm bildas. Bildar ett glykokalyx. Delar sig långsamt. Vissa ab fungerar ej.
Epi. Uppstår tidigt efter op. Inom en mån.
Handläggning. Måste n akut till ortoped.
Klass. Akut inom fyra v post op, kronisk mer ön fyra v.
Beh. Mjukdelsrevision, ab

6

Varför delas ledprotesinf in i akut eller kronisk?

Har att göra med behandling. Inom fyra veckor försöker man rädda protesen.

7

Vilka odlingar ska tas vid misstänkt ledprotesinf?

Sårodling
Ledvätskeodling
Blododling

8

Vad gör man vid en mjukdelsrevision?

Vävnadsodlingar
Rensa bort infekterad vävnad
Skölja
Byta ut delar av protes

9

Hur länge behandlas en akut post op inf?

Tre månader utifrån resistensmönster. Ofta rimactan alt ciproxin.
S. Aureus vanligast. KNS näst vanligast.

10

Var är den vanligaste orsaken till hematogen spridning till proteser?

Från sår, ffa på benen.

11

Vilka alternativ finns vid kronisk ledprotesinf?

Enstegsrevision
Tvåstegsrevision
Artrodes - knä, vid stor risk för kvarstående lr ny inf.
Protesextraktion - ffa höft. Vid flera bakterier i led.
Supprimerande ab beh. Under lång tid.

12

Spondylit?

Epi. Vuxna. Lumbalt/thorakalt. Ffa hematogen
Eti. Immunsupprimerad (äldre, diabetes)
Sym. Svår ryggsmärta,
Utr. MR -ffa. Blododling. Lab (crp), CT ledd punktion för odling (även vid ab beh). Neurologi - ev akut op.
Beh. Cefotaxim alt ekvacillin. Iv beh i 2-4 v. Po beh utifrån resistens i ytterligare 2 mån.

13

Risk med tuberkulös spondylit?

Abscess i psoas major. Spridning från lig spinale ant.

14

Infektionsförebyggande åtgärder.

Patientselektion
Preoperativ optimering - rökstopp, beh diabetes optimalt.
Basala hygienrutiner
Preop tvätt m descutan
Kontroll av hudkostym - sår är kontraind.
Op sal
Ab - heracillin som profylax, ab i cement (gentamicin)